El que hem aconseguit amb la Marató

Els productes finals de cada grup d’alumnes són el resultat de les tasques organitzatives, d’investigació, treball i difusió proposades per a cadascun dels nivells. Aquests productes finals suposen un repte per als alumnes, generant una solució real per a un problema real.

El fet que tot el projecte que us presentem vagi destinat a recaptar fons per La Marató de TV3, una acció solidària coneguda i arrelada en la nostra societat, fa que la motivació per obtenir un bon resultat sigui encara més gran (per als alumnes, l’important no és només l’avaluació, sinó poder col·laborar d’una manera activa en aquest moviment solidari tant àmpliament participatiu).

Així, cada nivell genera diferents models de producte, tots relacionats amb la temàtica de la Marató d’enguany, el càncer. Cada grup d’alumnes comparteix i presenta les seves propostes a la resta, i ofereix un esmorzar saludable a tots els membres de l’institut..

Així, els alumnes de 1r d’ESO van organitzar activitats lúdiques per gaudir de la jornada final, en la que es recullen donatius per la marató (jocs tradicionals que van relacionar amb la temàtica de la Marató, taller de polseres…).

A 2n d’ESO el producte final va ser fer una presentació explicant les tasques dutes a terme durant el projecte i la preparació d’activitats per a tenir un dia saludable, incloent una recepta (amb ingredients, preu,, procés d’elaboració i valor nutricional). Van fer un vídeo explicant la recepta i les van recollir totes en un llibre digital. També van preparar-se un vestit adequat per a la presentació (de cuiner.…).. Després, van analitzar totes les receptes i les van etiquetar amb banderetes segons el seu nivell de patologia alimentària.

Els alumnes de 3r d’ESO van recollir tots els productes intermitjos en una pàgina web. Així, hi han exposat per cada tipus de càncer, la recerca d’informació, el póster que explica, l’entrevista a una persona relacionada amb la temàtica (metge, pacient, familiar, investigador…), les gràfiques on es representa l’afectació del càncer per sectors de població, i els jocs que han preparat per explicar el tema als seus companys i per fer prendre consciència del problema, si es pot fer quelcom per prevenir-lo i com actuar davant la malaltia., També hi han incorporat les imatges de la diada que es celebra per recaptar fons per la investigació, amb la taula on van vendre els seus esmorzars saludables.

I els alumnes de 4t d’ESO van fer de periodistes preparant un informatiu, amb notícies sobre el càncer i la Marató. També hi havia entrevistes a científics, metges i pacients. Aquí en teniu una mostra.

Avaluem als meteoròlegs

L’avaluació per competències del nostre projecte té dos orientacions:

1)  Regular les dificultats i errors que sorgeixen durant el procés d’ensenyament – aprenentatge

a) Avaluació formativa: si les decisions les pren el professor

b) Avaluació formadora: si les decisions les pren l’alumnat

2)  Qualificadora i acreditativa:

a) Les decisions comporten diferenciar graus d’aprenentatge d’acord amb uns criteris d’avaluació i  els seus indicadors. (NA, AS, AN, AE)

Les característiques de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació en el projecte de «Fem de meteoròlegs», per tal que siguin competencials, estan dissenyades des de totes les àrees segons els criteris següents:

1-Parteix d’una situació relacionada amb problemes que l’alumne podria trobar-se en la vida quotidiana i propera als seus interessos i motivacions.

2 – Permet valorar el procés de raonament de l’alumne.

3 – Inclou diferents formes de representar la informació (text, gràfics, símbols, mapes, taules, mitjans audiovisuals, etc.).

4 – Requereix l’ús integrat de coneixements de diferents àrees.

5 – Requereix, per a la seva resolució, habilitats cognitives de nivells superiors (analitzar, interpretar, justificar, valorar, argumentar, crear…).

6 – Planteja una tasca o pregunta el destinatari de la qual no és el mateix mestre.

7 – Es treballa en grup cooperatiu, de manera que cadascú té el seu càrrec: coordinador, secretari, portaveu, material.

8 – S’admet la possibilitat de fer l’activitat d’avaluació amb flexibilitat o sense limitació de temps.

9 – Planteja tasques o preguntes prou obertes perquè permetin analitzar no només el resultat, sinó també el desenvolupament.

10 – L’alumne pot dur-la a terme fent servir tot el material de suport i consulta disponible al seu abast, és a dir, en les condicions amb què habitualment es resoldria en la vida real.

D’altra banda, cada professor d’una determinada àrea ha seleccionat quines competències i dimensions treballar, així com quins CRITERIS D’AVALUACIÓ   tindrà en compta a l’hora d’avaluar les activitats d’aprenentatge i d’avaluació que s’han recollit en una RÚBRICA conjunta de totes les àrees.

En aquesta rúbrica, també es contempla el TREBALL COOPERATIU de l’alumnat i les competències transversals com la competència digital i la competència personal i social.

A la vegada es porta a terme una autoavaluació i coavaluació de cada alumne segons uns CRITERIS D’AUTOAVALUACIÓ i  COAVALUACIÓ  que s’estableixen  d’acord amb l’alumnat.  

Al final obtenim una qualificació qualitativa global del projecte on tenim en compta tant la qualificació de la rúbrica del professorat de totes les àrees, com la qualificació de la rúbrica d’autoavaluació i coavaluació de l’alumnat i grup.

La qualificació qualitativa total de cada àrea que intervé en el projecte “Fem de meteoròlegs”, s’associa a una o varies unitats didàctiques  corresponents al currículum i s’encabeix en l’avaluació trimestral corresponent.

Tot i així, a vegades es treballen continguts extracurriculars, que van apareixen de forma natural, en el mateix procés d’ensenyament – aprenentatge.

Rúbrica d’autoavaluació i coavaluació

Rúbrica de treball cooperatiu

Rúbrica d’avaluació per àmbits (professorat)

Rúbrica d’avaluació de les diferents tasques

 

Avaluem la tasca de la Marató

Tal i com s’ha assenyalat en la planificació i metodologia del projecte global,  cada nivell de l’ESO genera diferents productes finals i també diferents productes intermitjos. L’avaluació de tots ells, si bé presenta elements comuns com ara l’observació diària de la tasca a l’aula o els indicadors de les competències personal i social, requereix d’instruments d’avaluació adaptats a cada tasca o producte que es consensuen en l’etapa de planificació.

Algunes tasques són valorades pels docents i d’altres combinen l’autoavaluació, la coavaluació i l’avaluació grupal.

A continuació trobareu algunes de les rúbriques utilitzades durant el projecte de la Marató:

Rúbrica de la tasca diària a 3r ESO

Rúbrica de l’exposició oral

Rúbrica de la valoració de cada tasca o producte

Rúbrica d’autoavaluació i coavaluació de grup

 

 

 

 

Ja us podem explicar el temps!

Els productes finals de cada grup d’alumnes són el resultat de les tasques
organitzatives, d’investigació, treball i difusió proposades per a cadascun
amb els seus mapes corresponents. Aquests productes finals suposen un
repte per als alumnes, generant una solució real per a un problema real.
Cada grup d’alumnes comparteix i presenta els seus resultats finals a la
resta. Han fet de persones del temps i ens han fet una predicció, aprenent
a llegir mapes, a parlar davant de les càmeres, a editar el croma i alhora
practicant en alguns grups la llengua anglesa.
Aquí teniu una mostra de les prediccions que ens han fet.

Vídeos:

Video 1

Video 2

 

 

 

 

Tot el que cal saber sobre el càncer… comencem!

La fase d’implementació del projecte fa referència a la posada en marxa de les accions i activitats planificades.

Cada nivell de la ESO va desenvolupar durant tota una setmana les activitats plantejades prèviament, amb l’objectiu d’obtenir uns productes intermitjos i finals per ser avaluats (a través de diferents tipus d’avaluació explicats en l’apartat corresponent).

Prèviament a l’inici del projecte, es va informar a tot l’alumnat del material necessari per iniciar l’activitat.

Com implementem les tasques dels meteoròlegs

Vídeo

https://youtu.be/hHzq7HeTk6w

 

S’ha dividit l’aprenentatge en diferents etapes per crear una bastida que donarà lloc al producte final.

En una primera etapa, l’alumne descobreix els seus coneixements previs fent una activitat dinàmica a l’aula on relaciona imatges, vocabulari i definicions. A partir d’aquests es desenvolupa un seguit d’activitats per crear estructures del llenguatge, descobrir els diferents fenòmens meteorològics  i aprendre a descriure mapes i localitzacions de l’entorn.

En una segona etapa, aprèn a determinar les diferents variables meteorològiques fent ús de diferents instruments científics de l’institut i de  la motxilla bioclimàtica.

En una tercera, s’analitza estadísticament dades meteorològic, s’elaboren climogrames a mà i amb eines TIC.

Com a producte final, l’alumnat en grups elaboren una previsió meteorològica del seu poble mitjançant la metodologia croma i introduïnt una melodia musical.

 

La metodologia emprada amb els meteoròlegs

El projecte Fem de meteoròlegs – Every cloud has a silver lining és un projecte coordinat des de diferents departaments docents: Ciències experimentals, Socials, Visual i Plàstica, Matemàtiques, Música i Anglès.

Aquest projecte està basat en la metodologia d’Aprenentatge Basat en Projectes és una metodologia d’aprenentatge actiu centrada en l’estudiant en la qual es planteja al grup d’alumnes  un problema real / interrogant How can we make a weather forecast for our village? que guia la investigació i per tant l’obtenció del coneixement. Aquesta situació permet a l’estudiant desenvolupar hipòtesis explicatives i identificar necessitats d’aprenentatge que li permeten comprendre millor el problema i assolir els objectius d’aprenentatge establerts. Un pas addicional consisteix a identificar els principis que es relacionen amb el coneixement adquirit amb el seu context real i aplicar-lo en altres situacions o problemes. Els objectius del ABP consisteixen a ajudar els estudiants a desenvolupar habilitats cognitives, com ara l’anàlisi, l’argumentació, l’emprenedoria o la resolució de problemes i habilitats de caràcter interpersonal i social, com la comunicació (especialmente en llengua anglesa)  i la cooperació.

Els estudiants treballen en grups heterogenis i han d’identificar allò que ja saben, determinar el que necessiten saber per a explicar-se  i decidir com i on poden trobar la informació que els permet-hi assolir aquest objectiu. El rol del professor – tutor és el de facilitar l’aprenentatge i donar suport als estudiants guiant la recerca, plantejant preguntes, oferint recursos i avaluant els resultats, més que no pas com un transmissor del saber. El tutor ha de fomentar la confiança dels estudiants per abordar el problema i la utilització d’una perspectiva múltiple i diversa per a contemplar-ne tota la panoràmica.

Aquesta pràctica ajuda a que els aprenents creint el seu coneixement a partir d’experiències rellevants, on la motivació i la interacció entre iguals fomenta aprenentatge cooperatiu.

 

Quina és la nostra metodologia del projecte de la Marató

El projecte de La Marató està coordinat des dels diferents departaments docents els quals s’agruparan prèviament per nivells per dissenyar les activitats que ens conduiran al producte final de cada curs.

Aquest projecte  està basat en la metodologia d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), caracteritzada per ser una metodologia didàctica en la què un objectiu extern actua com a propòsit per a aprendre. Aquest objectiu extern parteix del context real, el més proper i versemblant possible a l’alumnat, situant a aquest en un rol de professionals actius que intenten resoldre un problema o situació pròxim a la realitat i, a partir de la informació, construir el seu propi coneixement.

L’ABP té una metodologia d’ensenyament-aprenentatge activa que proporciona a l’alumnat un aprenentatge reflexiu i significatiu i, per tant, constructivista basat en competències i no pas en continguts. Permet aprendre amb sentit en el món real, proporcionant espais metodològics més contextualitzats que permeten l’ús de coneixements interdisciplinaris, el desenvolupament d’habilitats de planificació i gestió de projectes, formant a l’alumne per a la vida real i generant responsabilitat per assolir els reptes.

Cada curs farà un producte final diferent, relacionat amb el tema de la Marató de TV3.

El fet de treballar el projecte exigeix un parèntesi en la impartició  de les classes per donar pas al treball interdisciplinari i aconseguir així l’objectiu proposat. El projecte serà avaluat mitjançant rúbriques d’autoavaluació, coavaluació i avaluació formativa.

Dins de cada curs es faran grups heterogenis de 4-5 persones  les quals treballen en l’elaboració d’un bloc que anomenarem “PRODUCTE INTERMIG”. Cada membre del grup ha de tenir una  responsabilitat.

El PRODUCTE FINAL serà el resultat de sumar els blocs INTERMITJOS de manera que cada classe haurà creat el seu producte final.

En acabar la setmana cada curs presentarà el seu producte final i per concloure el projecte es farà un “esmorzar saludable” al pati per a tota l’etapa. Cal remarcar que aquest esmorzar l’elaboraran els alumnes a casa seva i alhora formarà part d’un concurs. És important aquesta activitat perquè la recaptació de la venda de tiquets per als tastets es destinarà íntegrament a la Marató