Els Volcans (avaluació)

Al llarg de tot el treball hi ha una avaluació directe per part de l’adult de la realització del procés del projecte i del producte final. Observa també les relacions que s’estableixen entre els alumnes i com organitzen les tasques a fer i els diferents conflictes que vagin sorgint tant a nivell de continguts com en l’àmbit personal.

 

Elaborar un mapa conceptual conjunt on es relacionin tots “Els Continguts Apresos Durant El Projecte”. Aquest mapa serà la representació del coneixement que s’ha assolit.

 

Finalitzar els petits projectes de grup amb una exposició oberta als altres alumnes on:

1- Mostrar els productes elaborats (experiments, murals, resums, imatges…)

2- Explicar els processos i eines utilitzades durant el projecte.

3- Avaluar la tasca feta pels grups entre tota la classe.

 1. Coavaluar entre els diferents membres del grup:

– Heu pogut fer les activitats que s’havien previst? Creieu que heu pogut assolir els objectius previstos? Han quedat activitats/objectius per assolir? Heu après coses que no estaven previstes? Com us heu sentit? Com us heu organitzat com a grup? Com ha anat la relació entre els vosaltres? Tothom ha treballat igual?

AVALUACIÓ

El professorat portarà a terme un registre informàtic diari i l’alumnat realitzarà l’autoavaluació o coevaluació .També hi haurà un apartat de valoració personal.

S’avaluarà l’exposició oral del producte final.

Mitjançant un  doodle cada grup pot realitzarà un qüestionari  als altres grups que caldrà que responguin.Afegiran una foto, o bé el millor moment del dia en el blog (apartat d’autoavaluació)

A partir de la formació que realitzarem el curs 2017/2018 acabarem de concretar l’apartat d’avaluació.

Com hem avaluat el projecte?

L’avaluació del projecte de l’espai ha estat contínua durant tot el projecte. S’han avaluat les diferents dimensions relacionades amb tots els àmbits d’aprenentatge.

 

A nivell de tot el Cicle inicial, s’han avaluat les següents dimensions. Ara bé, cada grup d’experts ha adaptat aquesta avaluació al seu treball concret.

 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC
Dimensió comunicació oral Entendre i memoritzar textos orals relacionats amb l’espai.
Realitzar l’exposició oral dels coneixements apresos de l’espai amb suport del power- point.
Explicar  la informació recollida a casa.
Interactuar oralmentd’acordamb lasituació comunicativa utilitzant estratègies conversacionals.
Dimensió comprensió lectora Llegir i comprendre diferents tipologies textuals relacionades amb l’espai.
Treball d’estratègies de lectura (fer hipòtesis, connexions,…)
Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixements.
Dimensió expressió escrita Producció de textos de tipología diversa: text del què sabem, crònica de la sortida al Cosmocaixa per parelles, notícia de la nit d’astronomia, conte col·lectiu,…

Utilització del programari informàtic per reescriure textos.

Reflexionar sobre la llengua:masculí i femení, la lletra r i s,

 

Revisar els textos per millorar-los i tenir cura de la seva presentació formal.

Dimensió literària Llegir poemes i conèixer alguns autors i autores més significatius de la literatura.

i tenir cura de la seva presentació formal.

Conèixer la biblioteca de l’ escola i la de Manlleu per a la utilització dels seus recursos.
Dimensió plurilingüe i intercultural Valorar i respectar les aportacions de tots els companys i companyes.

 

 

 

ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI
Dimensió món actual Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilizar estratègies per cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.
Dimensió salut i equilibri personal Conèixer les bones pràctiques per fer astronomia amb seguretat.
Dimensió tecnologia i vida quotidiana Utilitzar i dissenyar màquines simples en grup.
Dimensió ciutadania Participar en la vida col·lectiva de manera respectuosa i pacífica i exercitar satisfactòriament les responsabilitats que corresponen.
Respectar les opinions de tothom.
Actitud d’escoltar per aprendre el que expliquen els altres nens i nenes.

 

 

ÀMBIT D’EEDUCACIÓ ARTÍSTICA
Dimensió de percepció, comprensió i valoració. Percebre de manera conscient elements simple i evidents de l’entorn visual i sonor.
Utilitzar els elements bàsics dels llenguatges artístics.
Dimensió interpretació i producció Utilitzar els elements més bàsics del llenguatge visual i plàstic, algun procediment propi o proposat (modelatge).
Interpretar una peça musical cantant per imitació utilitzant elements i recursos el llenguatge musical.
Dimensió imaginació i creativitat Planificar i construir produccions artístiques amb diferents elements (coet).
Participar amb interès en la producció artística.

 

 

 

ÀMBIT MATEMÀTIC
Dimensió resolució de problemes Explicar un problema amb les seves paraules.

Fer preguntes de caire matemàtic i generar problemes que impliquen reconeixement d’un problema.

Dimensió raonament i prova Fer conjuntures matemàtiques en situacions quotidianes.

Justificar les afirmacions i els processos matemàtics.

Dimensió connexions Representa en forma de gràfic diversos nombres.
Dimensió comunicació i representació Descriu oralment amb frases simples.

 

 

 

ÀMBIT DIGITAL
Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge Planificar cerques bàsiques i, de manera pautada seleccionar la informació més adient.
Utilitzar eines bàsiques.
Obre i manté, amb pautes, la carpeta amb els seus documents.

 

 

 

 

ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS
Dimensió personal Acceptar o rebutjar les opinions alienes després d’analitzar-les.
Argumentar les pròpies decisions.
Considerar les conseqüències de les accions pròpies i dels altres.
Dimensió interpersonal Respectar als companys.

Respectar als mestres.

Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.

 

 

 

 

ÀMBIT D’EDUCACIÓ FÍSICA
Dimensió activitat física Resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràctica d’activitats físiques amb l’ús d’estratègies ja conegudes.

 

Tanmateix, hem elaborat unes quantes rúbriques:

 • Per avaluar el treball cooperatiu de cada un dels grups d’exerts.
 • Per avaluar de material, informació i interès mostrat en el treball per projectes.
 • Per avaluar l’expressió oral de cada alumne durant la presentació oral dels grups d’experts a les altres classes.

Com a grup impulsor ens hem adonat que la rúbrica de material, la podem convertir en una rúbrica d’autoavaluació i n’hem de crear d’altres perquè els alumnes es puguin autoavaluar.

 

Aprendre arquitectura, ensenyar arquitectura

Avaluació

La reflexió de l’equip de mestres feta un cop acabat el projecte es resumeix amb:

 • Cal implicació per part de tot l’equip
 • Hem treballat amb 100 alumnes i s’ha respirat calma
 • Ens ha agradat treballar així
 • Ens proposem anar projectant la nostra tasca per aquest camí
 • Ens falta aprendre molt
 • Treballar per projectes t’obliga a treballar amb equip.

Tenim clar que l’any vinent seguim amb la Xcb i que és un bon camí per propiciar el canvi.

AVALUACIÓ PROJECTE VoraTer iNSTITUT DEL TER

La novetat d’aquest projecte és que l’avaluació de la presentació es farà a partir de tres elements:

 1. autoavaluació: avaluació personal de cadascun dels membres del grup. Tan pel que fa a la seva tasca, com pel que fa a la tasca dels seus companys
 2. coavaluació: avaluació grupal i individual de la qualitat de la presentació per part de tot el grup classe
 3. avaluació sumativa: avaluació dels professors responsables del grup, considerant la qualitat de la presentació seguint la rubrica de presentacions de treballs.

Així doncs, el dia de la presentació es van  distribuir uns fulls avaluatius per valorar la la feina de cadascú i la dels  companys.

En aquest projecte hem introduït una estratègia d’avaluació nova: la carpeta d’aprenentatge. Cada grup ha de presentat la seva.

La carpeta d’aprenentatge ens ha de permès visualitzar que han après al llarg de tot el projecte. De fet la carpeta és un recull ordenat d’evidències d’aprenentatge: llibretes de camp, material previ, esbossos, activitats resoltes, productes finals.

La carpeta ens ha servit per veure què sabíem al començament del treball i què sabem al final.

 

 

AVALUACIÓ

Al llarg del projectes es recullen diferents evidències d’avaluació per tal d’anar situant als alumnes en una graella en funció del grau d’assoliment de cada criteri d’avaluació prèviament fixat en el moment de la programació del projecte.

Els instruments d’avaluació utilitzats són:

rúbrica treball en equip (tant pel què fa al llarg del procés de construcció de la maqueta com al llarg de l’organització i la realització de l’exposició)

autoavaluació de les sessions per part dels alumnes (equip)

qüestionari d’autoavaluació del procés seguit en l’elaboració de les maquetes (individual)

rúbrica avaluació maquetes (on es valora la fitxa de planificació, el procés seguit, i el resultat final)

rúbrica exposició oral

Kahout

avaluació de les carteles (tant pel què fa al contingut com a l’expressió escrita)

No en interessa tant avaluar el producte final com el procés d’aprenentatge que han fet per arribar-hi. Pensem que el producte final és l’excusa per treballar i avaluar competències de l’àmbit cientifico-tècnic, social, lingüístic, d’autonomia personal i social i digital al llarg del projecte.

