La veu dels alumnes

Els alumnes s’han mostrat motivats i motivades durant tot el projecte.

El fet de poder coneixer un entorn proper al lloc on viuen i el fet de poder elaborar recorreguts pels diferents camins dels pobles on viuen, els ha fet estar en tot moment super atents, intrigats i, per tant, s’han mostrat molt motivats.

Els alumnes poden participar i aportar els seus coneixements de la zona  a la resta del grup. Durant les sessions dels projectes, els alumnes han passat de ser espectadors a auto-gestionar-se les activitats i les sortides, coses que han valorat molt positivament.

Com que l’escola fa diferents projectes durant el curs, els alumnes van poder expressar també la seva opinió sobre què els va agradar més i de quina manera van aprendre millor.

Per acabar es van recollir propostes de millora, i els hauria agradat fer partíceps als pares i/o veïns del projecte, cosa que em recollit i farem de cara al pròxim curs.

POSEM FIL A L’AGULLA!!!

IMPLEMENTACIÓ

Per tal d’implementar el nostre projecte ens hem fet les següents preguntes:

1 Quin procés de recerca personal i col·lectiva hi ha al darrere? Quins recursos? Per a quines finalitats?

2 Hi haurà una o múltiples solucions possibles a la “pregunta” inicial?

3 Com i a on s’obté la informació? Com es relaciona la nova informació amb els coneixements previs?

4 Com es relacionen i sistematitzen els resultats que van obtenint els alumnes per crear coneixement? Com s’autoregulen els alumnes?

5 Com els alumnes transfereixen continguts i competències de diverses àrees i competències transversals, i en són conscients?

6 Com documenten els alumnes el propi procés de producció?

7 Quins espais tenen els alumnes per reflexionar i valorar el que fan?

 

La implementació del projecte s’ha realitzat en diferents fases:

 1. Fase prèvia (4 sessions)

Prèviament a treballar en el producte final de la guia turística, s’ha fet un treball lingüístic per a introduir i facilitar-los la tasca:

 • S’ha treballat el vocabulari referent a parts de la ciutat i les seves descripcions.
 • S’han analitzat diversos textos de la mateixa tipologia i se n’han identificat el format i expressions característiques, que els seran útils.
 • S’han explicat els tres possibles nivells de guia turística:
 • NIVELL 1: guia que inclou senzillament informació dels llocs més interessants a visitar (amb preus, horaris, adreça…), moneda i glossari de frases útils per a viatgers.
 • NIVELL 2: guia que inclou el nivell 1 + informació sobre transport i restaurants.
 • NIVELL 3: guia que inclou els nivells 1 i 2 però en forma d’itinerari tancat i ajustat al pressupost.

 

També s’han establert les condicions per a la elaboració de la guia.

 • Ha de ser realitzada a mà per tal que apliquin tècniques treballades prèviament a l’àrea de plàstica (lapbook).
 • Ha de tenir una mida màxima d’A-3 per tal que sigui possible portar-la a la bossa de mà i pràctica d’utilitzar mentre es camina.
 • Ha de ser redactada en anglès ja que una de les destinatàries d’aquesta és de nacionalitat finlandesa.

 

 

 1. Fase de recerca: 3 ó 4 sessions.

A partir de la informació facilitada (dates del viatge, horaris de vols, aeroport, nom de l’hotel i pressupost) els alumnes treballen en grups fent la recerca de la informació que necessitaran i voldran incloure en la seva guia turística. Hauran de començar recollint la informació necessària per al nivell 1 de guia i anar pujant progressivament si disposen de temps suficient. Per a fer-ho, cada grup disposa de dues tabletes i un ordinador portàtil. Aquella informació que vulguin conservar, la podran desar al seu pendrive o prendre’n nota manualment.

Per facilitar el procés, se’ls proporcionen paraules clau de recerca o inclús pàgines web concretes d’on poden extraure informació.

 

 1. Fase de presa de decisions: 2 sessions

Aquest és el moment d’avaluar el procés i decidir quin dels tres nivells de guia turística podran o voldran realitzar tenint en compte la informació recollida i les sessions i recursos dels que disposen.

Els alumnes deixen camí a la creativitat dissenyant la seva guia turística i a la seva habilitat lingüística per tal de seleccionar, organitzar i reescriure amb les seves paraules la informació que hi voldran incloure, recordem, en llengua anglesa.

És important que el grup prengui acords i distribueixi clarament les tasques a realitzar, deixant-ne algun document escrit, ja que a partir d’aquí començarà la elaboració física del producte final i el temps serà limitat.

 

 1. Fase de creació: 3 sessions

Al llarg de tres (o quatre en algun cas) sessions, els grups elaboren la seva guia turística aplicant les decisions preses i jutjant si és necessari algun tipus de modificació o canvi.

 

DIEM LA NOSTRA…

LA VEU DELS ALUMNES

Els alumnes han tingut llibertat per fer aportacions i adaptacions del producte, sempre i quan aquest complís amb les condicions establertes inicialment. També han pogut demanar ajuda i guia sempre que ho han necessitat al llarg del procés, inclús sovint han col·laborat entre grups. 

Un cop acabat el projecte els alumnes tenen la possibilitat de fer-ne una avaluació i aportar idees i crítiques constructives per tal de millorar el plantejament del projecte en anys futurs. 

El grau de satisfacció ha estat molt positiu de forma general.

