2.1 Els glúcids

Els glúcids són un conjunt de composts orgànics formats per carboni (C), oxigen (O) i hidrogen (H). És habitual que tinguin una fórmula química propera a CnH2nOn.

Són les biomolècules més abundants en la naturalesa i constitueixen la principal reserva energètica en la majoria dels éssers vius.

Estan formats per una o unes quantes cadenes entre 3 i 7 carbonis. Un d’aquests carbonis pertany a un grup carbonil, és a dir, és un aldehid o a una cetona. La resta de carbonis estan units a grups hidroxils o a hidrògens. En resum, els glúcids són polihidroxialdehids o polihidroxicetones.

A grans trets els glúcids tenen dues funcions principals en els éssers vius: són substàncies de reserva energètica o formen part de l’estructura de les seves cèl·lules.

Els glúcids es classifiquen segons el nombre de cadenes polihidroxialdehídiques o polihidroxicetòniques. D’aquesta manera tenim:

Uns bons apunts sobre glúcids.

Els glúcids a la web del Proyecto Biosfera

Els glúcids: teoria en flash cards

L’editorial Barcanova també té una unitat didàctica: Els glúcids i els lípids

La presentació de diapositives que veiem a l’aula: