Avaluació

L’avaluació del projecte es fa mitjançant un seguiment diari de l’alumnat a nivell de treball i d’actitud. La fase d’exploració val un 40% de la nota final i, la fase de realització, un 60%. Es valoren activitats individuals, activitats col·lectives, el dossier, un qüestionari i l’exposició oral. A més, el mateix alumnat duu a terme una autoavaluació en un calc que comparteix amb el professorat on es valora el treball diari, el respecte envers els companys i al material, si s’ha après i si s’ha entregat la feina al dia. A més, tot s’avalua mitjançant rúbriques, sempre compartides amb l’alumnat.

Un 20% d’aquesta nota es té en compte a les matèries de català, castellà i tecnologia, ja que són les matèries implicades en el nostre projecte.

Les evidències d’aprenentatge són variades i van acompanyades de reflexions, escrites i verbals, en què l’alumne pot justificar què ha après i com ho ha après.

Producte final

El producte final del projecte El món de la Comunicació és la creació d’un mitjà de comunicació: ràdio, televisió, revista, blog, imitació de programes com telenotícies, magazine. El requisit indispensable per a la realització del projecte és que sigui proper a la seva realitat, és a dir, els demanem que les notícies i reportatges siguin de les nostres contrades.

L’alumnat presenta el projecte als seus companys de classe de manera detallada, ja que els expliquen quines idees inicials van tenir, quina van escollir, quina metodologia han seguit per aconseguir el seu producte final… A més, els projectes es donen a conèixer a les famílies i a la resta de professorat mitjançant una mostra de projectes que organitza el centre el dia del Peguera’s Night.

Implementació

El projecte de El món de la Comunicació  està organitzat en tres fases.

  • La fase introductòria (4 sessions) on es treballa què és el treball cooperatiu i es donen a conèixer les eines informàtiques que s’hauran d’utilitzar durant el projecte.
  • La fase d’exploració (11 sessions) on es fan activitats relacionades amb els continguts que abans ja hem esmentat.
  • La fase de realització (11 sessions) en la quals els alumnes han de desenvolupar el seu producte final. Es treballa amb grups heterogenis i equilibrats en els quals s’han de repartir els rols de treball.

 

Durant la fase d’exploració, totes les sessions estan molt pautades i a cada sessió es treballa un tema concret. Per exemple: la publicitat, els registres, els elements de la comunicació… També veuen la pel·lícula El show de Truman per tenir un exemple del gran poder que poden arribar a tenir les pantalles a les nostres vides i els muntatges mediàtics. La informació s’obté d’enllaços, pdf, vídeos i presentacions que hi ha penjats al Moodle.  La nova informació es relaciona amb els coneixements previs a través de la reflexió i deducció. Tots els coneixements es van relacionant entre ells i creem la necessitat d’utilitzar els previs i els nous. Aquests coneixement els hauran de posar en pràctica durant la fase de realització.

Els alumnes compten amb l’ajuda i la col·laboració del grup i amb el professorat. Es  transfereixen continguts i competències de diferents àrees: català, castellà i tecnologia.

Durant la fase de realització, els alumnes documenten el seu propi procés de producció diàriament amb un registre diari de les seves activitats i reflexions sobre el seu propi aprenentatge.

Metodologia

Hi ha diversitat d’activitats: individuals, en parelles i en grup. Els grups són  heterogenis basats en l’observació prèvia que s’ha efectuat durant la fase d’exploració.

 

La fase d’exploració es treballa a través d’unes activitats penjades al Moodle i que ells les han de realitzar al seu dossier individual. Les sessions de treball estan pautades i cadascú ha de fer la seva aportació i treball propi tot i que abans, han de consultar les respostes, opinions o dades als membres del seu grup.

I, per últim, tenim la fase de realització, la fase més important del projecte. Després d’uns minuts previs on l’alumne decideix què farà a cada sessió i també, del repartiment de les tasques, en grups de quatre alumnes han de realitzar el producte final.

La temporització estarà definida pel professorat, les tasques estan mínimament pautades de tal manera que l’alumnat les pugui fer en funció dels seus interessos.

La recerca s’introdueix a partir de la fase d’exploració i s’allarga fins la fase de realització. Les activitats són pautades, però obertes a possibles derivacions i modificacions. Malgrat ser pautades, hi ha un ventall de possibilitats, oportunitats i eleccions àmplies.

