Sortida La conquesta del Vendrell

Enguany, al nostre institut, hem encetat una nova manera de treballar molt més competencial i adaptada als nous temps i les noves tecnologies, el treball globalitzat. Els alumnes treballen amb ordinadors Chromebooks i mitjançant la plataforma Moodle del centre, van seguint les fases que els permetran avançar en els seus projectes.

Aquest tercer trimestre ens hem llençat a La conquesta del Vendrell, un projecte que pretén acostar l’alumnat a la nostra vila i quina millor manera de començar un treball que anar a visitar tot allò que volem conèixer?

És per això que el dia 3 de maig vam fer una sortida per visitar alguns indrets singulars del Vendrell. A primera hora vam anar en bus fins als jutjats, on vam començar una passejada guiada pel tram conservat de l’antiga Via Augusta romana o camí ral medieval. A partir de mig matí ens vam adreçar al centre de la vila per fer un recorregut també guiat per alguns dels elements claus del patrimoni arquitectònic local.

Va ser un matí diferent: vam gaudir del camp que està preciós en aquesta època de l’any i vam poder conèixer una mica millor la història del nostre poble.

Podeu veure les fotografies en aquest àlbum. 

“La conquesta del Vendrell”. Fase 2: Distribució i organització cooperativa de les tasques.

En aquesta 2a fase del projecte, el professorat dóna instruccions sobre com organitzar el treball; revisa els grups cooperatius, i recorda les responsabilitats individuals de cada alumne/a en la consecució del projecte; presenta les tasques que caldrà realitzar; i ajuda els alumnes a omplir la part inicial del Quadern de Grup: objectius i calendari.

Pel que fa als alumnes,  anoten totes les instruccions sobre com procedir en el treball; omplen la wiki de l’espai virtual d’aprenentatge Moodle amb els noms dels membres de cada grup i les responsabilitats i les tasques de què s’encarregarà cadascú. En aquesta wiki, més endavant cada grup hi anotarà el joc i la temàtica escollida. A més a més, comencen a emplenar del Quadern de Grup: objectius i calendari.

A sota podeu veure l’estructura en fases del projecte tal i com apareix a l’espai virtual d’aprenentatge Moodle abans d’omplir-lo de contingut.

 

“La conquesta del Vendrell”. Fase 1: Presentació del projecte

D’acord amb la planificació que estem duent a terme, en la primera fase del projecte, el professorat introdueix el projecte que es treballarà: Explica molt clarament quin serà el producte final que es presentarà.  S’expliciten els criteris i les eines d’avaluació. Els alumnes fan preguntes, plantegen dubtes i fan suggeriments sobre el projecte, el producte final, etc.

Es realitzen una o diverses activitats de pluja d’idees/coneixements previs individualment, en grups cooperatius, i a nivell grup-classe.

A l’espai virtual d’aprenentatge Moodle, l’alumnat troba la informació necessària per completar la primera fase.

Fòrum.Què farem?

El projecte que comencem, “La conquesta del Vendrell”, té per objectiu que conegueu el vostre  entorn més proper: el vostre municipi, el Vendrell. D’acord amb les vostres preferències o interessos, aprofundireu en diversos aspectes de la vila, com ara personatges il·lustres, gastronomia, turisme, patrimoni arquitectònic, flora i fauna, geografia i llocs rellevants, etc.

Per fer-ho, treballareu en grups cooperatius i fareu recerques en funció de la temàtica del Vendrell que hàgiu escollit.

El vostre repte serà aconseguir fer un joc amè, útil i didàctic sobre tot el que hagueu après. Per tant, el producte final que haureu de presentar al final d’aquest projecte en grups de 4 o 5 alumnes serà:  disseny i creació d’un joc per conèixer El Vendrell i el seu entorn.

  • Activitat 1 de coneixements previs “A veure què en saps del Vendrell?” (www.mentimeter.com)

Cliqueu damunt de la imatge per llegir-ne el contingut

  • Activitat 2 de coneixements previs que consisteix en relacionar fotos de llocs del Vendrell amb el seu nom en grups coop, i després, en grup-classe, col·locar-los en un mapa del Vendrell a la paret de la classe.

Com ens avaluaran, ens autoavaluarem, i ens coavaluarem?

