Ens avaluaem: base d’orientació i graelles de coavaluació.

En acabar els projectes de la nostra comarca hem analitzat si ja sabem com es fa un mural i quins passos hem de seguir, per això hem fet una base d’orientació. Així mateix hem seguit graelles per valorar les presentacions dels nostres companys i companyes. Aquestes graelles les hem preparat nosaltres tenint en compte com havia de ser un mural.  Aquí en teniu el resultat.

Acabem fent una rúbrica!

Des de Cicle Mitjà, la primera vegada que ens vam plantejar un projecte, vam tenir clar que la millor manera d’avaluar-lo era que els alumnes fessin una rúbrica. Per què?

Doncs perquè la rúbrica és un instrument d’avaluació formativa, permet a l’alumne ser conscient del seu aprenentatge i del seu nivell adquirit.

Tot i que a tercer encara consta molt llegir les taules de doble entrada, hi ha molt d’acompanyament per part del professorat. Vam decidir posar només tres categories i totes les activitats del projecte de LA PREHISTÒRIA tenen la seva petita rúbrica. Així doncs, compartim amb els alumnes els objectius d’aprenentatge del projecte i els criteris d’avaluació. Dediquem la darrera sessió de projecte a la rúbrica, tot i que els alumnes són coneixedors del seu contingut des del primer dia.

Vam decidir posar-hi tres categories, fantàstic, ben fet i puc millorar. Els alumnes responen a la rúbrica amb l’ajut dels mestres que els van guiant. No només avaluen les activitats, també s’autoavaluen ells mateixos dins el grup i el propi grup.

Amb ítems com els següents:

 • He respectat i he tingut en compte les opinions dels membres del meu grup.
 • He col·laborat activament en totes les activitats del meu grup.
 • Els meus companys han col·laborat activament en el desenvolupament de totes les  activitats del projecte.
 • El meu grup ha treballat cooperativament en totes les activitats del projecte.

Així doncs, la rúbrica esdevé el tancament del projecte i una eina d’autoavaluació que no deixa a cap alumne indiferent.

Avaluació del Projecte

AVALUACIÓ

En aquesta fase del projecte hem utilitzat diferents instruments i tipus d’avaluació per al següents parts del projecte:

 • Seguiment dels càrrecs d’equip: autoavaluació i coavaluació mitjançant una graella que han completant dia a dia.
 • Treball en equip: mitjançant una rúbrica l’alumnat ha fet autoavaluació i coavaluació del treball cooperatiu.
 • Procés d’aprenentatge: cada alumne, a més, ha fet un seguiment del seu procés d’aprenentatge, des del principi fins el final, mitjançant el portafoli. També s’ha autoavaluat el resultat del seu portafoli mitjançant uns criteris i indicadors consensuats prèviament.
 • Productes finals: hem fet l’avaluació dels productes finals mitjançant rúbriques.
 • Avaluació inicial: parteix del interessos de l’alumnat i ho valorem gràcies a la fase del què sabem i què volem saber.
 • Avaluació formativa o contínua: a través de l’observació diària, de les ajudes que hem proporcionat a l’alumnat i també mitjançant alguns instruments com pot ser la graella de seguiment de càrrecs.
 • Avaluació final: un cop acabat el projecte hem valorat tot el procés de forma global avaluant el treball en equip, els productes finals i el portafoli.

RÚBRICA ZOOTROP

RUBRICA PER STORYBOARD

RÚBRICA PER AVALUAR ELS DIBUIXOS

RÚBRICA PER A STOP-MOTION

RÚBRICA AVALUACIÓ PORTAFOLI_PROFES

RÚBRICA PROJECTES

 

Avaluació i propostes de millora

Avaluació

Durant el període de programació del projecte els professors van descriure els criteris d’avaluació concrets. Com alguns eren comuns per a més duna activitat i/o assignatura es van redactar de forma conjunta i, posteriorment, es van graduar en quatre nivells.

Aquesta graella d’avaluació es va comentar amb els alumnes a l’inici de l’elaboració de la tasca final.

El professorat va posar la nota individualment a cada alumne, que sortia d’una mitjana ponderada feta amb excel.

Finalment, es va fer una sessió d’avaluació on es va comentar el funcionament del procés i el treball dels alumnes, tant en grup com individualment.

Rúbrica del projecte

Propostes de millora per a propers projectes

 1. El tema del projecte ha de sortir dels alumnes, o al menys, consensuar-ho.
 2. Aprofundir en les sessions de tutoria en la formació de grups cooperatius, l’avaluació amb rúbriques i el respecte per la seqüenciació de les activitats.
 3. Crear fórmules i instruments d’avaluació: autoavaluació dels alumnes, coavaluació dels alumnes, autoavaluació per part dels professors del projecte i coavaluació de les activitats de desenvolupament.
 4. Seqüenciar i temporitzar millor les activitats perquè hi hagi més coordinació entre les activitats que depenen dels resultats d’unes altres.
 5. Treballar amb la rúbrica des del començament del projecte i no de la tasca final.

Els alumnes dissenyen una rúbrica per aprendre

Aprofitant que en diferents àrees es treballa en grup i ha hagut algun tipus de conflicte s’ha considerat oportú dedicar una sessió per elaborar conjuntament amb els alumnes una rúbrica d’autoavaluació per determinar els ítems que s’han de tenir en compte per fer un bon treball en equip.

Després d’introduir el tema i explicar els objectius de la sessió als alumnes, hem iniciat una pluja d’idees per tal d’anomenar els  aspectes que suposa el treball . I en poca estona entre tots han enumerat tots els aspectes que són necessaris. Entre tots consensuarem els indicadors per a cada ítem.

Tots som experts

Un cop implementats els projectes de la Prehistòria, cada cicle exposarà el seu treball als companys de l’escola.

D’aquesta manera, en tindrem una visió més global.

Les exposicions tindran diferents formats: conferències o tallers pràctics impartits pels alumnes.

Aquesta activitat ens servirà per reorganitzar i prendre consciència de tot el que hem après i avaluar el treball.