Projecte de Vida

“Acabem aquest treball amb molt més coneixement sobre el que ens trobarem més endavant, sobre el que haurem de fer quan anem a buscar feina, el que hem de fer quan no passem per bons moments” Oriol, Noah, Rocio i Joan

 

“Hem vist la varietat de professions i carreres que tenim a la nostra disposició” Laia, Maria, Ruth, Aina i Alba

 

“Hem conegut noves vies d’accés a les feines que volem fer que desconeixíem, i també hem descobert feines en les quals no sabíem que podíem tenir-hi interès” Nidia, Anna, Núria, Ian i Chaimae.

 

“El treball amb companys que tenen els mateixos gustos acadèmics ha fet que el treball sigui més divertit i ràpid” Milena, Alba, Cristina i Àlex.

 

“L’únic inconvenient ha estat la manca de temps, pensem que hauria estat millor si haguéssim comptat amb un dia més” Ilias, Marta, Natàlia i Sara.

 

“Ha estat una experència cooperativa molt avantatjosa i ens ha ajudat a decidir-nos sobre el nostre projecte de futur” Laia, Marc, Andrea, Aika, Sofía i Zoe.

 

“Hem treballat aspectes com l’educació, la puntualitat, l’actitud i la seguretat” Ivan, Mireia, Xavi, Aroa i Guillem.

 

“Aquest treball ens ha ajudat molt a tenir més coneixements i tenir les coses més clares de cara a la decisió que hem de fer a final de curs” Aina, Nerea, Cristina, Ainhoa i Anastasia.

 

“Pensem que s’haurien de fer més coses d’aquest tipus” Èlia, Anne-  Sophie, Christian i Arnau.

Projecte de Vida

El producte final d’aquest projecte és la creació d’un videocurrículum per àmbits professionals. Aquest és un producte creatiu perquè els alumnes utilitzen el llenguatge audiovisual per fer-nos arribar el seu missatge.

El repte proposat està relacionat amb els seus interessos, té un punt de partida en el present i un enfocament futur. Els alumnes han vist que el producte final és de gran utilitat en el present i en el futur, i això fa que la motivació sigui molt elevada.

El producte final ha ajudat els alumnes a dur a terme un procés d’autoreflexió i autoconeixement de les preferències professionals i del que esperen obtenir en el seu futur laboral.

La presentació del producte final es fa en gran grup i es comparteixen amb tota la classe. El fet de poder-ho compartir fa que sigui més enriquidor, ja que visualitzen productes molt diversos que els fan reflexionar sobre la seva manera de treballar.

El blog creat per poder treballar és obert a tothom i això facilita que les famílies puguin consultar i veure el que s’ha fet al llarg del procés. Aquest producte final no pot ser una eina més en el procés d’orientació dels seus fills cap al futur acadèmic i professional.

METRÒPOLIS – AVALUACIÓ

En la part lingüística, els alumnes són avaluats amb els següents ítems:

  • Conèixer la ciutat (Rúbira City)……………………………….. 40%
  • Diari de classe ……………………………………………. 15%
  • Exposició (Presentation) ………………………………… 15%
  • Actitud (Excel) …………………………………………….  30%

Els alumnes tenen compartits tots els instruments d’avaluació per tal d’autoregular el seu aprenentatge. En el diari de classe els alumnes han d’explicar en cada sessió què han fet, com s’han repartit la feina i quins problemes i solucions han tractat. L’exposició del producte final pot ser amb el format que prefereixin i l’han de presentar davant de tots els companys. L’actitud es valora en cada sessió.

En la part artística l’alumnat es repartirà les tasques per a iniciar la fase de creació, i els alumnes prenen consciència de quina ha estat  l’activitat diària del treball i quina tasca no s’ha realitzat. Aquesta feina es registrarà, dins una graella TIC , google docs amb el títol “diari de Treball”  posant tasca realitzada i procés de creació, material utilitzat i observacions.

