Mirada inclusiva

Per poder donar resposta als diferents nivells dels alumnes, cal tenir present que l’escola té 66 alumnes que inclouen de P3 fins 6è, es fan els grups internivells i hi ha sempre dos mestres a l’aula. Un mestre guia la classe i l’altre mestre reforça l’aprenentatge. En tot moment s’ajustaran els processos d’ensenyament-aprenentatge en relació als diferents ritmes dels alumnes. Es posaran a l’abast tots aquells recursos materials i personals que es necessitin. Totes aquestes mesures es reflexen dintre dels PI dels alumnes que n’hi disposin.

Gestió de l’aula i metodologia

Les activitats que es van desenvolupant al llarg del projecte són individuals, en parelles, en grups de 3-4 alumnes, grups cooperatius i grups internivells. L’agrupament dependrà de la naturalesa de l’activitat a desenvolupar.

Els tallers on s’elaboren els productes (paper reciclat, manualitats en material reutilitzat…) es faran en grups internivells des de P3 fins a 6è. En aquests tallers també hi participen les famílies.

Els diferents grups seran heterogenis tant en edat com en nivell d’aprenentatge, en totes les activitats que es van desenvolupant durant el projecte. Quan les activitats es desenvolupin en grups cooperatius es donaran diferents rols assignats en cada grup: portaveu, moderador, secretari i encarregat de material. Els grups cooperatius s’aniran canviant en funció de la durada de les tasques.

Aquests grups faciliten que l’alumne es mostri autònom per resoldre les diferents activitats que se li van plantejant. Es fomenta el debat entre els alumnes i presa de decisions per poder arribar al producte final.

En totes les tasques hi ha una primera part de cerca d’informació i tractament de dades que serà més guiada per part del mestre. Després, se’ls donarà l’oportunitat de guiar el seu propi aprenentatge a partir dels diferents interrogants i idees que vagin sorgint al llarg del procés en funció dels seus interessos.

Idees prèvies

A partir de la pregunta inicial: “TENIM CURA DEL NOSTRE ENTORN, DE LA NOSTRA ESCOLA?”, es fa una pluja d’idees amb els nostres alumnes on s’enumeren accions que fem per intentar mantenir la nostra escola neta i cuidada i accions que es podrien fer o que es podrien millorar. Separem i classifiquen les accions en bones, millorables i a fer.

A partir de l’anàlisi oral i escrit de les respostes aportades pels alumnes es dissenya una activitat d’observació i recollida de dades. Els alumnes en grups cooperatius van pels diferents espais de l’escola i observen quins residus es generen: tipus i quantitat, ho anoten i enregistren en una taula de dades.

A partir de l’anàlisi del resultat de les observacions es planteja el repte de millora en la gestió dels residus del nostre centre. S’observa que se’n generen massa i que se’n fa una gestió deficient. Es fa un treball al voltant de les RRR.

Tenim cura de la nostra escola?

Amb aquest projecte es pretén que els alumnes dissenyin actuacions concretes a nivell d’escola i també de comunitat educativa per a millorar la gestió dels propis residus. Les diferents actuacions es decidiran en grups i es compartiran amb tots els alumnes de l’escola. Es definiran accions concretes i es vindularà a tota la comunitat educativa.
El projecte gira entorn a tres eixos prinicipals: Reduïr, Reciclar i Reutilitzar. En cada eix s’elaborà un producte final. Per treballar cada àmbit (RRR) primer es fa un estudi i cerca d’informació, observació de dades de l’entorn i elaboració d’un pla de xoc i millora que té com a objectiu principal la millora o implementació d’una acció concreta per reduïr, reciclar o reutilitzar.

Acció per reduïr: elaboració d’unes dramatitzacions/vídeos explicatius on els alumnes difonen diferents accions per reduïr que es poden portar a terme a l’escola i a casa. Aquestes gravacions es pengen i es difonen a través del blog de l’escola i del chat de google que tenim amb les famílies.
Acció per reciclar: reciclatge i elaboració de paper reciclat amb el paper que es genera a l’escola i a casa. Aquest paper reciclat s’utilitza per fer la tapa de l’àlbum de Nadal dels alumnes.
Acció per reutilitzar: els alumnes en grups enregistren un tutorial on reutilitzen un element per donar-li un nou us. Aquest tutorial es difon mitjançant el chat de google que tenim amb les famílies.

 

Qui som?

La ZER Mestral es va constituir el curs 2000/2001. Consta de tres escoles d’Educació Infantil i Primària. La seu es troba a  la població de Campredó.

Les tres escoles que formen la ZER són incompletes. Les de Campredó (Port Rodó) i Lligallo del Gànguil són cícliques i la de Vinallop (Divina pastora) té una o dues unitats. Les tres escoles de la ZER fem sisena hora.
Les tres escoles estan ubicades enmig d’un entorn natural immillorable, amb els Ports i el Riu Ebre com a autèntics protagonistes, amb el Delta i les seves platges a pocs km de distància.