Tag Archives: Funció

EXERCICI DE CONTINUÏTAT DE FUNCIONS DE PRIMER DE BATXILLERAT

a) Escriu l’expressió d’una funció amb domini R – {-2,0,3} que tingui una discontinuïtat asimptòtica en x=-2, una d’evitable en x=3, i una de salt en x=5.

b) Calcula els límits d’aquesta funció quan x tendeixi a més infinit i quan tendeixi a menys infinit.

Aquí tens la solució:

EXERCICI DE FUNCIONS DE PRIMER DE BATXILLERAT

Considera la funció f(x) que consisteix en sumar quatre unitats al producte de la variable independent per -12. Calcula:

a) El seu domini.

b) (f ºf) (x).

c) La seva funció inversa.

d) Comprova que f composada amb la seva inversa dóna la funció identitat, i a l’inrevés, que la seva inversa composada amb f també dóna la identitat.

e) Dibuixa les dues funcions. Què observes?

Aquí tens la solució: