Monthly Archives: abril 2008

EXERCICI DE RECTES DE 1R DE BATXILLERAT DE CIÈNCIES SOCIALS

Estem fent el seguiment de l’alçada d’un nadó en els seus primers mesos de vida. En el primer mes, aquest mesura 51 cm. En el quart mes, mesura  57 cm. i en el vuitè, el nadó mesura  63’5 cm.

 a) Mitjançant la interpolació lineal, aproxima la llargària que va tenir en el tercer mes.

 b) Repeteix l’operació per calcular quan mesura el nadó en el sisè mes.

 c) Si sabéssim amb exactitud la mesura feta en el cinquè mes, canviaria això en alguna cosa el què has fet en l’apartat b). Per què? 

d) Estima la llargària del nen als sis anys. Què pots dir del resultat?

Aquí tens la solució:

EXERCICI DE SUCCESSIONS DE 1R DE BATXILLERAT

Tenim un triangle equilàter d’un metre de costat.

a) Calcula la seva àrea.

Si unim els punts mitjans dels seus costats, obtenim un altre triangle.

b) Calcula la seva àrea.

Si repetim aquesta mateixa operació en aquest triangle i així successivament, anem obtenint diversos triangles.

c) Si considerem la successió formada per les àrees de tots aquests triangles, troba l’expressió del seu terme general.

d) Troba el límit d’aquesta successió.

e) Geomètricament, el límit de la successió formada per aquests triangles encaixats és un punt molt especial del triangle inicial. De quin punt es tracta?

Aquí tens la solució: