AVALUEM EL PROJECTE I PROPOSEM MILLORES!

Ens proposem avaluar mitjançant rúbriques: de la sortida, de la maqueta del Pi i construcció de pedra en sec, del treball escrit i de la presentació de l’EDULOC.

Exemple de rúbrica maqueta construcció de pedra en sec

CRITERI Expert (4) Avançat(3) Aprenent (2) Novell(1)
Coherència

 

La maqueta és igual a la construcció original de pedra en sec. La maqueta és pràcticament igual a la construcció original de pedra en sec. La maqueta mostra mancances respecte l’original. La maqueta no s’assembla gaire a l’original
Pulcritud i netedat La maqueta té totes les peces enganxades amb precisió i netedat. La maqueta té pràcticament totes les peces enganxades amb netedat. Algunes parts de la maqueta tenen defectes i algunes unions són poc polides. Hi ha defectes generalitzats i està malament muntat.
Nivell de detall Es poden apreciar un bon nombre de detalls de l’exterior. Es poden apreciar bastants detalls de l’exterior. Es poden apreciar alguns detalls de l’exterior. No s’aprecia cap detall de l’exterior.
Ús del material S’ha fet un ús adequat dels materials, minimitzant la despesa en tot moment. S’ha fet un ús adequat dels materials i s’ha minimitzat la despesa sovint. Es pot veure que sovint hi ha hagut intenció de minimitzar la despesa de materials tot i que no ha estat una prioritat. No s’ha tingut en compte l’estalvi de material ni s’ha fet un ús adequat del mateix.
Decoració i ambientació La maqueta té molts objectes que decoren de forma adient. La maqueta té bastants objectes que decoren de forma adient. La maqueta té pocs objectes de decoració. Els objectes de decoració són adients o no n’hi ha.

Com a propostes de millora hem pensat de compactar els ítems que volem avaluar en una sola rúbrica i incloure-hi un solucionari de les activitats.

Les nostres produccions!

La sortida al Pi de Montbrió ha anat com teníem previst. L’alumnat de cicles ha fet correctament el seu paper de monitors fent-nos de guia i dinamitzant la sortida. Les explicacions fetes a l’alumnat dels diferents elements patrimonials i naturals que hem trobat han donat coherència al projecte fent que el recorregut tingui un clar fil conductor.
Ara cal “amanir” la informació rebuda. Al llarg de l’itinerari ja hem començat a organitzar la informació emprant l’APP EDULOC. Hem anat recollint, redactant i acompanyant amb imatges cada punt destacat del recorregut. El resultat és la informació virtual redactada per l’alumnat de 1r d’ESO.
Una segona activitat molt engrescadora i que ha agradat molt l’alumnat ha estat la reproducció d’alguns d’aquells elements arquitectònics rurals que hem vist durant la sortida. La proposta era oberta i per això, cada grup, ha optat per la construcció d’una estructura determinada: espones, anjubs, forns…


Cada grup ha hagut de consensuar la construcció a fer, determinar i preveure els materials que necessitaria, seleccionar i recollir elements naturals durant el trajecte a fi de poder fer la construcció… A l’aula i al taller del centre s’ha fet la feina.
Aquests són els resultats.

Xeic! mo n’anem?

Comencem a fer camí. Arriba la setmana de crèdit del síntesi. Posem en pràctica tot allò que tenim planificat.

L’eix vertebrador del TDS és la sortida al Pi de Montbrió -pi centenari del terme de Flix- ja que totes les activitats del crèdit estan vinculades amb aquesta sortida.

TEMPORITZACIÓ:

 

Dilluns 19 de març

 

Presentació amb el PowerPoint.

Cliqueu aquí.

(Per visualitzar-ho haureu d’entrar amb el vostre correu de l’xtec).

Activitat 1: Rutina de pensament

Activitat 2: Activitats sobre la pedra en sec i Pi de Montbrió.

Activitat 3: Completar rutina de pensament.

Activitat 4: Logo, nom l’equip i responsables.

Explicació del programa EDULOC.

Activitat 5: Càlcul de distàncies.

 

Dimarts 20 de març

 

Sortida al Pi de Montbrió.

