M’agrada… no m’agrada… El cavall de la Fira

S’ha demanat a l’alumnat que escriguin què els ha agradat i què no. Aquestes són algunes de les seves respostes:

S’ha de dir que l’alumnat d’infantil encara necessita molt acompanyament en aquestes tasques de reflexió, però val la pena practicar-les perquè comencin a desenvolupar l’autonomia i l’autoregulació en l’aprenentatge.

Què sabia?…Què he après? Projecte El cavall de la Fira

L’avaluació del projecte s’ha portat a terme a través de:

 • Observació en la pràctica diària (fitxes, converses orals, preparació de l’exposició oral…), com és habitual al parvulari.
 • Avaluació inicial i final a través d’un dibuix i comparació de l’evolució. En general es noten molts progressos en la manera de representar l’escultura, ja sigui pel fet d’haver-la treballat amb intensitat o per evolució madurativa dels infants.
 • Graella d’autoavaluació. Un cop entregada, la mestra els feia algunes preguntes oralment per comprovar la veracitat de les respostes.

Ja ho hem après…Compartim-ho! Projecte El cavall de la Fira

Podem parlar de dos productes finals:

 • Dossier-recull de les fitxes elaborades en el desenvolupament del projecte.
 • Exposició oral a un altre grup-classe, en petits grups, acompanyada d’una presentació. En aquest cas la presentació ha estat elaborada per la mestra.

Cal dir que les exposicions orals dels projectes motiven molt a l’alumnat, però és difícil preparar individualment a cada alumne perquè parli de manera ordenada, clara, amb la postura correcta… En aquest cas, es van adjudicar aleatòriament els grups i el repartiment de les diapositives, i a alguns alumnes amb dificultats d’expressió oral o de memòria els va correspondre explicar conceptes difícils. Va ser un repte per a ells, però si s’hagués seleccionat tenint en compte el  nivel de l’alumnat, el resultat hauria estat millor.

Com avaluem? Projecte Les Hortes de Cardona

Per avaluar el projecte s’han utilitzat diverses eines:

Cal comentar que la rúbrica d’avaluació és una eina útil per avaluar el conjunt del projecte, però poc útil per als ítems que disposem en els informes a les famílies.

Les Hortes de Cardona: producte final o productes finals?

En un principi, s’havia previst  fer una exposició oral, en petits grups, de tots els aspectes treballats. Però, finalment, no es va fer perquè van anar sorgint “subproductes finals” , que ja donàven resposta a les preguntes plantejades:

Conclusions mapes/plànols

Exposició oral amb suport digital, en petits grups

Comparació de paisatges

Mural productes de l’hort

Considerem que tot projecte ha de tenir un tancament, però no necessàriament aquest producte final ha de ser únic ni ha de coincidir exactament amb la previsió inicial. També que, si l’aplicació del projecte comença a esdevenir  feixuga entre l’alumnat, és millor donar-lo per finalitzat.

Al trot d’El cavall de la Fira ampliem coneixements

A educació infantil ja es treballa generalment de manera globalitzada, essent la tutora la que planifica el projecte; per tant, la coordinació amb el professorat que intervé en la implementació del projecte es limita a prendre decisions amb el professorat de reforç. La mateixa tutora fa una planificació inicial del projecte, seguint el model pactat a l’escola. Aquesta planificació és flexible, de manera que es va modificant segons els interessos o interrogants que van sorgint. projecte_cavall_xcb

S’intenta que les activitats siguin diverses, relacionades amb diverses àrees, i que fomentin l’autonomia, la necessitat de reflexionar, la millora de l’expressió oral i l’ús de la lectoescriptura de manera funcional.

S’utilitzen diverses fonts d’informació:

 • Orals, bàsicament informacions aportades per les famílies i l’escultor.
 • Escrites i gràfiques: llibres, revistes locals, fotografies, internet.
 • Audiovisuals: vídeos referents al treball dels escultors.
 • Observació directa: de les escultures i del treball de l’escultor.

A l’inici de cada sessió, es recorden els conceptes treballats abans de presentar la següent activitat. Inicialment es treballa en gran grup i seguidament, en moltes ocasions, es plasmen el coneixements en una fitxa, que serveix per avaluar l’assoliment dels objectius proposats. A final es farà un dossier amb totes les fitxes relacionades amb el projecte. També, bastant avançat el projecte, es va fer un esquema-resum dels conceptes treballats, per tal de sistematitzar la informaicó.

