LA VEU DELS ALUMNES

Partim de la idea que la veu dels alumnes ja es dur a la pràctica des del començament de cada projecte, ja que els alumnes elegeixen, dins un tema marc, el subtema que volen treballar i aprendre. També tenen veu pel que fa a les activitats d’avaluació que es fan abans, durant i després dels projectes, ja que amb ells construïm una part important dels instruments que avaluaran els seus procés d’ensenyament aprenentatge.

Durant el projecte, també el van avaluant i valorant, cosa que ens serveix tant als mestres com als alumnes, per poder veure realment si anem seguint els seus interessos i si els hi hem creat de nous.

Per a nosaltres és molt important el fet de poder crear interessos als nostres alumnes, ja que segons les qüestions socials, culturals i econòmiques, és un aspecte que costa molt de treballar.

Al final del projecte, es fa una valoració global (oral i/o escrita) sobre quins aspectes els hi ha agradat més i quines coses canviarien.

Com a conclusió, podem dir que amb el guiatge del mestre i el treball cooperatiu amb els companys i les companyes, cada nen i cada nena aprèn descobrint i participa activament en els processos cognitius de cada fase del projecte.

 

EL NOSTRE PRODUCTE FINAL

Pel que fa al producte final val a dir que cada cicle ha confeccionat el que millor s’ha adaptat a les necessitats dels alumnes, ja que ell han participat en la seva elecció.

La CARPETA D’APRENENTATGE adaptada al cicle inicial i superior és una eina per tal que els alumnes revisin els seus treballs sobre el projecte i decideixin quines activitats o tasques són representatives del seu procés d’aprenentatge.

Pel que fa al cicle mitjà, els alumnes van valorar que volien compartir el que havien descobert amb les altres classes de l’escola i les famílies (EXPOSICIÓ ORAL). En l’explicació a les altres classes es pot observar com havien integrat els continguts i les competències educatives que havien treballat i com eren capaços de transmetre aquests aprenentatges als altres. Van compartir els aprenentatges amb alumnes de diferents edats i va saber adequar el seu discurs a les diferents necessitats i nivells.

Per altra banda, també s’han produït  GRANS MAPES I XARXES CONCEPTUALS que s’han anat confeccionant a mesura que sorgien els diferents continguts.

La GRAVACIÓ el dia que ens visiten les famílies per escoltar el projecte que exposen els seus fills, és un altre producte final a destacar ja que després, els alumnes revisen el vídeo de la seva gravació i reflexionen sobre les millores que necessiten i les potencialitats que tenen.

Aquí teniu alguns enllaços d’interès amb les evidències:

https://agora.xtec.cat/ceipcampselisis/portada/exposicio-projecte-els-huracans-4t/

https://photos.google.com/share/AF1QipOI0j36wXgwXa1gBvNem-cs1O61CF_vVappraC3vEGpkryUk0QcHwWHv7g5ifU4Og?key=TkhoS3NxLUdoSU0zYkFnNE81eFRGLTQ4V05BNjBR

https://agora.xtec.cat/ceipcampselisis/wp-content/uploads/usu884/2019/04/mpdf.pdf

L’AVALUACIÓ DEL NOSTRE PROJECTE D’ESCOLA

El procés d’avaluació és continu i global, integrador i globalitzador del procés d’aprenentatge.

S’avalua el treball en grup i es desenvolupen activitats de regulació per tal que els alumnes vagin creant coneixement i sigui conscient del seu aprenentatge. Quan finalitza una sessió es promou la reflexió i verbalització que del què han après. També es fa autoavaluació i coavaluació en equip / grup i individual amb l’objectiu que cada membre s’adoni de la seva relació amb els companys, els punts valorats positivament i si cal millorar algun aspecte (punts febles) en el desenvolupament de les diferents tasques.

La documentació del procés de producció és evidenciat amb fotografies que es fan durat el procés, petites filmacions, activitats plàstiques i expressions escrites recollides. També s’utilitzen taules d’observació directa i dianes avaluatives on s’avalua la cerca d’informació i saber buscar i recollir aquesta informació. Durant el procés s’orienta i s’incideix en la participació i implicació en el treball en grup. També construïm una rúbrica per l’expressió oral. Tots aquests instruments produeixen una nota en grup  una altra nota individual.

Al llarg del projecte, cal fer una síntesi de tot el què ha anat descobrint i aprenent l’alumne com a centre del seu propi procés d’aprenentatge, com a subjecte actiu i conscient del que va aprenent i de com hi aprèn.

L’objectiu més importat de l’avaluació que es duu a terme és que l’alumne aprengui a autorregular-se i a respectar i potenciar els seus talents (intel·ligències múltiples).

EL QUE ENS IMPORTA I POTENCIEM ÉS EL PROCÉS I NO SOLAMENT EL RESULTAT.

COM IMPLEMENTEM ELS PROJECTES?

En el moment que és necessari cercar informació i investigar, comentem als alumnes que demanin col·laboració a la família o a algun especialista proper que ens pugui ajudar. La informació sobre el projectes es busca per Internet en horari escolar, la poden obtenir de materials que porten de casa o de la Biblioteca Municipal. Aquests materials poden ser: revistes, fotocòpies, fotos, al Bibliopati també recorren al préstec de llibres sobre continguts…

A partir de les informacions recollides de diferents àmbits, es fa una llista i en l’assemblea d’aula s’organitzen les parts (subtemes) en les quals s’aprofundirà. Cada apartat es reflecteix en un document per poder ser treballat en equips i ser capaços d’explicar-ho d’una manera estructurada.

La relació de coneixements previs amb la nova informació s’organitza a partir de les aportacions de l’alumnat, ja que cal comprovar la seva certesa i a partir d’aquesta cerca es plantegen noves preguntes i noves dinàmiques de treball en equip per tractar la informació i adaptar-la per a què pugui ser verbalitzada pels nens i nenes. Les dinàmiques i tècniques cooperatives afavoreixen la participació de tots els alumnes i creen un clima de confiança.

El tractament de la informació és un procés lent, però a cada sessió es situa a l’alumnat en quin moment del procés es troba i que s’espera d’ell (coneixement de l’objectiu de les tasques). El mapa conceptual o el llistat de tasques consensuat amb els alumnes, es la imatge present a l’aula amb l’objectiu de plasmar la interrelació de les idees i conceptes sobre el tema.

És un treball en el qual els nens i les nenes són protagonistes i les mestres fan de guia, les explicacions les donen l’alumnat en el seu equip/grup de treball i un portaveu de cada grup exposa les opinions del seu grup a la resta d’equips/grups.

LA NOSTRA METODOLOGIA DE TREBALL

En la gestió de l’aula utilitzarem metodologies i estratègies que facilitin la participació i l’aprenentatge de tot l’alumnat. En el disseny d’entorn i propostes d’aprenentatge es selecciona estratègies metodològiques que afavoreixen l’assoliment de les competències bàsiques per part de l’alumnat pel desenvolupament del projecte durant el curs.

Pel que fa als agrupaments dels alumnes, s’organitza la distribució de les aules en taules agrupades de 4 nens/es i s’utilitza dinàmiques per agrupar els infants en equips heterogenis en el treball cooperatiu, produint un nivell més alt de raonament. Per tant, aquests grups esdevenen mesures i suports educatius ja que són facilitadors d’un bon clima de treball autònom i ajuda entre iguals. En les sessions de projecte, també es prioritza dos docents a l’aula sempre que sigui possible, així anem construint bastida sobre les preguntes de l’alumnat i fem ús dels recursos TIC en els desdoblaments o per equips. Pel que fa al cicle de l’aprenentatge i tipus d’activitats, aquestes marquen una progressió del concret a l’abstracte i del simple al complex.

Referent a les activitats inicials, les primeres sessions varen ser converses en gran grup per contextualitzar el projecte i compartir els coneixements previs (Què farem? Exploració d’idees prèvies). En el cas de les activitats de desenvolupament, s’introdueixen nous continguts amb el visionat de vídeos d’experts per tal de despertar la curiositat dels infants i mantenir la motivació. A partir d’aquestes activitats inicials, les intervencions de l’alumnat ja plantegen múltiples preguntes que cal organitzar per tal de buscar respostes entre tots. S’avança amb la pregunta: Què volem saber? i es fa cerca d’informació a l’aula d’informàtica. A partir d’aquest cerca de respostes,s’aconsegueixen carpetes plenes d’informació que cal analitzar i organitzar per transmetre a la resta de companys. Amb l’observació directa i les experiències dels nens/es (sortides, experts de l’entorn…) es fan hipòtesis anàlisi i es treuen conclusions contrastables: primer una reflexió individualment, es contrasta per parelles i es consensua en equip. Aquesta tasca d’autoregulació progressiva permet una estructuració dels coneixements que s’acaba de concloure amb la presentació a la resta del grup classe. Finalment, a les activitats de síntesi tenen l’oportunitat d’aplicar el coneixement en situacions reals que ho requereixin.

Com ens organitzem?

Es mantenen els grups d’aula durant tot el curs en les sessions de projectes. A partir del grup classe, es divideixen els alumnes en equips heterogenis. Quan el treball dels continguts ho requereix, s’utilitza diferents dinàmiques i tècniques de Treball Cooperatiu les quals faciliten l’intercanvi d’idees i coneixements en petits grups, contrastar idees, reflexionar, prendre decisions per avançar i auto i coavaluar-se.

INTRODUCCIÓ AL PROJECTE D’ESCOLA

A finals del curs passat, el claustre ens vam plantejar què podem fer i com podem treballar les dimensions i les competències relacionades amb el Coneixement del Medi d’una altra forma més significativa que amb el llibre.

L’objectiu d’aquesta idea és acabar prescindint del llibre de Medi ja que molts temes es treballen mitjançant metodologies globalitzades (el cos, les plantes i flors, els animals,…). És per aquest motiu que ens vam platejar analitzar el currículum per veure quins aspectes ens quedaven per treballar de forma més competencial.

És a partir d’aquestes reflexions de claustre, que tota l’escola inicia el projecte transversal “El nom de la meva classe” on ens centrem en el Coneixement del Medi ja que és un dels àmbits més motivadors per als alumnes i ens resulta més fàcil relacionar aquests temes amb l’entorn que els rodeja i amb el més proper com és la seva classe.

Als alumnes se’ls hi presenta el tema general que hem detectat de la nostra anàlisi i a partir d’aquí ells elegeixen el tema concret a treballar dins d’aquest bloc referencial (el nom de la classe).

Aquí teniu alguns exemples…