  

   

  

 

L’AVALUACIÓ, CLAU PER A LA MILLORA

 

AVALUACIÓ:

Al llarg del projecte hi ha hagut diferents tipus d’avaluació i, a més a més, portada a terme per diferents persones:

 • Avaluació per part del mestra/e + alumnes:
 • Abans de començar es va realitzar una AVALUACIÓ INICIAL on en format de gran grup es feia una anticipació de les necessitats i dificultats que podríem trobar en el desenvolupament de la guia per tal d’intentar evitar-les o saber com actuar quan això passés.
 • AVALUACIÓ FORMATIVA: Després de les 4 primeres sessions dedicades a la recerca d’informació, els alumnes han de prendre decisions importants sobre quin tipus de producte final podran realitzar. És el moment d’avaluar com han gestionat el temps, com han organitzat i respòs a les tasques i d’acord amb això, decidir quin tipus de guia podran crear.

 

 • Avaluació per part dels alumnes:
 • En acabar el projecte es fa l’AVALUACIÓ FINAL. Aquesta inclou:
  • Co-avaluació entre companys: amb un senzill qüestionari, els alumnes avaluen la feina realitzada pels diferents membres del seu grup.
  • Auto-avaluació: avaluen la seva pròpia tasca en diferents aspectes (recerca d’informació, redacció, presa de decisions, decoració/presentació).

 • Avaluació del projecte. Aquí els alumnes tenen la possibilitat d’aportar idees i crítiques constructives per tal de millorar el plantejament del projecte en anys futurs.

 

 • Avaluació per part del/la mestre/a:
 • Un/a mestre/a ha estat sempre present al llarg de tot el desenvolupament del projecte observant, rectificant, guiant i adequant la tasca sempre que ha estat necessari.
 • Diferents docents avaluen diferents aspectes del projecte:
  • Anglès: l’especialista d’anglès intervé en i avalua la gestió i redacció de la informació de la guia turística, ja que es realitza en llengua anglesa.
  • Plàstica: la mestra de plàstica guia en i avalua l’aplicació de les tècniques treballades prèviament en la creació de lapbooks.
  • Matemàtiques: el/la mestre/a d’aquesta matèria avalua la capacitat dels alumnes a ajustar-se al pressupost tenint en compte la conversió de la moneda.
  • Noves tecnologies: s’avalua l’ús dels alumnes de les noves tecnologies en tot el procés de recerca d’informació (paraules clau per la cercador, desar informació útil en diferents suports, enviament d’informació entre companys de grup, ús de traductors, convertidor de moneda, tractament d’imatges…)
 • Rúbrica utilitzada

PREPARATS PER VIATJAR!!!

PRODUCTE FINAL

 

El producte final d’aquest projecte és una guia turística d’un lloc concret. Els resultats són variats i s’hi aprecien els diferents nivells proposats.

 

Exemples de guies de nivell 1:

Model 1:

    

Model 2:

       

 

 

Exemples de guies de nivell 2:

Model 1:

 

Model 2:

Exemples de guies de nivell 3:

 

Model 1:

Model 2:

 

De cara als propers anys, se’ns presenten diferents idees a valorar:

 • Que els mateixos alumnes proposin un lloc per visitar i n’elaborin la guia, de manera que tindrem un “banc de guies turístiques” per a les famílies que el vulguin utilitzar per planejar les seves escapades.
 • Posar-nos en contacte amb els instituts adscrits al centre i que els nostres alumnes realitzin les guies pel seu viatge de fi de curs de 4t d’ESO.

 

AVALUACIÓ

AVALUACIÓ INICIAL

Coneixements previs a partir d’un dibuix, escrit, esquema de forma individual

Què volem saber i què sabem?

Presentació i compartim  continguts mestres i alumnes.

Objectius de grup i compromís personal

AVALUACIÓ FORMATIVA

Evolució del procés de desenvolupament del projecte.

AVALUACIÓ SUMATIVA

Què he après? ( individual)

Amb grup i els mestres comuniquem quins objectius s’han complert o no.

Hem après el què volíem?

AVALUACIÓ FINAL

PROVA MEDI

– Joc del Viatge dels aliments amb PLICKERS. ( primer individualment i per escrit i després conjuntament i amb el programa on-line)

– Cada alumnes fa un recull de la dieta d’un dia qualsevol i en fa una valoració nutritiva.

– Presentació del producte final a les famílies. Ens valoren i en fem una festassa!!!!!!!

PRODUCTE FINAL

DEICIDIM ENTRE TOTS EL RECORREGUT

Una vegada havien pensat el recorregut es van exposar tots els itineraris. Mentre un grup anava explicant la resta d’alumnes havia d’anotar allò que li agradava més  i allò que li agradava menys.

Després, entre tots es va decidir un recorregut

3-ens organitzem ( Planols)

 

TEXT TEATRAL

Es van dividir les parts del recorregut als diferents grups. Llavors, cada grup havia de pensar un diàleg per a cada situació tenint en compte la teoria treballada prèviament.

CÀMERA I ACCIÓ

Repartiments de papers, vestuari, ambientació, nervis, rialles, repetició d’escenes, memoritzar un diàleg, interpretar…..I FINALMENT HO GRAVEM!

RESULTAT FINAL

https://agora.xtec.cat/escola-lavitxeta/general/el-viatge-dels-aliments/

La Veu del alumnes

L’endemà de la gran festa hem rebut felicitacions de totes formes. Els pares i mares repetien una frase: això no ho oblidaran mai! Ens quedem amb aquesta frase.

Una nova experiència que els agradat, els ha motivat i segur que els ha permès aprendre moltes coses: companyerisme, treball en equip, el funcionament dels diferents aparells, organitzar-se, tenir paciència, saber esperar… i moltes més.

El viatge continua….