DEBAT A CLASSE 1r Batxillerat IPM 29/11/2016

Dia 29 de novembre amb els alumnes de primer de batxillerat de Llatí de l’IPM vàrem fer un debat sobre Els llatinismes al dret. Tot seguit el vídeo-reportatge de l’activitat a l’aula i les indicacions donades.

Breu presentació del meu TR i de la importància de saber fer un debat.

Explicar les següents expressions llatines jurídiques que entren a la selectivitat i que formen part del meu treball de recerca  (10 minuts)

De facto. literalment significa de fet. No sol anar recolzat per la llei i moltes vegades, és el contrari de de iure. exemple: Un matrimoni s’ha separat de facto però la llei determina que encara estan casats.

De iure. Literalment significa de dret, fa referència a que legalment està admesa una acció.

Dura lex, sed lex vol dir que encara que la llei sigui dura l’hem de respectar i complir amb els nostres deures i obligacions.

ignorantia legis non excusat significa que la ignorància no eximeix de l’incompliment de la llei. És a dir, que el desconeixement de la llei no és excusa perquè no s’acompleixi, ja que si ha estat promulgada es dóna per sabut que la coneix i l’ha de respectar tothom.

In dubio pro reo, davant el dubte, a favor de l’acusat ja que tots som innocents fins que es demostra el contrari.

Pacta sunt servanda vol dir que el pacte s’ha de complir. Si hi ha un pacte entre dos, els dos han de respectar el pacte i no anar’hi en contra.

Patria potestas vol dir la potestat que exercia l’home sobre la famíia romana. L’home ho controlava tot, i tots els altres membres d’aquesta, estaven sotmesos a ell.

Persona non grata significa, com a un possible sinònim, persona no benvinguda. Una persona declarada non grata és considerada inacceptable i ha de tornar al seu país d’origen.

Sub iudice fa referència a un cas pendent de resolució judicial. Exemple, aquest cas encara no ha estat sub iudice, per tant no es coneixen els resultats.

Un cop explicades, començar el debat. Fer dos grups. A continuació introduir el tema de debat (importància i ús dels llatinismes, tant en l’àmbit jurídic com en d’altres coneixements), explicar el funcionament i normes d’aquest. S’haurà d ‘utilitzar, com a mínim, un llatinisme dels que hem explicat per introduir o justificar algun dels arguments que cada grup exposi.

Llavors, deixar 3 minuts per que cada grup faci la tria del representant que s’ocuparà de transmetre als rivals el missatge per mitjà de l’oratòria.

Comença el debat. (35-40 minuts)

-Primer grup: a favor de l’ús dels llatinismes fent èmfasi en els jurídics. Té 45 segons, cronometrats, per exposar el seu tema, Exemple, creiem que s’ha d’estudiar per això, això altre, això tal…

-Segon grup: en contra de l’ús dels llatinismes fent èmfasi en els jurídics. Té altres 45 segons per exposar el seu tema.

A continuació, segon torn de paraula,  el grup a favor, ha de defensar la seva visió donant arguments durant 1 minut i 30 segons. Després ho ha de fer el grup en contra, ja contrastant els arguments del contratacant. La seva durada, també és d’un minut i mig.

Tercer torn de paraula, l’equip a favor ha de contraatacar amb arguments les respostes del grup en contra, però aquesta vegada en 1 minut. Es repeteix l’ acció amb els en contra.

Per concloure  el debat,  el torn a favor exposa les seves conclusions i el grup en contra finalitza el debat exposant les seves.

Així doncs, cada equip ha d’argumentar, justificar i raonar les seves respostes de manera que guanyi el debat el grup que millor hagi defensat el seu tema. Els seus companys, encara i que només en parli un, poden apuntar-li coses en fulls perquè  aquest les comuniqui al contrincant.

Jo, i amb l’ajuda de la Margalida, si vol, decidir el guanyador del debat.

Per acabar, projectar la wiki de llatinismes jurídics a l’aula per tal de ser coneguda pels alumnes i fer-la servir, si s’escau.

Caldrà fer un redactat (entre 500-600 paraules) sobre la importància de l’ús dels llatinismes en l’actualitat  i si hi ha un grup que excel·leixi podrà participar a la LLiga de debat o bé individualment en el II Certamen d’Oratòria.

