La veu del alumnes

Un cop presentat cada grup el seu projecte d’illa, faltava la segona part del projecte. Anar al gorg a fer surar les illes.

Així doncs, els alumnes del Manresa Sis van anar a un dels gorgs que tenen a prop de l’institut per fer surar les illes. Carregats amb caçapapallones per si es perdia alguna peça i bosses d’escombraries per no deixar deixalles al gorg van marxar el passat dimarts 5 de juny tots els alumnes amb les seves illes.

Un cop al gorg, els alumnes es van posar en grups i van fer surar les seves illes.

 

I el resultat va ser tot un èxit. Van surar gairebé totes les illes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaluació

Uns dies abans de la sortida per anar a fer surar les illes, es varen fer presentacions a l’aula on cada grup va exposar els reptes en grup i com els havien resolt. Durant les presentacions els companys tenen fulls de co-avaluació on avaluen els grups segons diversos criteris. Els fulls dels reptes són part de la carpeta d’aprenentatge per poder ser avaluats.

Les dades individualitzades són fruit de l’acompanyament i observació constant del professorat durant tot el temps que dura la preparació i resolució del projecte, per poder observar els nens per individual i també com es vinculen amb els altres companys del grup.

 

Producte final

Paral.lelament amb els reptes que havien d’anar assolint i omplint, ells havien d’anar creant una maqueta d’una illa que pogués flotar a la riera de Rajadell. El repte de flotació els va fer treballar diverses competències de l’àmbit científic importants per anticipar problemes i les seves solucions.

Tot la vinculació i comunicació dels resultats finals es varen comprovar i resoldre anant a la Riera de Rajadell per fer una flotació real davant de tots els alumnes de l’institut, en un ambient festiu i divertit, on van poder comprovar si les seves expectatives es complien. Les famílies sempre tenen accés a veure les presentacions dels fills, de fet reben calendaritzacions de quan els seus fills presenten els seus projectes.

Implementació

Els coneixements previs dels alumnes es gestionen a l’aula abans de començar a treballar els projectes en grups. Es recull per escrit i al final hi ha un exercici de comparació amb el què ja sabiem i el què hem après nou.

Les informacions que necessiten per aconseguir els reptes les treuen de dues fonts: de materials tangibles a l’aula com llibres, revistes i/o altres documents; I digitalment a través del classroom que el professorat prepara penjant materials que els poden ser útils per treballar el projecte. Per altra banda ells també poden fer recerca digital.

Els coneixements s’autoregulen a mesura que els professors van acompanyant les seves reflexions sobre el què van fent I creant nous inputs I noves idees perquè ells vagin construint.

L’autoregulació dels alumnes es fa a travès de fulls físics que han d’anar omplint cada cop que treballen un repte, I anant a trobar els coneixements previs per anar comparant processos d’aprenentatges gràcies a les informacions noves que van adquirint.

Metodologia

En l’aprenentatge acció, els alumnes fan els grups i trien amb qui treballar. Per aquest motiu, en aquest bloc d’aprenentatge, els grups els fan els professors.

D’aquesta manera intentem que treballin amb alumnes que no ho han fet. I també, s’intenta fer grups heterogenis.

Pel que fa a la metodologia del projecte, el primer dia es va donar a cada grup un sobre amb els cinc reptes. Quatre d’aquests eren comuns als grups i un era diferent per cada grup.

Amb cada repte que havien de desenvolupar se’ls donava un full de guia amb unes preguntes. Tots els membres del grup havia de respondre aquest full. D’aquesta forma asseguràvem que tots entenien què havien de fer i com ho farien. És en aquest moment que han de saber distribuir-se les tasques. Un altre objectiu d’omplir aquest full era que fossin conscients de quines competències desenvoluparien treballant aquell repte.

Aquest projecte el treballarien dos dies a la setmana durant 4 hores. Quan ells canviaven de repte, la professora feia una introducció del nou repte a través del classroom. Allà, hi havia un seguit d’informació útil per poder portar a terme el nou repte.

Planificació

El projecte de l’Illa del gorg blau està ubicat dins de l’aprenentatge guiat. Concretament, en la part del projecte guiat. Al llarg de la setmana hi dedicaran 4 hores.

Aquest és un dels projectes realitzats pel professorat. Un dels motius que sigui realitzat pel mateix professorat és per assegurar que els alumnes treballin una sèrie de continguts curriculars específics.

Per poder captar l’atenció de l’alumnat, se li ha donat el format de joc. S’ha comprovat que a través del joc els alumnes s’interessen més, mostren una actitud més proactiva i una resposta més eficient.

