SI NO BEGUÉSSIM LLET TINDRÍEM DENTS?

L’ avaluació del projecte ha estat continua i cada activitat ens ha servit per conèixer
com evolucionen els alumnes i com van adquirint els aprenentatges.
Donem un pes important a la rotllana inicial i final amb l’objectiu d’aprofitar les reflexions que han fet els alumnes en petit o en gran grup. La intenció de la mestra és que totes aquelles aportacions que han fet els alumnes durant l’activitat surtin a la rotllana amb la finalitat de connectar totes les idees i anar construint aprenentatges
L’avaluació individual es portarà a terme a partir de la llibreta de projectes que cada
nen té i de la pròpia autoavaluació que l’alumne faci en acabar el projecte sobre el
seu treball i el resultat final.
D’altra banda els alumnes han tingut l’oportunitat per primera vegada de treballar en
grup i això els ha suposat tot un repte d’acceptació de normes i rols. La graella de
coavaluació serà una eina per avaluar el treball del grup de quatre.

Tenim pensat aprofitar el mapa conceptual individual que facin els alumnes per tal d’observar el què han aprés al llarg del projecte, fent d’aquesta manera una xarxa entre els aprenentatges.

SI NO BEGUÉSSIM LLET TINDRÍEM DENTS?

El producte final que tindran els nens de 1r de la classe de la Malala és la seva llibreta de projectes on cada nen ha anat documentant el projecte, amb fotos, fulls enganxats i els seus escrits, a mesura que hem anat resolent els reptes que ens han anat sorgint. Cada trimestre s’han pogut emportar la llibreta a casa per compartir i involucrar a les famílies en el procés.

Els alumnes han elaborat uns pòsters per grups a partir de la informació que han recollit a internet i un cop  acabat s’han utilitzat com a suport visual per fer una exposició oral a la resta de companys.

En finalitzar el projecte cada alumne elaborarà el seu propi mapa conceptual del
que ha après.

SI NO BEGUÉSSIM LLET TINDRÍEM DENTS?

Hem fet una primera sessió que ens ha servit per saber els coneixements previs dels alumnes, conèixer cap a on volem anar i quines possibilitats tenim per donar resposta a la pregunta inicial.

A partir d’aquí hem fet un esquema que ens ha servit per ORDENAR totes aquestes idees.

Totes les activitats d’ensenyament/aprenentatge que fem ens ajuden a buscar les connexions amb les idees reflectides en el mural i ajuden a l’alumnat a autoregular-se en el seu propi procés.

Els alumnes tenen una llibreta on van recollint la informació i les activitats que es van fent a l’aula en diferents formats (imatges, petits textos, gràfics, esquemes, mapes conceptuals …)

SI NO BEGUÉSSIM LLET TINDRÍEM DENTS?

A partir de la pregunta inicial amb la qual s’ha iniciat el projecte potenciem la ROTLLANA com un espai per compartir, recordar, planificar, posar en comú, reflexionar … les idees que es van generant. Aquesta rotllana obre i tanca cada sessió. Per realitzar les activitats plantejades organitzem l’alumnat per parelles o en petits grups heterogenis, i comencem la iniciació en el treball cooperatiu donant rols als membres de cada grup.

Les diferents activitats es plantegen partint de la motivació dels alumnes i d’algunes activitats ja planificades per les mestres amb la intenció de poder contestar la pregunta inicial. S’han utilitzat diferents recursos com ara les TIC i altres per fer la recerca d’informació de vegades com una activitat grupal i/o individual.

SI NO BEGUÉSSIM LLET TINDRÍEM DENTS?

A partir de la revisió anual dental que des del CAP Bages es realitza a l’escola, parlem a l’aula sobre com han viscut l’experiència, que els ha dit la doctora i quines emocions els han sorgit. En aquesta conversa inicial en rotllana els alumnes comencen a verbalitzar els seus coneixements previs sobre les dents de llet i queixals .

La construcció de la pregunta ve quan els nens manifesten que les dents estan fetes de llet perquè quan són petits mamen del pit de la seva mare. A partir d’aquí se’n generen d’altres i que juntament amb la pregunta inicial del projecte, intentarem buscar la seva resposta a través de la visita al CAP i de l’exposició de les dents que organitza l’Ajuntament de Manresa cada any per l’alumnat de 1r.

SI NO BEGUÉSSIM LLET TINDRÍEM DENTS?

Som l’equip de Cicle Inicial de l’escola Sant Ignasi de Manresa.
Ja fa uns anys que treballem per projectes a l’escola, tenim unes franges concretes dins l’horari on el treball globalitzat pren protagonisme. Des de l’escola s’ha tingut en compte que el màxim possible d’hores hi hagi dos mestres dins l’aula per aconseguir que la vida i el dia a dia a l’aula sigui un projecte viu, dinàmic i transferible.
Aquest és el segon curs que estem dins la xarxa de CB. Enguany tenim un nou repte, l’avaluació competencial dins dels projectes. A mida que anem avançant sorgeixen nous dubtes, quines activitats plantejarem per fomentar l’autoregulació dels alumnes, com organitzarem l’aula per potenciar el treball cooperatiu, com treballem l’aprendre a aprendre…