Arxiu de la categoria: Juristes romans

Aceptació i repudiació de l’herència

La delació era l’oferiment fet a un o diversos hereus per a l’adquisició de l’herència. Aquesta crida a heretar coincidia amb la mort del cuius o des d’August amb l’obertura del testament.
La delació hereditària es produïa mitjançant dos processos:
·Per llei (legítima o abintestato): Es refieria a un conjunt de principis que reflecteixen el més antic dels drets, el ius Quiritium.
·Per voluntat del difunt: eren les úniques que el dret romà considerava com a tal i resultaven incompatibles entre si.
Nemo pro parteix testatus pro parteix intestatus decedere potest.(Inst.2.14.5)

Si un dels anomenats a heretar, no volia o no arribava a acceptar l’herència, la part no adquirida no s’oferoa als restants cohereus.
Posteriorment, es donà nom a una altra successió, aquest cas la forçosa que era un punt intermedi entre la intestada i la testamentària. Es produïa en aquells casos que els anomenats a heretar per la llei resultaven protegits en un testament. Podria definir-se com, una successió ex lege, doncs és la llei qui establia els límits al contingut del testament i les sancions pertinents per l’incompliment dels límits.
L’addició de l’herència (adire hereditatem) era l’efectiva adquisició de la mateixa, que en cas dels hereus necessaris no precisava de cap acte, mentre que en el cas dels hereus voluntaris, havia de  realitzar-se mitjançant un acte d’acceptació que evidenciés la voluntat de comportar-se com a hereu. En el cas dels hereus voluntaris, l’acte podia ser formal (cretio) o solament físic evidenciant la voluntat de voler ser hereu (pro hereti gestio). La cretio venia imposada pel testador a l’hereu per evitar  que el retard en l’acceptació de l’herència pogués perjudicar els nous accipients. Consistia en una declaració formal en què es concedia a l’hereu un termini de temps determinat –normalment 100 dies- per acceptar l’herència, passat el qual, si no hi havia hagut cap acceptació quedava aquell exclòs de l’herència. L’acte formal estava compost per dos testimonis. Així mateix el testador declarava: Heres titus això, cernitoque in centum diebus proximis quibus scies poterisque quodni ita creveris, exheres esto: (“sigues el meu hereu i accepta solemnement dins dels cent dies a partir d’aquell que tinguis coneixement del testament i puguis fer-ho, si no ho fas quedes desheretat”). L’hereu havia d’acceptar mitjançant la declaració següent: Quod testament suo heredem instituit eam hereditatem adeo cernoque: (“ja que em va instituir hereu en el seu testament, jo decideixo acceptar aquesta herència).
En el cas que no s’hagués establert una acceptació formal pel testador, el transcurs del temps en aditio podia generar prejudicis, per la qual cosa el pretor, a instàncies dels creditors podia intervenir.
Els hereus voluntaris, podien després d’un temps de reflexió, renunciar a l’herència, mentre que els necessaris, havien de quedar-se amb les possessions que havien adquirit de l’herència o bé, vendre-les.

Representació de l'acte formal d'acceptació de l'herència
Representació de l’acte formal d’acceptació de l’herència

En l’actualitat, la persona que és cridada a una herència pot acceptar-la o, per contra, pot repudiar-la, mitjançant una declaració expressa i formal per la qual rebutja l’herència.

Segons el sistema romà d’adquisició de l’herència, seguit pel Codi Civil espanyol, aquesta s’adquireix per l’acceptació de l’hereu.
La renúncia o repudiació d’herència és la contrapartida de l’acceptació i consisteix en la declaració de voluntat en una herència de no ser hereu i de no adquirir, per tant, els béns hereditaris.
L‘article 1016 del Codi Civil estableix que l’hereu pot acceptar o repudiar “mentre no prescrigui l’acció per reclamar l’herència”. Està subjecta a un termini de prescripció de trenta anys en tractar-se d’una acció de caràcter real (article 1963 Codi Civil) i així ho ha vingut entenent també, reiteradament, la jurisprudència (Sentències del Tribunal Suprem 20 d’Abril de 1907, 21 de Juny de 1909, 18 de Maig de 1932, 25 d’Octubre de 1950, 12 de Novembre de 1964, 23 de Desembre de 1971, 2 de Juny de 1987 i 2 de desembre de 1996). No obstant això, qualsevol interessat pot exigir notarialment que, en breu termini, l’hereu accepti o repudiï l’herència. Malgrat això, disposa l’article 1004 del Codi Civil que “fins a passats nou dies després de la mort d’aquell de l’herència de la qual es tracti, no podrà intentar-se acció contra l’hereu perquè accepti o repudiï”. Passat aquest primer termini, i segons l‘article 1005 CC, qualsevol interessat que acrediti el seu interès en què l’hereu accepti o repudiï l’herència podrà acudir al Notari perquè aquest comuniqui a l’anomenat que té un termini de trenta dies naturals per acceptar o repudiar l’herència. Si accepta, podran diferenciar-se dues maneres d’adquirir l’herència:
· Acceptació per “ius delationis“. Conforme a l’article 1000 del Codi Civil: S’ha acceptat l’herència quan:

1r Quan l’hereu ven, dóna o cedeix el seu dret a un estrany, a tots els seus cohereus o a algun d’ells.

2n Quan l’hereu renuncia, encara que sigui gratuïtament, a benefici d’un o més dels seus cohereus.

· Acceptació “exlege“: Estableix l’article 1002 del Codi Civil que “els hereus que hagin sostret o ocultat alguns efectes de l’herència, perden la facultat de renunciar-la”

Hereus necessaris i voluntaris

A l’antiga Roma, quan el pater familias moria, els fills sotmesos a la seva potestat (sui iuris) adquirien el dret  a succeir-lo. Aquests hereus que, per relacions legítimes, obtenien tots els béns del difunt, eren anomenats hereus necessaris (sui heretis o necesarii) doncs, sense necessitar cap acte que evidenciés l’acceptació d’herència es convertien immediatament, per llei  (ipso iure) en hereus. Hereus necessaris, també, eren aquells esclaus que havien estat aceptats pel pater familias i que ell mateix els havia reconegut com a membres de la seva familia. En canvi, aquells fills que abans de la la seva mort havien sortit de la seva potestat per adoptio, emancipatio o conventio perdien tots els drets hereditaris de la seva família d’origen.

A diferencia, existien altre tipus d’hereus, els voluntaris (extranei). Aquests eren persones alienes a la família que podien acceptar l’herència si el difunt ho manifestava en el seu testament. Aquesta acceptació es realitzava per mitjà d’un acte formal i jurídic. Aquest comportava uns tràmits determinats i un període de temps necessari per dur-ho a terme que, segons els juristes,  era anomenat període d’herència jacent (herentia iacente)  en que l’hereu encara no havia adquirit la totalitat de la seva propietat però podia fer-hi un cert ús.

L’herència jacent, es va considerar un patrimoni transitori sense amo, que durant el temps en què es processava la ritual acceptació, de l’herència, podia ser objecte de la usucapio. Respecte a la usucapio dels béns de la hereditas iacens. Es podien diferenciar una sèrie de períodes:

El primer període, era admès a la llei de les XII taules i admitia l’efectuació de la usucapio. En aquest cas, durant el temps que durés els tràmits d’acceptació de l’herència, la propietat quedaria en mans d’un hereu provisional (usucapio pro hereti), que bé podia ser qualsevol persona o bé la mateixa persona que posteriorment adquiriria l’herència.

En el segon període, el senatconsult d’Adrià va exigir que es considerés definitiu aquell hereu que reclamés l’herència des d’un primer moment en la mort del pater familias i que posteriorment , ell mateix acceptaria. Aquesta decisió, es va fer per evitar el mal ús dels béns hereditaris, en cas que l’hereu una vegada passat l’any del període de transició, marxés i no volgués fer-se càrrec ni gaudir de l’herència. A partir d’aleshores, la condició d’hereu, una vegada adquirida no es podia ni perdre ni renunciar. (Semel heres Semper heres, una vegada hereu sempre hereu)

De tal manera, que a l’antiga Roma va variar el significat del mot segons l’època en que es vivia, i va anar progressant de manera que, a les acaballes del període romà, la propietat fos un acte indisoluble.

Representació dels hereus en un testament.
Representació dels hereus en un testament.

Pel que fa avui en dia l’herència comprèn tots els béns, drets i obligacions d’una persona, que el difunt no hagués aprofitat abans de la seva mort.

En cas que el difunt hagués fet testament previ, comporta l’aparició de dues classes d’hereus:

– Els hereus forçosos, aquells als quals la llei reconeix el dret a heretar una part de l’herència anomenada legítima, basada en l’adquisició d’una porció de béns els quals el testador no pot disposar per què és mort.

Es consideren hereus forçosos, en primer lloc els fills i descendents; en segon lloc, els pares I ascedents i per últim s’atorgaria a la potestat del vidu o vídua.