Un cop que se li va donar el format de joc i es tenia clar el resultat, no es va dubtar gens en el seu  nom: l’illa del gorg blau.

Com avaluem?

L’avaluació de l’alumnat es fa atenent el seu procés d’aprenentatge i els resultats del seu treball. Sabem i informem els alumnes i les famílies que les notes que figuren al seu expedient són les del procés, donat que l’objectiu dels nois i noies és que treballin i aprenguin tant com puguin.

Com que l’objectiu és que l’alumne aprengui tant com pugui i no que tingui un nivell determinat de coneixements, cap alumne/a repeteix de curs pel fet que no hagi assolit unes habilitats o coneixements determinats. Només en cas que un noi/noia vegi els seus aprenentatges dificultats o endarrerits per falta de maduració personal, podrà repetir de curs ja que, en aquest cas, la repetició li suposa un benefici.

L’avaluació formativa pretén orientar l’alumne en el seu aprenentatge continu i autodirigit, partint del punt on es troba l’alumne, cap a on va i què s’ha de fer perquè avanci. És per això que l’avaluació formativa de l’alumnat es fa atenent el seu procés d’aprenentatge i els resultats del seu treball. Informem els alumnes i les famílies que les notes que figuraran al seu expedient seran les del procés, donat que l’objectiu dels nois i noies és que treballin i aprenguin tant com puguin. I això és precisament el que s’avalua quan parlem d’avaluació.

D’altra banda també cal una qualificació dels resultats que indiqui el nivell d’adquisició de competències, ens basem en el progrés de l’alumne i en el nivell d’aprenentatge que hagi assolit, valorat per l’equip docent i per proves escrites individuals concebudes amb la idea de recollir els aprenentatges fets i establir les propostes didàctiques dels itineraris personalitzats.

L’avaluació del procés és la valoració dels objectius de l’educació obligatòria. Per a nosaltres implicarà el màxim aprenentatge a partir de la situació en què es troba l’alumnat. Es comunica a les famílies a través d’un informe al desembre i al juny.

D’altra banda l’alumne també haurà d’avaluar les seves competències fent servir rúbriques, fent la valoració dels aprenentatges que va assolint. Aquesta nota, que indica el nivell d’adquisició de competències, es comunicarà a les famílies a través d’un informe al març. Servirà per tenir constància de com progressa l’alumnat, per informar les famílies i el propi alumne de quin és el seu nivell.

Com ho farem?

El nostre currículum pretén ser la plasmació d’aquests plantejaments pedagògics i aspiren a proposar a l’alumnat un seguit de reptes educatius, que els farà capaços, autònoms, sociables i, en definitiva, realitzats com a persones. A través d’aquests reptes, l’alumnat haurà de ser capaç de desenvolupar totes les competències bàsiques per incorporar-se amb garanties al món, ja sigui a través de la inserció laboral, la continuïtat acadèmica o qualsevol altre projecte personal que es plantegi. Així en acabar l’escolarització, esdevindrà un ciutadà compromès i, fins allà on les circumstàncies personals ho possibilitin, útil al món.

En el marc de les directrius oficials, pretenem fer un treball de selecció, desplegament i programació de les competències, de forma que l’alumnat treballi i sigui avaluat al llarg de tota l’ESO de totes i cadascuna d’elles.

Tenint en compte que les competències s’assoleixen tot aplicant-les en els contextos de treball intel·lectual, emocional, artístic, social i físic, seleccionarem continguts que permetran a l’alumnat treballar i progressar en aquestes competències. Les competències també sortiran dels projectes que realitzarà l’alumnat al llarg del seu procés d’aprenentatge. Els nois i noies treballaran projectes cada dia. Aquests focalitzaran el que han d’estudiar i aprendre al llarg del curs (experiencial) mentre practiquen i apliquen les competències que van desenvolupant (àmbits i habilitats).

L’alumnat desenvolupa la seva tasca en tres modalitats bàsiques de treball. Són les franges de l’horari que identifiquem com a aprenentatges guiat (AG), per l’acció (AA) i experiencial (AE). Els nois i noies dediquen a cadascuna d’aquestes franges un terç aproximadament del seu horari. Vegem cada una d’aquestes modalitats de treball:

Aprenentatge guiat Els alumnes tenen les seves propostes individualitzades, seguint un itinerari personalitzat. Se’ls fa responsables del seu aprenentatge. L’alumne treballa de manera individual, a través dels plans de treball que s’elaboren responent a les seves necessitats sota l’orientació del professorat i que implica una planificació de la tasca, de la metodologia i de la revisió o autoavaluació dels aprenentatges. Tot i ser individual és recomanable i desitjable que es puguin ajudar i/o col·laborar entre ells, sempre en un ambient de treball i ordre. Les habilitats estaran dedicades a català, castellà, matemàtiques i anglès. Quan cal es complementa amb l’aportació del professorat (classe magistral o altres). En aquesta franja l’alumnat també adquireix coneixements i estratègies d’aprenentatge a partir de la creació de continguts col·lectius. Seleccionen, creen, i després comparteixen amb el grup allò après per tal de consolidar-ne l’aprenentatge de forma autònoma i creativa. (10 hores)

Aprenentatge per l’acció (treball per projectes) Definim els projectes globalitzats com una oportunitat per desenvolupar les competències cognitives. Aquests requereixen implicació, col·laboració, recerca, gestió de recursos, procés planificat d’activitats en grups cooperatius. Els projectes parteixen de la curiositat i motivació de l’alumnat, que planteja la pregunta clau (objectiu) i mira d’esbrinar-ne la resposta cercant la informació pertinent. Pretenen fomentar la creativitat, l’autonomia i la responsabilitat de l’aprenentatge propi i dels altres. Al final hi ha una exposició del treball realitzat. (10 hores)

Aprenentatge experiencial Mitjançant espais i tallers l’alumnat investiga, viu i experimenta experiències que generen també aprenentatges. Espais i tallers que donen sortida a les inquietuds personals i aprofundeixen en la dimensió més pràctica de la sensibilitat i l’expressivitat, són de lliure elecció Tallers L’alumnat fa la tria de tallers setmanalment (grups de 12 persones màxim). Hi ha una oferta variable de tallers que procurem que inclogui els àmbits de l’expressió (plàstica, corporal, musical, literari, …) i d’altres com l’hort, equipaments, científic… a tall d’exemple. L’educació física (inclòs als tallers i anomenada Cos) és d’obligada elecció (2 hores). Espais Són de lliure elecció però amb un compromís trimestral. L’alumnat fa la tria de tallers cada trimestre i és d’obligat canvi (grups de 12 persones màxim). Hi ha una oferta variable d’espais que procurem que inclogui els àmbits de l’expressió (plàstica, musical, literari, alemany, …) i d’altres com jardí, informàtica, equipaments, tecnologia… a tall d’exemple.

Pel que fa les llengües estrangeres, l’Anglès i l’Alemany a part d’estar ofertes com a diferents espais o tallers també intervenen i és relacionen amb els projectes que es porten a terme (2 hores). Cada setmana es tanca amb una reflexió escrita individual al seu diari personal i es fa una petita autoavaluació del progrés personal i del grup. (1 hora) Tots els aspectes de les TIC són tractats com un àmbit transversal d’ús informatiu i comunicatiu en tots els aspectes anteriors i els àmbits d’aprenentatge.

Cada dia es dediquen 2 hores a cadascun dels aprenentatges separades per un esbarjo. Tot i així, l’organització és flexible sota demanada de les circumstàncies.

Pel que fa al tractament de la diversitat el farem en grups heterogenis.

En el preàmbul de la llei d’educació es diu que els centres d’educació obligatòria tenen l’obligació de “compensar les possibles desigualtats d’origen social a l’interior del sistema educatiu i d’abordar amb garanties d’èxit la integració escolar de tots els alumnes.” Creiem que la convivència en grups d’aprenentatge de persones amb diferents circumstàncies és un factor positiu i potenciador no només dels valors de convivència, sinó també de l’eficàcia didàctica ja que estimula l’aprenentatge personalitzat i la relació d’ajuda entre l’alumnat.

Creiem que es tracta que cada noi/a es pugui desenvolupar en el seu ser i els seus talents propis. La diversitat és una riquesa, no una dificultat. El punt de partida és diferent i el d’arribada també, no es tracta d’unificar si no de poder fer un llarg recorregut.

Què pretenem?

Quin centre educatiu volem?

Un centre educatiu que vol oferir un aprenentatge integrador i globalitzador als alumnes, un aprenentatge socioconstructiu i autoregulat, que tingui en compte el context i que sigui col·laboratiu. Un centre que tindrà presents les emocions i la motivació dels alumnes, ja que són la porta d’entrada dels aprenentatges. Unes emocions i una motivació positiva incrementen la probabilitat d’aprofundir en l’aprenentatge.

Treballarem per promoure un model de persona que entén el món, l’estima i és capaç de millorar-lo. Creiem en la potencialitat de l’educació com a força de transformació social. És per tot això que orientarem la nostra tasca al creixement dels alumnes com a persones responsables, crítiques i participatives del seu propi aprenentatge.

El que volem oferir és una educació de qualitat, amb una atenció integral i personalitzada a tot l’alumnat, eixamplant els seus horitzons culturals i contribuint a una sòlida formació ètica.

Volem ser un centre obert a les famílies, pretenem ser un centre accessible. Les famílies han de poder accedir a les aules, al projecte educatiu, al projecte curricular, a la web del centre, … La col·laboració de les famílies, sobretot a través de l’AFA, per fer funcionar el sistema, és una de les nostres grans necessitats i aspiracions. Obert a la comunitat: entrant a la vida de la comunitat, al currículum, col·laborant amb institucions locals, fomentant la participació en activitats municipals i oferint serveis al barri. Obert a la participació de l’alumnat a través del foment de les tutories, el Consell d’Alumnes, les comissions de participació.

Volem ser un institut públic compromès en l’acompanyament dels nostres alumnes i les seves famílies.

Mantenir a la pràctica aquestes premisses suposa un gran esforç. Vetllar per aquest tipus d’educació en tot moment, suposa necessàriament poder comptar amb un equip de docents conscients i compromesos amb tots els valors que es concreten en aquest projecte educatiu.

El nostre projecte educatiu s’ha desenvolupat basant-nos en els següents vuit propòsits clau:

CONVIVÈNCIA

Una convivència on la diferència, la diversitat, la comunicació assertiva, el diàleg i l’ajuda mútua esdevenen motor d’aprenentatge i motor social. És necessari un espai de convivència on tant adults com adolescents puguin transferir les seves relacions dia a dia. Conviure en un clima acollidor, tranquil, serè on s’estableixen vincles estables, continuats i afectius, possibilita un bon aprenentatge donat que proporciona confiança als alumnes per prendre iniciatives i riscos en el seu procés de formació.

PERSONA

Un centre educatiu format per persones amb capacitats, habilitats, emocions i objectius diversos, amb fortaleses i febleses, persones que s’han de respectar, han de créixer i han d’obtenir respostes a les seves necessitats. Un centre educatiu de persones i per a persones és un espai de convivència que ha de potenciar els talents intrínsecs de cada ésser des de l’àmbit de fer, conèixer, conviure i ser.

CONFIANÇA

Partim d’una confiança mútua entre adults i adolescents. Establim un règim de llibertat amb uns límits, on cada alumne és motor i responsable del seu aprenentatge. Amb la confiança s’afavoreix l’empatia, la implicació, el compromís i el respecte de l’alumnat que a més de ser capaç de fer, de reconèixer-se i valorar-se ell mateix, és capaç d’autoregular-se respectant els límits amb l’acompanyament.

LÍMITS

Els límits han de ser pocs, clars i constants. Consensuats amb el consell escolar i són d’obligat compliment per adolescents i adults. Diferenciem entre límits que són innegociables i normes clares i coherents que es debaten i consensuen entre tots i es modifiquen quan convé. Es participa en la presa de decisions i es fan veure els drets, deures i responsabilitats que tots tenim. Els límits es basen en el respecte per l’altre i el respecte per l’entorn que alhora comporten cap agressió sota cap concepte.

ACOMPANYAMENT

L’acompanyament, com l’aprenentatge, es produeix des de la sinceritat i l’emoció del que ens mou, així quan acompanyem ho fem transversalment, escoltem les inquietuds, detectem les necessitats, proposem i compartim les nostres passions.

La mirada de l’acompanyant és única i especial cap a cada persona, ja que cada persona és única i especial. Així, amb coherència, empatia i respecte podrem contribuir a tots els nivells del procés d’aprenentatge i creixement, buscant l’equilibri de les nostres intervencions en funció de les necessitats de cada moment i procurant que cadascú pugui definir el seu propi recorregut tan a nivell personal com en el grup.

AUTONOMIA

Potenciar la consciència de si mateix i de l’aprenentatge de cada noi i noia. Significa la regulació i gestió del seu procés de creixement global. Implica capacitat de decisió, participació, responsabilitat i compromís dels alumnes, de les seves famílies i dels docents, per organitzar i gestionar el seu aprenentatge. Autonomia que està dirigida pel projecte educatiu de l’institut i que ha de ser comunicada i compartida en sessions col·legiades de treball docent.

