LA NOSTRA METODOLOGIA DE TREBALL

En la gestió de l’aula utilitzarem metodologies i estratègies que facilitin la participació i l’aprenentatge de tot l’alumnat. En el disseny d’entorn i propostes d’aprenentatge es selecciona estratègies metodològiques que afavoreixen l’assoliment de les competències bàsiques per part de l’alumnat pel desenvolupament del projecte durant el curs.

Pel que fa als agrupaments dels alumnes, s’organitza la distribució de les aules en taules agrupades de 4 nens/es i s’utilitza dinàmiques per agrupar els infants en equips heterogenis en el treball cooperatiu, produint un nivell més alt de raonament. Per tant, aquests grups esdevenen mesures i suports educatius ja que són facilitadors d’un bon clima de treball autònom i ajuda entre iguals. En les sessions de projecte, també es prioritza dos docents a l’aula sempre que sigui possible, així anem construint bastida sobre les preguntes de l’alumnat i fem ús dels recursos TIC en els desdoblaments o per equips. Pel que fa al cicle de l’aprenentatge i tipus d’activitats, aquestes marquen una progressió del concret a l’abstracte i del simple al complex.

Referent a les activitats inicials, les primeres sessions varen ser converses en gran grup per contextualitzar el projecte i compartir els coneixements previs (Què farem? Exploració d’idees prèvies). En el cas de les activitats de desenvolupament, s’introdueixen nous continguts amb el visionat de vídeos d’experts per tal de despertar la curiositat dels infants i mantenir la motivació. A partir d’aquestes activitats inicials, les intervencions de l’alumnat ja plantegen múltiples preguntes que cal organitzar per tal de buscar respostes entre tots. S’avança amb la pregunta: Què volem saber? i es fa cerca d’informació a l’aula d’informàtica. A partir d’aquest cerca de respostes,s’aconsegueixen carpetes plenes d’informació que cal analitzar i organitzar per transmetre a la resta de companys. Amb l’observació directa i les experiències dels nens/es (sortides, experts de l’entorn…) es fan hipòtesis anàlisi i es treuen conclusions contrastables: primer una reflexió individualment, es contrasta per parelles i es consensua en equip. Aquesta tasca d’autoregulació progressiva permet una estructuració dels coneixements que s’acaba de concloure amb la presentació a la resta del grup classe. Finalment, a les activitats de síntesi tenen l’oportunitat d’aplicar el coneixement en situacions reals que ho requereixin.

Com ens organitzem?

Es mantenen els grups d’aula durant tot el curs en les sessions de projectes. A partir del grup classe, es divideixen els alumnes en equips heterogenis. Quan el treball dels continguts ho requereix, s’utilitza diferents dinàmiques i tècniques de Treball Cooperatiu les quals faciliten l’intercanvi d’idees i coneixements en petits grups, contrastar idees, reflexionar, prendre decisions per avançar i auto i coavaluar-se.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *