“Mola” treballar així

Per a fer aquest article vàrem recollir algunes frases dels propis alumnes que creiem són prou clares per il·lustrar aquest apartat:

-“M’ha sorprès veure que he treballat molt bé amb companys/es que no havia treballat abans”.

-“Mola treballar així”.

-“Cada vegada fa menys vergonya explicar el què descobrim i els errors davant els companys”.

– “Ens agrada veure-ho exposat per l’escola”.

-“La nota que ens posem nosaltres serà la de veritat?” (Riures i sorpresa al veure que tant alumnes com mestres coincidim bastant amb els resultats numèrics quan compartim les notes oralment).

-“No ha estat difícil fer aquest treball en grup sense rols definits” (En treballs en grup previs s’havien usat rols com científic, mediador, escriptor, material,…).

-“Ens agradaria fer més treballs d’aquest tipus”.

Frases prou clares per prendre’n nota!

Com s’ha avaluat?

S’han fet servir diferents instruments d’avaluació:

 • Quan el grup d’experts feia la seva exposició, la resta del grup valorava (crítica constructiva): si havien comprès el contingut de l’explicació, quines eren les idees principals i els criteris d’exposició oral de cada membre del grup (entonació, to de veu, gesticulació).
 • Al final de cada sessió s’autoavaluaven com havia anat la sessió i la continuïtat de la propera sessió (tant de contingut com conductual, individual i col·lectiu). S’anotava en una petita graella que tenia cadascú.
 • Rúbrica final on avaluaven el grup com a conjunt, el producte final i l’aportació de cada membre individualment.

Proposta de millora:

En properes situacions hem de compartir més explícitament els criteris d’avaluació amb l’alumnat, especificant el pes de cadascun d’ells i deixar-ho per escrit que ells ho puguin anar consultant. (Hem vist alguns exemples d’altres escoles per aquí la xarxa).

Metodologia

Els Agrupaments bàsics del projecte han estat:

Gran grup: definim què volem saber i agrupem totes les preguntes en 6 grans blocs que seran les parts del projecte.

Grup d’experts: cada grup tria la part del projecte que vol. Cada grup gestiona les tasques dels seus integrants

Les Consignes generals que es donen són les següents:

Cada grup té plena llibertat de definir com serà el seu producte final (afavoreix la riquesa i potencialitats de cadascú)

Cada grup exposarà oralment davant la resta de companys el seu treball. Intercanvi de coneixements entre iguals.

Gran grup: Després de l’exposició oral, entre tota la informació dels diferents grups d’experts, elaborem un resum que s’exposa en la Jornada Inicial del Projecte Interdisciplinari comú d’escola.

Cada grup exposarà oralment el seu producte final a l’entrada de l’escola (vídeo adjuntat en l’apartat de producte final).

 

Creació grups i autoregulació dels alumnes:

Les consignes que donem als alumnes abans de fer els grups de treball de cada projecte són diferents. En aquest cas les consignes han estat:

 • Grups de 4-5 persones.
 • No hi ha definició de rols.
 • Mixtes
 • Que hi hagi un mínim de 1-2 companys amb qui no hagin treballat anteriorment.
 • Cada final de sessió un portaveu que va variant explicava com havia anat la sessió, i què continuarien fent en la propera.

Cal destacar :

Accés a la informació:

 • El mestre crea una carpeta (compartida amb tots) amb diferents documents i enllaços on hi ha informació amb fonts fiables.
 • Visualització d’un slideshare (buscat pel mestre) per contextualitzar coneixements previs en gran grup.
 • Cada final de sessió, els alumnes tenen un espai per compartir amb companys, les planes web que han trobat útils.
 • Tenen llibertat absoluta a Google (importància de definir bé què busquen i els criteris de font de fiabilitat de la informació).
 • Total llibertat d’accés d’espais oberts i flexibles (en aquest cas: biblioteca, hall escola, aula plàstica, aula informàtica i aula ordinària). Canvi de concepció de l’ús dels espais al centre.https://photos.app.goo.gl/WMEA6ExG2h8LHQvk1

 

Com documenten els alumnes el propi procés de producció?

