Períodes i grups de la taula periòdica

La taula periòdica s’estructura en en 7 files horitzontals anomenades períodes i 18 columnes que constitueixen els grups, de manera que els elements que tenen propietats químiques i físiques semblants queden situats en les mateixes columnes.

 

• Les 7 files s’anomenen períodes.

• Les 18 columnes s’anomenen grups o famílies.

Aquesta distribució permet conèixer molts secrets dels elements…

ELS PERÍODES (files)

Els períodes són les files horitzontals de la taula i es constitueixen col·locant els elements en ordre creixent de nombre atòmic. En cada període, els àtoms de cada element tenen un protó i un electró més que els del que està situat a la seva esquerra. La taula té 7 períodes.

 ➡ IMPORTANT: El període al qual pertany l’element coincideix amb l’últim nivell energètic on es poden  trobar electrons.

Ex. Magnesi 12Mg: 1s2 2s2 2p6 3s1     ?  L’últim nivell que s’omple és n=3; per tant, el magnesi  pertany al període 3.

PERÍODE 1

Està format per un total de 2 elements donat que en el nivell energètic n=1, com a màxim, poden haver dos electrons en l’únic orbital que hi ha (orbital 1s)

PERÍODE 2

Té 8 elements, ja que en el nivell energètic n=2 hi ha dos subnivells energètics (2s i 2p) on es poden allotjar un màxim de 8 electrons, 2 en l’orbital s i 6 en el p.

PERÍODE 3

Té 8 elements perquè, tot i que el nivell n=3 està format pels subnivells 3s, 3p i 3d, els 3d no s’omplen fins que s’ha completat el subnivell 4s. Així doncs, els elements d’aquest període ompliran d’electrons els orbitals pertanyents als subnivells energètics 3s i 3p (8 orbitals).

PERÍODE 4

Conté un total de 18 elements ja que el nombre màxim d’electrons externs que poden tenir són: 2 a l’orbital 4s, 6 als orbitals 3p i 10 als orbitals 3d (18 en total).

PERÍODE 5

Conté 18 elements ja que el nombre màxim d’electrons que poden tenir són: 2 a l’orbital 5s, 6 als orbitals 4p i 10 als orbitals 4d (18 en total).

PERÍODE 6

Període llarg. Té 32 elements té 18 elements + 14 dels lantànids

PERÍODE 7 i 8

Són períodes incomplets. El període 7 té ?  elements(incomplet)  + 14 dels actínids.

ELS GRUPS O FAMÍLIES (columnes)

La taula periòdica té 18 columnes que representen els 18 grups o famílies que reuneixen els elements amb propietats semblants.

En un primer moment es van ordenar els elements amb propietats semblants agrupant-los en columnes. Avui en dia sabem que aquesta semblança obeeix a la semblança en l’estructura electrònica dels elements, ja que aquestes propietats depenen del nombre d’electrons de valència.

 ➡ IMPORTANT: Tots els elements del mateix grup tenen a l’última capa el mateix nombre d’electrons (electrons de valència).

GRUP 1 : METALLS ALCALINS (H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr)

Excepte l’hidrogen, que és un gas, la resta d’elements del grup són metalls tous.Tenen 1 electró en l’ últim nivell, el cedeixen amb facilitat per aconseguir una configuració més estable i es transformen en ions de càrrega +1, cosa que els fa ser molt reactius : s’oxiden amb molta facilitat. En reaccionar amb aigua, alliberen gas hidrogen, què és molt inflamable. Són metalls tous (es poden tallar amb ganivet). En tallar o fondre’ls s’observa el seu color platejat i la seva lluentor metàl·lica. Totes configuracions electròniques dels elements que constitueixen aquest grup acaben en ns1.

GRUP 2: ELEMENTS ALCALINOTERRIS (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra)

Com el grup anterior són també metalls, relativament tous i també alliberen hidrogen en reaccionar amb aigua (són menys reactius que el grup 1). Cedeixen els 2e de la seva última capa per formar cations 2+. Totes les configuracions electròniques dels elements que formen el grup acaben en ns2.

Del GRUP 3 al 12: ELEMENTS DE TRANSICIÓ

Aquest ampli bloc central està constituït pel metalls de transició.Elements importants d’aquests grups són Ti, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Ag, Au, Cd, Hg…

Són molt durs i tenen una aparença metàl·lica típica. Reaccionen relativament poc amb l’aire i per aquest motiu són valorats en la indústria per la resistència a la corrosió, tot i que alguns reaccionen amb l’oxigen (el ferro, que es rovella fàcilment és un bon exemple). Inclou les sèrie d’elements coneguts com lantànids i actínids (habitualment se situen sota del bloc principal en la taula periòdica, però haurien d’incloure’s com dues files llargues a nivell del 6è i 7è període de 14 columnes cadascuna). Tots els actínids són radioactius (exemples típics: urani, plutoni)

GRUP 13: FAMÍLIA DEL BOR o TERRIS (B, Al, Ga, In, Tl)

Tenen tendència a cedir 3 electrons, transformant-se amb ions 3+. El B i Al són elements molt abundants, els altres són més rars. El B és el que presenta el comportament menys metàl·lic. Acaben en ns2 np1.

GRUP 14: FAMÍLIA DEL CARBONI (C, Si, Ge, Sn, Pb)

Constitueixen més del 27% en pes de l’escorça, sent el silici el que aporta pràcticament tot a aquest valor, el segueix el carboni; el germani és el menys abundant. El silici és el responsable de tota l’estructura inorgànica i el carboni de la vida orgànica de la superfície terrestre. Les propietats físiques i químiques varien molt des del primer (carboni, no metall) a l’últim (plom, metall): el carboni és molt dur (diamant) i el plom ratllat amb les ungles. El silici i germani són metal·loides de duresa intermèdia. En descendir en el grup augmenta el caràcter metal·lic. Poden acceptar o cedir 4 electrons (tenen 4 electrons de valència). Configuració electrònica acabada en ns2 np2.

GRUP 15 FAMÍLIA DEL NITROGEN (N, P, As, Sb, Bi i Uup)

La configuració electrònica mostra que posseeixen cinc electrons de valència (ns2 np3), però, les propietats difereixen del primer a l’últim. Les propietats metàl·liques s’incrementen mesura que es baixa pel grup.

GRUP 16 FAMÍLIA DE L’OXIGEN (O, S, Se, Te, Po)

L’oxigen és l’element més abundant de la Terra (50,5%). L’oxigen (gas incolor) i sofre (sòlid groc brillant) són no metalls, mentre que el caràcter metàl·lic augmenta del seleni al poloni. L’oxigen és un gas diatòmic i el poloni un metall pesat. Formen ions amb càrrega 2. Configuració electrònica acabada en ns2 np4.

GRUP 17 HALÒGENS (F, Cl, Br, I, At)

El nom d’halògens (generadors de sals) el reben a causa de la gran facilitat que tenen per reaccionar amb els metalls i formar compostos anomenats sals. El fluor és l’element més reactiu i més electronegatiu del Sistema Periòdic. En general són molt reactius i desprenen una olor desagradable característica. Són semblants en les propietats químiques però no en l’aparença física: a temperatura ambient el fluor i el clor són gasos, el brom líquid i el iode sòlid. Tots tenen 7 electrons en la última capa i solen formar ions de càrrega 1. Configuració electrònica acabada en ns2 np5.

GRUP 18 GASOS NOBLES (He, Ne, Ar, Kr,Xe, Rn)

Tenen tots els subnivells si p del nivell energètic més alt totalment ocupats, és a dir tenen vuit electrons a l’última capa (excepte l’He que l’omple amb 1s2 la resta té una configuració electrònica acabada en ns2 np6. Al tenir plena l’última capa, gairebé mai cedeixen ni guanyen electrons, són molt estables i no reaccionen amb el altres elements. Gràcies a aquesta estabilitat es presenten normalment com gasos monoatòmics, d’activitat química gairebé nul·la.

Share

One thought on “Períodes i grups de la taula periòdica

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *