Un clam políglota per al Grec i la Cultura Clàssica

“La influència de la cultura i de la civilització grega és ben evident en el món actual. Devem als grecs anar al teatre, pagar amb monedes, pensar amb lògica, la democràcia, la majoria d’edat als divuit anys, la celebració dels jocs olímpics cada quatre anys, etc. A Grècia, tenim les nostres arrels culturals: hi van néixer la filosofia, l’èpica, la lírica, el teatre, la historiografia, la novel·la, els tractats científics, l’oratòria, la crítica literària, etc., així com els estils artístics. També són grecs, els orígens de la història de la ciència: les matemàtiques d’Euclides i d’Arquimedes, l’astronomia de Ptolemeu, la medicina de Galè, el saber enciclopèdic i l’ambició filosòfica d’Aristòtil i de Plató… La petjada grega més profunda es reflecteix en el llenguatge, no menys del 30% del lèxic usual del CATALÀ és d’origen grec. La llengua grega, gràcies a les possibilitats de composició i derivació, ha influït al llarg dels segles, influeix i continuarà influint sobre les llengües modernes en la formació tant del llenguatge literari i artístic com del tecnicocientífic”. (Grec 1, Margalida Capellà)

“La influencia de la cultura y de la civilización griegas es totalmente evidente en el mundo actual. Muchos elementos de nuestra cultura se los debemos a los griegos: asistir al teatro, los juegos olímpicos, pagar con monedas, pensar con lógica, la democracia, la mayoría de edad a los dieciocho años, etc. De hecho, en Grecia tenemos nuestras raíces culturales: allí nacieron la filosofía, la oratoria, la épica, la lírica, el teatro, la historiografía, la novela, los tratados científicos, la crítica literaria, etc., así como los estilos artísticos. Los orígenes de la historia de la ciencia también son griegos: las matemáticas de Euclides y de Arquímedes, la astronomía de Ptolomeo, la medicina de Galeno, el saber enciclopédico y la ambición filosófica de Aristóteles y de Platón…Pero quizá la huella más profunda de esta influencia helena se refleja en el lenguaje, ya que no menos de un 20 % del léxico usual del CASTELLANO es de origen griego. La lengua griega, gracias a las posibilidades de composición y derivación, ha influido a lo largo de los siglos, influye y continuará influyendo sobre las lenguas modernas en la formación tanto del lenguaje literario y artístico como del tecnicocientífico”. (Griego 1, Margalida Capellà)

“Η επίδραση του ελληνικού πολιτισμού είναι παραπολύ φανερή στον σημερινό κόσμο. Χάρη στους Έλληνες πηγαίνουμε στο θέατρο, πληρόνουμε με νομίσματα, σκεφτόμαστε με λογική, έχουμε τη δημοκρατία, την ενηλικιότητα στα 18 χρόνια, τους Ολυμπιακούς αγώνες κάθε τέσσερα χρόνια, κτλ. Στην Ελλάδα έχουμε τις ρίζες μας: εκεί γεννήθηκαν η φιλοσοφία, το έπος, η λιρική ποίηση, το θέατρο, η ιστορία, το μυθιστόρημα, η επιστημονικές πραγματείες, η ρητορική, η λογοτεχνική κριτική, τα καλλιτεχνικά στυλ. Είναι και ελληνικές οι πηγές της ιστορίας της επιστήμης: τα μαθηματικά του Ευκλίδη και του Αρχιμήδη, η αστρονομία του Πτολεμαίου, η ιατρική του Γαλήνου, η εγκυκλοπαιδική γνώση και η φιλοσοφική φιλοδοξία του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα… Κι όμως η πιο βαθιά επίδραση από τους Έλληνες βρίσκεται στη γλώσσα μας: περισσότερο απο το 30% του λεξιλόγιου των ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΩΝ προέρχεται από τα ελληνικά. Η ελληνική γλώσσα, χάρη στις δυνατοτητές της για σύνθεση και παραγωγή λέξεων, έχει επηρεάσει κατά τη διάρκεια των αιώνων, επρεάζει και θα επηρεάζει πάνω στις μοντέρνες γλώσσες, όσον αφορά τη διαμόρφωση της λογοτεχνικής, καλλιτεχνικής, τεχνικής και επιστημονικής γλώσσας”. (μετάφραση Joan Llull Vives)

