ENS AVALUEM PER MILLORAR!

Tots els nivells han realitzat el seu projecte seguint els diferents acords que vam establir el grup impulsor en les nostres sessions de treball i que queden recollits en el document de centre “Fases per treballar els projectes”.

Una vegada realitzats tots els projectes és hora de fer-ne l’avaluació: valorar com ha anat, què ens ha semblat bé, què podem millorar, què cal canviar o modificar…

Per fer-ho ens hem trobat per nivells per analitzar i valorar mitjançant la rúbrica proposada per la Xarxa CB (Rúbrica docent: avaluació d’un treball per projectes) el projecte que ha realitzat cada grup.

Després hem compartit amb el cicle la nostra valoració/avaluació i hem analitzat i valorat els acords que havíem establert sobre els projectes i revisat el document-guia que havíem elaborat per treballar-los a l’escola. Cada mestre ha pogut donar la seva opinió, el seu punt de vista, les seves propostes…

Una vegada els diferents cicles n’han fet la valoració, ens hem trobat els membres del grup impulsor i hem compartit el que s’havia dit i proposat des dels diferents cicles. N’hem fet la valoració, avaluació general i després del diàleg hem establert algunes modificacions, nous acords i millores perquè els projectes del curs que ve encara ens surtin molt millors!

FASE 6 – AVALUACIÓ

I gairebé hem arribat al final…

és l’hora de reflexionar sobre els aprenentatges realitzats, sobre el grau de satisfacció, sobre els objectius assolits… i sobre els errors que s’hagin pogut cometre… només així millorarem.

Aquesta avaluació s’ha fet en diferents moments i de diferents maneres.

COAVALUACIÓ. Els alumnes, per grups i després de les exposicions dels companys, reflexionaven sobre les presentacions fetes annotant allò més rellevant de l’exposició i també valoraven la presentació dels companys d’una manera més qualitativa.

AUTOAVALUACIÓ. També cada grup feia la valoració individual del seu propi treball i de la del seu grup.

Per a realitzar aquests dos tipus d’avaluació, se’ls lliurava una fitxa per a guiar-los.

Els mestres han anat fent el seguiment de tot el procés anotant en els fulls de seguiment el desenvolupament del projecte que anaven fent els diferents grups. Com que cada docent era responsable de 3 o 4 grups, aquest seguiment s’ha pogut fer molt acurat.

El tema de l’avaluació s’ha d’entendre des del minut 1… cal estar amb ulls d’observador i de registrador de tot el procediment perquè només així podem fer una avaluació de tot el procediment i ni només dels resultats finals.

FASE 5 – QUÈ HEM APRÈS?

Ha arribat l’hora de demostrar el què hem après.

Ha arribat l’hora de les exposicions.

Cada grup s’ha preparat el contingut a exposar i ha assajat la millor manera de fer-ho. La única condició era un treball equitatiu entre els diferents membres del grup. Una participació proporcional i proporcionada. També cali estar preparats per a les possibles preguntes dels companys.

https://photos.app.goo.gl/ZcEt3CkY5bGiM45Z9

FASE 4 – TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

En aquesta etapa els alumnes han buscat informació llegint llibres, per internet, amb fotografies… Han revisat les preguntes i han anat anotant la informació més rellevant.

En tot aquest procés de recollida i sintetització de la informació els alumnes han estat guiats pels mestres. Han decidit la millor manera de presentar-la als companys: en un full, en una cartolina o fins i tot en una presentació digital.

L’objectiu era que els alumnes es fessin seva tota la informació seleccionada, que tots els membres del grup tinguessin un paper actiu en el mateix i que fossin capaços d’explicar-la amb seguretat als seus companys.

https://photos.app.goo.gl/ucPEvVewkRwqQLtu6

FASE 3 – QUÈ VOLEM SABER? (GRUPS)

Una vegada tenim totes les preguntes i les hem agrupat per temes d’investigació és hora de fer els grups.
Les mestres barregen els alumnes de les tres classes formant grups heterogenis per a fer un bon treball cooperatiu.
Cada grup escull un tema de l’índex i el desenvolupa.
És hora de començar a investigar!!!

https://photos.app.goo.gl/E2HZ75QFMT4znHba8

 

FASE 3 – QUÈ VOLEM SABER?

En aquest enllaç trobareu el Padlet que vam utilitzar per organitzar els nostres coneixements.

De tot això que volem saber n’ha sortit aquesta mena d’índex que serà l’eix vertebrador del nostre treball.

https://photos.app.goo.gl/JLXBJTeKRUfVehE48

FASE 1 – PROPOSTES I TRIA DEL PROJECTE

I tot va començar el dilluns 4 de juny…

Tots els nens i nenes de 3r ens vam reunir per a fer el primer tast al que seria el nostre treball fins a final de curs. I és que havíem de decidir què volíem investigar, què volíem aprendre, què volíem estudiar…

La veritat, ens va costar una mica decidir-nos… perquè som molts i tenim gustos i preferències diferents. Després d’escoltar-nos tots, de votar, d’agrupar-nos per preferències, de defensar la nostra proposta i tornar a votar…  vam tenir el tema del nostre projecte: LA PREHISTÒRIA.

A continuació adjuntem unes quantes imatges que exemplifiquen tot aquest procés inicial.

 

EL FRUIT DEL NOSTRE TREBALL … una guia de centre per treballar els projectes!

Després de sessions de treball, de reflexionar, de parlar, de debatre, de fer i refer, de modificar i canviar… vam arribar a consensuar LA NOSTRA GUIA DEL TREBALL PER PROJECTES!.

Una guia que els coordinadors de cicle amb l’ajuda dels diferents membres del grup impulsor van  donar a conèixer a la resta de companys/es.

Guia del Treball per Projectes a l’Educació Primària de l’Escola Mare de Déu de la Roca.

FASES DEL PROJECTE