Tenim cura de la nostra escola?

Amb aquest projecte es pretén que els alumnes dissenyin actuacions concretes a nivell d’escola i també de comunitat educativa per a millorar la gestió dels propis residus. Les diferents actuacions es decidiran en grups i es compartiran amb tots els alumnes de l’escola. Es definiran accions concretes i es vindularà a tota la comunitat educativa.
El projecte gira entorn a tres eixos prinicipals: Reduïr, Reciclar i Reutilitzar. En cada eix s’elaborà un producte final. Per treballar cada àmbit (RRR) primer es fa un estudi i cerca d’informació, observació de dades de l’entorn i elaboració d’un pla de xoc i millora que té com a objectiu principal la millora o implementació d’una acció concreta per reduïr, reciclar o reutilitzar.

Acció per reduïr: elaboració d’unes dramatitzacions/vídeos explicatius on els alumnes difonen diferents accions per reduïr que es poden portar a terme a l’escola i a casa. Aquestes gravacions es pengen i es difonen a través del blog de l’escola i del chat de google que tenim amb les famílies.
Acció per reciclar: reciclatge i elaboració de paper reciclat amb el paper que es genera a l’escola i a casa. Aquest paper reciclat s’utilitza per fer la tapa de l’àlbum de Nadal dels alumnes.
Acció per reutilitzar: els alumnes en grups enregistren un tutorial on reutilitzen un element per donar-li un nou us. Aquest tutorial es difon mitjançant el chat de google que tenim amb les famílies.