Com avaluem? Projecte Les Hortes de Cardona

Per avaluar el projecte s’han utilitzat diverses eines:

Cal comentar que la rúbrica d’avaluació és una eina útil per avaluar el conjunt del projecte, però poc útil per als ítems que disposem en els informes a les famílies.

Les Hortes de Cardona: producte final o productes finals?

En un principi, s’havia previst  fer una exposició oral, en petits grups, de tots els aspectes treballats. Però, finalment, no es va fer perquè van anar sorgint “subproductes finals” , que ja donàven resposta a les preguntes plantejades:

Conclusions mapes/plànols

Exposició oral amb suport digital, en petits grups

Comparació de paisatges

Mural productes de l’hort

Considerem que tot projecte ha de tenir un tancament, però no necessàriament aquest producte final ha de ser únic ni ha de coincidir exactament amb la previsió inicial. També que, si l’aplicació del projecte comença a esdevenir  feixuga entre l’alumnat, és millor donar-lo per finalitzat.

Anem descobrint “Les Hortes de Cardona”

Per respondre la pregunta inicial de A quin lloc de Cardona viviu?, i les posteriors qüestions que van sorgint, s’utilitzen diverses fonts d’informació:

 • Orals, a través de preguntes a les famílies i persones expertes de Cardona.
 • Gràfiques: plànols, Google-maps, fotografies…
 • Escrites: llibres de les biblioteques escolar i municipal, revistes, internet…

La tasca més difícil ha estat acompanyar l’alumnat a sintetitzar la informació de manera que sigui entenedora per ells mateixos, evitant la còpia literal.

A cada sessió es recorda en quin punt del projecte ens trobem, i al final es fa un resum del que s’ha après.

Per documentar el projecte l’alumnat disposa de la llibreta de l’explorador, on va anotant els principals continguts que treballa, així com els dubtes que puguin sorgir, allò que és més important que recordi o que li cal portar per la següent sessió. També s’hi fa l’autoavalució.

A més a més es va documentant el projecte a la cartellera, en murals-síntesi o mapes conceptuals i es fan, sovint, exposicions orals.

En ser la mestra tutora la que imparteix les principals matèries implicades en el projecte, no fa falta la coordinació entre especialistes, però sí amb la mestra de reforç.

En tots els cursos de primària, s’ha elaborat un llistat dels continguts que es pretén assolir i, en cada projecte es van marcant els treballats, per tal d’evitar buits i repeticions curriculars.

Com treballem el projecte de Les Hortes de Cardona?

La principal estratègia metodològica utilitzada és la dels conflictes cognitius. La mestra proposa una pregunta o un repte que els infants han d’esbrinar en grups formats per quatre infants. En ser el primer cop que aquests nens i nenes treballen amb aquesta metodologia, la mestra tria els grups que tenen les següents característiques:

 • Heterogenis respecte a les competències dels components.
 • Amb rols rotatius:cada dia un és l’organitzador, comunicador…
 • S’han d’autogestionar en la mesura que sigui possible.

En aquest projecte s’han treballat conceptes i s’han realitzat activitats com:

 • Representacions gràfiques del terreny: mapes i plànols.
 • Continents i oceans.
 • Plantes, hortalisses, fruites segons estacions.
 • Diferents tipus de paisatge.
 • Sector econòmics.
 • Diagrames de barres.Taules de dades.
 • Oficis època medieval

Els infants cerquen i seleccionen la informació i després creen un producte final, com una presentació digital, un document de text, una cartolina, un mapa conceptual, una presentació oral… Cada infant té un llibreta que li serveix com a suport per anotar la informació trobada, dubtes, interessos… que vagin sorgint.

Les Hortes de Cardona. Planificació del projecte.

El projecte es va iniciar amb la pregunta A quin lloc de Cardona viviu?
Donat que alguns alumnes residien a les Hortes es va plantejar el conflicte de com situar la seva residència, com trobaria la gent les seves cases, ja que no hi havia carrers, ni números. D’aquí va sorgir la necessitat de conèixer millor aquest barri de la vila.

Com que la tutora imparteix les àrees de llengua catalana, matemàtiques i coneixement del medi, no hi ha dificultat per integrar els aprenentatges de manera globalitzada.

Es defineix com a producte final fer una presentació en petits grups. Cada grup desenvoluparà un subapartat del tema i l’exposarà a la resta de la classe.

Les Hortes de Cardona. Presentació.

L’Escola Mare de Déu del Patrocini és una escola pública de Cardona, que actualment té 154 alumnes i 16 docents.

És el primer any que es treballa amb projectes en tots els nivells d’educació infantil i primària.

El grup impulsor està format per gairebé tot el claustre.

El nostre projecte està emmarcat dins del projecte global d’escola de Coneixement de la vila de Cardona. Es va escollir aquest projecte a final del curs passat, per part del professorat, amb l’objectiu d’iniciar el treball per projectes amb un tema proper a l’alumnat i que pogués servir com a eix transversal de tot el centre. Cada grup escolar porta a terme un projecte relacionat amb la nostra vila. El projecte de Les Hortes s’ha treballat amb l’alumnat de tercer de primària, durant el primer trimestre.