“Influenţa culturii şi civilizaţii elene este foarte evidentă în lumea actuală. Graţie grecilor mergem la teatru, plătim cu monede, gândim logic, avem democraţia, majoratul la vârsta de 18 ani, jocurile Olimpice la fiecare 4 ani. În Grecia ne avem rădăcinile: acolo s-au născut filosofia, epica, lirica, teatrul, istoriografia, romanul, tratatele ştiinţifice, oratoria, critica literară, stilurile artistice etc. Greceşti sunt şi originile istoriei ştiinţei: matematicile lui Euclides şi lui Archimedes, astronomia lui Ptolemaeus, medicina lui Galen, cunoştinţele enciclopedice şi ambiţia filosofică ale lui Aristotel şi ale lui Platon. Totuşi, cea mai adâncă influenţă de la greci se vede în limba noastră: mai mult de 30% din vocabularul limbii catalane provine din limba greacă. Limba greacă, graţie posibilităţilor ei de compunere şi derivare a cuvintelor, a influenţat de-a lungul secolelor, influenţează şi va influenţa limbile moderne, în formarea limbii literare, artistice, tehnice şi ştiinţifice.” (Traducere Joan Llull Vives)

“L’influenza della civiltà e della cultura greca è molto evidente nel mondo attuale. Grazie ai greci andiamo a teatro, usiamo monete come pagamento, pensiamo con la logica, abbiamo la democrazia, concepiamo il passaggio dalla minore alla maggiore età, esultiamo per i Giochi Olimpici ogni quattro anni, e così via.
In Grecia abbiamo le nostre radici culturali: vi è nata la filosofia, l’epica, la lirica, il dramma, la storiografia, il romanzo, i trattati scientifici, l’oratoria, la critica letteraria, le correnti artistiche etc. Ma anche nella storia dsella scienza troviamo origini greche: la matematica d’Euclide ed Archimede, l’astronomia di Tolomeo, la medicina Galeno, l’ambizione filosofica e la conoscenza enciclopedica d’Aristotele e Platone .Ma certamente l’impronta greca più profonda si riflette nella lingua: più del 30% del lessico comune catalano è d’origine greca. La lingua greca, grazie alle sue possibilità di composizione e derivazione, ha influenzato nel corso dei secoli (e continuarà a farlo) lingue moderne che influenzano a loro volta, la formazione sia della lingua letteraria e artistica come il linguaggio tecnico e scientifico.” (Traduzione Santo Marletta)

“A influencia da cultura e da civilización gregas é ben evidente no mundo actual. Debémoslles ós gregos feitos coma asistir ó teatro, pagar con moedas, pensar con lóxica, a democracia, a maioría de idade ós dezaoito anos, a celebración dos xogos olímpicos cada catro anos, etc. En Grecia temos as nosas raíces culturais: alí naceu a filosofía, a épica, a lírica, o teatro, a historiografía, a novela, os tratados científicos, a oratoria, a crítica literaria, etc., así coma os estilos artísticos. Tamén son gregas as orixes da historia da ciencia: as matemáticas de Euclides e de Arquímedes, a astronomía de Ptolomeo, a medicina de Galeno, o saber enciclopédico e a ambición filosófica de Aristóteles e de Platón… A pegada grega máis profunda reflíctese na linguaxe, non menos do 30% do léxico usual do catalán é de orixe grega. A lingua grega, grazas ás súas posibilidades de composición e derivación, influíu ó longo dos séculos, inflúe e continuará influíndo sobre as linguas modernas na formación tanto da linguaxe literaria e artística coma da tecnicocientífica”. (Tradución Adelia Troncoso)

