Nyam-nyam; bon profit! – Avaluació

Les rúbriques han estat la base principal de l’avaluació del projecte i s’han utilitzat per valorar els productes finals, l’exposició oral i el seguiment diari.

L’autoavaluació s’ha realitzat de manera regular després de cada sessió i la coavaluació s’ha introduït en el moment de presentar l’exposició del producte final. L’experiència ha estat molt positiva en aquests dos aspectes i enriquidora per a l’alumnat.

Per altra banda, l’autoavaluació del projecte i dels resultats per part del professorat ha permès la seva millora contínua al llarg del curs i la modificació i adaptació dels diferents productes finals.

Nyam-nyam; bon profit! – Producte final

En tractar-se d’un projecte trimestral, realitzat amb diferents grups-classe, els productes finals s’han anat modificant en funció de les idees aportades per l’alumnat i dels resultats obtinguts. Així cada trimestre s’ha fet el següent:

 • 1r trimestre
  • Exposició oral recopilant els resultats de la recerca prèvia.
  • Carta de restaurant amb el menú del dia.
 • 2n trimestre
  • Exposició oral recopilant els resultats de la recerca prèvia.
  • Carta de restaurant amb el menú del dia.
  • Vídeo-tutorial explicant com elaborar un dels plats de la carta.
  • Enquesta sobre productes més saludables de la piràmide alimentària i anàlisi de dos supermercats.
 • 3r trimestre
  • Exposició oral recopilant els resultats de la recerca prèvia.
  • Menú setmanal saludable amb cinc àpats/dia.
  • Enquesta sobre productes més saludables de la piràmide alimentària i anàlisi de dos supermercats.
  • Carta de restaurant amb el menú del dia.

Exemple d’un dels productes finals

Les presentacions s’han preparat amb un suport informàtic, seguint una rúbrica que en pauta el contingut i detalla els aspectes valorats pel professorat. La resta de productes també s’han valorat amb una rúbrica.

Les presentacions i exposicions dels productes són públiques i van dirigides als companys/es d’aula.

Nyam-nyam; bon profit! – Implementació

La realització del projecte ha comptat amb dues fases principals, una de recerca i l’altra de creació dels productes. La recerca ha quedat plasmada en una exposició oral. Un cop finalitzada, l’alumnat ha pogut plasmar els coneixements adquirits en els diferents productes finals: una carta de restaurant, un audiovisual explicant el menú, una degustació i un menú setmanal saludable amb cinc àpats/dia.

A l’hora de planificar les tasques, la diversitat d’alumnat ha fet necessari pautar en diferents graus la realització del projecte. Des de situacions en les quals els alumnes s’han autoplanificat les tasques i objectius fins a altres casos en que ha estat necessari un acompanyament.

L’alumnat transfereix el contingut mitjançant els documents del procés de producció (dietari i documents amb la informació obtinguda), la presentació oral i els productes finals. L’alumnat adquireix la consciència d’haver treballat diverses àrees relacionades amb l’alimentació: experimentals, educació física i plàstica. Per altra banda la tecnologia (TIC) i l’expressió oral i escrita es treballen a nivell transversal.

Experimentem amb el teatre / Nyam-nyam, bon profit! – Planificació

A partir de l’experiència de l’any anterior, es va creure encertat tornar a fer el projecte que estava relacionat amb l’alimentació. A mesura que han anat passant els trimestres hem anat ajustant el projecte en funció de l’interès de l’alumnat.

Partint d’unes preguntes relacionades amb l’alimentació, que s’havien de respondre (uns han utilitzat els seus coneixements previs i d’altres la informació que els hi oferia internet) han elaborat una presentació  en format digital, que han exposat als seus companys i han observat i comparat allò que sabien i el que han après de nou sobre els aliments i els nutrients.

Després s’ha de realitzar un menú setmanal saludable, tenint en compte el que s’ha après amb anterioritat, i exposar-lo als seus companys.

Finalment, es realitza una sortida als comerços propers a l’institut per esbrinar quins són els aliments més saludables de les diferents franges de la piràmide d’alimentació, per a poder comparar-ho amb el seu menú setmanal.

Durant el projecte els alumnes han de crear uns documents al drive on expliquen el que fan els dies de projecte (Diari), un document de valoració de la rúbrica i una webgrafia de les pàgines consultades.

En tractar-se d’un projecte i un procés obert, entenem que l’avaluació també tindrà en compte els punts de partida de cada un dels alumnes i a on ha pogut arribar.

Institut Lacetània – Qui som?

L’Institut Lacetània és un centre de referència dins de Manresa, amb gairebé 50 anys d’història, que sempre s’ha caracteritzat per la voluntat d’estar al dia i renovar la seva pedagogia. És un institut gran amb un claustre de 120 professors que imparteix tots els nivells educatius: ESO, Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. La integració dins de la Xarxa de Competències Bàsiques i el desenvolupament de l’ensenyament per projectes constitueix un objectiu de centre en el nostre institut i s’està desenvolupant en l’àmbit de l’ESO i els cicles formatius.

L’equip impulsor està format per un grup de 19 professors/es pluridisciplinar de tots els àmbits i àrees d’ensenyament. El grup de l’ESO, el formen un total de 12 persones. El departament amb un pes més gran dins d’aquest grup és el de llengües, ja que un dels objectius principals és el de la millora de la competència lingüística i comunicativa. Una altra aposta del nostre centre és el coneixement de les llengües estrangeres, per això, aquest any, s’ha engegat un projecte de francès a 1r d’ESO.

Som un equip novell, tot i que ja és el nostre segon any, que busquem renovar i millorar la tasca educativa començant per l’alumnat més jove, el de 1r d’ESO i 2n d’ESO. Com a centre combinem diferents mètodes de treball, l’ensenyament clàssic de tasca més individual i pautada amb un treball cooperatiu en el qual l’alumne traça el seu àmbit d’aprenentatge.

A 1r i 2n d’ESO seguim treballant per a poder consolidar i millorar l’experiència de l’any anterior.

El nostre objectiu principal és renovar la pedagogia i la metodologia d’ensenyament per poder-la adaptar a l’entorn canviant actual i a les necessitats del segle XXI. Tenint en compte aquesta relació amb un entorn globalitzat, hem detectat sis competències principals que són necessàries i en les quals ens volem centrar durant aquests projectes:

 • Competència lingüística i comunicativa
 • Competència matemàtica
 • Competència d’aprendre a aprendre
 • Competència digital
 • Competència estètica/artística
 • Competència personal

Les expectatives que tenim en aquest projecte és que l’alumnat millori el seu procés d’aprenentatge, una millora en la utilització de les TIC, en l’expressió oral i el treball cooperatiu. Cal destacar la importància dels valors que s’adquireixen i fomenten el treball cooperatiu. El nostre repte és que els alumnes acabin valorant el treball ben fet i la qualitat en l’execució de la feina per sobre de l’adquisició de coneixements.