Escola Ametllers

Som l’Escola Ametllers. És el segon any que participem de la Xarxa i n’estem molt contents i a la vegada orgullosos, ja que formar-ne part ens ha permès debatre, compartir, elaborar, intercanviar i discutir molts elements claus dins del dia a dia, no sols de la nostra escola, sinó també de moltes escoles properes que comparteixen una mirada i moment educatiu molt similar al nostre. La unió fa la força i la Xarxa assegura aquesta unió. La força ja li posen tots els centres que hi participen i per això té tant valor la XCB.

D’aquest segon any a la Xarxa n’esperem potser més concreció. Creiem que cal seguir nodrint-nos els uns als altres però que cal anar concretant i elaborant elements/documents/metodologies reals i aplicables a l’escola. En resum, seria, mantenir el debat, la taca d’oli, l’intercanvi però afegint-hi concreció a tots nivells.

Hola món!

Som l’escola Joan de Palà de La Coromina (Cardona). Som una escola rural que forma part de la ZER el Cardener. Estem en un procés de canvi constant, ja que entenem l’escola com una comunitat en continu creixement i aprenentatge, on l’infant és el protagonista dels seus processos i vivències personals.

Us deixem l’enllaç del cartell del nostre dia a dia a l’escola:
http://blocs.xtec.cat/joandepala/files/2018/03/ilovepdf_jpg_to_pdf-8.pdf

“L’educació és l’arma més poderosa per canviar el món.” Nelson Mandela

Institut Lacetània – Qui som?

L’Institut Lacetània és un centre de referència dins de Manresa, amb gairebé 50 anys d’història, que sempre s’ha caracteritzat per la voluntat d’estar al dia i renovar la seva pedagogia. És un institut gran amb un claustre de 120 professors que imparteix tots els nivells educatius: ESO, Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. La integració dins de la Xarxa de Competències Bàsiques i el desenvolupament de l’ensenyament per projectes constitueix un objectiu de centre en el nostre institut i s’està desenvolupant en l’àmbit de l’ESO i els cicles formatius.

L’equip impulsor està format per un grup de 19 professors/es pluridisciplinar de tots els àmbits i àrees d’ensenyament. El grup de l’ESO, el formen un total de 12 persones. El departament amb un pes més gran dins d’aquest grup és el de llengües, ja que un dels objectius principals és el de la millora de la competència lingüística i comunicativa. Una altra aposta del nostre centre és el coneixement de les llengües estrangeres, per això, aquest any, s’ha engegat un projecte de francès a 1r d’ESO.

Som un equip novell, tot i que ja és el nostre segon any, que busquem renovar i millorar la tasca educativa començant per l’alumnat més jove, el de 1r d’ESO i 2n d’ESO. Com a centre combinem diferents mètodes de treball, l’ensenyament clàssic de tasca més individual i pautada amb un treball cooperatiu en el qual l’alumne traça el seu àmbit d’aprenentatge.

A 1r i 2n d’ESO seguim treballant per a poder consolidar i millorar l’experiència de l’any anterior.

El nostre objectiu principal és renovar la pedagogia i la metodologia d’ensenyament per poder-la adaptar a l’entorn canviant actual i a les necessitats del segle XXI. Tenint en compte aquesta relació amb un entorn globalitzat, hem detectat sis competències principals que són necessàries i en les quals ens volem centrar durant aquests projectes:

  • Competència lingüística i comunicativa
  • Competència matemàtica
  • Competència d’aprendre a aprendre
  • Competència digital
  • Competència estètica/artística
  • Competència personal

Les expectatives que tenim en aquest projecte és que l’alumnat millori el seu procés d’aprenentatge, una millora en la utilització de les TIC, en l’expressió oral i el treball cooperatiu. Cal destacar la importància dels valors que s’adquireixen i fomenten el treball cooperatiu. El nostre repte és que els alumnes acabin valorant el treball ben fet i la qualitat en l’execució de la feina per sobre de l’adquisició de coneixements.

Com ho farem?

