Lacetània News – Metodologia

Qui? Els alumnes de 2n d’ESO de l’institut agrupats per les classes ordinàries. Els professors implicats són 5, en dues aules hi ha dos professors per aula per tal de garantir la màxima atenció al treball per projectes a l’alumnat.

Quan? Els dimecres de 11:30 a 13:30, tenint en compte que entre hora i hora hi ha un descans de 20 minuts que correspon a l’hora del 2n pati.

Com? La dinàmica general de projectes es basa en l’experimentació, descobriment, observació i la creació.

On? A les aules del centre

Per què? Hem de preparar alumnes pel futur i el treball per equip forma part de la nostra relació amb el món. Si volem alumnes competencials hem de treballar el treball competencial i cooperatiu a l’aula.

 

Experimentem amb el teatre – Metodologia

Es creen grups de 4 escollits per ells i tenen uns rols (coordinador informàtic, secretari i portaveu). que es roten cada 15 dies. Els rols no sempre son respectats degut a la seva impulsivitat i impaciència.

Cada dia es marquen uns objectius per sessió i cada dia han d’emplenar el dietari, la webgrafia i la valoració de la rúbrica. Els documents es comparteixen amb el professorat que guia el projecte per tal de fer un seguiment més exhaustiu. Amb aquestes tasques els obligues a reflexionar sobre la seva feina i el seu comportament. També serveix com a autoavaluació. Valorem positivament el feedback que ofereixen els documents compartits.

L’alumnat es mostra força autònom quan se’ls hi plantegen els objectius de les parts que formen el projecte. El punt d’inflexió d’aquestes dues parts es valora mitjançant una exposició oral amb suport digital i cada grup s’autogestiona el temps. Majoritàriament tot l’alumnat compleix amb les tasques previstes.

El projecte s’ha dividit en dues fases principals: la primera està més centrada en la recerca d’informació, amb diferents preguntes orientadores que puguin servir d’inspiració: “Primer m’informo, després m’inspiro”. La segona fase requereix la planificació, disseny i creació d’un producte final relacionat amb el tema escollit.

Institut Lacetània – Qui som?

L’Institut Lacetània és un centre de referència dins de Manresa, amb gairebé 50 anys d’història, que sempre s’ha caracteritzat per la voluntat d’estar al dia i renovar la seva pedagogia. És un institut gran amb un claustre de 120 professors que imparteix tots els nivells educatius: ESO, Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. La integració dins de la Xarxa de Competències Bàsiques i el desenvolupament de l’ensenyament per projectes constitueix un objectiu de centre en el nostre institut i s’està desenvolupant en l’àmbit de l’ESO i els cicles formatius.

L’equip impulsor està format per un grup de 19 professors/es pluridisciplinar de tots els àmbits i àrees d’ensenyament. El grup de l’ESO, el formen un total de 12 persones. El departament amb un pes més gran dins d’aquest grup és el de llengües, ja que un dels objectius principals és el de la millora de la competència lingüística i comunicativa. Una altra aposta del nostre centre és el coneixement de les llengües estrangeres, per això, aquest any, s’ha engegat un projecte de francès a 1r d’ESO.

Som un equip novell, tot i que ja és el nostre segon any, que busquem renovar i millorar la tasca educativa començant per l’alumnat més jove, el de 1r d’ESO i 2n d’ESO. Com a centre combinem diferents mètodes de treball, l’ensenyament clàssic de tasca més individual i pautada amb un treball cooperatiu en el qual l’alumne traça el seu àmbit d’aprenentatge.

A 1r i 2n d’ESO seguim treballant per a poder consolidar i millorar l’experiència de l’any anterior.

El nostre objectiu principal és renovar la pedagogia i la metodologia d’ensenyament per poder-la adaptar a l’entorn canviant actual i a les necessitats del segle XXI. Tenint en compte aquesta relació amb un entorn globalitzat, hem detectat sis competències principals que són necessàries i en les quals ens volem centrar durant aquests projectes:

  • Competència lingüística i comunicativa
  • Competència matemàtica
  • Competència d’aprendre a aprendre
  • Competència digital
  • Competència estètica/artística
  • Competència personal

Les expectatives que tenim en aquest projecte és que l’alumnat millori el seu procés d’aprenentatge, una millora en la utilització de les TIC, en l’expressió oral i el treball cooperatiu. Cal destacar la importància dels valors que s’adquireixen i fomenten el treball cooperatiu. El nostre repte és que els alumnes acabin valorant el treball ben fet i la qualitat en l’execució de la feina per sobre de l’adquisició de coneixements.