Avaluem als meteoròlegs

L’avaluació per competències del nostre projecte té dos orientacions:

1)  Regular les dificultats i errors que sorgeixen durant el procés d’ensenyament – aprenentatge

a) Avaluació formativa: si les decisions les pren el professor

b) Avaluació formadora: si les decisions les pren l’alumnat

2)  Qualificadora i acreditativa:

a) Les decisions comporten diferenciar graus d’aprenentatge d’acord amb uns criteris d’avaluació i  els seus indicadors. (NA, AS, AN, AE)

Les característiques de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació en el projecte de «Fem de meteoròlegs», per tal que siguin competencials, estan dissenyades des de totes les àrees segons els criteris següents:

1-Parteix d’una situació relacionada amb problemes que l’alumne podria trobar-se en la vida quotidiana i propera als seus interessos i motivacions.

2 – Permet valorar el procés de raonament de l’alumne.

3 – Inclou diferents formes de representar la informació (text, gràfics, símbols, mapes, taules, mitjans audiovisuals, etc.).

4 – Requereix l’ús integrat de coneixements de diferents àrees.

5 – Requereix, per a la seva resolució, habilitats cognitives de nivells superiors (analitzar, interpretar, justificar, valorar, argumentar, crear…).

6 – Planteja una tasca o pregunta el destinatari de la qual no és el mateix mestre.

7 – Es treballa en grup cooperatiu, de manera que cadascú té el seu càrrec: coordinador, secretari, portaveu, material.

8 – S’admet la possibilitat de fer l’activitat d’avaluació amb flexibilitat o sense limitació de temps.

9 – Planteja tasques o preguntes prou obertes perquè permetin analitzar no només el resultat, sinó també el desenvolupament.

10 – L’alumne pot dur-la a terme fent servir tot el material de suport i consulta disponible al seu abast, és a dir, en les condicions amb què habitualment es resoldria en la vida real.

D’altra banda, cada professor d’una determinada àrea ha seleccionat quines competències i dimensions treballar, així com quins CRITERIS D’AVALUACIÓ   tindrà en compta a l’hora d’avaluar les activitats d’aprenentatge i d’avaluació que s’han recollit en una RÚBRICA conjunta de totes les àrees.

En aquesta rúbrica, també es contempla el TREBALL COOPERATIU de l’alumnat i les competències transversals com la competència digital i la competència personal i social.

A la vegada es porta a terme una autoavaluació i coavaluació de cada alumne segons uns CRITERIS D’AUTOAVALUACIÓ i  COAVALUACIÓ  que s’estableixen  d’acord amb l’alumnat.  

Al final obtenim una qualificació qualitativa global del projecte on tenim en compta tant la qualificació de la rúbrica del professorat de totes les àrees, com la qualificació de la rúbrica d’autoavaluació i coavaluació de l’alumnat i grup.

La qualificació qualitativa total de cada àrea que intervé en el projecte “Fem de meteoròlegs”, s’associa a una o varies unitats didàctiques  corresponents al currículum i s’encabeix en l’avaluació trimestral corresponent.

Tot i així, a vegades es treballen continguts extracurriculars, que van apareixen de forma natural, en el mateix procés d’ensenyament – aprenentatge.

Rúbrica d’autoavaluació i coavaluació

Rúbrica de treball cooperatiu

Rúbrica d’avaluació per àmbits (professorat)

Rúbrica d’avaluació de les diferents tasques

 

Avaluem la tasca de la Marató

Tal i com s’ha assenyalat en la planificació i metodologia del projecte global,  cada nivell de l’ESO genera diferents productes finals i també diferents productes intermitjos. L’avaluació de tots ells, si bé presenta elements comuns com ara l’observació diària de la tasca a l’aula o els indicadors de les competències personal i social, requereix d’instruments d’avaluació adaptats a cada tasca o producte que es consensuen en l’etapa de planificació.

Algunes tasques són valorades pels docents i d’altres combinen l’autoavaluació, la coavaluació i l’avaluació grupal.

A continuació trobareu algunes de les rúbriques utilitzades durant el projecte de la Marató:

Rúbrica de la tasca diària a 3r ESO

Rúbrica de l’exposició oral

Rúbrica de la valoració de cada tasca o producte

Rúbrica d’autoavaluació i coavaluació de grup