El nostre currículum pretén ser la plasmació d’aquests plantejaments pedagògics i aspiren a proposar a l’alumnat un seguit de reptes educatius, que els farà capaços, autònoms, sociables i, en definitiva, realitzats com a persones. A través d’aquests reptes, l’alumnat haurà de ser capaç de desenvolupar totes les competències bàsiques per incorporar-se amb garanties al món, ja sigui a través de la inserció laboral, la continuïtat acadèmica o qualsevol altre projecte personal que es plantegi. Així en acabar l’escolarització, esdevindrà un ciutadà compromès i, fins allà on les circumstàncies personals ho possibilitin, útil al món.

En el marc de les directrius oficials, pretenem fer un treball de selecció, desplegament i programació de les competències, de forma que l’alumnat treballi i sigui avaluat al llarg de tota l’ESO de totes i cadascuna d’elles.

Tenint en compte que les competències s’assoleixen tot aplicant-les en els contextos de treball intel·lectual, emocional, artístic, social i físic, seleccionarem continguts que permetran a l’alumnat treballar i progressar en aquestes competències. Les competències també sortiran dels projectes que realitzarà l’alumnat al llarg del seu procés d’aprenentatge. Els nois i noies treballaran projectes cada dia. Aquests focalitzaran el que han d’estudiar i aprendre al llarg del curs (experiencial) mentre practiquen i apliquen les competències que van desenvolupant (àmbits i habilitats).

L’alumnat desenvolupa la seva tasca en tres modalitats bàsiques de treball. Són les franges de l’horari que identifiquem com a aprenentatges guiat (AG), per l’acció (AA) i experiencial (AE). Els nois i noies dediquen a cadascuna d’aquestes franges un terç aproximadament del seu horari. Vegem cada una d’aquestes modalitats de treball:

Aprenentatge guiat Els alumnes tenen les seves propostes individualitzades, seguint un itinerari personalitzat. Se’ls fa responsables del seu aprenentatge. L’alumne treballa de manera individual, a través dels plans de treball que s’elaboren responent a les seves necessitats sota l’orientació del professorat i que implica una planificació de la tasca, de la metodologia i de la revisió o autoavaluació dels aprenentatges. Tot i ser individual és recomanable i desitjable que es puguin ajudar i/o col·laborar entre ells, sempre en un ambient de treball i ordre. Les habilitats estaran dedicades a català, castellà, matemàtiques i anglès. Quan cal es complementa amb l’aportació del professorat (classe magistral o altres). En aquesta franja l’alumnat també adquireix coneixements i estratègies d’aprenentatge a partir de la creació de continguts col·lectius. Seleccionen, creen, i després comparteixen amb el grup allò après per tal de consolidar-ne l’aprenentatge de forma autònoma i creativa. (10 hores)

Aprenentatge per l’acció (treball per projectes) Definim els projectes globalitzats com una oportunitat per desenvolupar les competències cognitives. Aquests requereixen implicació, col·laboració, recerca, gestió de recursos, procés planificat d’activitats en grups cooperatius. Els projectes parteixen de la curiositat i motivació de l’alumnat, que planteja la pregunta clau (objectiu) i mira d’esbrinar-ne la resposta cercant la informació pertinent. Pretenen fomentar la creativitat, l’autonomia i la responsabilitat de l’aprenentatge propi i dels altres. Al final hi ha una exposició del treball realitzat. (10 hores)

Aprenentatge experiencial Mitjançant espais i tallers l’alumnat investiga, viu i experimenta experiències que generen també aprenentatges. Espais i tallers que donen sortida a les inquietuds personals i aprofundeixen en la dimensió més pràctica de la sensibilitat i l’expressivitat, són de lliure elecció Tallers L’alumnat fa la tria de tallers setmanalment (grups de 12 persones màxim). Hi ha una oferta variable de tallers que procurem que inclogui els àmbits de l’expressió (plàstica, corporal, musical, literari, …) i d’altres com l’hort, equipaments, científic… a tall d’exemple. L’educació física (inclòs als tallers i anomenada Cos) és d’obligada elecció (2 hores). Espais Són de lliure elecció però amb un compromís trimestral. L’alumnat fa la tria de tallers cada trimestre i és d’obligat canvi (grups de 12 persones màxim). Hi ha una oferta variable d’espais que procurem que inclogui els àmbits de l’expressió (plàstica, musical, literari, alemany, …) i d’altres com jardí, informàtica, equipaments, tecnologia… a tall d’exemple.