Els alumnes s’impliquen en el procés d’avaluació de la competència d’autonomia personal i social ja que fan autoavaluació diària de la planificació, la gestió del temps, la resolució de conflictes i el compromís de tots els membre de l’equip.

També participen en l’elaboració de la bateria de preguntes del Kahout.

Els alumnes treballen en equip però es dissenyen activitats que permetin recollir valoracions individuals com: el qüestionari d’autavaluació, els resultats del kahout, part de la rúbrica de l’exposició oral així com l’observació sistemàtica i valoració diària del professor.

El fet d’acabar el projecte amb una exposició ens permet comprovar si els alumnes han fet un aprenentatge significatiu ja que han de fer de guies de l’exposició i explicar, davant d’alumnes de primària i pares el què han après.

Els alumnes un cop acabat el projecte fan un recull i valoració final del què s’ha treballat en una carpeta d’aprenentatge de projectes que van elaborant al llarg del curs (alguns ho han fet en format document i d’altres han utilitzar el “sides”)

 

AVALUACIÓ SEGIMON COMAS

Valorem el progrés que s’ha fet en l’avaluació perquè els alumnes hi han intervingut de manera directa en alguns cicles participant en l’elaboració de les rúbriques i valorant els aspectes principals del treball que ells han fet.

Les rúbriques elaborades i consensuades amb els alumnes:

 

AVALUACIÓ A EDUCACIÓ INFANTIL

AVALUACIÓ A CICLE INICIAL

AVALUACIÓ CICLE MITJÀ

AVALUACIÓ A CICLE MITJÀ

AVALUACIÓ CICLE SUPERIOR

AVALUACIÓ Escola Lluçanès

La primera avaluació va ser la inicial. Amb la pregunta que dona el nom al nostre projecte “Es pot aprendre a l’espai pati?” vam conèixer les nocions que els alumnes tenien del significat del mot aprendre i  la concepció que tenien de l’espai pati. Va ser un bon punt de partida per a totes les reflexions posteriors que feien els alumnes.

Durant el projecte s’ha anat observant el treball dels equips i sobretot s’ha escoltat molt el debat de tot el grup.

Les opinions i reflexions de cada grup i dels alumnes que participaven als debats organitzats com un fòrum han servit a les mestres com a guia per modificar si calia l’eix del projecte. En aquests debats hi havia una part important de coavaluació per part dels altres grups que feien crítiques (positives o negatives) sobre les idees pensades per l’equip que exposava. També d’aquests debats sorgia de forma espontània les propostes de millora.

Finalment s’ha fet una autoavaluació de cada alumne amb una rúbrica.  

En finalitzar aquest part del projecte valorem com a punt forts:

 • La dinàmica de debat i reflexió que s’ha creat i el grau d’autonomia dels grups.
 • Els alumnes han estat receptius i han estat pacients malgrat l’excessiva durada de les exposicions dels grups i els debats posterior generats.
 • El canvi de visió progressiu dels alumnes del seu espai pati com a espai de treball i no només de joc. Malgrat que s’hi fan moltes activitats a l’espai exterior no n’eren conscients. Han estat capaços d’imaginar i transformar un espai pensant en el què hi volien fer.

 

 

Com a punts febles del projecte hem trobat:

 • No s’han tingut les sessions previstes per a treballar el projecte a causa de tenir activitats programades al municipi i d’altres projectes d’escola.
 • Ha estat difícil trobar horari per encabir les sessions ja que hi intervenien tres grups-classe i era difícil coincidir.
 • No s’ha pogut realitzar cap tasca en grup cooperatiu, tot i que en altres àrees s’hi treballa.
 • Valorem que amb menys alumnes hagués estat més fàcil dur a terme el projecte. Ha costat portar la dinàmica amb tants equips.

 

 

AVALUACIÓ LA CATEDRAL – ESCOLA VIC CENTRE

Consensuem amb els alumnes que utilitzarem la carpeta d’aprenentatge com a eina d’avaluació i per tan serà una dada del seu procés individual.

Haurem d’anar seguint d’aprop el treball de cada equip i anotar les observacions directes.

Els alumnes creen un joc de preguntes que ens servirà d’avaluació sobre el coneixement de les etapes de la història

La maqueta de la Catedral serà el producte final i caldrà prendre nota de l’exposició oral davant els pares per a la seva avaluació final.