SUCCESSIÓ HEREDITÀRIA

Pel que fa l’apartat del bloc de la successió hereditària he pogut estudiar i investigar sobre temes de dret civil que tracten sobre les herències i els testaments i de cadascun dels apartats he arribat a unes similituds i unes diferències.

Pel que fa el primer concepte, la definició d’herència, és molt similar a en l’actualitat, Anomenem herència l’adquisició de béns que rep una persona, quan mor un altre. L’única diferència es que en època clàssica antiga, s’heretaven persones, però amb l’ajut de les transformacions històriques i el pas dels segles, es va anar adoptant una manera més modernitzada d’heretar fins a mantenir-se fins els nostres dies. Per tant, afirmem que el concepte d’herència s’ha mantigut bastant estable des de la seva època més moderna fins als nostres dies.

Pel que fa l’apunt d’hereus necessaris i voluntaris, és molt similar la manera de triar els hereus. Tant els hereus necessaris com els voluntaris mantenen la seva estructura tal i com es va formar a l’antiga Roma però amb excepcions que s’han anat perfecionant per mitjà del pas dels anys. No puc mostrar cap diferència entre els hereus voluntaris i necessaris en època clàssica i els actuals.

Quant a l’acceptació i repudiació de l’herència, tampoc s’hi poden trobar gaires diferències entre ambdues èpoques. Cal dir que tot l’apartat de successió hereditària forma part de l’àmbit judicial de civil i aquest està ínfimament basat en el dret romà, de manera que les similituds que poden haver-hi són màximes.

I per últim, les diferentes successions tenen la mateixa estructura i interpretació que a Roma.

Per tant, en aquest gran bloc, afirmo que no hi ha grans diferències, sinó en tot cas, petites modificiacions que s’han portat a terme pel propi pas del temps i la modernització i que l’influència del dret romà en assumptes de Dret civil ha estat enorme. Aquest ha contribuït a formar el codi civil Espanyol vigent en l’actualitat.

Referents clàssics del dret