M’agrada… no m’agrada… El cavall de la Fira

S’ha demanat a l’alumnat que escriguin què els ha agradat i què no. Aquestes són algunes de les seves respostes:

S’ha de dir que l’alumnat d’infantil encara necessita molt acompanyament en aquestes tasques de reflexió, però val la pena practicar-les perquè comencin a desenvolupar l’autonomia i l’autoregulació en l’aprenentatge.

Què sabia?…Què he après? Projecte El cavall de la Fira

L’avaluació del projecte s’ha portat a terme a través de:

  • Observació en la pràctica diària (fitxes, converses orals, preparació de l’exposició oral…), com és habitual al parvulari.
  • Avaluació inicial i final a través d’un dibuix i comparació de l’evolució. En general es noten molts progressos en la manera de representar l’escultura, ja sigui pel fet d’haver-la treballat amb intensitat o per evolució madurativa dels infants.
  • Graella d’autoavaluació. Un cop entregada, la mestra els feia algunes preguntes oralment per comprovar la veracitat de les respostes.

Ja ho hem après…Compartim-ho! Projecte El cavall de la Fira

Podem parlar de dos productes finals:

  • Dossier-recull de les fitxes elaborades en el desenvolupament del projecte.
  • Exposició oral a un altre grup-classe, en petits grups, acompanyada d’una presentació. En aquest cas la presentació ha estat elaborada per la mestra.

Cal dir que les exposicions orals dels projectes motiven molt a l’alumnat, però és difícil preparar individualment a cada alumne perquè parli de manera ordenada, clara, amb la postura correcta… En aquest cas, es van adjudicar aleatòriament els grups i el repartiment de les diapositives, i a alguns alumnes amb dificultats d’expressió oral o de memòria els va correspondre explicar conceptes difícils. Va ser un repte per a ells, però si s’hagués seleccionat tenint en compte el  nivel de l’alumnat, el resultat hauria estat millor.

Al trot d’El cavall de la Fira ampliem coneixements

A educació infantil ja es treballa generalment de manera globalitzada, essent la tutora la que planifica el projecte; per tant, la coordinació amb el professorat que intervé en la implementació del projecte es limita a prendre decisions amb el professorat de reforç. La mateixa tutora fa una planificació inicial del projecte, seguint el model pactat a l’escola. Aquesta planificació és flexible, de manera que es va modificant segons els interessos o interrogants que van sorgint. projecte_cavall_xcb

S’intenta que les activitats siguin diverses, relacionades amb diverses àrees, i que fomentin l’autonomia, la necessitat de reflexionar, la millora de l’expressió oral i l’ús de la lectoescriptura de manera funcional.

S’utilitzen diverses fonts d’informació:

  • Orals, bàsicament informacions aportades per les famílies i l’escultor.
  • Escrites i gràfiques: llibres, revistes locals, fotografies, internet.
  • Audiovisuals: vídeos referents al treball dels escultors.
  • Observació directa: de les escultures i del treball de l’escultor.

A l’inici de cada sessió, es recorden els conceptes treballats abans de presentar la següent activitat. Inicialment es treballa en gran grup i seguidament, en moltes ocasions, es plasmen el coneixements en una fitxa, que serveix per avaluar l’assoliment dels objectius proposats. A final es farà un dossier amb totes les fitxes relacionades amb el projecte. També, bastant avançat el projecte, es va fer un esquema-resum dels conceptes treballats, per tal de sistematitzar la informaicó.

Amb tots aquests treballs es pretén fer reflexionar, dubtar, fer preguntes, opinar, resumir, contrastar… però, degut al grau de maduresa de l’alumnat d’educació infantil, encara necessiten força acompanyament per part dels docents.

Metodologia en el projecte “El cavall de la Fira”.

Inicialment, en aquest projecte s’ha treballat sobretot en gran grup. En cada sessió es refrescaven les preguntes que es van fer en la pluja d’idees per anar contextualitzant els aprenentatges. Bona part de les sessions inicials es van dedicar a analitzar i sistematitzar les informacions procedents de les famílies.

Més endavant, es van realitzar fitxes individualment, però amb la possibilitat de treballar-ho amb parelles. En la sortida per visitar escultures de Cardona, es va fer un joc, en petits grups escollits a l’atzar, per trobar punts de vista. També es va elaborar, a nivell de gran grup, un mural-resum dels conceptes clau treballats on, per parelles, havien d’anar situant les imatges i textos donats.

El producte final, que serà una presentació oral amb el suport d’una presentació digital, es prepararà en petits grups o parelles, escollits aleatòriament.

El cavall de la Fira. Planificació del projecte.

Les aules d’educació infantil de la nostra escola tenen com a mascotes un personatge de “Barri Sèsam”, amb motiu de la participació en el programa de Salut integral. Cada estiu, la Caponata (P3), l’Elm (P4) i l’Epi i el Blai (P5) se’n van de vacances i tornen, els primers dies de curs, amb alguna suggerència…

Aquest any havien passejat per diversos espais de Cardona i calia identificar-los. L’Epi i el Blai es trobaven davant de l’escultura a Borrell II, de Josep M. Subirachs, que popularment es coneix com El cavall de la Fira, ja que és una escultura eqüestre que es troba a la plaça de la Fira.

Fàcilment l’alumnat va reconèixer aquest lloc, però al dia següent vam rebre un missatge on se’ns demanava què era allò de la foto i altres coses semblants que havien vist per allà.

A partir d’aquí, es va portar a terme una pluja d’idees en què es van marcar els objectius principals: concepte d’escultura, escultures de Cardona, altres espais d’interès de la vila, com es fan les escultures, vida i obra de Josep M. Subirachs…

Com a producte final es farà una exposició oral, acompanyada d’imatges, a una altra classe de l’escola.

El cavall de la Fira. Cardona. Presentació

L’Escola Mare de Déu del Patrocini és una escola pública de Cardona que actualment té 154 alumnes i 16 docents.

És el primer any que es treballa amb projectes en tots els nivells d’educació infantil i primària.

El grup impulsor està format per gairebé tot el claustre.

El nostre projecte està emmarcat dins del projecte global d’escola de Coneixement de la vila de Cardona. Es va escollir aquest projecte a final del curs passat, per part del professorat, amb l’objectiu d’iniciar el treball per projectes amb un tema proper a l’alumnat, i que pogués servir com a eix transversal de tot el centre. Cada grup escolar porta a terme un projecte relacionat amb la nostra vila. El projecte d’El cavall de la Fira s’està treballant amb l’alumnat de P5, i es clourà a mitjans del tercer trimestre.