Lacetània News – Avaluació

L’avaluació de l’assignatura de projectes ha estat formativa i contínua durant tot el curs. L’assignatura de projectes s’ha realitzat en el marc de les optatives ofertades a 2n d’ESO amb temporització quadrimestral.

En tot moment s’ha aplicat la reflexió i la millora dels productes entregats, d’aquesta manera l’alumnat ha estat conscient del seu procés d’aprenentatge i ha revisat, corregit i  tornat a entregar es tasques les vegades que s’ha considerat convenient per part del professorat.

També s’ha aplicat la coavaluació entre els membres del grup quan han exposat la seva revista davant dels companys.

La rúbrica ha estat un instrument d’avaluació i també un instrument de modelatge. Al principi de l’activitat proposada els alumnes ja disposaven de la rúbrica per saber els ítems avaluatius i exactament què havien de fer.

Lacetània News – Producte final

L’objectiu inicial del projecte de Lacetània News és analitzar la premsa escrita propera i realitzar una revista d’acord amb els models de revista vistos. El producte final ha estat fet un grups i cada grup a redactat la seva revisat amb les diferents seccions proposades.

Un altre producte final ha estat la realització d’un vídeo tutorial amb un text instructiu oral.

Experimentem amb el teatre – Avaluació

Les rúbriques han estat la base principal de l’avaluació del projecte i s’han utilitzat per valorar el producte final (incloent el tutorial), l’exposició oral i el seguiment diari.

L’autoavaluació s’ha realitzat de manera regular després de cada sessió i la coavaluació s’ha introduït en el moment de presentar l’exposició del producte final. L’experiència ha estat molt positiva en aquests dos aspectes i enriquidora per a l’alumnat.

Experimentem amb el teatre – Producte final

L’exposició o presentació oral és el mitjà escollit per fer la comunicació del producte final. A més, cada grup ha de presentar una creació d’elaboració pròpia vinculada a la disciplina teatral escollida (maquillatge, escenografia, creació de titelles, …).

Les presentacions es preparen amb un suport informàtic seguint una rúbrica que en pauta el contingut i detalla els aspectes valorats pel professorat. Les presentacions són públiques i van dirigides als companys/es.

Vista l’experiència del primer grup i ja coneixent l’alumnat, l’equip de projectes va creure necessari incorporar l’elaboració d’un tutorial del procés de creació del seu producte. D’aquesta manera pot quedar reflectida l’avaluació competencial a nivell 3 de la majoria dels alumnes.

Experimentem amb el teatre – Implementació

El procés s’ha dividit en tres fases principals, una de recerca, la creació del producte final i la cloenda amb una visita guiada al teatre Kursaal, per a conèixer tot allò que hi ha darrere el teló.

Els grups cooperatius han sigut molt heterogenis i  la planificació de les tasques, molt competencial. Ells mateixos s’han autoplanificat i han assolit els objectius pautats al llarg de les sessions.

L’alumnat transfereix el contingut mitjançant els documents del procés de producció (dietari i documents amb la informació obtinguda), la presentació oral, el tutorial del procés de creació del producte i el producte final. L’alumnat adquireix la consciència d’haver treballat diverses àrees segons la disciplina teatral escollida (escenografia, elaboració de textos, interpretació, comunicació no verbal, disseny de maquetes, maquillatge, vestuari, …). Per altra banda, la tecnologia (informàtica) i l’expressió oral es treballen a nivell transversal i en diverses llengües.

Nyam-nyam; bon profit! – Avaluació

Les rúbriques han estat la base principal de l’avaluació del projecte i s’han utilitzat per valorar els productes finals, l’exposició oral i el seguiment diari.

L’autoavaluació s’ha realitzat de manera regular després de cada sessió i la coavaluació s’ha introduït en el moment de presentar l’exposició del producte final. L’experiència ha estat molt positiva en aquests dos aspectes i enriquidora per a l’alumnat.

Per altra banda, l’autoavaluació del projecte i dels resultats per part del professorat ha permès la seva millora contínua al llarg del curs i la modificació i adaptació dels diferents productes finals.

Nyam-nyam; bon profit! – Producte final

En tractar-se d’un projecte trimestral, realitzat amb diferents grups-classe, els productes finals s’han anat modificant en funció de les idees aportades per l’alumnat i dels resultats obtinguts. Així cada trimestre s’ha fet el següent:

 • 1r trimestre
  • Exposició oral recopilant els resultats de la recerca prèvia.
  • Carta de restaurant amb el menú del dia.
 • 2n trimestre
  • Exposició oral recopilant els resultats de la recerca prèvia.
  • Carta de restaurant amb el menú del dia.
  • Vídeo-tutorial explicant com elaborar un dels plats de la carta.
  • Enquesta sobre productes més saludables de la piràmide alimentària i anàlisi de dos supermercats.
 • 3r trimestre
  • Exposició oral recopilant els resultats de la recerca prèvia.
  • Menú setmanal saludable amb cinc àpats/dia.
  • Enquesta sobre productes més saludables de la piràmide alimentària i anàlisi de dos supermercats.
  • Carta de restaurant amb el menú del dia.

Exemple d’un dels productes finals

Les presentacions s’han preparat amb un suport informàtic, seguint una rúbrica que en pauta el contingut i detalla els aspectes valorats pel professorat. La resta de productes també s’han valorat amb una rúbrica.

Les presentacions i exposicions dels productes són públiques i van dirigides als companys/es d’aula.

Nyam-nyam; bon profit! – Implementació

La realització del projecte ha comptat amb dues fases principals, una de recerca i l’altra de creació dels productes. La recerca ha quedat plasmada en una exposició oral. Un cop finalitzada, l’alumnat ha pogut plasmar els coneixements adquirits en els diferents productes finals: una carta de restaurant, un audiovisual explicant el menú, una degustació i un menú setmanal saludable amb cinc àpats/dia.

A l’hora de planificar les tasques, la diversitat d’alumnat ha fet necessari pautar en diferents graus la realització del projecte. Des de situacions en les quals els alumnes s’han autoplanificat les tasques i objectius fins a altres casos en que ha estat necessari un acompanyament.

L’alumnat transfereix el contingut mitjançant els documents del procés de producció (dietari i documents amb la informació obtinguda), la presentació oral i els productes finals. L’alumnat adquireix la consciència d’haver treballat diverses àrees relacionades amb l’alimentació: experimentals, educació física i plàstica. Per altra banda la tecnologia (TIC) i l’expressió oral i escrita es treballen a nivell transversal.

Experimentem amb el teatre / Nyam-nyam, bon profit! – Planificació

A partir de l’experiència de l’any anterior, es va creure encertat tornar a fer el projecte que estava relacionat amb l’alimentació. A mesura que han anat passant els trimestres hem anat ajustant el projecte en funció de l’interès de l’alumnat.

Partint d’unes preguntes relacionades amb l’alimentació, que s’havien de respondre (uns han utilitzat els seus coneixements previs i d’altres la informació que els hi oferia internet) han elaborat una presentació  en format digital, que han exposat als seus companys i han observat i comparat allò que sabien i el que han après de nou sobre els aliments i els nutrients.

Després s’ha de realitzar un menú setmanal saludable, tenint en compte el que s’ha après amb anterioritat, i exposar-lo als seus companys.

Finalment, es realitza una sortida als comerços propers a l’institut per esbrinar quins són els aliments més saludables de les diferents franges de la piràmide d’alimentació, per a poder comparar-ho amb el seu menú setmanal.

Durant el projecte els alumnes han de crear uns documents al drive on expliquen el que fan els dies de projecte (Diari), un document de valoració de la rúbrica i una webgrafia de les pàgines consultades.

En tractar-se d’un projecte i un procés obert, entenem que l’avaluació també tindrà en compte els punts de partida de cada un dels alumnes i a on ha pogut arribar.

Lacetània News – Implementació

El treball per projectes a l’institut és el segon curs acadèmic que es duu a terme. L’any passat es va començar a implementar amb l’alumnat de 1r d’ESO. Per tant, els alumnes ja estan familiaritzats amb la metodologia de treball.

El primer quadrimestre es va plantejar un projecte de diferents entitats que lluiten contra l’estigma de la salut mental. Tenint en compte les dificultats emocionals dels alumnes i l’estigma i prejudicis que hi ha encara en molts sectors de la nostra societat cap a les malalties mentals, vam creure oportú realitzar aquest projecte amb el nostre alumnat.

El segon trimestre es va plantejar un projecte totalment diferent a l’anterior. El projecte «La nostra revista digital» consistia en l’anàlisi de la premsa escrita propera.

– Visionat de diaris en paper per tal de veure les diferents seccions que podem trobar en un diari informatiu.

-Investigació de les diferents tipologies textuals en un diari (carta al director, article d’opinió, reportatge,..)

-A partir d’aquí es van crear diferents grups d’experts. Cada grup es va centrar en una modalitat diferent del diari i van explicar als seus companys en què consistia aquella secció treballada en concret fent una exposició oral. (Per exemple: Cultura, Esports, La meva ciutat, El meu barri, El meu carrer, Publicitat, Notícies genèriques, Llocs d’interès, Oci,…)

– A continuació cada grup de treball va redactar la seva revista amb les diferents seccions que volien que tingués la seva revista. Així es treballaven les diferents tipologies textuals en tots els grups

– Fer un tutorial