El producte final ha d’anar acompanyat d’un text instructiu (normes del joc en castellà, català i anglès), una fitxa tècnica del joc, un reportatge fotogràfic i la llibreta de treball.

Elaboració conjunta i presentació de:

  – Criteris d’avaluació

  – Rúbriques d’avaluació

 

El Quadern de grup

Tant en els projectes que estem implementant per primer cop des de finals del 1r trimestre d’aquest curs, com en el projecte “La Conquesta del Vendrell”, que estem planificant i documentant a través de la Xarxa de Competències Bàsiques, s’utilitza l’eina del Quadern de l’equip1 (Pujolàs, 2011). Tanmateix, nosaltres l’anomenem Quadern de grup.

Segons Pujolàs, es tracta d’un dels possibles recursos de què disposem per ensenyar l’alumnat a treballar en grups cooperatius. Té una doble vessant: permet adquirir consciència d’equip i autorregular-se com a equip. És mitjançant un seguit de passos ben pautats que l’alumnat aprèn a autoavaluar-se, coavaluar-se com a grup i avaluar els companys. El Quadern de grup també permet al professorat i als tutors de cada grup cooperatiu dur a terme l’avaluació formadora del seu procés d’aprenentatge.

Cliqueu damunt de la imatge per llegir-ne el contingut

El Quadern de grup que nosaltres utilitzem té les següents parts: portada (els alumnes han d’escriure el nom dels components del grup, el títol del projecte i el tutor); interessos i habilitats; normes del treball en grup cooperatiu (les decideixen entre tots); objectius del grup; compromisos personals; diari de les sessions (abans de començar, parlen de com s’organitzaran. Al final de la sessió, fan una valoració del que s’ha fet i com s’ha treballat, i de les aportacions de cada membre del grup. El professor intervé si convé); revisió setmanal del funcionament del grup cooperatiu (supervisada pel tutor); rúbrica per fer l’avaluació final del quadern de grup; i, finalment, la guia “com utilitzar aquest quadern de grup”.

De moment, la valoració que fem de la utilització del Quadern de grup és força positiva, i, ara que ja fa uns mesos que hem instaurat el treball per projectes, sembla que l’alumnat l’ha incorporat en bona mesura a la dinàmica d’aprenentatge en grups cooperatius.

1 Pujolàs, Pere., Lago, Jose Ramon. (2011). EL PROGRAMA CA/AC (Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar) PER ENSENYAR A APRENDRE EN EQUIP. Implementació de l’aprenentatge cooperatiu a l’aula. Universitat de Vic.

 

Presentació de l’Institut Mediterrània del Vendrell

Hola a tothom!

Estem contents de formar part de la Xarxa de Competències Bàsiques.

El nostre institut és força jove, aquest curs fa tretze anys i actualment impartim ESO i Batxillerat. És un centre de tres línies força acollidor i amb instal·lacions modernes i funcionals.

Durant aquest període hem anat adaptant la nostra manera de treballar a les necessitats dels nostres alumnes. Ha estat així que hem anat evolucionant i que hem arribat al punt actual que podríem definir com de transició.

Aquest curs hem començat a destinar una franja horària de dues hores a treballar per projectes, de la qual mitja hora és de lectura. Hem iniciat aquesta metodologia amb els alumnes de primer d’ESO durant aquest segon trimestre. Aquesta iniciativa ha estat tot un repte i ha implicat una aposta per la digitalització, ja que ha calgut comprar ordinadors i adaptar les aules i el centre per poder usar-los amb comoditat i efectivitat.

D’entrada vam fer un curs d’iniciació als chromebooks i fa un parell de setmanes els primers projectes pròpiament dits. Un és sobre Nicaragua i més concretament sobre els infants d’aquest país. L’altre es desenvolupa en el món dels faraons de l’antic Egipte. Són projectes que donen molt de joc i que ens permetran de fer activitats paral·leles que considerem molt interessants.

L’Equip impulsor som tots els professors que aquest curs fem 1r d’ESO.

Aquest projecte tracta del nostre poble i encara l’estem elaborant. El producte final serà un joc i estarà vinculat amb un treball de síntesi sobre marxandatge.

Tenim moltes expectatives posades en aquest projecte i amb la col·laboració amb la Xarxa.