I, finalment, pel que fa a la part científic-tecnològica, l’avaluació es reparteix de la següent manera:

Per part del professor a nivell de grup:

  • El document elaborat: 10%
  • Les activitats realitzades (solen fer-ne 3): 60%

Per part del professor a nivell individual:

  • Actitud, és a dir, treball i comportament: 20%

Per part dels alumnes:

  • Autoavaluació amb rúbriques: 10%   

METRÒPOLIS – PRODUCTE FINAL

En la part lingüística els alumnes han de produir una presentació digital que reculli tota la informació treballada. Se’ls suggereix una llista d’ítems per recercar però es potencia que busquin tot allò que els interessi i vulguin aprendre de la ciutat, fent especial èmfasi a l’arquitectura. També es posa al seu abast un llistat d’eines TIC per tal que l’alumnat esculli la que prefereixi intentant que sigui nova per ells. La recerca d’informació es fa amb treball col·laboratiu utilitzant les eines de Google i els alumnes reben feedback constantment en forma de comentaris. L’últim dia del trimestre es presenten les produccions davant de la resta de companys i es pengen al Classroom per tal que les puguin consultar tots els alumnes de 2n d’ESO.

En la part artística hauran de idear un producte creatiu basat en les imatges arquitectòniques, de la ciutat escolllida; aquest producte tindrà un format bidimensional o tridimensional, segons les seves preferències.  Amb una pluja d’idees realitzaran esbossos i dibuixos que il·lustraran les idees del procés de ideació. A continuació, i per grups, faran una previsió del material necessari ( fungible, reciclable, etc), que es preveu utilitzar en la creació del producte. Una vegada finalitzat el producte s’exposarà al passadís amb tots els resultats de l’alumnat, per tal de fer-ne una valoració conjunta de la diversitat de resultats i gaudir-ne tota la comunitat.

En la part científic-tecnològica els alumnes després de decidir quina ciutat volen treballar comencen per escollir d’una llista que se’ls proposa les activitats que considerin més adients als seus interessos. Entre les propostes poden treballar ’una línea històrica,  un climograma o una recepta entre altres. Aquesta llista és oberta i els alumnes hi poden afegir propostes pròpies. Una vegada han escollit, en grup han d’elaborar un document que expliqui les propostes triades i com volen treballar-les.

El producte final ha de ser un mural en el qual es reflecteixi els aspectes treballats. Aquest mural s’exposarà als corredors  del centre.

Projecte de Vida

‘Projecte de vida’ parteix de la necessitat de que aquest treball suposi un aprenentatge significatiu i una descoberta de la pròpia vocació per part de l’alumnat. Aquest és  un projecte cooperatiu, encara que també combina treball en grup amb treball individual. El fet de treballar en grups amb el mateix perfil professional fa que aquests agrupaments es formin de manera natural. D’aquesta manera, l’alumnat va haver primerament d’establir el seu punt de partida de forma individual després d’analitzar els resultats de les enquestes d’orientació professional realitzades prèviament. Aquests resultats individuals han estat la base per crear els grups del projecte. Això ha implicat moviment d’aula i reagrupament d’alumnes dels diferents grups del nivell. Aquesta distribució ha afavorit la col·laboració de l’alumnat per dur a terme el conjunt de les activitats, tan individuals  com grupals per obtenir el producte final.

 

Per una banda,  cada alumne individualment ha  d’elaborar un currículum vitae, una carta de presentació, preparar una entrevista de feina i un itinerari del “Vull ser”(camí a seguir per arribar a la professió del futur escollida) a més de publicar comentaris al bloc del projecte referents a les xerrades i tallers realitzats al llarg del projecte. Com a treball de grup els participants han realitzat diverses activitats de visionat i anàlisi de vídeos i articles de diferents professions,  han preparat una entrevista a un professional relacionat amb el perfil del grup i, finalment, han elaborat, ideat, creat i presentat el que considerem producte final del projecte: el vídeocurrículum.

 

L’eix vertebrador d’aquest projecte ha estat un bloc creat a tals efectes.

METRÒPOLIS – METODOLOGIA

Els grups treballen cooperativament i cada un d’ells escull una de les 5 ciutats que van votar  en assemblea a principi de curs (un total de 15 ciutats de tot el món)

Se’ls va presentar totes les ciutats en fotografies ( https://bit.ly/2BXuEkz )

Les ciutats proposades són una de cada continent i apareixen en el llibre “Metròpolis”. Aquestes ciutats cada trimestre canvien, així cada grup veu un total de 3 ciutats al llarg del curs.

Identifiquem cada ciutat amb la seva torre més emblemàtica i molts grups l’escullen per fer la seva creació artística. En l’apartat lingüístic, els alumnes les descriuen prèviament havent-les visitat amb ajuda de les eines de google.