Amb tots aquests treballs es pretén fer reflexionar, dubtar, fer preguntes, opinar, resumir, contrastar… però, degut al grau de maduresa de l’alumnat d’educació infantil, encara necessiten força acompanyament per part dels docents.

Anem descobrint “Les Hortes de Cardona”

Per respondre la pregunta inicial de A quin lloc de Cardona viviu?, i les posteriors qüestions que van sorgint, s’utilitzen diverses fonts d’informació:

 • Orals, a través de preguntes a les famílies i persones expertes de Cardona.
 • Gràfiques: plànols, Google-maps, fotografies…
 • Escrites: llibres de les biblioteques escolar i municipal, revistes, internet…

La tasca més difícil ha estat acompanyar l’alumnat a sintetitzar la informació de manera que sigui entenedora per ells mateixos, evitant la còpia literal.

A cada sessió es recorda en quin punt del projecte ens trobem, i al final es fa un resum del que s’ha après.

Per documentar el projecte l’alumnat disposa de la llibreta de l’explorador, on va anotant els principals continguts que treballa, així com els dubtes que puguin sorgir, allò que és més important que recordi o que li cal portar per la següent sessió. També s’hi fa l’autoavalució.

A més a més es va documentant el projecte a la cartellera, en murals-síntesi o mapes conceptuals i es fan, sovint, exposicions orals.

En ser la mestra tutora la que imparteix les principals matèries implicades en el projecte, no fa falta la coordinació entre especialistes, però sí amb la mestra de reforç.

En tots els cursos de primària, s’ha elaborat un llistat dels continguts que es pretén assolir i, en cada projecte es van marcant els treballats, per tal d’evitar buits i repeticions curriculars.

Metodologia en el projecte “El cavall de la Fira”.

Inicialment, en aquest projecte s’ha treballat sobretot en gran grup. En cada sessió es refrescaven les preguntes que es van fer en la pluja d’idees per anar contextualitzant els aprenentatges. Bona part de les sessions inicials es van dedicar a analitzar i sistematitzar les informacions procedents de les famílies.

Més endavant, es van realitzar fitxes individualment, però amb la possibilitat de treballar-ho amb parelles. En la sortida per visitar escultures de Cardona, es va fer un joc, en petits grups escollits a l’atzar, per trobar punts de vista. També es va elaborar, a nivell de gran grup, un mural-resum dels conceptes clau treballats on, per parelles, havien d’anar situant les imatges i textos donats.

El producte final, que serà una presentació oral amb el suport d’una presentació digital, es prepararà en petits grups o parelles, escollits aleatòriament.

Com treballem el projecte de Les Hortes de Cardona?

La principal estratègia metodològica utilitzada és la dels conflictes cognitius. La mestra proposa una pregunta o un repte que els infants han d’esbrinar en grups formats per quatre infants. En ser el primer cop que aquests nens i nenes treballen amb aquesta metodologia, la mestra tria els grups que tenen les següents característiques:

 • Heterogenis respecte a les competències dels components.
 • Amb rols rotatius:cada dia un és l’organitzador, comunicador…
 • S’han d’autogestionar en la mesura que sigui possible.

En aquest projecte s’han treballat conceptes i s’han realitzat activitats com:

 • Representacions gràfiques del terreny: mapes i plànols.
 • Continents i oceans.
 • Plantes, hortalisses, fruites segons estacions.
 • Diferents tipus de paisatge.
 • Sector econòmics.
 • Diagrames de barres.Taules de dades.
 • Oficis època medieval

Els infants cerquen i seleccionen la informació i després creen un producte final, com una presentació digital, un document de text, una cartolina, un mapa conceptual, una presentació oral… Cada infant té un llibreta que li serveix com a suport per anotar la informació trobada, dubtes, interessos… que vagin sorgint.

Les Hortes de Cardona. Planificació del projecte.

El projecte es va iniciar amb la pregunta A quin lloc de Cardona viviu?
Donat que alguns alumnes residien a les Hortes es va plantejar el conflicte de com situar la seva residència, com trobaria la gent les seves cases, ja que no hi havia carrers, ni números. D’aquí va sorgir la necessitat de conèixer millor aquest barri de la vila.

Com que la tutora imparteix les àrees de llengua catalana, matemàtiques i coneixement del medi, no hi ha dificultat per integrar els aprenentatges de manera globalitzada.

Es defineix com a producte final fer una presentació en petits grups. Cada grup desenvoluparà un subapartat del tema i l’exposarà a la resta de la classe.