Pel que fa les llengües estrangeres, l’Anglès i l’Alemany a part d’estar ofertes com a diferents espais o tallers també intervenen i és relacionen amb els projectes que es porten a terme (2 hores). Cada setmana es tanca amb una reflexió escrita individual al seu diari personal i es fa una petita autoavaluació del progrés personal i del grup. (1 hora) Tots els aspectes de les TIC són tractats com un àmbit transversal d’ús informatiu i comunicatiu en tots els aspectes anteriors i els àmbits d’aprenentatge.

Cada dia es dediquen 2 hores a cadascun dels aprenentatges separades per un esbarjo. Tot i així, l’organització és flexible sota demanada de les circumstàncies.

Pel que fa al tractament de la diversitat el farem en grups heterogenis.

En el preàmbul de la llei d’educació es diu que els centres d’educació obligatòria tenen l’obligació de “compensar les possibles desigualtats d’origen social a l’interior del sistema educatiu i d’abordar amb garanties d’èxit la integració escolar de tots els alumnes.” Creiem que la convivència en grups d’aprenentatge de persones amb diferents circumstàncies és un factor positiu i potenciador no només dels valors de convivència, sinó també de l’eficàcia didàctica ja que estimula l’aprenentatge personalitzat i la relació d’ajuda entre l’alumnat.

Creiem que es tracta que cada noi/a es pugui desenvolupar en el seu ser i els seus talents propis. La diversitat és una riquesa, no una dificultat. El punt de partida és diferent i el d’arribada també, no es tracta d’unificar si no de poder fer un llarg recorregut.

Què pretenem?

Quin centre educatiu volem?

Un centre educatiu que vol oferir un aprenentatge integrador i globalitzador als alumnes, un aprenentatge socioconstructiu i autoregulat, que tingui en compte el context i que sigui col·laboratiu. Un centre que tindrà presents les emocions i la motivació dels alumnes, ja que són la porta d’entrada dels aprenentatges. Unes emocions i una motivació positiva incrementen la probabilitat d’aprofundir en l’aprenentatge.

Treballarem per promoure un model de persona que entén el món, l’estima i és capaç de millorar-lo. Creiem en la potencialitat de l’educació com a força de transformació social. És per tot això que orientarem la nostra tasca al creixement dels alumnes com a persones responsables, crítiques i participatives del seu propi aprenentatge.

El que volem oferir és una educació de qualitat, amb una atenció integral i personalitzada a tot l’alumnat, eixamplant els seus horitzons culturals i contribuint a una sòlida formació ètica.

Volem ser un centre obert a les famílies, pretenem ser un centre accessible. Les famílies han de poder accedir a les aules, al projecte educatiu, al projecte curricular, a la web del centre, … La col·laboració de les famílies, sobretot a través de l’AFA, per fer funcionar el sistema, és una de les nostres grans necessitats i aspiracions. Obert a la comunitat: entrant a la vida de la comunitat, al currículum, col·laborant amb institucions locals, fomentant la participació en activitats municipals i oferint serveis al barri. Obert a la participació de l’alumnat a través del foment de les tutories, el Consell d’Alumnes, les comissions de participació.

Volem ser un institut públic compromès en l’acompanyament dels nostres alumnes i les seves famílies.

Mantenir a la pràctica aquestes premisses suposa un gran esforç. Vetllar per aquest tipus d’educació en tot moment, suposa necessàriament poder comptar amb un equip de docents conscients i compromesos amb tots els valors que es concreten en aquest projecte educatiu.

El nostre projecte educatiu s’ha desenvolupat basant-nos en els següents vuit propòsits clau:

CONVIVÈNCIA

Una convivència on la diferència, la diversitat, la comunicació assertiva, el diàleg i l’ajuda mútua esdevenen motor d’aprenentatge i motor social. És necessari un espai de convivència on tant adults com adolescents puguin transferir les seves relacions dia a dia. Conviure en un clima acollidor, tranquil, serè on s’estableixen vincles estables, continuats i afectius, possibilita un bon aprenentatge donat que proporciona confiança als alumnes per prendre iniciatives i riscos en el seu procés de formació.

PERSONA

Un centre educatiu format per persones amb capacitats, habilitats, emocions i objectius diversos, amb fortaleses i febleses, persones que s’han de respectar, han de créixer i han d’obtenir respostes a les seves necessitats. Un centre educatiu de persones i per a persones és un espai de convivència que ha de potenciar els talents intrínsecs de cada ésser des de l’àmbit de fer, conèixer, conviure i ser.

CONFIANÇA

Partim d’una confiança mútua entre adults i adolescents. Establim un règim de llibertat amb uns límits, on cada alumne és motor i responsable del seu aprenentatge. Amb la confiança s’afavoreix l’empatia, la implicació, el compromís i el respecte de l’alumnat que a més de ser capaç de fer, de reconèixer-se i valorar-se ell mateix, és capaç d’autoregular-se respectant els límits amb l’acompanyament.

LÍMITS

Els límits han de ser pocs, clars i constants. Consensuats amb el consell escolar i són d’obligat compliment per adolescents i adults. Diferenciem entre límits que són innegociables i normes clares i coherents que es debaten i consensuen entre tots i es modifiquen quan convé. Es participa en la presa de decisions i es fan veure els drets, deures i responsabilitats que tots tenim. Els límits es basen en el respecte per l’altre i el respecte per l’entorn que alhora comporten cap agressió sota cap concepte.

ACOMPANYAMENT

L’acompanyament, com l’aprenentatge, es produeix des de la sinceritat i l’emoció del que ens mou, així quan acompanyem ho fem transversalment, escoltem les inquietuds, detectem les necessitats, proposem i compartim les nostres passions.

La mirada de l’acompanyant és única i especial cap a cada persona, ja que cada persona és única i especial. Així, amb coherència, empatia i respecte podrem contribuir a tots els nivells del procés d’aprenentatge i creixement, buscant l’equilibri de les nostres intervencions en funció de les necessitats de cada moment i procurant que cadascú pugui definir el seu propi recorregut tan a nivell personal com en el grup.

AUTONOMIA

Potenciar la consciència de si mateix i de l’aprenentatge de cada noi i noia. Significa la regulació i gestió del seu procés de creixement global. Implica capacitat de decisió, participació, responsabilitat i compromís dels alumnes, de les seves famílies i dels docents, per organitzar i gestionar el seu aprenentatge. Autonomia que està dirigida pel projecte educatiu de l’institut i que ha de ser comunicada i compartida en sessions col·legiades de treball docent.

COMUNICACIÓ

La comunicació basada en el diàleg, comunicant el que pensem, sentim i desitgem i practicant una educació activa i assertiva, serà l’eina que faciliti el creixement individual i col·lectiu, i potenciarà la participació, l’esperit crític, la transformació i l’empatia com a resposta als moments vitals de cada membre de la comunitat educativa (alumnes, famílies i equip humà del centre) i del seu entorn.

Ha de permetre a qualsevol persona sentir-se a gust, acompanyat, confiat i autònom per relacionar-se de manera satisfactòria i efectiva amb els altres en qualsevol context.

Tant la dimensió expressiva, com la sensibilitat artística, musical i estètica, entesos com a mitjans de comunicació, seran fomentats des dels diferents aprenentatges, ajudant a donar un sentit coherent a la vida.

REALITAT

Partint de la premissa que el sistema educatiu pot ser reproductor del sistema social i amb la intenció de ser un centre obert, connectat a l’entorn immediat, volem fomentar l’aprenentatge competencial on el seu entorn proper, ja sigui familiar, amics, el barri … o qualsevol persona, fet ocorregut, notícia, … puguin aportar una significació i vivència més propera a la realitat individual, social i cultural.

Es vol fomentar l’aprenentatge vivencial a través de realitats properes als alumnes, entenent com a realitat tot el que es caracteritza per haver patit el mínim grau possible d’estereotipació i modelització prèvia.

INSTITUT ESCOLA SANT JORDI

                     

L’Institut Escola Sant Jordi som un centre de doble línia de P3 a 4t ESO situat a la població de Navàs.

Enguany és el primer curs que formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques. Estem molt satisfets d’aquestes trobades, valorem molt positivament els espais de reflexió que ens ofereixen.

Fa un parell de cursos que ens vam iniciar en el treball per projectes a primària. A Secundària fa ja 4 anys que hi estem treballant. Actualment, ens assessora la Neus Sanmartí. A primària hi dediquem tres hores setmanals i a l’ESO vuit hores setmanals (franges de dues hores seguides) implicant diferents matèries com les socials, tecnologia, biologia, ViP, física i química i tendint cada vegada més a la transversalitat.

Qui som?

Som un centre que neix per la necessitat d’absorbir l’augment demogràfic de la ciutat previst pels propers anys i amb l’ànim d’aportar a la ciutat una mirada pedagògica diferent. L’institut es crea el curs 2017-18 amb dues línies de 1r d’ESO.

La ubicació del centre, que comparteix l’edifici amb l’escola Muntanya del Drac, és a l’avinguda Pare Ignasi Puig s/n, al barri més conegut com del Xup. És una barriada perifèrica construïda als anys 60. Inicialment era població immigrant d’origen andalús. Actualment amb una població envellida.

Aquest projecte educatiu reflecteix com el claustre de professors entén que ha de ser l’educació que el moment actual exigeix. Una educació capaç de formar persones implicades en la tasca de construir un món més lliure, just i solidari. Treballem per promoure un model de persona que entén el món, l’estima i és capaç de millorar-lo. Creiem en la potencialitat de l’educació com a força de transformació social. És per tot això que orientem la nostra tasca al creixement dels alumnes com a persones responsables, crítiques i participatives.

Ens volem consolidar com el que som: un centre educatiu obert, inclusiu i innovador. El nostre servei consisteix a oferir una educació de qualitat, amb una atenció integral i personalitzada a tot l’alumnat, eixamplant els seus horitzons culturals i contribuint a una sòlida formació ètica.

El centre educatiu assumeix com a propis els set principis de l’aprenentatge, cercant l’excel·lència i fent-ho amb una proposta que posa aquests principis a la base mateixa del projecte (La naturalesa de l’aprenentatge, OCDE) i es materialitzen de la següent manera:

1.- L’alumne és el centre de l’aprenentatge

L’aprenentatge escolar estarà basat en els projectes de treball que sorgiran dels interessos mostrats pels alumnes.

2.- L’aprenentatge és de naturalesa social

Es treballarà en grups heterogenis, en treball cooperatiu com a interacció dins i fora l’aula.

3.- Les emocions són part integral de l’aprenentatge

En tot moment l’alumne serà acompanyat pels professors i companys. El grau de llibertat i convivència permetran gestionar les emocions.

4.- L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals Una part de l’aprenentatge serà guiat atenent les individualitats de cadascú seguint un itinerari de treball personalitzat.

5.- L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge

Amb l’aprenentatge per l’acció es pretén fer a l’alumnat responsable del seu propi aprenentatge i el dels altres. Treballarem per a l’autosuperació.

6.- L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge

Amb les reflexions sobre el que aprenen i com aprenen es vol afavorir la superació personal de cada noi/a. Amb l’autoavaluació i l’avaluació mitjançant rúbriques l’alumnat serà partícip del seu aprenentatge.

7.- Aprendre és construir connexions horitzontals

Mitjançant l’aprenentatge experiencial basat en els projectes i treballs comunitaris s’establiran connexions entre els diferents àmbits i els diferents agents que permetran a cada alumne posar en pràctica tot allò que ha après.

 

LA NOSTRA ESCOLA

Ens incorporem enguany a la Xarxa de Competències amb ganes d’aprendre. Com tots els processos de canvis, el camí està ple de dubtes. Per afrontar aquest recorregut, ens hem plantejat un procés col·lectiu on es pugui implicar la majoria del claustre. Potser avançarem amb passos petits, però ho farem de forma conjunta.

Amb aquest plantejament vam fer una breu presentació en la darrera jornada de Xarxes a Manresa.

 

Institut Lluís de Peguera

QUI SOM?

Som l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Un institut amb uns 900 alumnes i uns 90 professors. Un institut d’ESO i de batxillerat situat al centre de Manresa. Les ganes de compartir la nostra experiència sobre projectes i voler escoltar les experiències d’altres institut i escoles ens ha fet participar en la Xarxa de Competències Bàsiques. Tot amb la finalitat de poder treballar amb més rigor tot allò relatiu amb la implementació dels projectes.

Tretze són els projectes que hem engegat l’equip impulsor de la Xarxa de Competències bàsiques de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Un total de 45 professors estem implicats en el seu desenvolupament  en diferents nivells. Hi ha una gran tipologia de projectes: dos projectes quadrimestrals per nivell d’ESO, un total de 8 projectes, altres és despleguen al llarg del curs i engloben l’ESO i el Batxillerat, que representen els 11 de restants. Per, tant podem dir que l’implementació dels projectes és sistèmica, doncs implica quasi tot l’alumnat i una porció important del claustre.

La majoria de projectes tenen un enfocament globalitzador, és a dir, són treballats des de les diferents disciplines, prioritzen el treball en equip,  l’aprenentatge cooperatiu, les TIC i les TAC i l’avaluació reflexiva. La realització dels projectes té la finalitat d’incloure noves metodologies de treball que facin més significatiu i contextualitzat l’aprenentatge

ESCOLA JONCADELLA

És el primer any que l’escola Joncadella forma part de la Xarxa de Competències Bàsiques. Som una escola de doble línia amb uns 410 alumnes i una plantilla, actualment, de 32 mestres.

L’orígen de l’escola data del 1965 al carrer del Sol. Una escola molt petita que de seguida esdevé insuficient. Molt ràpidament es duplica el nombre d’habitants i es fa necessària la creació de més places escolars. A l’abril de 1972 s’aprova l’edificació d’un nou grup escolar, de vuit aules, al carrer Escoles i comença a impartir  les classes al setembre de 1974. Ben aviat torna a quedar petit i el 1978 s’hi fa una ampliació amb un edifici de 6 aules més, conegut com “L’Aulari”.

Durant uns anys es dóna la paradoxa que la mateixa escola té dos noms diferents i dos edificis ben separats: Joncadella, la part antiga al carrer del Sol (on s’imparteix Educació Infantil) i Mare de Déu del Carme, la part nova al carrer Escoles (on s’imparteix Educació Primària). El curs 1991-1992 s’unifica el nom del dos edificis i passa a dir-se oficialment Joncadella, nom primigeni arrelat al municipi i a la comarca. Finalment el setembre del 2010 s’estrena l’actual edifici: un únic espai per a tota la comunitat educativa.

Cada curs escolar triem un tema de monogràfic o projecte interdisciplinari per tota l’escola. Aquest any hem triat:  Jocs i esports. El tema va ser proposat pels alumnes el curs anterior. Cada classe ha triat el seu nom en relació al tema i ha realitzat un projecte sobre el nom de la classe i ha decorat la porta de la classe amb el seu nom. Al llarg del segon trimestre es proposa un treball més per projecte interdisciplinari que pot ser individual o per grups cooperatius.  Cada nivell planifica l’organització del projecte i les exposicions orals dels alumnes, tenint en compte que volem que els alumnes investiguin, recerquin, redactin, treballin en equip… Per una altra banda des de l’àrea d’educació física s’han organitzat activitats més esportives com la sortida per nivells al congost i a l’Egiba de Manresa

Com a claustre de professors ens preocupa el joc dels nostres alumnes al pati a l’estona d’esbarjo: hi ha molts conflictes, el futbol pren una gran presència, hi ha poca varietat de jocs… Ens plantegem com a objectiu del nostre projecte dinamitzar i enriquir el seu joc al pati.

Com a mostra del nostre treball d’enguany presentarem el projecte de cicle superior. L’equip de cicle superior està format pels tutors de cinquè i sisè, les mestres d’educació física  i la mestra de música. Hem centrat tot el treball en ELS JOCS D’ARREU DEL MÓN.