I COM SABEM QUE HEM APRÉS?

Un dels objectius que ens hem plantejat dins dels projectes és iniciar un treball sistemàtic de l’avaluació formativa. Aquest fet implica  programar un temps dedicat a l’avaluació dins de la unitat, ja que l’embranzida del projecte fa  difícil la sistematització d’aquesta.

Com ho hem fet? Ens hem anat marcant petites fites. Abans de començar a treballar hem explicat el tema que treballaríem. Després, hem fet una avaluació inicial, que ens ha servit de punt de partida per plantejar l’índex de treball i  veure les idees que  té l’alumnat del tema que tractarem . Durant l’elaboració del projecte, el mestre pot avaluar el procés d’aprenentatge de cada nen i nena seguint les seves aportacions a les converses de classe, tenint en compte que són nens i nenes de CI. També hem introduït  rúbriques d’autoavaluació del grup i individuals.

Les  valoracions les hem aplicat a activitats i situacions puntuals que eren més significatives dins del desenvolupament del projecte: plantejament de bones preguntes; converses dins del grup classe per iniciar conceptes i elaborar-los; incorporació  del nou vocabulari i les idees noves; actitud davant el treball i l’aprenentatge; la recerca d’informació a mitjans visuals i documents escrits; seguiment del treball en grup cooperatiu per la maqueta final i  l’exposició final d’experts. Segons l’aspecte que hem avaluat hem aprofitat que hi podia haver més d’una mestra dins de l’aula.

AVALUEM EL PROJECTE

Acabat el projecte, com sempre, es fa una valoració conjunta de claustre. Es té en compte els aspectes positius, negatius i les propostes per millorar-ho. Hem de dir que la valoració de tot el claustre va ser molt positiva i satisfactòria. Per aquesta valoració es va tenir en compte l’observació diària i l’opinió i actitud dels alumnes.
Els cicles van preparar una unitat de programació on es van especificar els criteris d’avaluació i els indicadors.

COM ENS HEM AVALUAT?

Com tot treball realitzat a la classe ens hem d’avaluar. No cal dir que hem avaluat tot el procés de realització mitjançant una graella d’autoavaluació i coavaluació.

Primer ens valoràvem  la nostra pròpia tasca dins del grup. Després la tasca general del grup respecte els altres. Ha estat molt interessant ja que ens ha fet reflexionar molt sobre el nostre treball personal i el del grup.

L’altra activitat d’avaluació ha estat l’organització del viatge a Nova York, que ja hem explicat a l’article anterior.

Aquest projecte ens ha estat útil per saber com organitzar un viatge. Una cosa que més endavant, quan serem més grans, ens serà molt útil.

ELS XIQUETS I XIQUETES DE P5 VOLEN “DIR LA SEVA”. TENEN VEU PRÒPIA!.

Les premisses que dóna l’adult són d’intentar valorar aspectes positius tant d’ells com dels companys del grup i de reflexionar com estem ara i com estàvem abans de començar el projecte. La majoria són pou objectius, sincers i realistes.

La creativitat, l’autonomia i la iniciativa personal són aptituds que els alumnes es valoren en especial. Aleshores,  quan demanen de fer alguna activitat lliure sobre gats, la gran majoria volen fer dibuixos o modelatges de gats. És per això que he aprofitat per deixar-los molt moments lliures per tal que puguin expressar-se creativament i de manera autònoma. Cal dir, que alguns més hàbils en aquestes destreses, han aprofitat per fer de mestres a companys que els hi ho han demanat.

ENS AVALUEM. COM HO HEM FET? SABEM MÉS COSES ARA SOBRE ELS GATS? COM ENS HO HEM PASSAT?QUÈ PODEM MILLORAR?

Durant tot el procés, anem repassant allò que ja sabem i anem ampliant el mapa conceptual.  L’avaluació formativa l’anem fent a mesura que avancem en continguts i a mesura i responem les preguntes. Com? Entre tots, en conversa a la rotllana i també amb el treball escrit individual (les fitxes que aniran a l’àlbum final de projecte).

Reflexionen  i verbalitzen el que ells pensen i creuen que ja saben (a la rotllana). Sempre amb visió constructiva per part de l’adult i de reforçar al màxim el que saben i la part positiva dels seus progressos per petits que siguin. El modelatge ens serveix per facilitar la interiorització d’aprenentatges. Per escrit (a la llibreta d’avaluació de la mestra) vaig registrant totes les evidències dels aprenentatges.

Situacions d’autoavaluació mitjançant  unes graelles amb emoticonos (gens, poques coses, bastants coses, moltes coses) i també malament, mig-mig, bé i molt bé. Segons l’ítem a valorar. Veure fotos amb exemples.

 

COM AVALUEM?

El resultat del projecte és un gruix important de propostes, experiències dels nens/es a l’aula i activitats realitzades, també la recopilació de tot el material que hem donat a conèixer als nens tot i voler ser essencial per nosaltres, tot és una primera aproximació als castells.