8 pensaments a “DEBAT A CLASSE 1r Batxillerat IPM 29/11/2016”

 1. Bonum diem!
  L’altre dia a classe vam tenir el plaer de poder fer aquest debat del TR de la Mireia. Em va semblar una activitat molt interessant ja que realment aprendre a fer un debat i saber contraposar els nostres arguments és molt important. Ho vam gaudir molt perquè el fet de fer grups i pensar els nostres raonaments ens va unir molt.

  Personalment, aquest tema em va cridar molt l’atenció ja que vull estudiar dret i tot aquest tema m’agrada moltíssim. Així que estaria encantada de poder acudir a aquesta presentació. És un molt bon treball i espero que tot surti genial, molta sort Mireia!

 2. El debat que vem fer conjuntament a classe hem va agradar molt perque tothom participava bé, també va estar molt intens. Volem agrair a la Mireia per donarnos aquesta oportunitat.

  L’estudi de l’assignatura de llatí al batxillerat té com a principal finalitat l’estudi de la llengua i de la cultura llatines, els aspectes essencials de la qual s’han tractat ja a quart curs de l’educació secundària obligatòria, així com destacar-ne el caràcter d’origen i fonament de les llengües romàniques i de la cultura occidental. El català i el castellà no són més que productes de l’evolució de la llengua llatina. Així, l’estudi del llatí en els aspectes fonològic, morfològic, sintàctic i lèxic permet una reflexió profunda sobre aquestes llengües i contribueix eficaçment a l’aprenentatge de les llengües modernes d’origen romànic o d’altres influïdes pel llatí; també permet aprofundir en la interpretació de les diverses terminologies científiques i tècniques i, a més, el coneixement de l’evolució del vocabulari llatí fins a arribar a les llengües romàniques és una eina important per adquirir vocabulari nou. Al mateix temps, per la pròpia riquesa i complexitat, l’estudi del llatí té en si mateix un alt valor formatiu com a instrument d’estructuració mental i proporciona una base científica sòlida per al perfeccionament progressiu en l’ús d’altres llengües i, fins i tot, per a l’estudi d’altres disciplines. D’altra banda, és indubtable que el coneixement de les arrels d’una cultura ajuda a entendre’n millor el present; d’aquí la importància de l’estudi de la història, l’organització política i social, la religió, la mitologia i la vida quotidiana del poble romà, pilars sobre els quals s’ha construït la nostra societat i que tenen el seu reflex en nombroses manifestacions polítiques, socials i culturals de l’actualitat. El contacte amb el patrimoni cultural de la Roma antiga i amb les múltiples obres literàries i científiques de l’occident europeu, escrites en llatí durant segles, permet reconèixer-ne la pervivència per a una interpretació més ponderada de la societat actual. L’estudi més aprofundit de la producció literària llatina està reservat per al darrer curs, en el qual el millor coneixement de la llengua permet als estudiants entrar en contacte directe amb alguns fragments de les obres originals, aprofundir així en la comprensió dels textos literaris clàssics llatins i comprendre les claus de la societat en què varen veure la llum.
  Objectius específics L’ensenyament del llatí al batxillerat té els objectius següents:
  1. Conèixer les arrels i l’evolució de la llengua pròpia a través de l’estudi de la llengua llatina. 2. Reconèixer i explicar les semblances entre les diferents llengües d’origen llatí i comparar-ne els elements i les estructures.
  3. Conèixer els diferents tipus d’escriptura i, especialment, les característiques de l’escriptura alfabètica, l’origen i la correcta pronunciació de l’abecedari llatí.
  4. Identificar elements morfològics, sintàctics i lèxics de la llengua llatina per analitzar i traduir textos llatins de dificultat progressiva.
  5. Desenvolupar les capacitats intel·lectuals mitjançant l’anàlisi dels elements de la llengua llatina, així com desenvolupar hàbits d’organització, treball i disciplina en l’estudi, partint dels mecanismes de l’estructura mental que implica el procés d’anàlisi i traducció de textos llatins. 6. Millorar la comprensió lectora i l’expressió oral i escrita a través del coneixement del vocabulari i les estructures gramaticals del llatí.
  7. Interpretar i comentar textos clàssics originals o traduïts per identificar-hi els principals aspectes culturals relatius al món romà
  8. Conèixer els aspectes més rellevants de la cultura i la civilització romanes, cercar la informació en documents i en fonts diverses, analitzar-los críticament i constatarne la pervivència en el patrimoni cultural, artístic i institucional.
  9. Valorar el patrimoni literari llatí, els gèneres i les obres principals com a base comuna de la història literària occidental.
  10. Conèixer els procediments de formació del lèxic llatí ―especialment la derivació i la composició― per entendre millor els procediments de formació de paraules en les llengües actuals.
  11. Identificar l’etimologia i saber el significat de les paraules del lèxic comú de la llengua i, en particular, del vocabulari culte que forma gran part de la terminologia científica i tècnica actual.
  12. Entendre correctament el significat d’expressions llatines que s’han incorporat directament a la llengua parlada i a la científica.
  13. Utilitzar les regles fonamentals de l’evolució fonètica del llatí a la llengua de l’estudiant i distingir paraules patrimonials i cultismes.
  14. Reconèixer la influència del món romà en l’entorn de l’alumne en diferents aspectes: arqueològic, lingüístic, econòmic i social.
  15. Desenvolupar el sentiment de pertinença a la unitat política i cultural que és Europa, la base del qual es troba al món clàssic, amb actituds de tolerància i respecte envers els diferents pobles i envers els d’altres zones del món.

 3. Em va semblar molt interessant la teva explicació, Mireia.
  Si que s’havia que per estudiar dret, s’havia d’estudiar llatí.
  Però la veritat és que no s’havia ben bé per a que servia estudiar llatí per a la carrera de dret. Gràcies a tú ara se quina utilitat té i ara se quines expressions llatines jurídique hi ha.
  El debat em va semblar una gran idea per a que nosaltres pensessim si aquestes expressions eren útils o no.
  Jo estava amb els que si que pensaven que tenien utilitat, i encara que ens guanyessin per oratòria, segueix-ho pensant que tenen una gran utilitat, que són importants per totes les raons que vam donar.
  Gràcies per venir a presentar-nos part del teu treball de recerca i gràcies per fer-nos aquesta activitat!

 4. Bonum diem!
  Nosotros tambien El hotro día en clase hemos echo este debate yo y mis compañeros 1r baxi . Me pareció una actividad muy interesante y divertida yo nunca lo avia echo antes . y hemos aprendido hacer un debate y saber contraponer nuestros argumentos y hacer grupos y pensar nuestros razonamientos y nuestras ideas.

 5. Bonum diem!
  La importància de la utilització de llatinismes tant en la ciència, la justícia, la música… és molt important, jo estava en el grup dels que estaven a favor de la seva utilització, ja que és una bona manera d’expressió, molts dels llatinismes formen part de la nostra vida quotidiana. A part que també és una bona forma de llenguatge comú entre tots.
  Bona sort amb el TR Mireia!

 6. Bonum diem!
  Mireia, et vas desenvolupar molt bé durant l’explicació i durant la classe sencera. Sabia l’importància del llatí a la carrera de dret, però no sabia realment l’utilitat i gràcies a tu , la vaig veure.
  Em va semblar una activitat molt interessant , dinàmica i diferent.
  Jo estava amb el grup que estavem a favor, vam intentar defensar l’utilitat el màxim de bé possible pero vam perdre. Tot i perdre tant el meu grup com l’altre vam fer molt bona feina. Espero que et fos útil el debat que vam fer i com ho vam fer pel teu treball de recerca que de segur que serà un molt bon treball.

 7. Salve!
  El debat que es va realitzar en la classe de Llatí, va ser molt interessant, ja que vam aprendre nous conceptes i vam defensar l’importància dels llatinismes en aquest cas el meu grup va ser aquest, teníem una porta veu que era la meva companya Anna i ho va fer molt bé, encara que va guanyar l’altre grup perquè la seva funció era més complicada i era que no defensaven l’importància dels llatinismes.
  Vale!

 8. Bonum diem!!,
  Primer de tot, gràcies per haver vingut i per haver-nos donat aquesta oportunitat de fer un debat tant divertit. Ens has fet reflexionar sobre el verdader ús dels llatinismes en el judici actualment, i m’ha semblat molt creatiu de part teva. No puc esperar a fer-ne un altre! Petons i molta sort amb el treball.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *