SI NO BEGUÉSSIM LLET TINDRÍEM DENTS?

L’ avaluació del projecte ha estat continua i cada activitat ens ha servit per conèixer
com evolucionen els alumnes i com van adquirint els aprenentatges.
Donem un pes important a la rotllana inicial i final amb l’objectiu d’aprofitar les reflexions que han fet els alumnes en petit o en gran grup. La intenció de la mestra és que totes aquelles aportacions que han fet els alumnes durant l’activitat surtin a la rotllana amb la finalitat de connectar totes les idees i anar construint aprenentatges
L’avaluació individual es portarà a terme a partir de la llibreta de projectes que cada
nen té i de la pròpia autoavaluació que l’alumne faci en acabar el projecte sobre el
seu treball i el resultat final.
D’altra banda els alumnes han tingut l’oportunitat per primera vegada de treballar en
grup i això els ha suposat tot un repte d’acceptació de normes i rols. La graella de
coavaluació serà una eina per avaluar el treball del grup de quatre.

Tenim pensat aprofitar el mapa conceptual individual que facin els alumnes per tal d’observar el què han aprés al llarg del projecte, fent d’aquesta manera una xarxa entre els aprenentatges.

SI NO BEGUÉSSIM LLET TINDRÍEM DENTS?

El producte final que tindran els nens de 1r de la classe de la Malala és la seva llibreta de projectes on cada nen ha anat documentant el projecte, amb fotos, fulls enganxats i els seus escrits, a mesura que hem anat resolent els reptes que ens han anat sorgint. Cada trimestre s’han pogut emportar la llibreta a casa per compartir i involucrar a les famílies en el procés.

Els alumnes han elaborat uns pòsters per grups a partir de la informació que han recollit a internet i un cop  acabat s’han utilitzat com a suport visual per fer una exposició oral a la resta de companys.

En finalitzar el projecte cada alumne elaborarà el seu propi mapa conceptual del
que ha après.

SOR LUCIA

El producte final del projecte de l’aula”Sor Lucía” és un dossier individual que cada alumne ha anat elaborant a mida que anava avançant el projecte i s’anaven resolent les preguntes plantejades en el semàfor.

Al final de curs es farà una trobada amb les famílies on els nens i les nenes els  explicaran el producte final del seu projecte.

SOR LUCIA

A mida que avançava el projecte hem anat plantejant activitats que han permès als alumnes regular el seu propi procès d’aprenentatge.

Un dels objectius que ens vàrem plantejar conjuntament amb els alumnes era avaluar el treball en equip.

Per fer-ho possible ens vam organitzar per grups i ens vam repartir les tasques de la campanya de recollida d’aliments.

Finalment vam fer una valoració conjunta la qual ens va permetre valorar el treball en equip. La mestra guiava la conversa oferint diàleg entre els alumnes.

  • Ens hem organitzat?
  • Us heu repartit les tasques?
  • Ens ha faltat alguna cosa?
  • Ha assolit cada grup el seu objectiu?

 

SOR LUCIA

Partint dels coneixements previs dels alumnes ens van sorgir moltes preguntes i per situar-nos vam crear el NOSTRE SEMÀFOR

Com podeu veure a la imatge el semàfor té tres parts:

-verd: són les preguntes que ells mateixos han pogut respondre.

-taronja: són les preguntes que els nens poden deduir la resposta però no saben del cert.

-vermell: són les preguntes que no saben la resposta i necessiten la protagonista per poder-les contestar.

Totes aquestes preguntes han generat activitats que contemplen diferents àrees del currículum.

Es va documentant el projecte a mida que anem avançant amb la finalitat d’aconseguir que l’alumne tingui un recull de tot el que s’ha fet.

Amb l’equip docent anem programant el projecte utilitzant un document guia fet des de l’equip impulsor i que ens ajuda a abordar el currículum, definir els objectius, els criteris avaluació i les activitats d’ensenyament aprenentatge.

