Experimentem amb el teatre – Avaluació

Les rúbriques han estat la base principal de l’avaluació del projecte i s’han utilitzat per valorar el producte final (incloent el tutorial), l’exposició oral i el seguiment diari.

L’autoavaluació s’ha realitzat de manera regular després de cada sessió i la coavaluació s’ha introduït en el moment de presentar l’exposició del producte final. L’experiència ha estat molt positiva en aquests dos aspectes i enriquidora per a l’alumnat.

Experimentem amb el teatre – Producte final

L’exposició o presentació oral és el mitjà escollit per fer la comunicació del producte final. A més, cada grup ha de presentar una creació d’elaboració pròpia vinculada a la disciplina teatral escollida (maquillatge, escenografia, creació de titelles, …).

Les presentacions es preparen amb un suport informàtic seguint una rúbrica que en pauta el contingut i detalla els aspectes valorats pel professorat. Les presentacions són públiques i van dirigides als companys/es.

Vista l’experiència del primer grup i ja coneixent l’alumnat, l’equip de projectes va creure necessari incorporar l’elaboració d’un tutorial del procés de creació del seu producte. D’aquesta manera pot quedar reflectida l’avaluació competencial a nivell 3 de la majoria dels alumnes.

Experimentem amb el teatre – Implementació

El procés s’ha dividit en tres fases principals, una de recerca, la creació del producte final i la cloenda amb una visita guiada al teatre Kursaal, per a conèixer tot allò que hi ha darrere el teló.

Els grups cooperatius han sigut molt heterogenis i  la planificació de les tasques, molt competencial. Ells mateixos s’han autoplanificat i han assolit els objectius pautats al llarg de les sessions.

L’alumnat transfereix el contingut mitjançant els documents del procés de producció (dietari i documents amb la informació obtinguda), la presentació oral, el tutorial del procés de creació del producte i el producte final. L’alumnat adquireix la consciència d’haver treballat diverses àrees segons la disciplina teatral escollida (escenografia, elaboració de textos, interpretació, comunicació no verbal, disseny de maquetes, maquillatge, vestuari, …). Per altra banda, la tecnologia (informàtica) i l’expressió oral es treballen a nivell transversal i en diverses llengües.

Experimentem amb el teatre / Nyam-nyam, bon profit! – Planificació

A partir de l’experiència de l’any anterior, es va creure encertat tornar a fer el projecte que estava relacionat amb l’alimentació. A mesura que han anat passant els trimestres hem anat ajustant el projecte en funció de l’interès de l’alumnat.

Partint d’unes preguntes relacionades amb l’alimentació, que s’havien de respondre (uns han utilitzat els seus coneixements previs i d’altres la informació que els hi oferia internet) han elaborat una presentació  en format digital, que han exposat als seus companys i han observat i comparat allò que sabien i el que han après de nou sobre els aliments i els nutrients.

Després s’ha de realitzar un menú setmanal saludable, tenint en compte el que s’ha après amb anterioritat, i exposar-lo als seus companys.

Finalment, es realitza una sortida als comerços propers a l’institut per esbrinar quins són els aliments més saludables de les diferents franges de la piràmide d’alimentació, per a poder comparar-ho amb el seu menú setmanal.

Durant el projecte els alumnes han de crear uns documents al drive on expliquen el que fan els dies de projecte (Diari), un document de valoració de la rúbrica i una webgrafia de les pàgines consultades.

En tractar-se d’un projecte i un procés obert, entenem que l’avaluació també tindrà en compte els punts de partida de cada un dels alumnes i a on ha pogut arribar.

Experimentem amb el teatre – Metodologia

Es creen grups de 4 escollits per ells i tenen uns rols (coordinador informàtic, secretari i portaveu). que es roten cada 15 dies. Els rols no sempre son respectats degut a la seva impulsivitat i impaciència.

Cada dia es marquen uns objectius per sessió i cada dia han d’emplenar el dietari, la webgrafia i la valoració de la rúbrica. Els documents es comparteixen amb el professorat que guia el projecte per tal de fer un seguiment més exhaustiu. Amb aquestes tasques els obligues a reflexionar sobre la seva feina i el seu comportament. També serveix com a autoavaluació. Valorem positivament el feedback que ofereixen els documents compartits.

L’alumnat es mostra força autònom quan se’ls hi plantegen els objectius de les parts que formen el projecte. El punt d’inflexió d’aquestes dues parts es valora mitjançant una exposició oral amb suport digital i cada grup s’autogestiona el temps. Majoritàriament tot l’alumnat compleix amb les tasques previstes.

El projecte s’ha dividit en dues fases principals: la primera està més centrada en la recerca d’informació, amb diferents preguntes orientadores que puguin servir d’inspiració: “Primer m’informo, després m’inspiro”. La segona fase requereix la planificació, disseny i creació d’un producte final relacionat amb el tema escollit.

Institut Lacetània – Qui som?

L’Institut Lacetània és un centre de referència dins de Manresa, amb gairebé 50 anys d’història, que sempre s’ha caracteritzat per la voluntat d’estar al dia i renovar la seva pedagogia. És un institut gran amb un claustre de 120 professors que imparteix tots els nivells educatius: ESO, Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. La integració dins de la Xarxa de Competències Bàsiques i el desenvolupament de l’ensenyament per projectes constitueix un objectiu de centre en el nostre institut i s’està desenvolupant en l’àmbit de l’ESO i els cicles formatius.

L’equip impulsor està format per un grup de 19 professors/es pluridisciplinar de tots els àmbits i àrees d’ensenyament. El grup de l’ESO, el formen un total de 12 persones. El departament amb un pes més gran dins d’aquest grup és el de llengües, ja que un dels objectius principals és el de la millora de la competència lingüística i comunicativa. Una altra aposta del nostre centre és el coneixement de les llengües estrangeres, per això, aquest any, s’ha engegat un projecte de francès a 1r d’ESO.

Som un equip novell, tot i que ja és el nostre segon any, que busquem renovar i millorar la tasca educativa començant per l’alumnat més jove, el de 1r d’ESO i 2n d’ESO. Com a centre combinem diferents mètodes de treball, l’ensenyament clàssic de tasca més individual i pautada amb un treball cooperatiu en el qual l’alumne traça el seu àmbit d’aprenentatge.

A 1r i 2n d’ESO seguim treballant per a poder consolidar i millorar l’experiència de l’any anterior.

El nostre objectiu principal és renovar la pedagogia i la metodologia d’ensenyament per poder-la adaptar a l’entorn canviant actual i a les necessitats del segle XXI. Tenint en compte aquesta relació amb un entorn globalitzat, hem detectat sis competències principals que són necessàries i en les quals ens volem centrar durant aquests projectes:

  • Competència lingüística i comunicativa
  • Competència matemàtica
  • Competència d’aprendre a aprendre
  • Competència digital
  • Competència estètica/artística
  • Competència personal

Les expectatives que tenim en aquest projecte és que l’alumnat millori el seu procés d’aprenentatge, una millora en la utilització de les TIC, en l’expressió oral i el treball cooperatiu. Cal destacar la importància dels valors que s’adquireixen i fomenten el treball cooperatiu. El nostre repte és que els alumnes acabin valorant el treball ben fet i la qualitat en l’execució de la feina per sobre de l’adquisició de coneixements.