Activitat 6: EDULOC

Activitat 7: Activitat patrimonial

Activitat 8: Coneixement de la flora autóctona

Activitat 9: Història de la Balma del Pi de Montbrió

Activitat 10: Coneixem el Pi.

Dimecres 21 de març

 

Activitat 11: Geolocalització i descripció EDULOC.

Activitat 12: Realització maqueta en paper.

Activitat 13: Realització maqueta amb pedra en sec.

Dijous 22 de març

 

Activitat 14: Diari personal

Sortida al pou

Activitat 15: Dibuixem el pou

Divendres 23 de març Preparació d’exposicions

Exposicions orals.

Reptes 3: Com avalular? La volta al món en 5 maletes

 Respecte a com avaluar, en un principi pareixia fàcil decidir aquesta part. Si teníem clars els objectius, cada professor valoraria la seua part i tot llest. Però les aparences enganyen. El nostre objectiu principal, al qual se supeditaven tots els dels continguts específics, era aprendre a treballar de forma conjunta i per projectes, i aquesta l’avaluació per matèries no semblava la més coherent.

Finalment es va acordar que es treballaria de forma conjunta i que la nota d’un alumne al projecte seria la mateixa a totes les assignatures, independentment de si havia destacat més o menys en una o en una altra de les àrees. Per tal de no avaluar només el producte final, es deixaria a l’abast dels alumnes unes taules de seguiment del treball (rúbrica), on individualment i com a grup, valorarien el treball desenvolupat per cadascú. El producte final els alumnes s’hauria de presentar oralment als companys i es valoraria mitjançant una rúbrica (que també se’ls facilitaria a l’inici per orientar-los).

Comencem!

Presentem el Treball de Síntesi a l’alumnat de 1r d’ESO per mitjà d’aquest PowerPoint. En aquesta presentació hi apareix:

  • Objectius del Treball de Síntesi
  • Seqüenciació i temporització de les activitats
  • Relació de continguts
  • Metodologia basada en l’aprenentage cooperatiu i significatiu
  • Productes a realitzar
  • Avaluació

Donem el dossier de treball a l’alumnat que conté activitats per treballar els continguts de manera transversal. Els alumnes s’organitzen en grups cooperatius i consensuen els rols de cada membre distribuint-se tasques.

El cicle de Gestió Administrativa compromès amb el Treball de Síntesi!

Enguany tenim novetats a l’hora de realitzar el Treball de Síntesi. Aquest curs 2017-18 comptem amb la col·laboració de l’alumnat del Cicle formatiu de Grau mitjà de Gestió Administrativa (Recursos turístics a la Ribera d’Ebre) que fan de monitors de l’alumnat de primer.

 Tasques que porten a terme els alumnes del cicle:

  • Creació d’un tutorial sobre l’aplicació EDULOC i explicació als alumnes. Amb aquesta aplicació l’alumnat de 1r d’ESO crea una ruta amb els punts d’interès relacionats amb la sortida vinculada al crèdit del Pi del Montbrió.
  • Dinamització de la sortida i explicació dels elements patrimonials relacionats amb la pedra en sec.
  • Acompanyament en la construcció de la maqueta de pedra en sec i la creació de la ruta amb EDULOC.

Introduint el projecte: 1r ESO. La volta al món en 5 maletes

Per començar a familiaritzar als alumnes amb el tema del projecte i motivar-lo, al grup intensiu de millora es va fer un miniprojecte a partir de la lectura del llibre “un verano en Borneo” en el qual van organitzar una estada de 5 dies a Borneo, buscant informació de com anar, on estar, què veure… tots els resultats de la recerca es van reflectir en el següent mural. Els alumnes d’aquest programa, amb el mural, van passar per les diferents aules de primer d’ESO, fent entre tots l’exposició del seu treball.

L’equip de treball 1r ESO “La volta al món en 5 maletes”

Som un equip interdisciplinari que treballa a 1r d’ESO impartint les matèries de música, matemátiques, naturals, llengua castellana, catalana i anglesa. Vam començar amb molta il·lusió, per poder desenvolupar noves metodologies d’aprenentatge, innovadores i competencials, la qual cosa es reflecteix en un ambient de treball divertit i productiu.