SOR LUCIA

A partir del tema general d’escola hem introduït la recerca del projecte per donar resposta a tots els interrogants que anaven sorgint.

Com ens hem organitzat?

  • Les activitats van sorgint per anar resolent els seus interessos i les preguntes que ells es van plantejant.
  • Fem diferents agrupaments prioritzant parelles i petit grup. Els grups s’autogestionen segons l’interès dels alumnes i amb el vist i plau de la mestra.
  • La mestra guia el procés per arribar a l’objectiu final.
  • Seguim els interessos i motivacions dels alumnes hi ha hagut derivacions imprevistes:

-Ruta per Manresa.

 

 

 

-Recollida solidària d’aliments.

  • La rotllana serveix per reflexionar, compartir el procés que estem portant a terme, situar-nos i continuar avançant i plantejar nous reptes.

SI NO BEGUÉSSIM LLET TINDRÍEM DENTS?

Hem fet una primera sessió que ens ha servit per saber els coneixements previs dels alumnes, conèixer cap a on volem anar i quines possibilitats tenim per donar resposta a la pregunta inicial.

A partir d’aquí hem fet un esquema que ens ha servit per ORDENAR totes aquestes idees.

Totes les activitats d’ensenyament/aprenentatge que fem ens ajuden a buscar les connexions amb les idees reflectides en el mural i ajuden a l’alumnat a autoregular-se en el seu propi procés.

Els alumnes tenen una llibreta on van recollint la informació i les activitats que es van fent a l’aula en diferents formats (imatges, petits textos, gràfics, esquemes, mapes conceptuals …)

SI NO BEGUÉSSIM LLET TINDRÍEM DENTS?

A partir de la pregunta inicial amb la qual s’ha iniciat el projecte potenciem la ROTLLANA com un espai per compartir, recordar, planificar, posar en comú, reflexionar … les idees que es van generant. Aquesta rotllana obre i tanca cada sessió. Per realitzar les activitats plantejades organitzem l’alumnat per parelles o en petits grups heterogenis, i comencem la iniciació en el treball cooperatiu donant rols als membres de cada grup.

Les diferents activitats es plantegen partint de la motivació dels alumnes i d’algunes activitats ja planificades per les mestres amb la intenció de poder contestar la pregunta inicial. S’han utilitzat diferents recursos com ara les TIC i altres per fer la recerca d’informació de vegades com una activitat grupal i/o individual.

SI NO BEGUÉSSIM LLET TINDRÍEM DENTS?

A partir de la revisió anual dental que des del CAP Bages es realitza a l’escola, parlem a l’aula sobre com han viscut l’experiència, que els ha dit la doctora i quines emocions els han sorgit. En aquesta conversa inicial en rotllana els alumnes comencen a verbalitzar els seus coneixements previs sobre les dents de llet i queixals .

La construcció de la pregunta ve quan els nens manifesten que les dents estan fetes de llet perquè quan són petits mamen del pit de la seva mare. A partir d’aquí se’n generen d’altres i que juntament amb la pregunta inicial del projecte, intentarem buscar la seva resposta a través de la visita al CAP i de l’exposició de les dents que organitza l’Ajuntament de Manresa cada any per l’alumnat de 1r.

SOR LUCIA

A nivell d’escola, aquest curs, hem volgut donar una mirada especial a les dones sota el nom d’ELLES. Aquest és el projecte que es va iniciar a l’escola aquest curs i que cada aula, seguint els interessos i motivacions dels alumnes ha anat desenvolupant.

Els alumnes de 4tB, després de fer una pluja d’idees de les dones importants en diferents temps i àmbits van escollir la Sor Lucia perquè hi havia nens i nenes a l’aula que en tenien referència i creien que feia tasques importants. A partir d’aquí vam buscar informació i la vam posar en comú. D’aquí va sorgir una llista de preguntes, algunes de les quals es van poder respondre i altres més personals necessitàvem altres recursos. Entre tots vam acordar com podíem resoldre els dubtes.