Anella verda producte final

PRODUCTE FINAL

Com a part final del projecte els grups d’alumnes realitzen una exposició oral del seu projecte davant de tots els alumnes que aquell quadrimestre han cursat el mateix projecte. També durant el “Peguera’s night” es fa una mostra de presentacions a les famílies que participen de la jornada.

Anella verda: la veu dels alumnes

LA VEU DELS ALUMNES

Al llarg del projecte el professorat és receptiu als interessos de l’alumnat, per això hi ha una retroacció constant, la qual permet adaptar els continguts treballats,  donar certa llibertat per formar els grups de treballar i ajudar a escollir el projecte final.

 

Al final es fa una valoració, tant individual com col·lectiva, per tal de recollir les propostes de millora, que es tenen en compte per a la revisió del projecte del curs vinent.

 

Anella verda avaluació

AVALUACIÓ

Avaluació del projecte:

 

Per avaluar el conjunt del projecte i el seu producte final es té en compte el treball en equip, el treball individual de les diferents fases, també es valora que els aprenentatges hagin sigut significatius i es fa participar els alumnes de la seva avaluació i la dels companys, i valoració global del projecte.

 

Es tenen en compte els següents criteris:

 

  • Fase d’exploració (40%): Treball individual (15%), Elaboració del dossier dels continguts treballats (15%), Qüestionari corresponent als continguts (10%).
  • Fase de realització (60%): Treball en grup (20%), Projecte final (20%), Exposició oral (10%), Autoavaluació i co-avaluació (10%).
  • S’utilitzen rúbriques i fulls de càlcul per calcular la nota final. Aquesta nota final es té en compte en el butlletí, i també s’inclou un 20% a cadascuna de les matèries que hi són representades: Matemàtiques, Socials, Experimentals i Anglès.

 

Competències bàsiques que es treballen:

  1. Competències transversals:

        – Personal i social

        – Digital:

Anella verda implementació

IMPLEMENTACIÓ

 

– Nombre d’alumnat participant: 120 alumnes

– Data d’inici i data final: És quadrimestral. Dos grups de 2n d’ESO el fan de setembre a febrer, i els altres dos grups el fan de febrer a juny.

– Coordinació amb l’entorn?

 

  • Es realitza una sortida caminant al llarg de tot un matí que transcorre a l’entorn de la riera de Rajadell al seu pas per Manresa.

 

– Seminaris que col·laboren:

  • Matemàtiques
  • Anglès
  • Biologia i geologia
  • Socials

 

Anella verda metodologia

METODOLOGIA

Breu descripció del projecte:

– L’Anella Verda de Manresa és un projecte que pretén aproximar els alumnes a una realitat propera a través d’una descoberta general de l’entorn.

 

– La planificació del projecte es divideix en tres fases, repartint en elles les diferents sessions de dues hores de durada cadascuna:

 

1- Fase d’introducció on s’introdueixen i es recorden les tècniques i estratègies de treball cooperatiu i les principals eines informàtiques que els poden servir pel desenvolupament del seu projecte en grup. Algunes d’aquestes eines són: Geocatching i Google Earth, Wikiloc, crear codis QR.

 

2- Fase d’exploració on s’introdueixen els principals continguts teòrics afavorint el treball cooperatiu i l’autoaprenentatge. Són continguts relacionats amb l’Anella Verda de Manresa que s’engloben en quatre blocs: la dinàmica externa del Planeta; l’estructura dels ecosistemes; la geografia humana; i les construccions al món rural.

 

3- Fase de realització on per grups desenvolupen el seu propi projecte. El tema del projecte és lliure però sempre emmarcat i lligat a l’Anella Verda, i guiat pel professorat. L’objectiu és la consecució d’un producte final que, a tall d’exemple, pot anar des de la creació d’una maqueta sobre construccions rurals o ecosistemes de ribera; una publicació o producte audiovisual sobre qualsevol de les temàtiques relacionades; la creació d’un herbari, d’una pàgina web o de qualsevol altre suport per divulgar aspectes de l’Anella Verda, o qualsevol altra iniciativa que els alumnes hagin proposat i s’hagi mostrat viable i d’efectiva realització.

Institut Lluís de Peguera

QUI SOM?

Som l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Un institut amb uns 900 alumnes i uns 90 professors. Un institut d’ESO i de batxillerat situat al centre de Manresa. Les ganes de compartir la nostra experiència sobre projectes i voler escoltar les experiències d’altres institut i escoles ens ha fet participar en la Xarxa de Competències Bàsiques. Tot amb la finalitat de poder treballar amb més rigor tot allò relatiu amb la implementació dels projectes.

Tretze són els projectes que hem engegat l’equip impulsor de la Xarxa de Competències bàsiques de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Un total de 45 professors estem implicats en el seu desenvolupament  en diferents nivells. Hi ha una gran tipologia de projectes: dos projectes quadrimestrals per nivell d’ESO, un total de 8 projectes, altres és despleguen al llarg del curs i engloben l’ESO i el Batxillerat, que representen els 11 de restants. Per, tant podem dir que l’implementació dels projectes és sistèmica, doncs implica quasi tot l’alumnat i una porció important del claustre.

La majoria de projectes tenen un enfocament globalitzador, és a dir, són treballats des de les diferents disciplines, prioritzen el treball en equip,  l’aprenentatge cooperatiu, les TIC i les TAC i l’avaluació reflexiva. La realització dels projectes té la finalitat d’incloure noves metodologies de treball que facin més significatiu i contextualitzat l’aprenentatge