Els alumnes disposen de les rúbriques amb les quals se’ls valorarà la recerca d’informació que fan, així com del producte final.

Tots els documents són col·laboratius i les professores a cada sessió fan observacions i aportacions per ajudar en la recerca.

(Editorial Coco Books. S’utilitza la tècnica gràfica de dibuixar amb tisores).

METRÒPOLIS – IMPLEMENTACIÓ

En el treball més artístic i visual, s’inicia la informació amb una recerca sobre la història i arquitectura moderna  de la ciutat escollida, que els mateixos alumnes busquen a la xarxa.

Primer en fan una observació i anàlisi oral per grup, comparant les característiques de volums i edificis arquitectònics amb la seva ciutat, més propera i coneguda. I després, seleccionen un parell d’edificis característics de la ciutat que estan coneixent. Doncs aquest serà el punt de partida del seu projecte creatiu, el qual es finalitzarà amb un producte final de tipus interpretació plàstica i visual, a través de tècniques graficoplàstiques, que haurà de ser exposat al passadís del centre.

 

Aquesta premissa de producte exposat al centre,com si formessin part de la producció d’una exposició col·lectiva,  obliga a l’alumnat a decidir quin format tindrà el seu producte. Es donen pautes de proporcionalitat i escala, i tot fent càlculs s’aconsegueix triar i  saber quin material és més adequat, quant de material és necessari i de quina manera es manipula i transforma aquest material per ser exposat.

 

Segons el trimestre el treball del projecte ha esta viu, apareixent noves idees de producció en el procés creatiu entorn el concepte metròpolis. Aquestes aportacions han estat altres resultat del llenguatge visual com el treball de la tipografies tant en format volum com bidimensional.

 

En el treball lingüístic, els alumnes recerquen informació de la ciutat en llengua anglesa. Es proposen uns aspectes,  però es deixa llibertat als alumnes per incorporar tot allò que sigui del seu interès. El format del producte final també és escollit entre un llistat d’aplicacions d’edició de vídeos, mapes conceptuals, disseny de pòsters,… S’haurà de presentar a la resta del grup l’última sessió del trimestre.

Els alumnes treballen amb documents compartits i les professores revisen i suggereixen millores en cada sessió. A més, cada grup anota els seus acords, problemes sorgits,….en un diari de classe.

Els alumnes disposen, en funció del trimestre, entre 15 i 22 sessions i s’han de planificar les sessions per tal d’obtenir el resultat en el temps que es disposa.

LA MEVA MANRESA 2 – METODOLOGIA

Dinàmica de treball: El treball per projectes es realitza en grups de 4 o 5 alumnes agrupats per interessos semblants. Dins de cada grup hi ha tres rols assignats, secretari, vocal i encarregat de material.

Les dinàmiques han estat plantejades per a realitzar activitats de resolució cooperativa, però sempre amb un guiatge per part del professorat que troben al Classroom i amb la intenció que els alumnes puguin descobrir coses noves de la ciutat on viuen.

Espai de treball: Els alumnes treballen a la seva aula de referència.

Avaluació: Un cop finalitzada la recerca i el treball cooperatiu, els alumnes presenten les tasques en format presentació, ja sigui una exposició oral, format vídeo o com en el cas del segon apartat, en format exposició al passadís del 1r.
La valoració del projecte es realitza mitjançant rúbriques d’avaluació, tant per part del professorat com per part dels alumnes amb rúbriques d’autoavaluació.

LA MEVA MANRESA 2 – IMPLEMENTACIÓ

El projecte està relacionat amb la ciutat on viuen els alumnes, per tant, partint del seu coneixement previ, els alumnes aprofundeixen sobre els temes en els quals mostren més interès.

El projecte es divideix en tres apartats, el primer fa referència a la ciutat en general, és a dir, es treballen temes com la història de la ciutat, els parcs, la fauna, els barris de la ciutat, etc., el segon a personatges manresans amb noms de carrer i el tercer fa referència a les entitats de la nostra ciutat.

En els dos primers blocs els alumnes s’agrupen en grups per interessos i en l’últim bloc els alumnes treballen individualment.

Les eines que s’utilitzen per a treballar són el Drive, on ells realitzen les tasques de referència assignades pels professors, el Classroom, cerquen la informació via internet, mails i en algun cas trucades telefòniques.

Les tasques queden totes documentades en el Classroom, documents compartits, Mymaps, presentacions (powerpoint) o exposades al centre.