COMUNICACIÓ

La comunicació basada en el diàleg, comunicant el que pensem, sentim i desitgem i practicant una educació activa i assertiva, serà l’eina que faciliti el creixement individual i col·lectiu, i potenciarà la participació, l’esperit crític, la transformació i l’empatia com a resposta als moments vitals de cada membre de la comunitat educativa (alumnes, famílies i equip humà del centre) i del seu entorn.

Ha de permetre a qualsevol persona sentir-se a gust, acompanyat, confiat i autònom per relacionar-se de manera satisfactòria i efectiva amb els altres en qualsevol context.

Tant la dimensió expressiva, com la sensibilitat artística, musical i estètica, entesos com a mitjans de comunicació, seran fomentats des dels diferents aprenentatges, ajudant a donar un sentit coherent a la vida.

REALITAT

Partint de la premissa que el sistema educatiu pot ser reproductor del sistema social i amb la intenció de ser un centre obert, connectat a l’entorn immediat, volem fomentar l’aprenentatge competencial on el seu entorn proper, ja sigui familiar, amics, el barri … o qualsevol persona, fet ocorregut, notícia, … puguin aportar una significació i vivència més propera a la realitat individual, social i cultural.

Es vol fomentar l’aprenentatge vivencial a través de realitats properes als alumnes, entenent com a realitat tot el que es caracteritza per haver patit el mínim grau possible d’estereotipació i modelització prèvia.

Qui som?

Som un centre que neix per la necessitat d’absorbir l’augment demogràfic de la ciutat previst pels propers anys i amb l’ànim d’aportar a la ciutat una mirada pedagògica diferent. L’institut es crea el curs 2017-18 amb dues línies de 1r d’ESO.

La ubicació del centre, que comparteix l’edifici amb l’escola Muntanya del Drac, és a l’avinguda Pare Ignasi Puig s/n, al barri més conegut com del Xup. És una barriada perifèrica construïda als anys 60. Inicialment era població immigrant d’origen andalús. Actualment amb una població envellida.

Aquest projecte educatiu reflecteix com el claustre de professors entén que ha de ser l’educació que el moment actual exigeix. Una educació capaç de formar persones implicades en la tasca de construir un món més lliure, just i solidari. Treballem per promoure un model de persona que entén el món, l’estima i és capaç de millorar-lo. Creiem en la potencialitat de l’educació com a força de transformació social. És per tot això que orientem la nostra tasca al creixement dels alumnes com a persones responsables, crítiques i participatives.

Ens volem consolidar com el que som: un centre educatiu obert, inclusiu i innovador. El nostre servei consisteix a oferir una educació de qualitat, amb una atenció integral i personalitzada a tot l’alumnat, eixamplant els seus horitzons culturals i contribuint a una sòlida formació ètica.

El centre educatiu assumeix com a propis els set principis de l’aprenentatge, cercant l’excel·lència i fent-ho amb una proposta que posa aquests principis a la base mateixa del projecte (La naturalesa de l’aprenentatge, OCDE) i es materialitzen de la següent manera:

1.- L’alumne és el centre de l’aprenentatge

L’aprenentatge escolar estarà basat en els projectes de treball que sorgiran dels interessos mostrats pels alumnes.

2.- L’aprenentatge és de naturalesa social

Es treballarà en grups heterogenis, en treball cooperatiu com a interacció dins i fora l’aula.

3.- Les emocions són part integral de l’aprenentatge

En tot moment l’alumne serà acompanyat pels professors i companys. El grau de llibertat i convivència permetran gestionar les emocions.

4.- L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals Una part de l’aprenentatge serà guiat atenent les individualitats de cadascú seguint un itinerari de treball personalitzat.

5.- L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge

Amb l’aprenentatge per l’acció es pretén fer a l’alumnat responsable del seu propi aprenentatge i el dels altres. Treballarem per a l’autosuperació.

6.- L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge

Amb les reflexions sobre el que aprenen i com aprenen es vol afavorir la superació personal de cada noi/a. Amb l’autoavaluació i l’avaluació mitjançant rúbriques l’alumnat serà partícip del seu aprenentatge.

7.- Aprendre és construir connexions horitzontals

Mitjançant l’aprenentatge experiencial basat en els projectes i treballs comunitaris s’establiran connexions entre els diferents àmbits i els diferents agents que permetran a cada alumne posar en pràctica tot allò que ha après.