Els espais per compartir el procés, els dubtes i les posades en comú es fan a l’aula i a través del Drive, entre ells i el professorat.

Planificació

PLANIFICACIÓ

El projecte de El Món de la Comunicació és un projecte quadrimestral vinculat a les matèries de català, castellà i tecnologia.. És un projecte adreçat a l’alumnat de 1r d’ESO.

La planificació d’aquest projecte consta de tres fases:

Dinàmiques de grup: Activitats per treballar els valors del treball cooperatiu i del treball en grup.

Fase d’exploració: Activitats adreçades a introduir-nos en el món dels mitjans de comunicació i el periodisme. En aquesta fase es canvia de grup a cada sessió i intentem que els grups siguin heterogenis i cada alumne té un rol diferent dins del seu grup.

Aquesta fase està organitzada en onze sessions i es treballen diferents aspectes com: els gèneres periodístics, el registres de la llengua, elements de la comunicació, la publicitat… També es fa una visita al diari Regió 7.

Fase de realització: A partir dels coneixements adquirits durant la fase d’exploració, l’alumnat escull quin mitjà de comunicació crearà i el desenvolupa al llarg de diverses sessions per obtenir un producte ( pàgina web, fer un blog, un diari o revista digital, programa de ràdio, telenotícies, pel.lícula, reportatge, noticiari, vídeo…) amb la guia del professorat. Finalment, l’alumnat exposa els seus projectes a la resta del grup per donar-los a conèixer.

PROJECTE LA METEOROLOGIA 1r ESO: Avaluació

Avaluem les següents competències:

  • La competència de l’autonomia: treball tant individual com d’equip durant la fase d’exploració i de realització, el diari de sessions, l’autoavaluació i coavaluació dins del grup, i la coavaluació de l’exposició oral.
  • La competència digital: valorem la utilització de les eines TIC durant tot el projecte.
  • Valorem també la que hem anomenat competència globalitzada, que és la suma de les competències específiques de cada àmbit (científico-tecnològic, social, matemàtic i lingüístic). Realitzem un qüestionari de la fase d’exploració fet de manera cooperativa en grups on guanyen punts pel seu equip, participant en grups homogenis. Avaluem també el producte final, una memòria tècnica i l’exposició oral.

Com a instruments d’avaluació utilitzem rúbriques d’avaluació del treball individual dins del grup cooperatiu, rúbrica d’avaluació del projecte final, i rúbrica de l’exposició oral. També valorem la graella del dossier escrit i la graella de coavaluació i autoavaluació que responen els alumnes.

 

Anella verda producte final

PRODUCTE FINAL

Com a part final del projecte els grups d’alumnes realitzen una exposició oral del seu projecte davant de tots els alumnes que aquell quadrimestre han cursat el mateix projecte. També durant el “Peguera’s night” es fa una mostra de presentacions a les famílies que participen de la jornada.

Anella verda: la veu dels alumnes

LA VEU DELS ALUMNES

Al llarg del projecte el professorat és receptiu als interessos de l’alumnat, per això hi ha una retroacció constant, la qual permet adaptar els continguts treballats,  donar certa llibertat per formar els grups de treballar i ajudar a escollir el projecte final.

 

Al final es fa una valoració, tant individual com col·lectiva, per tal de recollir les propostes de millora, que es tenen en compte per a la revisió del projecte del curs vinent.

 

Anella verda avaluació

AVALUACIÓ

Avaluació del projecte:

 

Per avaluar el conjunt del projecte i el seu producte final es té en compte el treball en equip, el treball individual de les diferents fases, també es valora que els aprenentatges hagin sigut significatius i es fa participar els alumnes de la seva avaluació i la dels companys, i valoració global del projecte.

 

Es tenen en compte els següents criteris:

 

  • Fase d’exploració (40%): Treball individual (15%), Elaboració del dossier dels continguts treballats (15%), Qüestionari corresponent als continguts (10%).
  • Fase de realització (60%): Treball en grup (20%), Projecte final (20%), Exposició oral (10%), Autoavaluació i co-avaluació (10%).
  • S’utilitzen rúbriques i fulls de càlcul per calcular la nota final. Aquesta nota final es té en compte en el butlletí, i també s’inclou un 20% a cadascuna de les matèries que hi són representades: Matemàtiques, Socials, Experimentals i Anglès.

 

Competències bàsiques que es treballen:

  1. Competències transversals:

        – Personal i social

        – Digital: