“RàdioZER”, evidències.

Un dels processos més difícils de la planificació va ser escollir els moments i activitats d’avaluació.  Al moment inicial de compartir significats sobre els projectes ens va costar decidir quins instruments d’avaluació eren els més adients.

Si podem millorar aquest projecte el curs vinent, creiem que una carpeta o dossier d’aprenentatge que té més en compte el procès i no nomès els resultats. Les evidències d’aprenentatge serien variades i acompanyades de reflexions, escrites o verbals, en què l’alumne podria justificar què ha aprés i com ho ha aprés.

“RàdioZER”, avaluació del treball en equip.

La capacitat de saber col·laborar amb els altres per contribuir a un projecte comú es considera una competència clau que, per una banda, té efectes molt positius en la qualitat dels aprenentatges i en el creixement personal dels estudiants i, per l’altra, és imprescindible per poder actuar de forma eficaç en contextos acadèmics i professionals.

L’informe d’avaluació per a les famílies conté una rúbrica sobre l’avaluació del treball en equip; els resultats d’aquesta s’aconsegueixen amb la valoració del mestre i de la resta del grup.

Per a poder rrealitzar un bon treball en equip cal especificar bé els rols de cada membre, i en algun cas va ser necessari canviar els rols d’alguns membres del grup.

 

“RàdioZER”, informe d’avaluació.

Avaluar un projecte ens suposava un repte ja que des del curs passat la nota del projecte no va sola, sinó dins les àrees.

Un cop vam identificar els criteris d’avaluació dins de cada àmbit va ser més fàcil qualificar el projecte. Tot i així, necessitavem informar a les famílies de la valorció del projecte per això vam elaborar aquest informe.

Aquest informe també serveix per informar a les famílies de què consistia el projecte i a la vegada publicitar el producte final, els àudios dels programes.

L’avaluació

L’avaluació forma part del procés d’aprenentatge, ha estat formativa i l’alumnat ha estat supervisat durant tot el procés.

La coavaluació s’ha portat a terme durant la presentació dels projectes que cada grup. Ha comportat un procés de reflexió i aprenentatge.

Les evidències que s’han avaluat són: la carpeta d’aprenentatge (compartida al Google Drive), el diari de camp, el producte o productes finals.

Els instruments d’avaluació han estat rúbriques (autoavaluació, coavaluació -de l’exposició oral i producte final- i l’avaluació del professorat).

Les dades individualitzades les hem obtingut mitjançant l’observació d’aula, el seguiment del tutor o tutora i l’autoavaluació individual i de grup.

Pots accedir mitjançant els enllaços als intruments d’avaluació:

 

 

Com ens plantegem l’avaluació.

Al llarg del curs, les trobades amb l’equip impulsor ens han servit per anar valorant i revisant la nostra pràctica docent a tots els nivells.

Un dels punts on  hem observat que tenim més necessitat d’aturar-nos i compartir idees ha estat el de l’avaluació.

El què? el com ? el quan? el per què ?

El grup d’infantil hem reflexionat al voltant de :

-L’avaluació ens ajuda a regular,  a orientar el procés educatiu i la pròpia pràctica.

-L’hem de fer de forma continuada, ha d’estar integrada en tots els moments del procés d’ensenyament-aprenentatge dins i fora de l’aula.

-Ha de ser positiva, ha de partir de les capacitats dels infants.Hem d’oferir a tots ells la possibilitat de viure experiències d’èxit.

-L’observació i la documentació pedagògica formaran part del com avaluarem.

 

ENS AVALUEM PER MILLORAR!

Tots els nivells han realitzat el seu projecte seguint els diferents acords que vam establir el grup impulsor en les nostres sessions de treball i que queden recollits en el document de centre “Fases per treballar els projectes”.

Una vegada realitzats tots els projectes és hora de fer-ne l’avaluació: valorar com ha anat, què ens ha semblat bé, què podem millorar, què cal canviar o modificar…

Per fer-ho ens hem trobat per nivells per analitzar i valorar mitjançant la rúbrica proposada per la Xarxa CB (Rúbrica docent: avaluació d’un treball per projectes) el projecte que ha realitzat cada grup.

Després hem compartit amb el cicle la nostra valoració/avaluació i hem analitzat i valorat els acords que havíem establert sobre els projectes i revisat el document-guia que havíem elaborat per treballar-los a l’escola. Cada mestre ha pogut donar la seva opinió, el seu punt de vista, les seves propostes…

Una vegada els diferents cicles n’han fet la valoració, ens hem trobat els membres del grup impulsor i hem compartit el que s’havia dit i proposat des dels diferents cicles. N’hem fet la valoració, avaluació general i després del diàleg hem establert algunes modificacions, nous acords i millores perquè els projectes del curs que ve encara ens surtin molt millors!

