Mostra tots els articles de mariiam14

Imposició de la toga

315px-antoninus_pius_hermitage
La toga fou la característica del vestir del ciutadà romà masculí i sovint les estàtues dels emperadors, com aquesta togada d’Antoninus Pius (Hermitage).

La toga com tothom sap prové de l’antiga Roma i és difícil de posar-se. Era el distintiu de cònsols, senadors, sacerdots i per descomptat del praetor, que era el nom que rebien els jutges. Les togues que es posaven abans no eren negres, com les d’avui dia, eren blanques amb bandes de color carmesí teixides en les vores i rebien el nom de toga praetexta.

Durant molts segles després de la caiguda de l’imperi romà no van haver-hi advocats. Van reaparèixer en les universitats medievals, però els advocats o jutges no vestien toga, normalment es posaven robes talars folgades. Els advocats seguien la moda i com actualment els hi agradava lluir una imatge elegant.
Durant el regnat de Felip II, es va produir un fet que assenyala l’origen directe de la toga, ho podem veure en un dels Annals de Madrid per 1579 d’Antonio de León:

“Este año por un desacato que se tubo en la calle con un consejero, mandó el Rey que todos sus consejeros letrados y los fiscales trujesen ropas talares, que llamamos garnachas, como desde entonces lo usan como insignias que autorizan las personas y muestran el ministerio.”

El Real Decret de 1835 deia que la toga de tots els magistrats i fiscals haurien de portar mànigues amples amb “punyetes”, en canvi la toga dels jutges de primera instància, advocats, agents i promotors fiscals haurà de tenir mànigues curtes que arribin fins al colze sense “punyetes”.

En el següent vídeo, podem veure que el passat 10 de maig del 2013 en el col·legi d’advocats de Mataró es va fer públic el veredicte del IX Premi Thos i Codina de treballs de recerca. A partir del minut 2 podem veure l’entrega dels premis i després es van imposar 13 togues a nous advocats

Col·legi d’advocats

La paraula col·legi prové  del llatí “Collegium”. A  l’Antiga Roma els “collegia” eren organismes privats, formats per tres membres mínim, dirigits pels seus propis estatuts.  El collegium designa també el conjunt de professions d’una mateixa branca d’activitats (Col·legi d’advocats, col·legi de metges, col·legi de farmacèutics…)

L’estatut general de l’advocacia (EGA) assenyala que en les províncies on només existeixi un sol col·legi d’advocats aquest tindrà competència en l’àmbit territorial de tota la província i la seu en la seva capital.  En el nostre estat podem trobar 83 col·legis d’advocats, podem dir que hi ha més col·legis que províncies.

El col·legi més antic i l’únic que ostenta el títol Reial per concessió de Carles III, és el de Saragossa, es diu que el col·legi ja existia en el segle XIV.  Després es van fundar els col·legis de Valladolid (1592) i el de Madrid (1595) i més endavant es van anar fundant altres col·legis. Cent anys més tard es van establir col·legis tan importants com el de Barcelona (1833) o el de Señorio de Vizcaya, Bilbao (1838)

Un col·legi d’advocats és una entitat de dret públic, el qual agrupa advocats i col·legiats, organitzats per tractar assumptes referents a l’exercici de la seva professió i atendre i gestionar serveis públics anomenats per la Constitució i les lleis.
Els col·legis d’advocats també participen en l’administració dels exàmens reglamentaris, que s’exigeixen per l’admissió de nous aspirants que hagin d’exercir l’advocacia.

També defensen els interessos corporatius dels seus col·legis, atenen les necessitats jurídiques dels ciutadans més necessitats, garantint la seva independència i la vigència dels valors bàsics de la professió i presten als seus col·legiats els serveis que necessiten pel millor  acompliment del seu treball.

Palau_Casades_01
Col·legi d’advocats de Barcelona

 

 

Advocatus

Advocat, en llatí advocatus, és aquella persona que llicenciada en el dret exerceix professionalment el consell i l’assessorament legal com la defensa de les parts en judici i tota mena de processos judicials i administratius.

Els principis d’un advocat es basen en independència i llibertat. Els advocats són els principals en intervenir en l’administració de la justícia. Amb un bon assessorament, una correcta redacció dels contractes i documents… s’eviten conflictes, això vol dir que l’advocat no només serveix per a la defensa en els judicis, sinó també per evitar arribar als conflictes.

Els primers a estudiar dret van ser els romans, però no era com l’estudi del dret que coneixem avui dia. Abans les assignatures de dret rebien els noms de les parts del Corpus Iuris Civilis (Iustitia, Digesto…).
Els advocats havien de tenir com a mínim 17 anys, no tenir cap defecte físic, ser baró i coneixedor del dret.

