PROJECTE LA METEOROLOGIA 1r ESO: Avaluació

Avaluem les següents competències:

  • La competència de l’autonomia: treball tant individual com d’equip durant la fase d’exploració i de realització, el diari de sessions, l’autoavaluació i coavaluació dins del grup, i la coavaluació de l’exposició oral.
  • La competència digital: valorem la utilització de les eines TIC durant tot el projecte.
  • Valorem també la que hem anomenat competència globalitzada, que és la suma de les competències específiques de cada àmbit (científico-tecnològic, social, matemàtic i lingüístic). Realitzem un qüestionari de la fase d’exploració fet de manera cooperativa en grups on guanyen punts pel seu equip, participant en grups homogenis. Avaluem també el producte final, una memòria tècnica i l’exposició oral.

Com a instruments d’avaluació utilitzem rúbriques d’avaluació del treball individual dins del grup cooperatiu, rúbrica d’avaluació del projecte final, i rúbrica de l’exposició oral. També valorem la graella del dossier escrit i la graella de coavaluació i autoavaluació que responen els alumnes.

 

PROJECTE LA METEOROLOGIA 1r ESO: Producte Final

L’objectiu dels projecte és entendre com es fa la previsió del temps.

A partir del seu treball en equip poden decidir qualsevol model representatiu que respongui a aquest objectiu, ja pot ser un aparell meteorològic casolà, una maqueta d’un aparell real, d’un satèl·lit meteorològic, d’un mapa de la previsió del temps en 3D, entre d’altres. Poden haver-hi molts i diversos productes finals, tants com grups hi ha.

 

PROJECTE LA METEOROLOGIA 1r ESO: Implementació

Fase d’exploració:

A la fase d’exploració trobem diferents sessions per treballar diferents aspectes que necessitaran per poder realitzar el projecte amb èxit. Cada sessió està dissenyada perquè es pugui fer en dues hores.

Cada sessió conté:

  • Una pregunta clau per despertar els coneixements previs.
  • Una contextualització per apropar els continguts i que vegin que tenen una aplicació real.
  • Són preguntes obertes amb enllaços per obtenir la informació, amb material audiovisual i atractius per motivar als alumnes.
  • Les respostes les realitzen en parelles o grups de 4 o 5 alumnes de manera cooperativa.
  • Sempre es demana un producte final: elaboració d’un mapa de climes, una taula que relacioni clima i vegetació amb el context de dissenyar un jardí sostenible, una taula amb característiques del clima i relacionar-les amb la roba que han de posar a la maleta si se’n van de viatge,… Al final de la sessió sempre s’exposen els resultats i es corregeixen en grup. Es pot aplicar la tècnica de demanar a un del grup i la valoració és per tot el grup.
  • També es realitza una sortida a la casa de la Culla de Manresa per veure una estació meteorològica real i conèixer com funcionen els aparells de detecció i mesura de primera mà, cosa que els dóna moltes idees a l’hora de la construcció.

 

Fase de realització:

També anomenada fase de construcció, en aquest projecte. Primer trien un nom de grup i un logotip, es reparteixen els rols. Després fan una pluja d’idees individual i avaluen els avantatges i inconvenients de cada proposta de manera que aniran descartant i en quedarà una. Es posen d’acord en què construiran i comencen a fer la memòria tècnica amb esbossos, materials, eines necessàries,.. Ells s’encarreguen de planificar-se i portar el seu material de manera que es fomenta l’autonomia.

Treballem en aules ordinàries i tallers de tecnologia on poden disposar de totes les eines necessàries.

PROJECTE LA METEOROLOGIA 1r ESO: Metodologia

S’apliquen diferents tècniques de treball cooperatiu com la tècnica 1-2, 1-2-4, llapis al mig, lectura compartida, grups d’experts o trencaclosques. El professorat dissenya els guions de la fase d’exploració amb la intenció de facilitar i generar el coneixement útil per a la fase de realització. S’afavoreixen posades en comú i petites exposicions per part de l’alumnat buscant el moment adequat per fer-ho a la mateixa aula.

A la fase de realització els grups són heterogenis. S’autogestionen, es reparteixen rols com el coordinador, el moderador,… i seguint un calendari pautat de disponibilitat del taller van realitzant el disseny, la construcció del projecte i la memòria tècnica. Realitzen una exposició final per presentar el seu producte final i respondre a la pregunta inicial. i també una presentació oberta als pares.

 

PROJECTE LA METEOROLOGIA 1r ESO: Planificació

Aquest projecte està dividit en tres fases. Tot el projecte es porta a terme en sessions de dues hores amb el descans del pati pel mig.

En una primera fase, que és comuna als dos projectes que es realitzen a 1r d’ESO (l’altre és el món de la comunicació), es treballen tècniques per estimular el treball cooperatiu. Es fan rotacions d’alumnes als grups perquè es coneguin tots, i a més es fan les observacions adequades per fer els grups definitius de la fase final.

La segona fase és la fase d’exploració. Comença amb una pluja d’idees per part del alumnes, després de plantejar el tema i visualitzar un vídeo sobre la predicció meteorològica. A partir de les preguntes i continguts que proposen, es van treballant de forma pautada els diferents temes d’interès, i que estan relacionats amb les diferents matèries que participen al projecte: formació de núvols (experimentals), tipus de climes i climogrames (socials), mesures i escales (matemàtiques), esbossos, croquis i plànols (tecnologia), etc.

En una tercera fase, plantegem la fase de realització, on l’alumnat construeix el producte final que trien, per ajudar a respondre la pregunta: com es fa la predicció del temps.

Institut Lluís de Peguera

QUI SOM?

Som l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Un institut amb uns 900 alumnes i uns 90 professors. Un institut d’ESO i de batxillerat situat al centre de Manresa. Les ganes de compartir la nostra experiència sobre projectes i voler escoltar les experiències d’altres institut i escoles ens ha fet participar en la Xarxa de Competències Bàsiques. Tot amb la finalitat de poder treballar amb més rigor tot allò relatiu amb la implementació dels projectes.

Tretze són els projectes que hem engegat l’equip impulsor de la Xarxa de Competències bàsiques de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Un total de 45 professors estem implicats en el seu desenvolupament  en diferents nivells. Hi ha una gran tipologia de projectes: dos projectes quadrimestrals per nivell d’ESO, un total de 8 projectes, altres és despleguen al llarg del curs i engloben l’ESO i el Batxillerat, que representen els 11 de restants. Per, tant podem dir que l’implementació dels projectes és sistèmica, doncs implica quasi tot l’alumnat i una porció important del claustre.

La majoria de projectes tenen un enfocament globalitzador, és a dir, són treballats des de les diferents disciplines, prioritzen el treball en equip,  l’aprenentatge cooperatiu, les TIC i les TAC i l’avaluació reflexiva. La realització dels projectes té la finalitat d’incloure noves metodologies de treball que facin més significatiu i contextualitzat l’aprenentatge