Com ho farem?

El nostre currículum pretén ser la plasmació d’aquests plantejaments pedagògics i aspiren a proposar a l’alumnat un seguit de reptes educatius, que els farà capaços, autònoms, sociables i, en definitiva, realitzats com a persones. A través d’aquests reptes, l’alumnat haurà de ser capaç de desenvolupar totes les competències bàsiques per incorporar-se amb garanties al món, ja sigui a través de la inserció laboral, la continuïtat acadèmica o qualsevol altre projecte personal que es plantegi. Així en acabar l’escolarització, esdevindrà un ciutadà compromès i, fins allà on les circumstàncies personals ho possibilitin, útil al món.

En el marc de les directrius oficials, pretenem fer un treball de selecció, desplegament i programació de les competències, de forma que l’alumnat treballi i sigui avaluat al llarg de tota l’ESO de totes i cadascuna d’elles.

Tenint en compte que les competències s’assoleixen tot aplicant-les en els contextos de treball intel·lectual, emocional, artístic, social i físic, seleccionarem continguts que permetran a l’alumnat treballar i progressar en aquestes competències. Les competències també sortiran dels projectes que realitzarà l’alumnat al llarg del seu procés d’aprenentatge. Els nois i noies treballaran projectes cada dia. Aquests focalitzaran el que han d’estudiar i aprendre al llarg del curs (experiencial) mentre practiquen i apliquen les competències que van desenvolupant (àmbits i habilitats).

L’alumnat desenvolupa la seva tasca en tres modalitats bàsiques de treball. Són les franges de l’horari que identifiquem com a aprenentatges guiat (AG), per l’acció (AA) i experiencial (AE). Els nois i noies dediquen a cadascuna d’aquestes franges un terç aproximadament del seu horari. Vegem cada una d’aquestes modalitats de treball:

Aprenentatge guiat Els alumnes tenen les seves propostes individualitzades, seguint un itinerari personalitzat. Se’ls fa responsables del seu aprenentatge. L’alumne treballa de manera individual, a través dels plans de treball que s’elaboren responent a les seves necessitats sota l’orientació del professorat i que implica una planificació de la tasca, de la metodologia i de la revisió o autoavaluació dels aprenentatges. Tot i ser individual és recomanable i desitjable que es puguin ajudar i/o col·laborar entre ells, sempre en un ambient de treball i ordre. Les habilitats estaran dedicades a català, castellà, matemàtiques i anglès. Quan cal es complementa amb l’aportació del professorat (classe magistral o altres). En aquesta franja l’alumnat també adquireix coneixements i estratègies d’aprenentatge a partir de la creació de continguts col·lectius. Seleccionen, creen, i després comparteixen amb el grup allò après per tal de consolidar-ne l’aprenentatge de forma autònoma i creativa. (10 hores)

Aprenentatge per l’acció (treball per projectes) Definim els projectes globalitzats com una oportunitat per desenvolupar les competències cognitives. Aquests requereixen implicació, col·laboració, recerca, gestió de recursos, procés planificat d’activitats en grups cooperatius. Els projectes parteixen de la curiositat i motivació de l’alumnat, que planteja la pregunta clau (objectiu) i mira d’esbrinar-ne la resposta cercant la informació pertinent. Pretenen fomentar la creativitat, l’autonomia i la responsabilitat de l’aprenentatge propi i dels altres. Al final hi ha una exposició del treball realitzat. (10 hores)

Aprenentatge experiencial Mitjançant espais i tallers l’alumnat investiga, viu i experimenta experiències que generen també aprenentatges. Espais i tallers que donen sortida a les inquietuds personals i aprofundeixen en la dimensió més pràctica de la sensibilitat i l’expressivitat, són de lliure elecció Tallers L’alumnat fa la tria de tallers setmanalment (grups de 12 persones màxim). Hi ha una oferta variable de tallers que procurem que inclogui els àmbits de l’expressió (plàstica, corporal, musical, literari, …) i d’altres com l’hort, equipaments, científic… a tall d’exemple. L’educació física (inclòs als tallers i anomenada Cos) és d’obligada elecció (2 hores). Espais Són de lliure elecció però amb un compromís trimestral. L’alumnat fa la tria de tallers cada trimestre i és d’obligat canvi (grups de 12 persones màxim). Hi ha una oferta variable d’espais que procurem que inclogui els àmbits de l’expressió (plàstica, musical, literari, alemany, …) i d’altres com jardí, informàtica, equipaments, tecnologia… a tall d’exemple.

Pel que fa les llengües estrangeres, l’Anglès i l’Alemany a part d’estar ofertes com a diferents espais o tallers també intervenen i és relacionen amb els projectes que es porten a terme (2 hores). Cada setmana es tanca amb una reflexió escrita individual al seu diari personal i es fa una petita autoavaluació del progrés personal i del grup. (1 hora) Tots els aspectes de les TIC són tractats com un àmbit transversal d’ús informatiu i comunicatiu en tots els aspectes anteriors i els àmbits d’aprenentatge.

Cada dia es dediquen 2 hores a cadascun dels aprenentatges separades per un esbarjo. Tot i així, l’organització és flexible sota demanada de les circumstàncies.

Pel que fa al tractament de la diversitat el farem en grups heterogenis.

En el preàmbul de la llei d’educació es diu que els centres d’educació obligatòria tenen l’obligació de “compensar les possibles desigualtats d’origen social a l’interior del sistema educatiu i d’abordar amb garanties d’èxit la integració escolar de tots els alumnes.” Creiem que la convivència en grups d’aprenentatge de persones amb diferents circumstàncies és un factor positiu i potenciador no només dels valors de convivència, sinó també de l’eficàcia didàctica ja que estimula l’aprenentatge personalitzat i la relació d’ajuda entre l’alumnat.

Creiem que es tracta que cada noi/a es pugui desenvolupar en el seu ser i els seus talents propis. La diversitat és una riquesa, no una dificultat. El punt de partida és diferent i el d’arribada també, no es tracta d’unificar si no de poder fer un llarg recorregut.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *