Llatinismes de l’àmbit jurídic a les PAU Catalunya 2015

Com cada any a les PAU entren llatinismes de diferents àmbits. En El Fil de les Clàssiques podem trobar els diferents llatinismes.
Tot seguit hem volgut definir els  llatinismes  de  l’àmbit jurídic:

  • De facto: Literalment vol dir “de fet” . És aquella situació que no ha estat reconeguda formalment. En una situació jurídica de facto acostuma anar acompanyat del concepte de iure.  De iure fa referència al que diu la llei mentre que de facto designa l’acció del que succeeix en la pràctica.
  • Pacta sunt seruanda: Aquest llatinisme vol dir “allò pactat és perquè s’acompleixi”. És a dir que si hi ha un pacte entre dos, els dos han de respectar el pacte i complir-lo. 
  • De iure: De iure significa “de dret”. Aquest llatinisme s’oposa al llatinisme de facto (de fet). Una situació pot ser De iure però sense estar d’acord amb la situació real. Serveix per nomenar el que està reconeguda per una llei vigent, pot estar escrita o no.
  • Patria potestas o pàtria potestat : Antigament la patria potestas era que el pare tenia el benefici i l’obligació exclusiu de la família i dels fills i a ells els hi devia protecció. Era un poder que tenia l’home més gran sobre els seus fills i la gent més jove que ell.
  • Dura lex, sed lex: Literalment vol dir “La llei és dura però és la llei”. Aquest llatinisme el que diu és que encara que la llei sigui dura i estigui en contra de nosaltres, l’hem de respectar i complir, no anar en contra de la llei, perquè l’únic que aconseguirem serà perjudicar-nos a nosaltres mateixos.
  • Persona non grata:  Persona non grata és un sinònim de persona no benvinguda. Una persona declarada non grata  és considerada inacceptable i ha de tornar al seu país d’origen.
  • Ignorantia legis non excusat: La ignorància no eximeix de l’incompliment de la llei.  És a dir, que el desconeixement de la llei no és excusa perquè no s’acompleixi, ja que si ha estat promulgada es dóna per sabut que la coneix i l’ha de respectar tothom.
  • Sub iudice: Literalment vol dir “en mans del jutge”.  Fa referència a un cas pendent de resolució judicial.  El concepte sub iudice  és utilitzat com a  sinònim de “el present cas” o “el cas en qüestió”.
  • In dubio pro reoIn dubio pro reo vol dir “davant el dubte a favor de l’acusat”, és a dir, que en cas de dubte, com per exemple per insuficiència probatòria, s’afavoreix  a l’acusat. Tota persona és innocent fins que es demostra la seva culpabilitat.