“L’influence de la culture et de la civilisation grecque est très évidente dans le monde actuel. Nous devons aux grecs d’aller au théâtre, payer avec des monnaies, penser avec logique, la démocratie, la majorité d’âge aux dix-huit ans, la célébration des jeux olympiques tous les quatre ans, etc. Nos racines culturelles sont en Grèce: y est née la philosophie, l’oratoire, la critique littéraire, etc., ainsi que les styles artistiques. Ce sont aussi grecs, les origines de l’histoire de la science : les mathématiques d’Euclide et d’Archimède, l’astronomie de Ptolemée, la médicine de Galien, le savoir encyclopédique et l’ambition philosophique d’Aristote et de Platon… La trace grecque plus profonde se reflète dans le langage, pas moins du 30% du lexique ordinaire du FRANÇAIS provient du grec. La langue grecque, grâce aux possibilités de la composition et la dérivation, a influencé tout au long des siècles, influence et continuera à influencer les langues modernes, autant dans le langage littéraire que dans l’artistique ou le technique-scientifique”. (Traduction Teresa Devesa, Núria Valls)

“The influence of Greek culture and civilization is clearly obvious nowadays. We owe the Greeks going to the theater, paying with coins, thinking logically, democracy, legal adulthood in the eighteen years of age, the Olympic Games every four years, and so on. In Greece, we have our cultural roots: philosophy, epic, lyric, drama, historiography, the novel, the scientific treatises, oratory, literary criticism, etc., as well as artistic styles were born there. The origins of the history of science are also Greek: Euclid and Archimedes’ mathematics, Ptolemy’s astronomy, Galen’s medicine, the philosophical ambition and encyclopedic knowledge of Aristotle and Plato… The Greek deeper footprint is reflected in the language, not less than 30% of the common lexicon in CATALAN is of Greek origin. Over the centuries, the Greek language, thanks to the possibilities of composition and derivation, has influenced, influences, and will continue to influence modern languages in the formation of all three languages literary and artistic as well as the technical-scientific.” (Translation Andreu Punsola, 4t ESO, reviewed by Roser Garrofé)

“Der Einfluss der griechischen Kultur zeigt sich offenbar in der heutigen Welt. Dank der Griechen gehen wir ins Theater, bezahlen wir mit Münzen, denken wir mit Logik nach. Wir schulden auch Ihnen die Demokratie, die Volljährigkeit, die Olympischen Spiele, usw. Wir haben in Griechenland unsere kulturellen Wurzeln: Da hat die Philosophie ihr Nest sowie die Epik, die Lyrik, das Theater, die Geschichtsschreibung, der Roman, die wissenschaftlichen Abhandlungen, die Redekunst, die literarische Kritik, usw.; auch die Kunststile.
Griechisch ist auch die Wissenschaftsgeschichteherkunft: die Mathematik von Euklid und von Arkimedes, die Astronomie von Ptolemäus, die Medizin von Gale, das enzyklopädische Wissen und das philosophische Streben von Aristoteles und Platon…. Die wichtigste Spur sieht man in der Sprache. Nicht weniger als 30% der katalanischen Lexik kommt aus dem Griechischen. Die griechische Sprache, dank ihrer Wortbildungs- und ihrer Ableitungsmöglichkeiten, hat im Laufe der Jahrhunderte die Kultur beeinflusst, auch heutzutage und sie wird weiter auf die modernen Sprachen einwirken, so sehr auf die künstlerische und auf die literarische Sprache, wie auf die wissenschaftliche und technische Sprache.“ (Übersetzung Marga Caballé)

N.B.: Petita història d’una  reivindicació ben justificada:

Un comentari meu al Facebook, va fer que el company de clàssiques, el capità de El vaixell d’Odisseu,  Jordi Rincón, em publiqués al mur el meu comentari i que jo l’acabés publicant en castellà (perquè la xifra és molt més alta en català per raons històriques òbvies però que caldria investigar i fer-ne una recerca) i que demanés la traducció a altres llengües. D’aquí l’ajut inestimable del també company de clàssiques i de promoció, mallorquí com una servidora, l’hiperpolíglota Joan Llull Vives.