-Els hereus voluntaris, aquells designats pel difunt en el seu testament se’ls pot deixar la porció de béns que no està reservada als forçosos. Si no existeixen hereus forçosos, els voluntaris poden adquirir la totalitat de l’herència. Si qualsevol dels hereus designats pel mort en el seu testament ha estat instituït en un…… cosa (exemple: “Al meu nebot Toni li deixo la vinya de Toledo”) serà considerat com a legatari.

En el cas que en difunt no hagi deixat testament, la llei determina a qui ha de succeir els béns. A aquesta successió legal és denominada successió intestada o ab intestato, com a l’antiga Roma i es determina per mitjà d’uns ordres dictats en llei.

En primer lloc heretaran els descendents, és a dir, els fills. No hi ha distinció entre fills naturals o per adopció o fills matrimonials o no matrimonials tenint tots ells els mateixos drets hereditaris.

En segon lloc, si no hi ha descendents, hereten els ascendents. En aquests casos, el pare i la mare hereten per parts iguals, i si només un d’ells és viu, heretarà la totalitat de l’herència. Si no viuen els pares, heretaran els ascendents més propers, els avis. Si viuen els avis materns i paterns l’herència es dividirà entre les dues famílies a parts iguals.

En tercer lloc, el cònjuge hereta mancant descendents i ascendents i abans que els familiars col·laterals, els germans i nebots.

En quart lloc, si no hi ha descendents, ascendents o cònjuge, hereten els germans i nebots. Si només concorren germans, aquests heretaran per parts iguals; si participen en l’herència germans i nebots, els nebots repartiran entre si la porció de l’herència.

Per últim, en absència de tots els parents anteriors qui hereta és l’Estat.

Exceptio veritatis

L’expressió exceptio veritatis vol dir, prova de la veritat.

Aquesta expressió s’utilitza majoritàriament pel Dret penal.

S’utilitza en els delictes contra l’honor d’una persona. Així doncs, aquesta queda lliure sempre i quan la llei ho permeti i si la persona aconsegueix demostrar la veritat de les seves imputacions. En aquell instant la persona ha de demostrar la seva innocència.

Exemples d’aquesta expressió:

– Se li  va atorgar un temps d’exceptio veritatis perquè desmentís les seves imputacions.

 

 

 

Advocatus

Advocat, en llatí advocatus, és aquella persona que llicenciada en el dret exerceix professionalment el consell i l’assessorament legal com la defensa de les parts en judici i tota mena de processos judicials i administratius.

Els principis d’un advocat es basen en independència i llibertat. Els advocats són els principals en intervenir en l’administració de la justícia. Amb un bon assessorament, una correcta redacció dels contractes i documents… s’eviten conflictes, això vol dir que l’advocat no només serveix per a la defensa en els judicis, sinó també per evitar arribar als conflictes.

Els primers a estudiar dret van ser els romans, però no era com l’estudi del dret que coneixem avui dia. Abans les assignatures de dret rebien els noms de les parts del Corpus Iuris Civilis (Iustitia, Digesto…).
Els advocats havien de tenir com a mínim 17 anys, no tenir cap defecte físic, ser baró i coneixedor del dret.

Calpúrnia, la dona de Cèsar, fou la causa que antigament fos prohibit que les dones es presentessin en el fòrum a exercir d’advocades. Es diu que el que va fer que  les dones fossin privades per dedicar-se a la jurisprudència van ser els crits que donava Calpúrnia en els judicis.

Advokat,_Fransk_advokatdräkt,_Nordisk_familjebok

Què és el dret romà?

Una de les aportacions més importants de l’Antiga Roma és el dret.  L’imperi estava regit per un conjunt de normes  que començaven a regular aspectes com el de la propietat, les herències, les relacions familiars, el comerç i altres qüestions. El Dret és una norma de convivència, gràcies al Dret s’aconsegueix la vida en comú.

Aquest conjunt de normes va ser començat a fer a l’època de l’Imperi. La primera és la Llei de les Dotze Taules, que va ser feta a l’època de la República de Roma i va ser el primer i únic codi de lleis fins el temps de Justinià I. Aquest recull de lleis es van anar fent cada cop més complexes i s’hi distingien dues parts diferenciades: l’ius publicum (dret públic), que defenia els drets i les obligacions davant de l’Estat i les relacions amb altres estats. L’altre és l’ius privatum (dret privat), que era una regulació de les relacions entre persones.

L’ius publicum s’estructurava entorn d’una idea bàsica. Dividia la població en diferents nivells: com més aportacions a l’Estat fes tant en tributs com en disponibilitat militar, més drets polítics li eren reconeguts.

