Avaluació i propostes de millora

Avaluació

Durant el període de programació del projecte els professors van descriure els criteris d’avaluació concrets. Com alguns eren comuns per a més duna activitat i/o assignatura es van redactar de forma conjunta i, posteriorment, es van graduar en quatre nivells.

Aquesta graella d’avaluació es va comentar amb els alumnes a l’inici de l’elaboració de la tasca final.

El professorat va posar la nota individualment a cada alumne, que sortia d’una mitjana ponderada feta amb excel.

Finalment, es va fer una sessió d’avaluació on es va comentar el funcionament del procés i el treball dels alumnes, tant en grup com individualment.

Rúbrica del projecte

Propostes de millora per a propers projectes

  1. El tema del projecte ha de sortir dels alumnes, o al menys, consensuar-ho.
  2. Aprofundir en les sessions de tutoria en la formació de grups cooperatius, l’avaluació amb rúbriques i el respecte per la seqüenciació de les activitats.
  3. Crear fórmules i instruments d’avaluació: autoavaluació dels alumnes, coavaluació dels alumnes, autoavaluació per part dels professors del projecte i coavaluació de les activitats de desenvolupament.
  4. Seqüenciar i temporitzar millor les activitats perquè hi hagi més coordinació entre les activitats que depenen dels resultats d’unes altres.
  5. Treballar amb la rúbrica des del començament del projecte i no de la tasca final.

Producte final

L’objectiu final del projecte és l’elaboració i la participació en un programa de ràdio sobre vida saludable  a l’emissora La Plana Ràdio de Santa Bàrbara.

Aquí tenim als alumnes en acció:

Si voleu escoltar el programa, cliqueu programa(1) i programa(2)?

Implementació

La tasca final es va preparar durant els dies específics del treball de síntesi: del 20 al 24 de març. Durant aquests dies els alumnes, en grups cooperatius, van acabar d’analitzar les dades recollides amb les activitats de desenvolupament i les van utilitzar per a redactar els diferents gèneres periodístics.

Cada grup va escriure un gènere, que després va locutar al programa, tot i que durant el procés de desenvolupament del projecte tots els alumnes van treballar i redactar textos de tots els gèneres.

Metodologia

Com que aquest projecte era la nostra primera experiència quant a la creació d’un, vam ser els professors qui vam decidir el tema del projecte: Fem salut!, perquè aquest tema ens permetia incloure competències, continguts i criteris d’avaluació de totes les assignatures del nivell i treballar amb metodologies competencials.

Tots els professors van proposar els continguts que podien treballar i les activitats que farien de manera que es treballessin totes les competències i conduïssin a l’elaboració de la tasca final: fer un programa de ràdio.

A mesura que anaven sortint les idees es va anar omplint la graella de programació del projecte.

I es va fer la seqüenciació de les activitats, perquè dels resultats d’unes depenia el treball d’altres. Per exemple: es necessitava saber com funcionaven els qüestionaris de google per a poder conèixer els hàbits alimentaris de la població per sectors econòmics i aquesta informació era necessària per a poder crear alguns dels gèneres periodístics (reportatge, notícia…) que després formarien part del programa de ràdio.

Per fer les activitats inicials i de desenvolupament de cada una de les assignatures no es va fer cap canvi en l’organització horària habitual, sinó que es van treballar els continguts i les activitats en la franja horària estipulada per a cada matèria.

Els tutors, juntament amb els professors que van estar els dies del treball de síntesi amb els alumnes, van ser els encarregats de introduir el projecte i treballar l’organització de grups i l’elaboració de la tasca final.

Durant els quatre dies del treball de síntesi, i desenvolupament de la tasca final, es va deixar l’organització horària habitual i els grups d’alumnes van temporitzar-se per a poder portar a terme la tasca encomanada.

Planificació

El projecte Fem salut! va sortir de la necessitat de convertir el treball de síntesi de 3r d’ESO, que s’havia acabat formulant com un seguit d’activitats entorn al tema de la ràdio, en un projecte interdisciplinar en el qual els alumnes visquessin què suposa fer un programa de ràdio, o sigui, un treball cooperatiu tant per als professors com per als alumnes que els conduís a la tasca final: ser periodistes de ràdio durant uns dies.

El Pla de treball que ens vam plantejar va ser el següent:

Pla de treball

 

Qui som?

L’Institut Les Planes està situat a Santa Bàrbara (Montsià) i acull l’alumnat de la mateixa població i el de Freginals, La Galera, Godall, Masdenverge i Mas de Barberans. En tractar-se d’una zona rural, la major part de les famílies viu directa o indirectament del sector primari.

Els alumnes de 3r d’ESO, envoltats d’oliveres, tarongers, horts, entorns protegits com la Foia de Masdenverge, la serreta de Godall o els Ports, i d’espais naturals per a practicar l’esport, s’han plantejat si portem una vida saludable. Per això, durant el seu treball de síntesi intentaran donar respostes a aquesta qüestió i ho difondran mitjançant un programa de ràdio: FEM SALUT!

L’equip impulsor d’aquest projecte està format per:

Professors Àmbit
Secundí Acisclo Cientificotecnològic
Aureli Cervera
Irina Fabra
Joaquim Gas
Cinta Cid Social
Marian Heredia
Carme Barberà Lingüístic
Carme Lleixà
Marta Tena
Montse Reverter
Àngel Torres Matemàtic
Felip Dòria Digital
Mª José Rodes
Josep Lluís Vidal  Educació física