Ara ha arribat el moment de continuar i de fer més traduccions a altres llengües per tal de reivindicar uns estudis amenaçats per l’avantpojecte de la llei Wert que des d’aquí esperem que no continuï endavant i que doni a les Humanitats, a les Clàssiques, al Llatí, al Grec i a la Cultura Clàssica el lloc que es mereixen.

P.D: L’amic Joan LLull aconsegueix que en Santo Marletta, sicilià, filòleg clàssic i professor titular de grec i llatí a l’IES Son Servera de l’illa de Mallorca ens hagi fet la traducció a l’italià.

La companya Adelia Troncoso, professora de clàssiques i gran estudiosa des de fa poquet de la llengua i de la literatura catalana, de l’ IES Val do Tea (Ponteareas) ens ha fet arribar la traducció al gallec.

Teresa Devesa, professora de Grec i de Llatí, Coordinadora Pedagògica de l’institut Albéniz de Badalona, aràcnida, ens ha fet la traducció al francès amb la revisió de Núria Valls.

L’alumne de llatí de 4 de l’institut IPM, Andreu Punsola, ens ha fet la traducció a l’anglès i ha demanat ajut a la seva professora d’anglès, Roser Garrofé!

La professora d’alemany del nostre institut, Marga Caballé s’ha afegit al clam amb la traducció a l’alemany.

Petición dirigida al gobierno de España: Que se cuente con la lenguas clásicas en la LOMCE. Petició organitzada pel grup somosdeclasicas@gmail.com

Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno: ¡Que se asegure la presencia de los Estudios Clásicos en la LOMCE! Petició de la Sociedad Española de Estudios Clásicos.

36 thoughts on “Un clam políglota per al Grec i la Cultura Clàssica

 1. Jordi

  Els avantatges de la xarxa queden ben demostrats en aquest cas. Mai com ara s´havia pogut difondre un pensament en tan poc temps. I cal aprofitar-ho. Esperem que el nostre clam sigui escoltat pels qui decideixen coses massa importants sense, de vegades, ser-ne prou (o gens) conscients. Gràcies, Lida, la unió ens fa més forts.

 2. Joan Llull

  Des de la meva humiltat, gràcies per les “floretes”, Margalida. I gràcies, Jordi, per haver encetat la idea. Πολλά χαιρετίσματα / Salutări.

 3. irina

  Xaipete!
  aquest apunt està molt bé ja que pots veure les diferències entre les llengües que deriven del llatí. Aquests textos estan escrits en català, castellà,grec, romanès i italià. Entre elles s’assemblen bastant ja que totes deriven d’una mateixa llengua: el llatí. Són les anomenades llengües romàniques.

  «L’influence de la culture et de la civilisation grecque est tout à fait évident dans le monde d’aujourd’hui. De nombreux éléments de notre culture que nous devons aux Grecs, aller au théâtre, les Jeux olympiques, payer avec des pièces, penser logiquement, la démocratie, la majorité à dix-huit, etc En fait, nous avons nos racines dans la culture grecque: il y avait la philosophie né, l’art oratoire, épique, lyrique, le théâtre, l’historiographie, romans, traités scientifiques, la critique littéraire, etc, et styles artistiques.. Les origines de l’histoire des sciences sont aussi des Grecs: les mathématiques d’Euclide et d’Archimède, l’astronomie de Ptolémée, la médecine de Galien, un savoir encyclopédique et la philosophie de l’ambition Aristote et de Platon … Mais peut-être la plus profonde empreinte helena cette influence se reflète dans la langue, et pas moins de 20% du lexique CASTILLAN habituelle est d’origine grecque. La langue grecque, grâce aux possibilités de composition et de dérivation, a influencé au cours des siècles, influencé et continuent d’influencer sur les langues modernes dans la formation à la fois la langue littéraire et artistique en tant que scientifique et technique>>. (gec 1 Iirna Balart)

 4. Andrea Balart

  Xaipete! Aquest apunt està molt bé ja que així podem comparar les similituds que tenen cada llengüa a travès d’aquests textos.
  El primer text està escrit en català, el segon està escrit en castellà. Després el següent està escrit en grec, el que hi ha a continuació en romanès i l’últim està escrit en italià. En grec literatura prové del grec λογοτεχνία que en castellà deriva de paraules com logoteca. Totes les llengües en que estan escrits aquests textos provenen del grec. Les llengües que s’assemblen més entre elles són les que són romàniques. He traduit el text en francés ja que és la llengüa que sé.