Les ciutats de nova creació i els homes lliures de Roma varen poder gaudir del dret romà i de la seva ciutadania l’ius romanus que comportava el dret de participació en l’elecció de magistrats i el dret i deure de participar en l’exèrcit i en la part corresponent del botí.

Les Dotze Taules establien que els ciutadans eren iguals davant la llei restant els esclaus i els pobles vençuts. Durant les primeres etapes de la seva expansió territorial Roma va haver de fer certes regulacions en les relacions amb els pobles sotmesos. D’això en van sortir diferents dilemes i situacions, les quals necessitaven de noves lleis.

El dret s’ha hagut d’anar adaptant als diferents temps i a les diferents civilitzacions, per adaptar-se als nous canvis de la societat i a les noves necessitats que poden anar sorgint.

Dret romà, és el Dret fet pel poble de Roma en vàries èpoques de la seva història. El Dret romà està compost per una sèrie d’institucions.

Des del segle VIII aC. fins al VI dC. hi ha tot un procés històric de normes i principis, d’ordres o sistemes de diferents tipus. Però la varietat no significa contraposició: l’obra de la jurisprudència.
GaiConstant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatus consultis, constitutionibus principum, edictis eorum qui ius edicendi habent, responsis prudentium (El Dret del poble romà es troba en les lleis, en els plebiscits, en els senatconsults, en les constitucions dels prínceps, en els edictes del que gaudeixen del dret a promulgar i en les respostes dels juristes.)

En l’evolució del Dret romà cal distingir tres fases:

· Ius civile: s’inicia amb la fundació de la civitas (755aC), va acabar coincidint amb el final de la segona guerra púnica (201aC.)
El ius civile es resumeix en un conjunt de normes tradicionals, de caràcter estricte formalista i simple. Sobre aquestes normes i sobre la llei de les XII Taules, gestiona la jurisprudència.

· Ius gentiums’expandeix des del final de la segona guerra púnica (201aC) fins a la mort d’Alexandre Sever (235 dC).
Dret lliure de formes, regulador del comerç, aplicable entre romans i davant a estrangers. La jurisprudència, l’Edicte pretori i la legislació imperial són els factors que contribueixen a la formació i desenvolupament del Dret cosmopolita.

· Dret hel·lenoromà, romeo o bizantí: aquesta època va des de la mort d’Alexandre Sever (235 dC) fins a Justinià (segle VI dC).
Després de la mort d’Alexandre Sever hi ha una crisi en el món romà i l’antiga civilització itàlica. Més tard amb Claudi II i Constantí, se supera la crisi, restaurant l’imperi. El centre polític passa de Roma a Constantinoble. El Dret romà es va transportar a altres territoris, va començar una lluita entre el Dret romà i els drets locals. Es va desenvolupar un nou Dret romà.

Quint Muci Escevola

Quint Muci Escevola (Quintus Mucius Scaevola) fou cònsol l’any 95 a.C i jurista famós, a més de ser el primer en proposar donar un tracte sistemàtic al dret civil. Va ser fill de Publi Muci Escevola i magistrat romà.

Va ser tribú de la plebs el 106 a.C. edil curul el 104 a.C. i finalment va ser cònsol el 95 a.C. Va ser cònsol juntament amb Luci Lucini Cras.

Lex Licinia Mucia de civibus regundis, va ser una llei aprovada que va provocar guerres socials.

Va ser procònsol a Àsia, on va governar correctament i van crear un festival per commemorar les seves virtuts (dies Mucia). També va ser anomenat Pontífex Màxim.

L’any 85 aC va ser assassinat per Gai Flavi Fímbria i el seu cos va ser tirat al riu Tíber.

Ciceró el descriu com un orador expressiu i un bon jurista. Va ser el primer que va donar un tracte científic al ius civile amb el qual va fer una obra de 18 llibres i que van utilitzar molts juristes posteriors.

Justinià

Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus, pels cristians ortodoxos orientals com Sant Justinià I el Gran, va néixer al 483 i va morir l’any 565. Va ser l’emperador de  l’imperi Bizantí des de l’any 527 fins que va morir.

Justinià volia recuperar gran part dels territoris de l’Imperi Romà Occidental, també va reescriure del dret romà, el Corpus Iuris Civilis, que encara avui dia la base del dret civil en molts estats. La intenció d’aquest codi era recopilar una serie de lleis de la jurisdicció romana i harmonitzar tot el possible amb la cristiana amb la finalitat de crear un imperi homogeni.

El Corpus Iuris Civilis està compost pel Codex Iustinianus, el Digest, les Institutas i les Novellae.

Juli Paule

Julius Paulus, va ser un destacat jurista romà, va viure en el II i III segle d.C. és d’origen grec però nascut a Fenícia.
Va viure en els regnats de Septimi Sever i Caracal·la, també sota Elagàbal en el qual va ser exiliat però va ser manat a cridar per Alexandre Sever que el va nomenar membre dels seu consell.

Paule apareix al Digest, citat 2083 vegades, en les quals dues d’elles és esmentat en dos passatges en els quals Paule va donar una opinió contraria a Papinià, però l’emperador va fallar d’acord al consell d’aquest darrer a les dues ocasions.

Paule va escriure 319 publicacions de jurisprudència. En les seves obres no només analitzava el treball d’altres juristes, sinó que també donava el seu punt de vista. Va escriure sobre una gran varietat de temes i va deixar un llegat de coneixement jurídic.

Les obres de Paule van ser considerats junt amb el d’altres cinc juristes, fonamentals per fer la lex citationum en l’any 426 pels emperadors romans Teodosi II i Valentinià III. Altre llegat van ser els escrits que van contribuir a compondre el Digest, escrit i recopilat en l’època de l’emperador Justinià I en el segle VI.

Una sisena part del Digest està basada en el treball de Paule, que és el segon jurista més citat en l’obra, després d’Ulpià.
Les obres de Paule que encara existeixen avui dia són, les Sententiae Filium.

Gai

Gaius va ser un jurista romà, nascut en el segle II dC. i va morir en l’any 178 dC. aproximadament. En la seva època no va ser molt conegut. Tampoc se sap molt de la seva vida.

Era professor de dret, va escriure obres les quals van ser redactades per ell, aquestes obres tenien finalitat didàctica, en el govern d’ Alexandre Pio i a principis de l’emperador Marc Aureli.

Les seves principals obres van ser las Institutiones dividides en quatre llibres que actualment s’utilitzen en moltes universitats, també va escriure ad edictum praetoris  urbani o ad edictum urbicum i ad edictum provinciale . Per alguns autors, ell no era res més que un simple autor de manuals de dret. Altres escriptors li van agraïr moltes coses com per exemple la seva obra Institutas, ja que, va ser una de les obres més completes a part del Corpus Iuris Civiles.

Les Institutiones de Justinià es van basar principalment en la obra de Gaius.

Podem arribar  a saber coses de la seva vida, per un fragment del Digest (345·7pr), on Gai fa referència al cas d’una dona que es deia Alexandrina la qual conjuntament amb els seus quintigèmins assisteix davant l’emperador Adrià (117-138), manifestant el jurista que això va ocórrer nostra aetate. Altra fragment rellevant per sentenciar l’última etapa de la vida de Gai el constitueix un comentari que el jurista fa al Sc. Orfitiano transmès l’any 178.

 

Ulpià

Ulpià

Domitus Ulpianus (Ulpià) va néixer aproximadament l’any 170 i va morir l’any 223 o 224, era d’origen fenici i va morir a Roma. Va ser un jurista romà i magister libellorum, que va assessorar el seu mestre Papinià i va exercir com a praefectus praetori d’Alexandre Sever.

L’any 212 després de l’homicidi de Papinià, Ulpià va retirar-se de la carrera pública i es va centrar en la vida privada. En aquesta època va escriure la major part de les seves obres jurídiques.

Durant el govern d’Elagàbal (el 25è emperador de l’Imperi Romà) va ser expulsat de Romà per ser un bon home. L’any 222 Alexandre Sever va ser emperador i Ulpià va poder tornar a Roma i formar part del govern com a assessor i finalment va ser praefectus praetori d’Alexandre Sever.

Els seus escrits comprenen dues cinquenes parts de les compilacions de Justinià que durant segles va formar part de l’educació jurídica europea. Inclou capítols sobre l’ oratòria, la Cosmópolis, els Drets Humans i el Mètode Empíric. Entre les seves obres cal destacar els comentaris Ad Sabinum (sobre el ius civile) reunits en 51 llibres i ad Edictum ( sobre l’edicte del pretor) reunits en 81 llibres.
Ulpià volia aconseguir la igualtat de drets humans, els valors de la llibertat i la igualtat i dignitat humana.

Les obres d’Ulpià es poden llegir amb facilitat i gairebé col·loquial, utilitza exemples i així sigui més fàcil d’interpretar pels advocats. En els seus escrits no acostumava a donar  la seva opinió.