Organització del grup impulsor

El grup impulsor de l’escola Ramón y Cajal d’Ulldecona s’ha dividit en tres equips de treball: dos per a donar suport a la realització dels projectes La policia, a P4 i Els avenços tecnològics a 5è i el tercer hem elaborat material per a l’avaluació global dels projectes.

El document Indicadors per valorar els projectes es farà extensiu a tot el claustre per tal de reflexionar i, en conseqüència, marcar una línia d’escola en relació als elements bàsics a tenir en compte en el treball per projectes. Aquest document s’implementarà a partir del curs 19/20.

Els apartats a valorar els hem agrupat en les següents fases:

  1. Justificació
  2. Planificació
  3. Coneixements previs
  4. Què volem saber?
  5. Organització
  6. Metodologia
  7. Avaluació final

Abans d’acabar el curs es farà un traspàs de tot el treball fet pel Grup impulsor als membres del claustre.

 

Ens presentem

L’escola Ramón y Cajal d’Ulldecona, és el segon curs que forma part de la Xarxa de Competències Bàsiques.

El centre és de tres línies, menys infantil que és de dues i el nivell de tercer que està format per 4 grups.

Pel que fa al grup impulsor podem dir que ha augmentat en nombre, tot i que hi ha hagut alguna baixa. Aquest curs  està format per 15 persones, a més de les 2 coordinadores.

El nostre centre evidenciarem 2 projectes: Els avenços tecnològics i La policia.