FASE 6 – AVALUACIÓ

I gairebé hem arribat al final…

és l’hora de reflexionar sobre els aprenentatges realitzats, sobre el grau de satisfacció, sobre els objectius assolits… i sobre els errors que s’hagin pogut cometre… només així millorarem.

Aquesta avaluació s’ha fet en diferents moments i de diferents maneres.

COAVALUACIÓ. Els alumnes, per grups i després de les exposicions dels companys, reflexionaven sobre les presentacions fetes annotant allò més rellevant de l’exposició i també valoraven la presentació dels companys d’una manera més qualitativa.

AUTOAVALUACIÓ. També cada grup feia la valoració individual del seu propi treball i de la del seu grup.

Per a realitzar aquests dos tipus d’avaluació, se’ls lliurava una fitxa per a guiar-los.

Els mestres han anat fent el seguiment de tot el procés anotant en els fulls de seguiment el desenvolupament del projecte que anaven fent els diferents grups. Com que cada docent era responsable de 3 o 4 grups, aquest seguiment s’ha pogut fer molt acurat.

El tema de l’avaluació s’ha d’entendre des del minut 1… cal estar amb ulls d’observador i de registrador de tot el procediment perquè només així podem fer una avaluació de tot el procediment i ni només dels resultats finals.

Compartim l’avaluació del projecte

Compartim la idea  que s’aprén millor quan els infants entenen allò que s’espera d’ells i participen en la presa de decisons, diseny de tasques,… i l’avaluació .  Per això, a l’hora d’avaluar, a més de les observacions, converses i  treballs incorporem la utilització de rúbriques autoavaluació que els ajudaran a ser concients de les dificultats i encerts que s’han trobat.

Aquestes rúbriques tot i ser molt senzilles inclouen aspectes com:

. La cerca d’informació.

.La presentació oral del treball.

.El treball en grup.

.El contingut del treball.

 

Treball de síntesi de 2n d’ESO “Descobrint Alcanar”

Des del grup impulsor de la Xarxa de CB de l’Institut Sòl de Riu ens vam proposar millorar el treball de síntesi de 2n d’ESO per a presentar-lo com a producte final.

La participació de tothom ha fet que siga un producte més multidisciplinar i que haja hagut una major implicació de l’alumnat en la sortida.

L’activitat està dirigida a que l’alumnat adquirisca el coneixement d’alguns dels elements patrimonials del nucli antic d’Alcanar.

Que sàpiga utilitzar diferents fonts d’informació i integrar-les en el seu bagatge com a ciutadans d’Alcanar i que siguen capaços de difondre estos coneixements per mitjà de diferents tipus de publicacions.

Els treballs s’han realitzat en grup d’una composició heterogènia i han hagut de repartir-se els diferents rols.

Es tracta d’una setmana intensa de treball i cal una revisió del producte final dels grups.

En este àlbum web podreu veure imatges de la sortida i del desenvolupament:

https://photos.app.goo.gl/N61GCnoBDmvqYQKi9

Esperem poder oferir-vos prompte els resultats d’una enquesta que passarem a l’alumnat de 2n d’ESO.

La documentació realitzada:

Dossier del professorat:

https://docs.google.com/document/d/1zU66FJqw-kfHnV2GaHYA1ASzufhyUPDx_gZBD9a3ETs/edit

 

Dossier de l’alumnat:

https://docs.google.com/document/d/1-npoy5KdriXPib9B5cZmXu6o6OtpGmVmqeTOtIOfs7k/edit

 

Quadern Treball de Síntesi:

https://docs.google.com/document/d/1h1QYbnCgRygFxq8_uPWBfKAWBs1duscImFg6m6uPGvA/edit

NOTA IMPORTANT: Quan intentem pujar imatges, surt un missatge que ens diu que hem superat la capacitat d’emmagatzemament. Si voleu veure les imatges pitgeu l’enllaç a l’àlbum web.

Ens avaluaem: base d’orientació i graelles de coavaluació.

En acabar els projectes de la nostra comarca hem analitzat si ja sabem com es fa un mural i quins passos hem de seguir, per això hem fet una base d’orientació. Així mateix hem seguit graelles per valorar les presentacions dels nostres companys i companyes. Aquestes graelles les hem preparat nosaltres tenint en compte com havia de ser un mural.  Aquí en teniu el resultat.