METRÒPOLIS – AVALUACIÓ

En la part lingüística, els alumnes són avaluats amb els següents ítems:

  • Conèixer la ciutat (Rúbira City)……………………………….. 40%
  • Diari de classe ……………………………………………. 15%
  • Exposició (Presentation) ………………………………… 15%
  • Actitud (Excel) …………………………………………….  30%

Els alumnes tenen compartits tots els instruments d’avaluació per tal d’autoregular el seu aprenentatge. En el diari de classe els alumnes han d’explicar en cada sessió què han fet, com s’han repartit la feina i quins problemes i solucions han tractat. L’exposició del producte final pot ser amb el format que prefereixin i l’han de presentar davant de tots els companys. L’actitud es valora en cada sessió.

En la part artística l’alumnat es repartirà les tasques per a iniciar la fase de creació, i els alumnes prenen consciència de quina ha estat  l’activitat diària del treball i quina tasca no s’ha realitzat. Aquesta feina es registrarà, dins una graella TIC , google docs amb el títol “diari de Treball”  posant tasca realitzada i procés de creació, material utilitzat i observacions.

I, finalment, pel que fa a la part científic-tecnològica, l’avaluació es reparteix de la següent manera:

Per part del professor a nivell de grup:

  • El document elaborat: 10%
  • Les activitats realitzades (solen fer-ne 3): 60%

Per part del professor a nivell individual:

  • Actitud, és a dir, treball i comportament: 20%

Per part dels alumnes:

  • Autoavaluació amb rúbriques: 10%   

METRÒPOLIS – PRODUCTE FINAL

En la part lingüística els alumnes han de produir una presentació digital que reculli tota la informació treballada. Se’ls suggereix una llista d’ítems per recercar però es potencia que busquin tot allò que els interessi i vulguin aprendre de la ciutat, fent especial èmfasi a l’arquitectura. També es posa al seu abast un llistat d’eines TIC per tal que l’alumnat esculli la que prefereixi intentant que sigui nova per ells. La recerca d’informació es fa amb treball col·laboratiu utilitzant les eines de Google i els alumnes reben feedback constantment en forma de comentaris. L’últim dia del trimestre es presenten les produccions davant de la resta de companys i es pengen al Classroom per tal que les puguin consultar tots els alumnes de 2n d’ESO.

En la part artística hauran de idear un producte creatiu basat en les imatges arquitectòniques, de la ciutat escolllida; aquest producte tindrà un format bidimensional o tridimensional, segons les seves preferències.  Amb una pluja d’idees realitzaran esbossos i dibuixos que il·lustraran les idees del procés de ideació. A continuació, i per grups, faran una previsió del material necessari ( fungible, reciclable, etc), que es preveu utilitzar en la creació del producte. Una vegada finalitzat el producte s’exposarà al passadís amb tots els resultats de l’alumnat, per tal de fer-ne una valoració conjunta de la diversitat de resultats i gaudir-ne tota la comunitat.

En la part científic-tecnològica els alumnes després de decidir quina ciutat volen treballar comencen per escollir d’una llista que se’ls proposa les activitats que considerin més adients als seus interessos. Entre les propostes poden treballar ’una línea històrica,  un climograma o una recepta entre altres. Aquesta llista és oberta i els alumnes hi poden afegir propostes pròpies. Una vegada han escollit, en grup han d’elaborar un document que expliqui les propostes triades i com volen treballar-les.

El producte final ha de ser un mural en el qual es reflecteixi els aspectes treballats. Aquest mural s’exposarà als corredors  del centre.

METRÒPOLIS – METODOLOGIA

Els grups treballen cooperativament i cada un d’ells escull una de les 5 ciutats que van votar  en assemblea a principi de curs (un total de 15 ciutats de tot el món)

Se’ls va presentar totes les ciutats en fotografies ( https://bit.ly/2BXuEkz )

Les ciutats proposades són una de cada continent i apareixen en el llibre “Metròpolis”. Aquestes ciutats cada trimestre canvien, així cada grup veu un total de 3 ciutats al llarg del curs.

Identifiquem cada ciutat amb la seva torre més emblemàtica i molts grups l’escullen per fer la seva creació artística. En l’apartat lingüístic, els alumnes les descriuen prèviament havent-les visitat amb ajuda de les eines de google.

Els alumnes disposen de les rúbriques amb les quals se’ls valorarà la recerca d’informació que fan, així com del producte final.

Tots els documents són col·laboratius i les professores a cada sessió fan observacions i aportacions per ajudar en la recerca.

(Editorial Coco Books. S’utilitza la tècnica gràfica de dibuixar amb tisores).

METRÒPOLIS – IMPLEMENTACIÓ

En el treball més artístic i visual, s’inicia la informació amb una recerca sobre la història i arquitectura moderna  de la ciutat escollida, que els mateixos alumnes busquen a la xarxa.

Primer en fan una observació i anàlisi oral per grup, comparant les característiques de volums i edificis arquitectònics amb la seva ciutat, més propera i coneguda. I després, seleccionen un parell d’edificis característics de la ciutat que estan coneixent. Doncs aquest serà el punt de partida del seu projecte creatiu, el qual es finalitzarà amb un producte final de tipus interpretació plàstica i visual, a través de tècniques graficoplàstiques, que haurà de ser exposat al passadís del centre.

 

Aquesta premissa de producte exposat al centre,com si formessin part de la producció d’una exposició col·lectiva,  obliga a l’alumnat a decidir quin format tindrà el seu producte. Es donen pautes de proporcionalitat i escala, i tot fent càlculs s’aconsegueix triar i  saber quin material és més adequat, quant de material és necessari i de quina manera es manipula i transforma aquest material per ser exposat.

 

Segons el trimestre el treball del projecte ha esta viu, apareixent noves idees de producció en el procés creatiu entorn el concepte metròpolis. Aquestes aportacions han estat altres resultat del llenguatge visual com el treball de la tipografies tant en format volum com bidimensional.

 

En el treball lingüístic, els alumnes recerquen informació de la ciutat en llengua anglesa. Es proposen uns aspectes,  però es deixa llibertat als alumnes per incorporar tot allò que sigui del seu interès. El format del producte final també és escollit entre un llistat d’aplicacions d’edició de vídeos, mapes conceptuals, disseny de pòsters,… S’haurà de presentar a la resta del grup l’última sessió del trimestre.

Els alumnes treballen amb documents compartits i les professores revisen i suggereixen millores en cada sessió. A més, cada grup anota els seus acords, problemes sorgits,….en un diari de classe.

Els alumnes disposen, en funció del trimestre, entre 15 i 22 sessions i s’han de planificar les sessions per tal d’obtenir el resultat en el temps que es disposa.

METRÒPOLIS – PLANIFICACIÓ

El fet de tenir experiència en el treball per projectes ha ajudat l’equip impulsor a proposar canvis pel curs 2017-18, tant a nivell organitzatiu de centre com a nivell metodològic a l’aula.

L’alumnat de 2n d’ESO del nostre centre està dividit en 5 grups, amb 25 alumnes a cada grup. Dins el seu horari escolar, compten amb dues hores setmanals (franja de matèries optatives) dins les quals tenen la possibilitat d’escollir “Projectes”. Els alumnes que participen de la franja de projectes es divideixen en 3 grups/aula de 24 alumnes dividits en subgrups de 4 o 5 alumnes.

Cada grup rep l’ajuda i orientació de dues professores de l’Equip Docent de 2n d’ESO. Aquesta distribució horària i grupal sorgeix de la necessitat de dedicar una franja setmanal a l’aprenentatge per projectes, ja que durant el curs 2016-17 (primer any de treball per projectes al nostre centre), vam observar que s’havia de millorar la gestió del temps, professorat i alumnat per assolir els objectius plantejats a l’inici de curs.

Pel que fa a l’organització del treball a l’aula, cada trimestre els grups treballen diferents ciutats del món des de diferents àmbits (científicotècnic, artístic, social i lingüístic) amb l’objectiu que, a final de 2n d’ESO, tots els alumnes hagin treballat ciutats dels cinc continents a partir dels àmbits esmentats anteriorment.

METRÒPOLIS – QUI SOM

L’INS Cal Gravat és un centre públic amb 10 anys d’història que ofereix estudis d’ESO, Batxillerat de Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials, així com un FPB (programa de Formació Professional Bàsica) i una USEE.

Aquest curs 2017-18 hi ha matriculat al centre un total de 513 alumnes distribuïts en quatre grups de 1r d’ESO, cinc grups de 2n d’ESO, tres grups de 3r d’ESO, 3 grups de 4t d’ESO, 2 grups de 1r de Batxillerat, 2 grups de 2n de Batxillerat, 1 grup d’FPB i 1 grup d’USEE. El centre també disposa d’una Aula d’Acollida amb un total d’11 alumnes.

El centre es troba situat al barri de Cal Gravat, a la perifèria de Manresa. L’alumnat prové d’aquest barri i del barri de La Balconada, d’altres punts de la ciutat i de la població veïna de Sant Salvador de Guardiola.

Enguany és el segon curs que el centre forma part de la Xarxa de Competències Bàsiques. El centre es va acollir a la Xarxa com a resposta a la necessitat d’implementar noves metodologies a l’aula per tal d’afavorir el treball cooperatiu i, alhora, afavorir el desenvolupament de competències per part de l’alumnat.

L’equip impulsor està format per un grup de 13 professors i professores de diverses disciplines (Música, Educació Física, Ciències Naturals, Educació Visual i Plàstica, Matemàtiques, Llengua Anglesa, Llengua Alemanya, Llengua Catalana i Llengua Castellana). Aquests professors i professores formem part d’Equips Docents de diferents nivells d’ESO i això ens ha donat l’oportunitat d’elaborar tres projectes per 1r, 2n i 4t d’ESO: “La meva Manresa 2” a 1r d’ESO, “Metròpolis” a 2n d’ESO i “Projecte de vida” a 4t d’ESO.

L’alumnat de 2n d’ESO va dur a terme el Projecte “La meva Manresa” durant el curs 2016-17. L’Equip Docent de 2n d’ESO volia donar resposta a la necessitat d’ampliar aquest projecte, en el qual els nois i noies van conèixer a fons la seva ciutat des de diferents àmbits.

Després de considerar diverses opcions, es va arribar a la conclusió que, per donar continuïtat a aquest projecte, es podrien treballar altres ciutats més grans oferint noves realitats socials i culturals als alumnes sense apartar-los del fil conductor de treballar diferents àmbits de coneixement a partir d’una ciutat.

Per aquest motiu, vam idear el projecte que expliquem en aquest bloc: “Metrópolis”.