Activitat: circular per a les famílies

La mestra explica que hem de redactar una circular informativa per a les famílies, per a fer-los partícips del projecte que hem començat i perquè ens puguin ajudar a cercar informació. Cada grup elaborarà la seva circular. Primerament s’establiran uns criteris comuns que els grups hauran de tenir en compte. Una vegada cada grup tingui redactada la seva circular, es posaran en comú, i cada grup podrà fer aportacions de millora a les circulars dels seus/de les seves companys/es.

Finalment, quan es consideri que estan correctes, es repartiran a les famílies.

Desenvolupament del projecte ( Inici )

El projecte s’inicia a partir d’una pregunta que realitza un alumne en una de les sortides realitzades. La mestra anima a investigar per trobar la resposta. A l’aula es fa una conversa inicial en gran grup. La mestra vol saber els coneixements previs al voltant d’aquesta pregunta ( per què els cavalls porten ferradures?). A partir d’aquesta pregunta, sorgeixen noves preguntes: tots els cavalls porten ferradures?;qui fa les ferradures?; hi ha altres animals que en porten?;com es col·loquen?…

Després que han sorgit totes aquestes qüestions, la mestra organitza el grup classe en grups de treball cooperatius. Cada grup serà l’encarregat de cercar informació i investigar sobre una d’aquestes preguntes.

COM FEM ELS PROJECTES?

REFLEXIÓ COMPARTIDA:

En el grup de treball de cicle infantil, ens hem proposat reflexionar sobre com estem duent a terme els projectes, i veure de quina manera podem millorar la nostra pràctica. A partir de l’elecció d’un projecte que ja s’ha fet, volem aportar millores en la metodologia de com es porta a terme.

Com es treballa per projectes a l’escola SOLCUNIT? Els/les alumnes trien un tema que els interessa. Es parteix dels seus coneixements previs siguin o no correctes. De manera conjunta es decideixen els aspectes que es volen treballar tenint en compte els interessos i les inquietuds dels alumnes. La mestra va dirigint la conversa per tal que les decisions s’ajustin al que considera que l’alumnat ha d’assolir. L’alumnat és el protagonista del procés d’aprenentatge i, com a tal, té un paper actiu plantejant hipòtesis, cercant informació, reflexionant, etc. Es promou el treball cooperatiu tant en petit com en gran grup. La implicació de les famílies en l’escola és un pilar fonamental per a desenvolupar el projecte.
L’equip de parvulari ha considerat triar el projecte “Els cavalls” a P5, amb la justificació que normalment al cicle d’educació infantil els/les alumnes decideixen treballar o estan interessats en temàtiques d’animals. Cal dir que a P3 es fa una sortida a la granja i a P5 a l’Aquàrium.

En moltes ocasions, un cop feta la sortida els/les alumnes s’han interessat per algun d’aquests animals. Malgrat això, els projectes es poden desenvolupar a partir de moltes idees o necessitats:

  • Succeeix algun fet particular a l’aula o a l’escola.
  • Els/les alumnes ho demanen, perquè s’han interessat per un tema.
  • Els mitjans massius de comunicació informen sobre algun fet.
  • Etc.

COM COMENCEM UN PROJECTE?

A infantil, a l’hora de començar a treballar un projecte, normalment es parteix d’una conversa conjunta o assemblea, en la qual es demana als infants sobre quin tema volen aprendre i treballar. D’aquesta pluja de temes inicial, posteriorment es fa una tria del tema mitjançant una votació.
A partir d’aquest punt, ens plantegem si és la millor forma de triar el tema del projecte, si d’aquesta manera es contemplen els interessos de tots els/les alumnes. Els membres de l’equip impulsor reflexionem i intentem aportar noves maneres de plantejar l’inici d’un projecte, ja que ens adonem que en una sola sessió i sense partir d’activitats de recerca inicials, per encuriosir l’alumnat, és molt difícil que responguin a “què volen saber”?
Es proposen noves maneres per trobar el tema del projecte: anterior a l’assemblea, dedicar diferents sessions a mirar materials, on l’alumnat pugui visualitzar diferents temes, en diversos suports, treballant cooperativament en diferents tipus d’agrupaments.
També parlem que no sempre el punt de partida d’un projecte, necessàriament hagi de sortir d’una votació. El punt inicial d’un projecte pot sorgir d’una necessitat creada pel mestre/la mestra, d’una qüestió que hem de resoldre entre tots/es.
Llavors reflexionem en que el propi títol del nostre projecte hauria de canviar, ja que anomenar-lo “Els cavalls” no respon a una necessitat, ni a una pregunta interessant. Podríem partir per exemple de la pregunta “Per què els cavalls porten ferradures?”.

PRESENTACIÓ ESCOLA SOLCUNIT

L’Escola Solcunit està situada al terme municipal de Cunit, al Baix Penedès. Som una escola de dues línies, amb uns 420 alumnes matriculats aquest curs i un claustre de 28 mestres de plantilla.

Hem entrat enguany a formar part de la XCB amb un equip impulsor força nombrós format per vint-i-quatre mestres del claustre. El nostre gran objectiu al formar part de la xarxa és ampliar els espais de trobada, per aprendre entre tots, intercanviant experiències i reflexionant sobre la nostra pràctica docent, per tractar de millorar dia a dia.

Dins del nostre equip impulsor ens hem distribuït en quatre grups per a treballar sobre els projectes, i cada grup elaborarà un projecte diferent per a cada cicle educatiu. En aquest blog documentarem el projecte del cicle d’infantil. A infantil ja fa cursos que es treballa per projectes i el que tractarem de documentar és com podem millorar un d’aquests projectes, perquè serveixi per veure els nostres punts forts i punts febles i com podem orientar i aconseguir que aquesta metodologia esdevingui una oportunitat encaminada a oferir un aprenentatge més competencial al nostre alumnat.

Al següent enllaç podeu visitar la nostra pàgina web.