La veu dels alumnes

Pel que fa a l’alumnat, el curs passat, quan es va dur a terme el projecte, van respondre tots ells molt positivament i amb molt d’entusiasme. També vam constatar que el fet de treballar per projectes ajuda molt a arribar a tots els alumnes (inclusió).

Per a aquest curs, ens plantejàvem la millora de la part programativa del projecte (planificació , programació, evidències avaluatives ja programades….

Tal i com s’ha treballat durant aquest curs a les trobades de xarxa, una bona programació i planificació del projecte pot facilitar que tot plegat surti millor i més ben lligat amb el currículum i per tant és aquí on també volem fer incidència.

Per comprovar aquest darrer element enllacem la programació elaborada sobre el projecte del curs passat.

PROGRAMACIÓ PROJECTE XCB tonucci

 

Avaluació

Pel que fa a l’avaluació del projecte creiem que hauríem de diferenciar dues vessants.

La vessant d’aula i d’alumnat que creiem que es va fer de manera força adequada amb graelles d’observació directa dels mestres, rúbriques de valoració setmanals dels grups cooperatius, exposicions dels “productes finals” adreçades tan a companys com a famílies i reflexions metacognitives en diferents moments del procés.

L’altra vessant, que és on tenim més marge de millora és la vessant programativa del projecte i en concret la seva part avaluativa. Creiem que una planificació més acorada, si parlem del document en si del projecte, ens hauria permès plantejar més eines i “imputs” d’avaluació, sobretot les adreçades als infants.

Intentarem que els propers projecte que duem a terme a l’escola això sigui així.

Producte final

El projecte té com a base satisfer la curiositat dels alumnes i per aquest fet, el producte final té a veure i gira al voltant del fet de conèixer Juan Mata i/o Francesco Tonucci. En tots els casos, els diversos grups acaben fent una presentació d’un viatge (recorregut, opcions de transport i d’allotjament, opcions de visites…) per conèixer Francesco Tonucci o Juan Mata o bé per dur Frato a Sant Joan de Vilatorrada.

Implementació

En el projecte la majoria de les informacions tenen el seu orígen en xerrades i debats en gran grup a la classe i a partir d’aquí es creen grups de treball cooperatiu que s’anoten quina part de la cerca han de fer i després ho busquen a internet, biblioteca…

Un cop cercada la l’informació, els diversos grups acostumen a tenir estones d’aula per exposar allò que han trobat per fer-ho extensiu a la resta del grup. També s’acostuma a dur un regístre dels temes o aspectes que es comenten a base d’imatges, petits resums i mapes conceptuals. Aquest “registre” és molt útil per anar comprovant quins aprenentatges s’han assolit i quins coneixements prèvis s’han relacionat amb allò après a l’aula.

A nivell grupal i també individual, els grupas cooperatius setmanalment omplen una rúbrica d’autoavaluació on analitzen i valoren com han treballat aquella setmana.

Metodològicament… seguim amb la mateixa mirada

Metodològicament parlant, i un cop analitzat el desenvolupament del projecte, creiem que la metodologia emprada va ser molt adequada i per tant, durant aquest curs, hem mantingut la mateixa mirada i enfocament del curs passat. Per aquest motiu hi adjuntem a continuació l’explicació sobre la metodologia que vàrem explicar el curs passat.

Parlant de la metodologia utilitzada en la gran majoria de les sessions es tracta d’una metodologia oberta, on el mestre primer situa el moment, encamina els interessos dels alumnes que moltes vegades són tant entusiastes que perden una mica la direccionalitat d’allò que volen conèixer.

A nivell organitzatiu majoritàriament s’ha treballat en grups cooperatius i d’experts de tal manera que cada grup s’encarregava d’una part del projecte. Hi havia grups que s’encarregaven de muntar el viatge per conèixer Juan Mata (col.laborador de Tonucci de Granada) i altres organitzaven un viatge per anar a Itàlia a conèixer a Francesco Tonucci. També hi havia un grup d’experts que organitzava la possible visita de Tonucci al nostre municipi (Sant joan de Vilatorrada).

També s’han organitzat xerrades amb pares/mares i coneguts de l’escola relacionats amb el projecte (agència de viatges, revisor de tren…)

Si haguéssim de fer una síntesi de la metodologia i agrupacions més habitual serien els grups col.laboratius i la recerca, tractament de la informació per part del grup d’experts i després posada en comú amb tot el grup per compartir el coneixement.

Mantenint aquest enfoc metodològic, l’objectiu principal aquest curs és extendre la metodologia i els “micro-projectes” al llarg de tota l’escola i que passin a ser una realitat quotidiana del centre.

Què ens plantegem en el segon any a la xarxa?

Durant el segon any a la xarxa, el plantejament de l’escola és esprémer tant com puguem tots els imputs que ens arriben i fer una millora 2.0 del projecte presentat durant el curs anterior i, a la vegada, fer una reflexió global d’escola sobre l’avaluació, el com avaluem a l’escola i què podem modificar, què hem de mantenir i què hem d’afegir pel que fa a l’avaluació, tant a nivell de metodologia, com a nivell d’eines concretes a utilitzar com a qui ha de ser l’element central de l’avaluació (alumne).
Per una banda, tenint en compte les valoracions del projecte del curs anterior, tant dels mestres com dels alumnes, i les aportacions de la xarxa; creiem que la major part de les millores tenen a veure amb la part més “programativa” del projecte (com i amb quines eines es va documentar el projecte i els seus objectius i competències treballades…).

Per altra banda, i a partir de la FIC del centre, mirarem de donar un tomb, a partir del debat i de compartir mirades, a tot el que fa referència a l’avaluació a l’escola.

Esperem tirar-ho tot endavant!

Escola Ametllers

Som l’Escola Ametllers. És el segon any que participem de la Xarxa i n’estem molt contents i a la vegada orgullosos, ja que formar-ne part ens ha permès debatre, compartir, elaborar, intercanviar i discutir molts elements claus dins del dia a dia, no sols de la nostra escola, sinó també de moltes escoles properes que comparteixen una mirada i moment educatiu molt similar al nostre. La unió fa la força i la Xarxa assegura aquesta unió. La força ja li posen tots els centres que hi participen i per això té tant valor la XCB.

D’aquest segon any a la Xarxa n’esperem potser més concreció. Creiem que cal seguir nodrint-nos els uns als altres però que cal anar concretant i elaborant elements/documents/metodologies reals i aplicables a l’escola. En resum, seria, mantenir el debat, la taca d’oli, l’intercanvi però afegint-hi concreció a tots nivells.

La veu dels alumnes

Els nens han literalment VIBRAT amb el projecte i veure i viure que Francesco Tonucci i Juan Mata els corresponien i els responien ha estat la clau per mantenir aquesta il.lusió vers el projecte.

La millor prova d’això és la foto extreta d’un video que, malauradament pesa massa per penjar-lo sencer (o almenys no n’hem estat capaços) i correspon a les cares dels nens i nenes en rebre un video de resposta de Francesco Tonucci. Una imatge val més que mil paraules…

Avaluació

L’avaluació del projecte ha combinat diversos elements.

El factor més predominant però ha estat l’autoavaluació i la coavaluació. A partir d’aquestes dues eines s’ha potenciat molt la posterior regulació dels nens i dels petits grups de treball dels quals en formaven part.

Les exposicions també es van enfocar amb la doble visió d’explicar allò que s’està fent, però també com a eina de regulació i autoavalaució. “EXPLIQUEM QUÈ FEM PER SABER QUÈ HEM APRÈS”

Producte Final

El productes finals del projecte van ser diversos segons els interessos dels nens. Es van agrupar segons el tipus de viatge que volien organitzar.

Uns quants grups varen preparar el viatge a Roma per visitar Francesco Tonucci.

Uns altres grups varen preparar el viatge a Granada per conèixer a Juan Mata.

I finalment, uns quants grups van preparar la visita de Juan Mata i Francesco Tonucci a la seva vila (Sant Joan de Vilatorrada) fixant-hi allotjament, visites i activitats diverses.

Un cop aquests viatges van estar llestos, es van fer diverses exposicions per explicar-les als seus companys de 3r i als mestres de l’escola que van poder-hi assisitir.