L’avaluació consta de:

 • Avaluació individual mitjançant un full d’observació per part del mestre tutor i dels altres mestres especialistes de cada matèria d’uns indicadors definits prèviament (participació, portar material, participació en el treball i treball realitzat en el grup cooperatiu.
 • Autoavaluació del grup, cada grup s’avalua les tasques realitzades (fitxes, mural, dibuixos, etc) i també s’avaluen la participació i el procés de treball dels membres del grup cooperatiu.
 • Avaluació del producte final (Powerpoint): L’avaluació es fa mitjançant la presentació i explicació del Power a les seves famílies.

 

 

Està bo aquest pa? Deliciós!

Com avaluem a l’alumnat? Les mestres podríem millorar alguna cosa?

De l’alumnat avaluarem el procés i el projecte final. En la graella exposada a continuació podeu observar els criteris i els indicadors que hem utilitzat per a avaluar al nostre alumnat. A més a més, l’observació directa i sistemàtica és essencial en la nostra avaluació diària.

INDICADORS DE RESULTATS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

ASSOLIMENT SATISFACTORI

ASSOLIMENT NOTABLE

ASSOLIMENT EXCEL•LENT

L’alumne és capaç d’exposar les idees principals del mapa conceptual.

Interpreta, amb l’ajuda de la mestra, algun aspecte del mapa conceptual.

Mirant el mapa , explica algun aspecte ell tot sol.

Recorda perfectament els aspectes del mapa sense tenir suport visual i és capaç d’explicar-lo tot sol.

L’alumne és capaç d’exposar els continguts treballats amb les famílies davant dels companys i companyes

Aporta material però necessita l’ajuda de la mestra per fer l’exposició oral.

Aporta material i fa l’exposició sense ajuda.

Aporta material i fa l’exposició sense ajuda i a més és capaç d’explicar i respondre dubtes dels companys i companyes.

L’alumne és capaç de plasmar les diferents activitats que es proposen al dossier.

Realitza l’activitat amb l’ajuda de la mestra

Realitza l’activitat amb suport visual

Realitza l’activitat de forma autònoma

L’alumne és capaç de mantenir l’atenció i la motivació en les activitats de l’aula.

Mostra poc interés en les activitats realitzades a l’aula.

Mostra interés en les activitats realitzades a l’aula.

Mostra interés i té la necessitat d’aprendre més sobre el tema

L’alumnat també realitza una autoavaluació amb gomets de colors sobre el paper a més d’avaluar als companys i companyes en el moment de la seva exposició.

Les mestres també hem aprés molt! Però el que canviaríem i podríem aplicar a un altre projecte és que, en compte d’adjudicar les preguntes a l’alumnat a l’atzar, podríem intentar descobrir les seves inquietuds personals i adjudicar així la pregunta segons el seu interès. A més a més, el fet de treballar amb aquesta metodologia ens ha permès que tot l’alumnat tingui el seu moment protagonista, encara que tenim molt en compte els recursos i els material presentats per cada alumne, ja que tost han participat dintre de les seves possibilitats.

I vosaltres… n’heu après amb nosaltres?

Per un món millor, reciclem! Avaluació

Durant el període de programació del projecte els professors han descrit els criteris d’avaluació específics de cada matèria. Com alguns són comuns per a més duna activitat i/o assignatura s’han redactat de forma conjunta i, posteriorment, s’han graduat en quatre nivells. La rúbrica s’ha compartit amb els alumnes per ser utilitzada com a instrument d’aprenentatge i reflexió.

El professorat ha posat una nota a cada alumne a partir de l’observació i avaluació de la seva participació en les activitats individuals i de grup cooperatiu.

Cada grup ha tingut un Quadern d’Equip per marcar-se els objectius, distribuir-se les responsabilitats, autoavaluar el seu treball individual i de grup i coavaluar-se. Les seves aportacions han estat considerades en l’avaluació final de cada alumne/a.

Finalment, s’ha fet una sessió d’avaluació on s’ha comentat el funcionament del procés i el treball dels alumnes, tant en grup com individualment. S’ha considerat que:

 • els productes finals han estat valorats, tant pel professorat com per la directora de La Plana Ràdio, com de molta qualitat;
 • els alumnes han après i han gaudit molt amb l’experiència;
 • la forma de distribuir els grups (2+2) ha estat molt productiva;
 • la sortida al mercat de Sant Antoni els ha descobert un món desconegut, perquè l’alumnat procedeix de poblacions petites;
 • els alumnes han pres molta consciència de la importància de reciclar;
 • la participació del professorat en el programa de ràdio ha enriquit el treball realitzat;
 • el Consell Comarcal ens ha felicitat per la tasca realitzada pels alumnes i la seva preparació;
 • l’alumnat és capaç de raonar i parlar de forma crítica i responsable.