Calpúrnia, la dona de Cèsar, fou la causa que antigament fos prohibit que les dones es presentessin en el fòrum a exercir d’advocades. Es diu que el que va fer que  les dones fossin privades per dedicar-se a la jurisprudència van ser els crits que donava Calpúrnia en els judicis.

Advokat,_Fransk_advokatdräkt,_Nordisk_familjebok

Causes de l’esclavitud

Les causes principals per les quals es cau en l’esclavitud són les següents:

1. Naixement: neix esclau el fill de mare esclava, encara i que el pare sigui home lliure. En el Dret clàssic es va reconèixer la llibertat del fill, si la mare va ser lliure en algun moment.

2. Captivitat de guerra: és la causa més important de l’esclavitud. La captivitas és defineix com institució del ius gentiumtant es fan esclaus els estrangers com els ciutadans romans a qui captura l’enemic, el ius civile Romanorum només considera servi iusti als primers.

Els estrangers públics de Roma passen a ser propietat de l’Estat, el qual els destina a serveis públics, els ven a particulars o el que és menys freqüents, els entrega als soldats.

El captivus romà des del punt de vista de la llei romana no és un esclau, però es considera una situació semblant a l’esclavitud. Si fos un esclau, perdria els seus drets, en canvi en la cautivitat només se li treuen les relacions jurídiques de fet com el matrimoni.

3. Condemna penal: eren esclaus els que estaven condemnats a certes penes greus, o a treballs forçats en les mines

4. Disposició especial de la llei: en el Dret clàssic, cauen en esclavitud: l’home lliure i major de vint-i-un anys que es feia vendre com esclau pretii partecipandi causa.

Altres causes per les quals queien en esclavitud, en el Dret antic, tant públic com privat, eren les següents: no pagar els impostos, eludir el servei de les armes, sostreure al cens, cometre furts en ocasió de ser sorprès i no pagar als creditors.

L’esclavitud a Roma

L’esclavitud a Roma s’ha de considerar com una institució social, que unia a esclaus (servi) i amos (domini). El propietari exercia sobre l’esclau un poder absolut, l’esclau havia d’estar a disposició de l’amo, sense intencions de desobediència, o esperant recompenses a canvi. Entre ells no hi havia cap tipus d’acord que parlessin dels drets i deures, sinó que era una relació amb la finalitat de obeir a l’amo per què pugui estar satisfet.

Hi ha obres jurídiques en les quals és reflecteix la complexa legislació sobre l’esclavitud i que tracten de solucionar qualsevol problema que hi hagi amb la vestimenta, compra-venta… aquestes obres principalment són la llei romana de les Dotze Taules, la llei del Digest.

En la disciplina de la llei romana l’home es divideix en lliure i esclau.
Esclau és l’home al qual la societat no la naturalesa priva de llibertat. El seu destí, és el de servir a l’home lliure.

La institució de l’esclavitud va tenir en els primers temps de Roma un caràcter diferent del que es mostra l’època històrica.

L’home encara que fos esclau no se li negava la personalitat natural. En el règim de les XII Taules, les ferides a esclaus són considerades com corporals i no com ferides causades en coses i només pel grau de pena es distingeixen de les ferides causades a l’home lliure.

En la República es va produir una corrent humanitària per millorar la situació dels esclaus, favor libertatis.

Es va prohibir a l’amo a condemnar a l’esclau ad bestias depugnandas per la lex Petronia. Claudi va declarar la llibertat de l’esclau abandonat pel seu amo. Constantí va arribar a qualificar de homicidium la mort intencionada de l’esclau. Justinià sota els principis cristians, considera iguals a tots els homes, proclamant-se a si mateix fautor libertatis.

La situació de l’esclau es pot resumir en els següents termes:

1. L’esclau no te capacitat jurídica ja sigui personal, patrimonial o simple objecte: servile caput nullum ius habet.

2. L’esclau té la capacitat d’actuar, és a dir, capacitat de negociar  i capacitat penal. Pot realitzar negocis jurídics, però tots els beneficis recauen sobre l’amo com tots els altres beneficis ja siguin del mateix acte o diferent.

L’esclau pot cometre delictes, pels delictes privats, es fa civilment responsable el dominus.