En aquest cas el producte final de cada grup d’experts serveix com a procés de producció ja que, a mesura que van donant resposta a les diferents preguntes que s’havien proposat, van definint i modificant com serà el seu producte final (format, informació rellevant i com exposar-lo als demés). Al final de cada sessió comparteixen amb el docent o amb el grup què van descobrint i com van canviant el seu treball final.

EXPOSEM !

En una sessió d’equip impulsor vàrem estar parlant de la difusió que en fèiem dels projectes al centre i que calia prendre consciència de fer-los arribar a les famílies i dotar-los de significativitat, així com incorporar la col·laboració amb agents externs.  Aquest aspecte el valoràvem com a fluix en el centre.

En el projecte dels castells la difusió que s’ha fet ha estat la següent:

– En la jornada de presentació del Projecte Interdisciplinari de l’escola es va presentar un resum del projecte via una breu exposició oral als alumnes i professorat del centre.

– Els productes finals de cada grup s’exposen a l’entrada de l’escola (és el lloc on exposem els treballs perquè tothom hi té accés i els alumnes reben l’input de preguntes dels altres companys de centre i les felicitacions). És una bona recompensa!

[youtube]https://youtu.be/NjU1eLhaJ8s[/youtube]

– També s’ha fet un article al Blog de la plana web de l’escola i s’informa a les famílies del grup d’aquest nou article.

Com a proposta de millora valorem que una col·laboració amb l’entitat externa hagués estat enriquidora per acabar de vincular els treballs finals amb la pregunta-guia (Com podem fer un castell?).

COM PODEM FER UN CASTELL?

elEl projecte que documentarem aquí al blog surt del què fins ara havia estat el projecte Interdisciplinari de l’escola. Com a centre cada any triem un eix temàtic i cada cicle fa el seu projecte  durant la darrera setmana del segon trimestre. Aquest curs l’eix de centre és el Folklore Català i cada classe porta el nom d’una festa catalana. Així doncs, els alumnes de sisè som la classe dels Castellers.

Arrel de la xerrada de la Mercè Mas, a nivell d’equip impulsor hem estat parlant de com introduim el projecte.  Hem près consciència de la importància que té la manera inicial de plantejar-lo. Fins ara, mai havíem debatut sobre el que s’anomena “leit motiv” i com s’havia de plantejar. Així, el què fins ara haguéssim plantejat com “Els castells ” o “Fem de castellers” ara es planteja en forma de pregunta “Com poder fer un castell” i “Nosaltres podríem fer un castell?”.

És cert que aquest projecte no ha sortit d’un tema plantejat explícitament pels alumnes però volíem aprofitar la manera com venim fent de projecte interdisciplinari per valorar-la amb els mateixos indicadors que hem consensuat com requisits d’un bon projecte.

Aquest projecte també s’organitza com un projecte de treball cooperatiu total on cada grup aprofundeix sobre un aspecte dels què han sorgit per investigar i, amb la posada en comú, entre tots els grups poder donar resposta a la pregunta inicial. Cada grup exposarà davant els companys les seves evidències i arribar conjuntament, a la resposta. Després explicarem el treball als companys de cinquè (ells són la classe dels gegants i s’han plantejat com poden fer un gegant). També hi haurà una exposició a l’entrada de l’escola i un article al blog de l’escola.

 

Qui som?

Som l’escola Sant Miquel de Castellgalí. La nostra escola és l’única del municipi i d’una sola línia.

L’equip docent és molt estable i ens trobem en un moment amb ganes de canvi. En els diferents cicles es perceben canvis en el tipus d’activitats, en l’organització d’aules, en el treball en grup, en activitats internivells,… en definitiva, en la gestió de l’aula i en la concepció de l’aprenentatge. L’escola té tradició de fer treball per ambients, projectes intedisciplinaris a tots els nivells, racons en diferents àrees,… .A més a més, aquest curs hem començat a treballar el medi per projectes.

Per aquest motiu, vam decidir formar part de la Xarxa de Competències per tenir una formació i eines que ens ajudessin a tirar endavant aquesta nova línia metodològica i definir una línia d’escola.

L’equip impulsor és molt petit i està format per dos especialistes i dues coordinadores de cicle. A l’hora de prioritzar els objectius vam veure clar que el primer era consensuar el terme de “projecte” a nivell de centre i destinar-hi el temps necessari per poder fer una bona base compartida per tothom. Amb ganes i il·lusió!