  “L’influence de la culture et de la civilisation des Grecques est totalement évidente dans l’actuel monde. Beaucoup d’éléments de notre culture nous les devons aux Grecs : assister au théâtre, les jeux olympiques, payer avec monnaies, penser avec logique, la démocratie, la majorité aux dix-huit ans, etc.. De fait, en Grèce nous avons nos racines culturelles : là sont nés la philosophie, l’art oratoire, la poésie épique, la poésie lyrique, le théâtre, l’historiographie, le roman, les traités scientifiques, la critique littéraire, etc.., ainsi que les styles artistiques. Les origines de l’histoire de la science sont aussi grecques : les mathématiques d’Euclides et d’Archimède, l’astronomie de Ptolémée, la médecine de Toubib, le savoir encyclopédique et l’ambition philosophique d’Aristote et de Platon … Mais peut-être

 5. Margalida Capellà Soler Post author

  Irina, el grec deriva del llatí? N’estàs segura? Andrea, vols dir que totes aquestes llengües deriven del grec?

  Em sembla fantàstic, Irina i Andrea, que hàgiu fet la traducció del text al francès!

 6. Vicctor Barranco

  XAIPE!
  Aquest article, està molt bé, ja que podem veure una imatge de les lletres gregues escrites sobre papir!! A part de la imatge, hem pogut gaudir d’uns textos, els quals han estat escrits en diferents llengues, les quals són: en català, castellà,grec, romanès i italià. Entre les diferents llengues, podem veure com s’saemblen molt entre elles, ja que totes elles dervien del mateix lloc, de la lingua latina. com ja sabem per altres articles, aquest típus de llengues són anomenades: llengües romàniques.

  Vale 😉

 7. Paula Franco

  És cert que als grecs els hi tenim que agrair tot el que han fet, gràcies a ells, tenim avenços tecnològics, científics, històrics etc.

  La majoria d’assignatures que estudiem a l’escola provenen de Grècia.
  Gran part de hobbyes i costums també.

  Part de la nostra cultura és grega, molta gent no ho sap!

  És un gran exemple possar textos de diferentes llengües, es pot veure com s’assemblen, ja que tots parteixen de la mateixa arrel.Amb una mica d’esforç es pot arribar a entedre el que possa sense haver estudiat el idioma.

 8. Margalida Capellà Soler Post author

  El grec, Víctor, no deriva del llatí!
  Quines llengües s’han afegit en aquest clam després de l’italià? Són llengües romàniques? Quines similituds tenen entre elles?

 9. Teresa Devesa i Monclús

  Fantàstica, aquesta idea d’un clam políglota en defensa de les clàssiques en el sistema educatiu. Per a mi, la iniciativa té el valor afegit de permetre retrobar, si més no virtualment, companys de promoció com el Jordi i el Joan, a qui envio una càlida salutació. A la resta de professorat participaant no tinc el plaer de conèixer-los, però la seva participació és ben d’agrair.
  Irina i Andrea, em fa molta il·lusió que hagueu fet versions franceses que passin a complementar la meva. Vull deixar dit que per anivellar la meva versió a les excel·lents precedents en altres idiomes, la majoria realitzades en qualitat de llengua pròpia, he demanat a la meva companya Núria Valls, professora de francès i també de llatí, igualment aràcnida, que revisi el meu text.
  Ara mateix he enviat a revisar també la meva versió anglesa. Quan la tingui, us la faré arribar. Nois i noies, penso que també podríeu llançar-vos a fer-ne vosaltres, ja que és una llengua que estudieu.

 10. Margalida Capellà Soler Post author

  Moltes gràcies, Teresa! Moltes gràcies, aràcnida Núria! Aquests dies alguns alumnes fan vaga i tot i així treballen de valent i s’han involucrat amb la causa! La Irina i l’Andrea aquest any tot i no estudiar francès han fet la traducció abans que jo publiqués la vostra traducció i la professora de francès, Mercè Font, amablement els ho ha revisat així:
  «L’influence de la culture et de la civilisation grecque est tout à fait évidente dans le monde d’aujourd’hui. Nous devons aux grecs le fait d’ aller au théâtre, les Jeux olympiques, payer avec des pièces, penser logiquement, la démocratie, la majorité aux dix-huit, etc. En fait, nous avons nos racines culturelles en Grèce: c’est là que la philosophie est née, ainsi que l’ oratoire, l’ épique, la lyrique, le théâtre, l’historiographie, les romans, les traités scientifiques, la critique littéraire, etc., et aussi les styles artistiques.. Les origines de l’histoire des sciences se trouvent aussi en Grèce: les mathématiques d’Euclide et d’Archimède, l’astronomie de Ptolémée, la médecine de Galien, le savoir encyclopédique et la philosophie de l’ambition d’Aristote et de Platon … Mais peut-être la plus profonde empreinte hellénique se reflète dans la langue, au moins le 20% du lexique CASTILLAN habituel est d’origine grecque. La langue grecque, grâce aux possibilités de composition et de dérivation, a influencé au cours des siècles, influencé et continuera à influencer sur les langues modernes dans la formation à la fois de la langue littéraire et artistique et de la scientifique et technique>>. (grec 1 Irina Balart)

  L’influence de la culture et de la civilisation des Grecs est totalement évidente dans le monde actuel. Nous devons beaucoup d’éléments de notre culture à la Grèce: assister au théâtre, les jeux olympiques, payer avec des monnaies, penser avec logique, la démocratie, la majorité aux dix-huit ans, etc.. Effectivement nous avons nos racines culturelles en Grèce : c’est là où sont nés la philosophie, l’oratoire, la poésie épique, la poésie lyrique, le théâtre, l’historiographie, le roman, les traités scientifiques, la critique littéraire, etc.., ainsi que les styles artistiques. Les origines de l’histoire de la science sont aussi grecques : les mathématiques d’Euclide et d’Archimède, l’astronomie de Ptolémée, la médecine de Toubib, le savoir encyclopédique et l’ambition philosophique d’Aristote et de Platon … Mais peut-être (Andrea Balart)

  Esperem més traduccions! Ens falta també la traducció a l’alemany i a Premià, alumnes, també en feu!

 11. irina

  he vist les correcions de la Mercè i gràcies a això he pogut veure els meus errors en francès. Moltes gràcies Mercè per la correció!

 12. Andrea Balart

  Salve! Abans de res dono les gràcies a la Mercè per corregir-nos el text en francès. En el meu comentari havia posat que del grec deriven totes les llengües ara la Lida ens ho ha corregit. L’indoeuropeu és la mare de totes les llengües i d’aquesta deriven el grec, el llatí (les llengües romàniques), les eslaves, etc.

 13. Andreu Punsola

  Aquesta activitat és una bona manera d’ensenyar que quasi totes les llengües tenen arrels al mateix lloc. En aquests textos us hi afegeixo la primera versió llengua germànica, l’anglès:

  “The greek culture and civilization’s influency is clearly obvious nowadays. We owe the Greeks going to the theater, paying with coins, thinking logically, democracy, legal adulthood in the eighteen years of age, the Olympic Games every four years, and so on. In Greece, we have our cultural roots: there were born philosophy, epic, lyric, drama, historiography, the novel, the scientific treatises, oratory, literary criticism, etc… as well as artistic styles. There are also Greek the origins on the history of science: Euclid and Archimedes’ mathematics, Ptolemy’s astronomy, Galen’s medicine, the philosophical ambition and encyclopedic knowledge of Aristotle and Plato … The Greek deeper footprint is reflected in the language, not less than 30% of the common lexicon in CATALAN is of Greek origin. The Greek language, thanks to the possibilities of composition and derivation, has influenced over the centuries, influences, and will continue to influence modern languages in the formation of all three literary and artistic language as the technical-scientific language”

 14. Margalida Capellà Soler Post author

  Andreu (4t ESO Llatí), et felicito per haver intentat de fer la traducció a l’anglès! A veure si t’hi animes i en fas també la traducció a l’alemany! Demanarem la revisió a la Marga!

 15. sheila

  Aquest article està molt bè,ja que permet veure les similutuds entre les llengües i ens explica les influencies del grec en la cultura i la vida actual.

 16. Alina Roman

  Està molt bé aquest aritcle perquè pots veure la similitud que tenen entre elles : la primera traducció de l’original està escrita en castellà , segon en grec , tercer en romanès , el quart en italià, portuguès , en francès i anglès!! és molt original tot això, m’ha agradat molt !

 17. Marga Caballé

  „Der Einfluss der griechischen Kultur zeigt sich offenbar in der heutigen Welt.
  Dank der Griechen gehen wir ins Theater, bezahlen wir mit Münzen, denken wir mit Logik nach. Wir schulden auch Ihnen die Demokratie, die Volljährigkeit, die Olympischen Spiele, usw.
  Wir haben in Griechenland unsere kulturellen Wurzeln: Da hat die Philosophie ihr Nest sowie die Epik, die Lyrik, das Theater, die Geschichtsschreibung, der Roman, die wissenschaftlichen Abhandlungen, die Redekunst, die literarische Kritik, usw.; auch die Kunststile.
  Griechisch ist auch die Wissenschaftsgeschichteherkunft: die Mathematik von Euklid und von Arkimedes, die Astronomie von Ptolemäus, die Medizin von Gale, das enzyklopädische Wissen und das philosophische Streben von Aristoteles und Platon…. Die wichtigste Spur sieht man in der Sprache. Nicht weniger als 30% der katalanischen Lexik kommt aus dem Griechischen. Die griechische Sprache, dank ihrer Wortbildungs- und ihrer Ableitungsmöglichkeiten, hat im Laufe der Jahrhunderte die Kultur beeinflusst, auch heutzutage und sie wird weiter auf die modernen Sprachen einwirken, so sehr auf die künstlerische und auf die literarische Sprache, wie auf die wissenschaftliche und technische Sprache.“

 18. Margalida Capellà Soler Post author

  El plaer és nostre, Marga! Ara mateix ho incorporo a l’apunt i també al Facebook. Moltíssimes gràcies!

 19. Jordi Rodríguez

  Xaipete!
  Una bona forma de veure semblances entre les llengües romàniques i la influència del grec en la nostra cultura.

 20. Pingback: Aracne fila i fila » Blog Archive » Bona Pipiatio Classica Latine et ἑλληνιστί

 21. Elisa Moya

  Salve!
  Amb aquests textos ens adonem de que hi han moltes semblances en les llengües, això també ho vam poder veure en el que vam fer fa poc per al Dia Internacional de les Llengües.

 22. Paula Franco Semitiel

  Salve!

  Torno a comentar per dir que aquest any companys meus de llatí i grec han creat un clam políglota de diferentes llengües. Françès, Castellà, Anglès, Italià, Alemany i Català. Ha quedat genial.

 23. Clàudia Cazaux Cuberas

  Encara que jo no faig grec trobo que aquest artícle és bastant interessant ja que ens dóna informació sobre el grec, la seva cultura i la influència que ha tingut en les llengues que es parlen actualment.

 24. Marta Verde

  Salve!
  Em sembla molt bé això de conèixer diferents llengües.
  A Grècia, hi van néixer la filosofia, l’èpica, la lírica, el teatre, la historiografia, la novel·la, els tractats científics, l’oratòria, la crítica literària, etc., així com els estils artístics i les matemàtiques.
  També podem veure i afirmar que no menys del 30% del lèxic usual català és d’origen grec.

 25. Pingback: La nostra herència grega. Per què Grècia? | El Fil de les Clàssiques

 26. Pingback: Multilingüisme en el Dia Europeu de les Llengües | El Fil de les Clàssiques

 27. Pingback: El projecte El fil de les clàssiques: Moodle, blocs i xarxes socials, nominat al VII Premi Impuls! | El Fil de les Clàssiques

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *