Avaluació

L’avaluació del projecte es fa mitjançant un seguiment diari de l’alumnat a nivell de treball i d’actitud. La fase d’exploració val un 40% de la nota final i, la fase de realització, un 60%. Es valoren activitats individuals, activitats col·lectives, el dossier, un qüestionari i l’exposició oral. A més, el mateix alumnat duu a terme una autoavaluació en un calc que comparteix amb el professorat on es valora el treball diari, el respecte envers els companys i al material, si s’ha après i si s’ha entregat la feina al dia. A més, tot s’avalua mitjançant rúbriques, sempre compartides amb l’alumnat.

Un 20% d’aquesta nota es té en compte a les matèries de català, castellà i tecnologia, ja que són les matèries implicades en el nostre projecte.

Les evidències d’aprenentatge són variades i van acompanyades de reflexions, escrites i verbals, en què l’alumne pot justificar què ha après i com ho ha après.

Producte final

El producte final del projecte El món de la Comunicació és la creació d’un mitjà de comunicació: ràdio, televisió, revista, blog, imitació de programes com telenotícies, magazine. El requisit indispensable per a la realització del projecte és que sigui proper a la seva realitat, és a dir, els demanem que les notícies i reportatges siguin de les nostres contrades.

L’alumnat presenta el projecte als seus companys de classe de manera detallada, ja que els expliquen quines idees inicials van tenir, quina van escollir, quina metodologia han seguit per aconseguir el seu producte final… A més, els projectes es donen a conèixer a les famílies i a la resta de professorat mitjançant una mostra de projectes que organitza el centre el dia del Peguera’s Night.

Implementació

El projecte de El món de la Comunicació  està organitzat en tres fases.

  • La fase introductòria (4 sessions) on es treballa què és el treball cooperatiu i es donen a conèixer les eines informàtiques que s’hauran d’utilitzar durant el projecte.
  • La fase d’exploració (11 sessions) on es fan activitats relacionades amb els continguts que abans ja hem esmentat.
  • La fase de realització (11 sessions) en la quals els alumnes han de desenvolupar el seu producte final. Es treballa amb grups heterogenis i equilibrats en els quals s’han de repartir els rols de treball.

 

Durant la fase d’exploració, totes les sessions estan molt pautades i a cada sessió es treballa un tema concret. Per exemple: la publicitat, els registres, els elements de la comunicació… També veuen la pel·lícula El show de Truman per tenir un exemple del gran poder que poden arribar a tenir les pantalles a les nostres vides i els muntatges mediàtics. La informació s’obté d’enllaços, pdf, vídeos i presentacions que hi ha penjats al Moodle.  La nova informació es relaciona amb els coneixements previs a través de la reflexió i deducció. Tots els coneixements es van relacionant entre ells i creem la necessitat d’utilitzar els previs i els nous. Aquests coneixement els hauran de posar en pràctica durant la fase de realització.

Els alumnes compten amb l’ajuda i la col·laboració del grup i amb el professorat. Es  transfereixen continguts i competències de diferents àrees: català, castellà i tecnologia.

Durant la fase de realització, els alumnes documenten el seu propi procés de producció diàriament amb un registre diari de les seves activitats i reflexions sobre el seu propi aprenentatge.

Metodologia

Hi ha diversitat d’activitats: individuals, en parelles i en grup. Els grups són  heterogenis basats en l’observació prèvia que s’ha efectuat durant la fase d’exploració.

 

La fase d’exploració es treballa a través d’unes activitats penjades al Moodle i que ells les han de realitzar al seu dossier individual. Les sessions de treball estan pautades i cadascú ha de fer la seva aportació i treball propi tot i que abans, han de consultar les respostes, opinions o dades als membres del seu grup.

I, per últim, tenim la fase de realització, la fase més important del projecte. Després d’uns minuts previs on l’alumne decideix què farà a cada sessió i també, del repartiment de les tasques, en grups de quatre alumnes han de realitzar el producte final.

La temporització estarà definida pel professorat, les tasques estan mínimament pautades de tal manera que l’alumnat les pugui fer en funció dels seus interessos.

La recerca s’introdueix a partir de la fase d’exploració i s’allarga fins la fase de realització. Les activitats són pautades, però obertes a possibles derivacions i modificacions. Malgrat ser pautades, hi ha un ventall de possibilitats, oportunitats i eleccions àmplies.

Els espais per compartir el procés, els dubtes i les posades en comú es fan a l’aula i a través del Drive, entre ells i el professorat.

Planificació

PLANIFICACIÓ

El projecte de El Món de la Comunicació és un projecte quadrimestral vinculat a les matèries de català, castellà i tecnologia.. És un projecte adreçat a l’alumnat de 1r d’ESO.

La planificació d’aquest projecte consta de tres fases:

Dinàmiques de grup: Activitats per treballar els valors del treball cooperatiu i del treball en grup.

Fase d’exploració: Activitats adreçades a introduir-nos en el món dels mitjans de comunicació i el periodisme. En aquesta fase es canvia de grup a cada sessió i intentem que els grups siguin heterogenis i cada alumne té un rol diferent dins del seu grup.

Aquesta fase està organitzada en onze sessions i es treballen diferents aspectes com: els gèneres periodístics, el registres de la llengua, elements de la comunicació, la publicitat… També es fa una visita al diari Regió 7.

Fase de realització: A partir dels coneixements adquirits durant la fase d’exploració, l’alumnat escull quin mitjà de comunicació crearà i el desenvolupa al llarg de diverses sessions per obtenir un producte ( pàgina web, fer un blog, un diari o revista digital, programa de ràdio, telenotícies, pel.lícula, reportatge, noticiari, vídeo…) amb la guia del professorat. Finalment, l’alumnat exposa els seus projectes a la resta del grup per donar-los a conèixer.

Institut Lluís de Peguera

QUI SOM?

Som l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Un institut amb uns 900 alumnes i uns 90 professors. Un institut d’ESO i de batxillerat situat al centre de Manresa. Les ganes de compartir la nostra experiència sobre projectes i voler escoltar les experiències d’altres institut i escoles ens ha fet participar en la Xarxa de Competències Bàsiques. Tot amb la finalitat de poder treballar amb més rigor tot allò relatiu amb la implementació dels projectes.

Tretze són els projectes que hem engegat l’equip impulsor de la Xarxa de Competències bàsiques de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Un total de 45 professors estem implicats en el seu desenvolupament  en diferents nivells. Hi ha una gran tipologia de projectes: dos projectes quadrimestrals per nivell d’ESO, un total de 8 projectes, altres és despleguen al llarg del curs i engloben l’ESO i el Batxillerat, que representen els 11 de restants. Per, tant podem dir que l’implementació dels projectes és sistèmica, doncs implica quasi tot l’alumnat i una porció important del claustre.

La majoria de projectes tenen un enfocament globalitzador, és a dir, són treballats des de les diferents disciplines, prioritzen el treball en equip,  l’aprenentatge cooperatiu, les TIC i les TAC i l’avaluació reflexiva. La realització dels projectes té la finalitat d’incloure noves metodologies de treball que facin més significatiu i contextualitzat l’aprenentatge