3. L’esclau té permès formar família, com els homes lliures. La unió entre esclaus és igual que el matrimoni entre homes lliures. Estava legalment prohibit la unió en matrimoni d’un esclau amb un altre esclau que ja hagi arribat a la llibertat. També es va prohibir separar les famílies dels esclaus o allunyar els fills dels pares.
L’esclau pot tenir un peculium, és a dir, una petita quantitat de béns o diners que el dominus li dóna.

4. L’esclau té personalitat en l’ordre religiós, que es manifesta en el culte públic i familiar, en el vot, en el jurament, en la participació dels collegia funeraticia, en el sepulcre i en les honres funeràries.

Entrevista a Agustín Giménez Moreno

L’advocat Agustín Giménez Moreno va acceptar ajudar-nos en el treball de recerca i ens va concedir una entrevista, la qual no va ser en persona, per poder fer aquesta entrevista vam necessitar l’ajuda de la seva dona Pilar, professora de l’escola Mar Nova de Premià de Mar.

Agustín Giménez Moreno es va graduar en la carrera de dret a la Universitat de Barcelona (UB) l’any 1990, ja que segons el seu punt de vista és una carrera que té més sortides professionals.

En l’entrevista el senyor Giménez  ens explica que no totes les lleis són universals, n’hi ha de lleis que van evolucionant amb el progrés. Va dir que totes les lleis estan fetes per ser universals, ja que, en totes les democràcies, estats les lleis s’assemblen.

La influència que reben les lleis que va estudiar i s’estudien en l’Estat espanyol provenen de l’imperi romà i del codi napoleònic.

Si recorda haver estudiat llatinismes jurídics durant la seva carrera, tant la llei com la constitució deriven de l’evolució de les lleis de l’imperi romà.
Ens ha posat com a exemple els següents llatinismes jurídics:
· In dubio pro reoen cas de dubte, s’ha d’estar a favor de l’acusat.
· Ab intestato: sense haver fet testament.
· Res nulliuscosa de ningú.

Finalment diu que encara i que hi hagi molts llatinismes, professionalment no es fan servir molts. També va destacar que la influència del dret romà segueix vigent en el dret actual perquè encara no s’ha originat altre tipus de dret i aquest s’ha de considerar com el més just.

Amb aquesta entrevista podem arribar a la conclusió  que el dret romà té una pervivència molt gran en el dret i la constitució actual. També podem veure que les lleis són per a tots iguals, encara que estiguem en diferents estats i per això la majoria de lleis són o estan fetes per ser universals.

Li agraeixo molt al senyor Giménez que m’hagi contestat a l’entrevista, i hagi ajudat a completar la recerca, també li estic molt agraïda a la seva dona Pilar, per ajudar-me i fer possible aquesta entrevista.

2014-12-04 21.07.35


 

Entrevista a Margarita López

La professora de F.O.L (formació i orientació laboral) de l’ Institut Josep Puig i Cadafalch, Margarita López ens va fer l’honor de concedir-nos l’entrevista, ja que ella abans d’estar en l’àmbit educatiu va estudiar Dret.

Margarita López es va graduar l’any 1986 a l’ Universitat de Barcelona (UB), encara i que els seus dos primers anys de carrera els va cursar en l’Universitat de Lleó.

Durant l’entrevista ens va explicar que les lleis no eren les mateixes en tots els Estats, i això implicava que no fossin universals i per aquest motiu hi ha moltes variacions, ja que tot depèn del sistema polític que té cada Estat. La major influència de les lleis que va estudiar van ser del Dret romà.

En la seva carrera universitària va estudiar tant llatinismes jurídics com dret romà i ens va comentar que el dret romà tenia una gran influència en les lleis civils però que en la constitució actual no hi havia gaire influència.

Ens va dir que durant els estudis van estudiar molts llatinismes jurídics i avui dia encara que és professora utilitza uns quants, com per exemple: in dubio pro operario, in dubio pro reo, també pacta sum servanda. No només coneix aquests llatinismes, va recordar d’altres com: ni cum eo pacit Tali esto,  ius in re aliena, salva rerum subtantia… 

En el dret l’oratòria té gran importància, tant antigament com avui dia i els grans autors que van destacar en l’oratòria van ser: Ciceró Demòstenes, entre altres.

La seva opinió sobre perquè el dret romà segueix vigent en el dret actual és perquè el dret romà era molt racional i solucionava molts problemes del dia a dia i que encara avui dia són presents.

Finalment per curiositat li vam preguntar que perquè no va treballar en l’àmbit jurídic, i ens va dir que ella tenia una gran passió per l’ensenyament i sempre havia volgut ser professora però per altra part volia estudiar dret.

IMG_3207[1]

Entrevista a Julia Roll

Fa uns mesos, l’institut va organitzar un intercanvi amb un institut alemany. Jo, Xènia, vaig fer molt bona amistat amb la meva companya d’intercanvi i un dia va sorgir el tema del nostre Treball de Recerca. Ella va  dir que tenia una amiga que havia començat la carrera aquest any i vaig demanar-li com a favor que me la presentés i que li comentés el tema de fer-li una entrevista. La seva amiga Julia va accedir encantada i la meva companya Laura va fer d’intermediari. L’entrevista es va fer a través del Gmail el 27 de novembre i en un temps rècord, les preguntes es van enviar a les 19.42 i les respostes ens varen arribar a les 20.57.

entrev

Julia Roll és una estudiant alemanya de Dret, ens va donar l’oportunitat de concedir-nos aquesta entrevista, ja que volem saber si hi ha gaire diferència entre les lleis en els diferents estats.

Encara està estudiant dret, és el seu primer any en la carrera i actualment està a finals del primer semestre, en la Universitat de Bremen . Va decidir estudiar Dret, perquè ho troba molt interessant i troba que el Dret alemany és la base de la seva democràcia i també perquè el Dret és fonamental en les nostres  vides, ja que ens acompanya en el nostre dia a dia. I en escollir la carrera de Dret es pot tenir més sortides laborals que escollint altra opció.

Les lleis entre diferents estats són semblants ja que amb la fundació de la Unió Europea va implicar també la creació del dret internacional europeu. Ens va fer entendre que es van dissenyar un conjunt de normes i aquestes van servir de model entre diferents països. Amb aquest sistema hi ha més facilitat en el comerç i trànsit entre nacions. Les constitucions dels països de la Unió Europea són molt semblants, tot i que es mantenen les diferencies pròpies de cada Estat.

Alemanya és un país democràtic i té separació de poders, els diferents òrgans exerceixen una gran influència en la República Alemanya.
El poder Legislatiu prové del Tribunal Federal suprem i de la Càmara alta. Els dos organismes es troben a Berlín i són responsables de tot el sistema legislatiu. Per altre costat trobem el poder Judicatiu que prové del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional. Aquest dos Tribunals Superiors tenen la seu a Karlsruhe.

El Dret romà és la base del Dret europeu i en part també del Dret civil. El Dret romà es fonamental en tots els estudis de Dret.

El Dret romà va influir molt en el Dret alemany, ja que la primera república va ser romana i actualment la República Federal d’Alemanya és una democràcia. Dins del Dret alemany hi ha diferents articles que deriven del Dret romà, per exemple: article 3 (igualtat davant la llei), article 5 (llibertat d’expressió), article 8 (llibertat d’associació), article 11 (llibertat de residència)…

En aquest període que porta estudiant Dret ja han tractat diferents llatinismes jurídics, com per exemple: alea iacta est (els daus ja s’han jugat), conditio sine qua non (condició indispensable, perquè algun fet es consideri que ha ocorregut), Nulla poena sine lege (no hi ha sentència sense llei).

Tot i no estudiar Llatí en el Dret a Alemanya, utilitzen alguns conceptes llatins per donar informació addicional: poena (pena, sentència), causa (causa, motiu), iudex (jutge), lex (llei).

Segons el seu punt de vista, el Dret romà va ser bàsic per a totes les democràcies posteriors i per a unions polítiques internacionals, com ara la Unió Europea o les Nacions Unides. Avui en dia també hi trobem trets del Dret romà en la constitució i en els estatuts autonòmics. Les teories democràtiques derivades del Dret romà i de la filosofia grega, determinen la nostra moral i el nostre sentit de justícia. Encara i que el Dret romà no estigui en vigor, no es pot pensar en la història del Dret sense tenir-lo en compte.

Va ser una entrevista molt enriquidora, ens va sorprendre molt com una persona molt jove, s’expressés tan bé i que a l’hora de redactar semblés una persona gran.

IMG-20141209-WA0007-2

Tria iuris praecepta

Segons Ulpià hi ha tres principis jurídics fonamentals: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere (viure honestament, no danyar a l’altre, donar a cadascú el que és seu).

Els tres principis afecten l’obra social, són universals. El cercle de honestum és més ampli que el que és lícit.

Honestus es relaciona amb  virtus. Vir honestus vir bonus volen dir homes amb actes els quals són conformes amb “l’honor civil”, amb la reputació de tenir una satisfacció davant la llei. Els altres dos principis s’entenen en el sentit que no es pot incomplir la situació jurídica, i en el fet que és necessari donar a cadascú el que és seu, conforme amb el Dret.