TdS 3r “La mineria a Súria”: Valoració de l’ús de la rúbrica

(escrit per la Maria Aragay)

Tal com varem explicar en l’article anterior sobre la rúbrica, per l’avaluació formativa del reportatge sobre la Mineria a Súria, que l’alumnat va realitzar en el Treball de Síntesi de 3r d’ESO, es va utilitzar una rúbrica consensuada amb tot el professorat implicat en el projecte i divulgada a tots els alumnes

El treball es va exposar davant d’un tribunal format per un mínim de 3 professors de disciplines diferents que es varen repartir les diferents parts de la rúbrica per tal d’avaluar-ne tots els punts seguint els criteris d’avaluació establerts. Hi varen haver 3 tribunals diferents, un per cada grup classe (A,B,C). L’avaluació es va fer l’últim dia del Treball de Síntesi i els alumnes iniciament presentàven com havien treballat, l’organització de l’equip, les tasques que havien escollit justificadament, i les dificultats obtingudes per fer el reportatge, i finalment, feien el visionament del vídeo.

Els 3 tribunals d’avaluació varen utilitzar la rúbrica en format paper per avaluar cada equip durant l’exposició, on s’anotaven comentaris sobre cada criteri d’avaluació. Una vegada acabades les exposicions, el tribunal de cada classe va posar en comú les anotacions i es varen decidir els diferents nivells d’assoliment per cada tasca. A continuació, es varen reunir tots els tribunals i varen entrar els resultats al formulari del Co-Rubrics per tal d’obtenir el resultat de l’Avaluació.

Mitjançant la rúbrica d’aquest Treball de Síntesi es va valorar que s’havien avaluat un conjunt d’activitats d’ensenyament/aprenentatge concebudes per desenvolupar competències i/o aprenentatges competencials, que l’alumnat va ser capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a la resolució de qüestions i problemes de la vida pràctica. Amb la rúbrica també es varen considerar avaluades la capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip. I, finalment es va incloure, l’avaluació de la competència digital, atès que és una competència transversal que s’adquireix des de les diferents matèries.

TdS 3r “La mineria a Súria”: La rúbrica del projecte

(escrit per la Maria Aragay i la Maria Rovira)

Per l’avaluació del reportatge sobre la Mineria a Súria, que l’alumnat ha de realitzar en el Treball de Síntesi de 3r d’ESO, es va elaborar una rúbrica amb tot el professorat implicat en el projecte per tal d’establir els criteris de l’avaluació formativa.

La rúbrica consta d’una taula de doble entrada on en un dels eixos s’especifiquen els  criteris d’avaluació de les tasques que realitza l’alumnat: llenguatge audiovisual, expressió escrita, expressió oral, ús de l’anglès, crèdits d’inici i final, introducció, apartats 1 i 2, apartat lliure, i exposició oral. I en l’altre eix, s’indiquen els criteris d’avaluació dels resultats, dividits en quatre categories de qualitat (expert, avançat, aprenent i novell). Cada criteri d’avaluació es pondera per tal de poder quantificar els resultats.

Per l’elaboració de la rúbrica es va utilitzar la plantilla del CoRubrics de Google Drive. Tot i que inicialment, l’equip docent va dissenyar una rúbrica molt extensa, aquesta es va reduir per tal que fos més senzilla d’utilitzar.

La rúbrica una vegada revisada i aprobada es va mostrar a l’alumnat de 3r d’ESO pel seu coneixement.

La rúbrica ajuda a l’alumnat a autoregular-se, ja que li permet saber en quin moment es troba dins del procés d’elaboració del projecte, i li especifica què ha de fer per millorar. Així mateix a conèixer els objectius d’aprenentatge i els criteris d’avaluació.

TdS “La mineria a Súria” : Xerrada ICL

(escrit per la Noèlia Pérez)
El Dr. Àlex Sendrós, del Dept. de Medi Ambient d’Iberpotash, va fer-nos una xerrada sobre mineria sostenible en què va parlar dels dipòsits salins i de la gestió de l’aigua. Ens va explicar diverses mesures per gestionar correctament aquests dipòsits, tenint cura de produir el mínim impacte possible en el medi ambient.
També va parlar-nos de diversos aspectes per fer una bona gestió de l’entorn: control del so, control de les emissions, segregació dels residus, integració en el paisatge, revegetació…
Si voleu veure les fotos, cliqueu a l’enllaç:   https://twitter.com/ICLiberia/status/1007207934093340674

TdS 3r “La mineria a Súria” : Planificació del reportatge

(escrit pel Joan Adam)

Aquesta proposta de Treball de Síntesi neix a partir de l’experiència d’anteriors propostes al voltant de la mineria. L’Equip Docent de 3r d’ESO va creure oportú canviar el treball de síntesi existent en el qual les activitats que es demanaven estaven tancades, per una altra proposta en la qual els grups d’alumnes haguessin d’entrar en debat i prendre decisions al voltant del contingut i la forma de presentar-lo.

D’aquesta manera es va passar de les activitats tancades a un ventall de propostes que l’alumne havia d’escollir i després portar-les a terme amb una planificació autònoma per la seva part.

El resultat de les propostes havia de ser un vídeo dividit en 4 seccions o reportatges diferents.

La primera de les seccions de caire generalista es pot escollir entre dues propostes:

 • L’anticlinal Mig-Món.
 • La mineria a Súria.

Amb anterioritat a l’elecció, el Centre programava 2 xerrades amb especialistes. Una sobre l’origen geològic de la conca minera i l’altra , de caire històric, al voltant dels orígens de la mineria a la vila.

La segona de les seccions proposava 7 aspectes diferents dels quals els grups d’alumnes n’havien de desenvolupar 2. Es va acordar que una de les seccions tingués un subtitulat en anglès per treballar aquesta llengua (l’alumne podia escollir entre les dues consignades amb un * a la llista) Es va procurar que els 7 aspectes tinguessin un caire generalista, però que conservessin lligams amb les diferents matèries del curs. Les 6 seccions eren:

  • Les exportacions de sal i potassa.
  • L’aigua i el medi ambient.
  • La vida d’un miner. (*)
  • Ergonomia i salut postural. (*)
  • Maquinària i energia.
  • ICL en xifres.
  • El projecte Phoenix.

Per tal d’afavorir la iniciativa i l’autonomia de l’alumne, els grups d’alumnes havien d’elaborar un darrer reportatge de contingut lliure, encara que també es podia desenvolupar un contingut de la llista anterior. Fins i tot es va proposar un darrer reportatge anomenat «la veu dels ciutadans» en el qual l’alumnat havia de cercar la manera que els suriencs expressessin les seves vivències i opinions al voltant del fet miner.

Vista panoràmica de la muntanya de sal i la fàbrica de la mina de Súria.

TdS 3r “La mineria a Súria” : Reflexió personal

(escrit per la Montse Casals i la Vicenta Ivars)

Un cop vist el producte final, els alumnes realitzen una petita reflexió sobre el treball: justificació dels continguts, distribució de les tasques, organització general del treball, dificultats en la realització del documental, repartiment dels diferents rols i propostes de millora.

membres del grup reflexionant.

 

TdS 3r “La mineria a Súria” : Exposició final

(escrit per la Montse Casals i la Vicenta Ivars)

El producte final és la realització d’un documental ( 15 minuts) sobre la mineria de Súria. Aquest documental ha de mostrar el treball realitzat durant aquests dies, mitjançant diferents curts.

Cada alumne del grup assumeix diferents rols: presentador, càmera, editor d’imatge i so, redactor….

Aquest reportatge final es mostra davant del grup classe i d’un tribunal format per un mínim de 3 professors.

TdS 3r “La mineria a Súria” : Sortida al Pou IV

Els alumnes van poder visitar el pou IV que actualment està en desús. Allà, el cap d’explotació va fer-los una breu xerrada. Més tard, els alumnes van poder manipular un simulador de maquinaria que s’utilitza a la mina i una mini-excavadora que hi ha habilitats per a la formació dels alumnes del CFGM de mineria de l’INS.

TdS 3r “La mineria a Súria” : Sortida al Pou de Cabanasses

Durant el TdS els alumnes visiten dues instal·lacions de la mina: el pou de Cabanasses i el pou IV, actualment en desús.

L’ascensor del material o “skip” de Cabanasses.

En el pou de Cabanasses, seguint els protocols de seguretat, els alumnes van entrar a les oficines i van poder veure un vídeo de l’empresa ICL. Després, el cap d’explotació els va explicar el funcionament general del pou i els alumnes van poder fer preguntes.

Tot seguit van visitar els vestuaris dels miners i l’ascensor de baixada al pou dels miners.

Per acabar, van acostar-se a l’ascensor d’extracció de la potassa, l’anomenat “skip” i van adonar-se de les seves enormes dimensions i la moderna cabina de control.

 

 

 

TdS 3r “La mineria a Súria” : Metodologia

(escrit pel Joan Adam)

La proposta de renovar el Treball de Síntesi va partir de les reunions de l’Equip Docent de 3r d’ESO a partir de la valoració de l’antiga proposta i la voluntat de formular-ne una més participativa a on l’alumnat tingués la iniciativa.

L’Equip Docent de 3r està integrat per professorat de diferents especialitats i que pertany a Departaments educatius diferents. Van ser els Departaments educatius els qui van formular les propostes de les seccions per tal que tinguessin un ventall de continguts d’àmbits diferents.

Les propostes dels Departaments van retornar a l’Equip Docent que decidí la seva distribució en les seccions i proposà les diferents xerrades que havien de servir d’introducció: «Formació de l’anticlinal surienc», «Els inicis de la mineria i la descoberta de la potassa» i «Mineria i respecte al medi ambient».

Des de la Coordinació Pedagògica es cercà els diferents ponents de les xerrades. Així mateix s’acordà amb l’empresa ICL la visita al pou d’extracció de Cabanasses, la visita a la planta de cristal·lització per part d’un grup reduït i la visita a les antigues instal·lacions de l’anomenat Pou 4, on en l’actualitat es porta a terme part de les activitats del Cicle Formatiu d’Excavacions i Sondatges impartit a l’INS.

Els tutors, per la seva part varen formar els grups de treball i van introduir el nou format de Treball de Síntesi a l’alumnat.

D’altra banda es necessità la col·laboració del Departament de Llengües estrangeres i de Tecnologia per tal de preparar l’alumnat en el maneig dels programes d’edició de vídeo i de subtitulació.

La metodologia de preparació del Treball de Síntesi va necessitar de la implicació de tot el professorat i els Departaments educatius del Centre. Aquesta implicació del professorat és imprescindible per tal que el treball arribi a bon port.

TdS 3r “La mineria a Súria” : Treball a l’aula

(escrit per la Fina Badia)

Els alumnes de 3r d’ESO estan fent el treball de síntesi i realitzen un reportatge audiovisual sobre la Mineria a Súria.

Es treballa en equips de quatre alumnes i utilitzen les noves tecnologies per a la recerca, creació i divulgació del coneixement.

Els primers dies d’aquest treball de síntesi, els alumnes han assistit a diferents xerrades i una sortida a la mina.

Després d’aquestes activitats, els alumnes hauran de posar en comú tot el què han après per tal de poder crear el seu reportatge.