5. Les dissolucions

ÍNDEX DELS CONTINGUTS DE LA UNITAT

1. Substàncies pures i mescles

2. Les dissolucions o solucions

2.1. Components d’una dissolució

2.2. Tipus de dissolucions

3. Concentració d’una dissolució

3.1 Percentatge en massa (% m/m)

3.2 Percentatge en volum (% V/V)

3.3 Massa de solut per litre de dissolució.

3.4. Molaritat

4. Solubilitat

4.1. Corbes de solubilitat

Els sistemes materials, és a dir, tota la matèria que veiem, es poden classificar, segons la seva composició, en mescles i en substàncies pures. En la vida real, és freqüent que la matèria estigui en forma de mescla i molt rarament trobem substàncies pures. I entre les mescles, les dissolucions o solucions esdevenen de rellevant interès.

Els apunts teòrics d’aquesta unitat estan disponibles en format presentació: