Alumnes a la feina II

A partir del segon dia del projecte els diferents grups de treball es dediquen a la recerca i organització de les diferents tasques necessàries per la realització del producte final.

El treball va ser molt irregular, hi havia dies que semblava que un grup classe estava implicat, se’l veia treballar i veies com avançava la feina i a la sessió següent no semblaven els mateixos alumnes: apàtics, desorganitzats,… Com ja vam explicar en anteriors entrades els anàvem facilitant les preguntes clau (objectius de la programació) perquè no perdessin el rumb del que estaven fent.

En sessions anteriors els vam indicar les diferents possibilitats de producte final que serien adients: pòster, vídeo, podcasts,…; a més, que tingueren en ment que la idea final és que aquest producte final fos útil com a mitjà informatiu sobre la problemàtica de les addiccions per a d’altres adolescents, i encara que tots tenien aquesta informació en un grup classe es van decantar majoritàriament per fer pòsters i presentacions (PowerPoint) i en l’altre per fer vídeos. Contagi per proximitat?

També vam observar com els alumnes que van decidir fer un vídeo no aprofitaven el temps com caldria, el fet que deixaven la gravació per fer-la fora de les hores lectives feia que a classe no siguessin capaços de dedicar-se a tasques d’aprofundiment per millorar la informació i/o vesant tècnica que els permetés fer un millor producte.

 

 

 

 

Alumnes, a la feina

El dia 2 de maig, a les dues últimes sessions de la jornada, com estava previst comencem la implementació del projecte amb els alumnes de 3r ESO, dos grups classe de 24 alumnes organitzats en grups de 4-5 alumnes escollits segons la seves afinitats, com ja vam dir en una entrada anterior. En aquest punt va sortir el primer problema, un parell d’alumnes de cada grup classe no s’inclou en cap grup, són alumnes que durant el curs no hi treballen, i quan han fet algun treball en grup no s’han implicat aleshores la resta dels companys no els volen als seus grups, i quan se’ls dona la possibilitat que facin un treball adaptat, s’hi neguen.

Durant aquestes dues primeres sessions estava previst que primerament s’assignessin els càrrecs per fer més àgil l’organització de les tasques que comporta el projecte, a continuació que cada grup proposes un nom definitiu al projecte. Cada grup va proposar un nom, desprès cada aula va triar una opció entre les 4 o 5 que van sortir i a a continuació es va fer la tria entre les dues opcions finals, en definitiva el títol escollit pel projecte és: “Primer et diverteix, després et mata“.

A continuació, se’ls va facilitar el conjunt d’indicadors d’avaluació amb la seva gradació com consta en la programació del projecte. La idea és fer servir aquest document com la rúbrica del projecte.

En la segona part de la sessió, els alumnes començaren a cercar informació, en part, a partir d’alguns enllaços proposats per l’equip de professors. Aquí es van començar a veure problemes d’autonomia, indecisions i alguna que altra petita discussió a dintre d’alguns grups sobre que era o no era adient cercar o incloure al treball. Dubtaven sobre tot, del que s’havia de fer, de l’objectiu últim, encara que a tots dos grups se’ls havia informat en sessions anteriors de quin era aquest objectiu.

Programem el projecte

En aquesta taula tenim la programació del projecte, al menys allò que tenim intenció de dur a terme i sobre allò que farem l’avaluació. Hi manca el nom perquè fins la primera sessió amb els alumnes no hi haurà un títol definitiu ja que aquest haurà de ser triat pels alumnes.

 

Calendari II

Com vam anotar a l’entrada anterior treballarem el projecte durant 5 sessions de 2 hores, aquí a continuació detallem el que esperem que es treballi cada dia,

Sessió 1 (2 de maig):

 • Presentació
 • Distribució de grups
 • Elecció títol
 • Context
 • Producte final
 • Recollida d’informació

Sessió 2 (3 de maig):

 • Quines conductes consideraríem addiccions?
 • Per què una persona cau en una addicció?

Sessió 3 (3 de maig):

 • Quins canvis sofreix una persona quan cau en una conducta addictiva?

Sessió 4 (8 de maig):

 • Com ho expliquem a la joventut del poble?

Sessió 5 (9 de maig):

 • Presentació del producte final i valoració.

Organització de grups i calendari

Previ a l’inici d’aquests projectes i durant aquest curs els alumnes de 3r ja han realitzat activitats en grup dintre d’algunes matèries, sobretot en Biologia. En aquestes activitats els grups han estat formats per 4-5 alumnes, fets pels propis alumnes a partir de les seves afinitats. Posats a prova en aquestes matèries, i a pesar d’algunes petites incidències normals en aquests casos, els resultats en general han estat satisfactoris i per tant durant l’activitat que ens ocupa mantindrem aquests grups.

A l’inici de l’activitat caldrà que de nou s’organitzen i es reassignen funcions dintre de cada grup, serà necessari que hi hagi, com a mínim, un/-a portaveu, un/-a secretari/secretària, un/a organitzador/-a de tasques.

El calendari durant el qual es durà a terme l’activitat, després de veure diferents alternatives, serà els primers dies de maig: els dies 2, 3, 4, 7, i 8. Organitzant-ho així els alumnes tindran un cap de setmana entre mig per reajustar, avançar i posar en comú feines que no hagin pogut enllestir a classe. Per altra banda, durant aquests dies el projecte es treballarà de les 13 a les 15 hores, o sigui les dues últimes sessions de la jornada. Durant aquestes hores es reassignaran les hores dels professors del grup del projecte amb l’ajut d’algun altre company que forma part de l’equip docent de 3r d’ESO per intentar tenir un parell de professors en cada sessió i poder d’aquesta manera ajudar en tot el possible als alumnes.

 

Preguntes a respondre II

Perquè l’alumnat pugui arribar a contestar les preguntes plantejades, hauran de desenvolupar tasques de recerca de la informació i després debatre i consensuar eixa informació per destriar la que sigui o no pertinent.

Encara que ho pugui semblar no tot l’alumnat en aquest nivell són capaços de fer tot això sense un ajut o guia. És aquí quan haurem d’intervindre per qüestionar-los de manera constructiva les seves decissions, i oferir-los eines que els puguin ajudar: ús de paraules clau per fer la recerca, balances d’arguments per destriar la informació més adient, fonts d’informació de referència,…

Aquest ajut sempre ha de servir perquè arribin per ells mateixos a la solució o solucions més adequades als problemes plantejats i mai donar-los la solució feta.

Preguntes a respondre

Una vegada els alumnes han triat el tema del projecte (Les addiccions), cal començar a programar el projecte. Aquesta programació es basa en la capacitat que tinguin els alumnes per respondre una sèrie de preguntes que formarien la bastida per aconseguir els objectius d’aquest projecte. Les preguntes serien:

 • Quines conductes consideraríem addiccions?
 • Per què una persona cau en una addició?
 • Quins canvis sofreix una persona amb conductes addictives?
 • Com ho expliquem a la joventut del poble?

Aquestes preguntes, en principi, les tindríem en la recàmera perquè seria adient que fossin ells els que arribessin a elles per sí sols però en el cas que s’encallin, no sàpiguen com començar, etc.; es farien servir com una guia, una bastida de la seva feina.

Els inicis

Durant aquest curs 17-18, part del claustre de l’Institut Manuel Sales i Ferré, està duent a terme, dintre de la Xarxa de Competències Bàsiques (XCB), una activitat de formació centrada en l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP).

Els participants en aquesta proposta formativa ens hem dividit en grups de treball assignats a cada nivell de l’ESO. En el nostre cas, el grup format pels professors Ignasi Tal, Mª Carme Vericat, Cristina Lluch, Pere Conesa, Ricard Reverter i Enric Salt ens centrarem en desenvolupar i implementar un projecte per als alumnes de 3r d’ESO.

Com a objectius generals, que considerem adient abastir amb els nostres alumnes, estan:

 • Saber destriar la informació pertinent sobre el tema escollit.
 • Exposar de manera raonada les idees més rellevants.
 • Presentar la informació de manera acurada i ordenada.
 • Respectar  els diferents punts de vista que es plantegin i saber treballar en equip.
 • Saber interelacionar els coneixements dels diferents àmbits per obtenir el producte final.

Com fem la tria del projecte?

Quin serà el tema del nostre projecte?

El nostre grup de treball ha de preparar i dur a terme un projecte per als alumnes de 3r d’ESO, i a l’iniciar les nostres discussions per programar aquest projecte, ens assalten els primers dubtes, de què parlarem? què treballarem? com fem que els nostres alumnes facin la tria del tema a tractar? Partim de la idea que si la tria del tema del projecte la fan els propis alumnes ens podem trobar que estiguin més motivats per dur-lo a terme, però coneixent el nostre alumnat com el coneixem patim que vingui el moment de la tria i no anem enlloc, hi hagi molta diversitat de temes i que aleshores la majoria no es trobi identificat amb el possible guanyador i perdem així el punt de motivació que intentem aconseguir.

Proposem, llavors, fer una tria mixta, deixarem que els alumnes proposin temes però si ells no en proposen, o els temes són molt concrets i relacionats amb inquietuds de pocs alumnes, nosaltres n’afegirem uns quants relacionats amb temes de salut que puguin ser del seu interès, com per exemple:

 • addiccions,
 • malalties de transmissió sexuals,
 • hàbits saludables relacionats amb la nutrició o l’activitat física (esport),
 • vacunes, sí o no?

El dia de la tria, el professor els comenta de que va tot plegat, i recull les idees dels temes a la pissarra, els comenta i queda reflectit que a part dels temes proposats per ell tan sols aporten uns temes que podríem dir curiosos i que tan sols són avalats per un o dos alumnes: física quàntica?, programació informàtica, motos,..; desprès de fer una votació en cada grup de 3r (en són dos) surt com a tema guanyador Les addiccions.